یʝی ی

ی یی

English

Franais

   흘 ݡ ...  ј

info@chiran-echo.com :

 .  ی ی ی ی  ѐ ʁ

. ی ʁ ی ی یی یی ѐ ʁ  29 1400

. ی ی ͘ی 1400 ی ی ѐی ی ͘ی 29 1400

. ی ѐ ʁ یی ѐ یԘ ʁ 27 1400

. 452 ی یی ی ی 26 1400

. ی 28 ϡ ی юی ی یی! Ԙی ی ѐی ͘ی 24 1400

. ی ʘ ȡ یی ی ی ی ی ی ی ی ʘ 24 1400

. ی 13 ѐ ی ی ی 24 1400

. ی ʐی ی       599 ی ѐی ی ͘ی 22 1400

. ی ی ی ی ѐ ی ѐی ی ͘ی 21 1400

. ی ͘: ی ͘ ی ی ѐی ی ͘ی 21 1400

. یی ʘی یی ی !: ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ʘ 20 1400

. ֘ "" ی یی ǁی ی ی 19 1400

. ѐ ʁ ی یی ѐ یԘ ʁ 18 1400

. ی ی ی ی ѐی ی ѐ ی ی ی ѐی ی ͘ی    16 1400

. ی "ی ی" 38/ 1400 ѐ ی ی 16 1400

. ی ѐ ʁ یی ѐ یԘ ʁ 16 1400

. ی + یی ی + ϡ ی + ی ی Ӑ : ѐ ʁ  16 1400

. ی ʐی ی       598 ی ѐی ی ͘ی 16 1400

. ǘ: ی ی ј ی ی ی ѐی ͘ی 15 1400

. ی ѐ یԘ ʁ یی ѐ یԘ ʁ 15 1400

. ی ʐی ͘ی       360 ی ѐی ͘ی ( ی) 15 1400

. یی یی : ی ј ی ی یی ͘     15 1400

. 18 28 ϡ ی юی ی یی Ԙی ی ѐی ͘ی 15 1400

. ی ѐ ʁ یی یی ی ѐ یی ѐ یԘ ʁ 14 1400

. یی ѐ یϿ!!! : ѐ ʁ 14 1400

. یی ѐ یԘ ʁ ی Ԙ ی ی ی ی ی یی ѐ یԘ ʁ 13 1400

. ی ѐ یԘ ʁ یی ѐ یԘ ʁ 13 1400

. ѐ یԘ ʁ یی ѐ یԘ ʁ 11 1400

. ی ͘ ʡ ѐی ! + ی ی ی ی ی یی ͘ی ѐ ی 11 1400

. ی ی ѐ یی ѐ یԘ ʁ 11 1400

. ǘ 281 ی ی ی ѐی ͘ی 11 1400

. ی ѐ ʁ : ѐ ʁ 10 1400

. ی ی ی ѐ ʘ ی ی ی ی ʘ 9 1400

. ی "ی" ی ی ی ѐی 8 1400

. 451 ی یی ی ی 8 1400

. ی ʐی ی         597 ѐی ی ͘ی   8 1400

. ی ʐی ͘ی       359 ی ѐی ͘ی ( ی) 7 1400

. ی : ی ی ی یی ی ی! 7 1400

. ی ی! ˜ی ی 5 Ԙی ی ѐی ی 7 1400

. ј ی ی ی ی 4 5 1400

. ی ѐ ی ی یی ѐ یԘ ʁ 5 1400

. 1 ! ی 2 ی ... ͘ی ( ی)   4 1400

. ی یی 192 ѐ ی ی 1400

. ѐ ی ی ییی јی ی ѐی ی ͘ی 4 1400

. ی ی: ѐ یی یی ϐی ی ی ی ϐی ј 3 1400

. یی ѐی ی ی 1400 ی ی ی ی ʐی ѐ ی 3 1400

. یی ѐ ʁ ی : ѐ ʁ 2 1400

. ی : یی ѐ یԘ ʁ 2 1400

. ѐ یԘ ʁ یی ѐ یԘ ʁ 1400

. یی ی ϐی ی ی ی ی ی ی یی : یی ѐ یԘ ʁ 1400

. ی یی ( ) ی ʡ "ی ǘ" ی (ی) : یی ѐ یԘ ʁ 1400

. ی ʐی ͘ی       358 ی ѐی ͘ی ( ی) 1400

   . ی ʐی ی      596 ی ѐی ی ͘ی 1400

. یی ی: ی ѐی! ی ی یی : یی ѐ یԘ ʁ 30 ی 1400

. یی ی ی ی ی ی 30 ی 1400

. ی ی Ӑ یی ی ѐی  30 ی 1400

. ی ʐی ͘ی       357 ی ѐی ͘ی ( ی) 28 ی 1400

. ѐ ی ! ی : ѐ ʁ 28 ی 1400

. یی ی یی یی ѐ یԘ ʁ 28 ی 1400

. ی ی ͘ ی ی 26 ی 2021

. ی ی ی یی ѐ ʁ 26 ی 1400

  . ی ی ی ی! ی یی ییی ѐی 26 ی 1400

 .  ی ی یی ی ѐ یԘ ʁ ͘  یی ѐ یԘ ʁ 25 ی 1400

 . ی ʐی ی       595   ی ѐی ی ͘ی  25 ی 1400

 .  ی یی ی! : ѐ ʁ  25 ی 1400

 .  ی یی ی ی ͘ ی ی!   ی ی  25 ی 1400

 . ی ʐی ͘ی       357   ی ѐی ͘ی ( ی)  24 ی 1400

.  450  ی یی ی ی  23 ی 1400

 . ѐ ʁ ʘی ی : ѐ ʁ  23 ی 1400

 .  ی ی ی ی یی ͘ ی   ی ی ی ی   23 ی 1400

. ی ی ی ی : ѐ ʁ  23 ی 1400  

 . ی 3 ی ی ی ی  ی 1400

 .  ی ی ی ی ی یی یی!   ی ѐی ͘ی  23 ی 1400 

 .  ѐ ی ی  ی ی ʐ   21 ی 1400

. یی ی ی ѐی ی ی ی̡ ϡ ϡ ی ی ͘ی ی ی ϐی ی  21 ی 1400

 . یی ی ! ی ѐ ʁ   ͘ی     ( ی)  21 ی 1400

 . ی ʐی ͘ی 356  ی ѐی ͘ی ( ی)  20 ی 1400

 . یی ѐ ʘ ʁ ی ی  یی ѐ یԘ ʁ  20 ی 1400

 . ی یی ی ʁ Ӂی ی ј  20 ی 1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. یѐ ی ی ی ѐ 

  Franais ی

. ی ی ی ی یی Ԙјی јی ی ی 29 1400

. ʐی ی ی ی یی ʺ 1400 ѐ ی ی ی...28 1400

. ی ѐی 26 1400 28 1400

. ی ی ʐی ϐ ی. ی یی ی 24 1400 28 1400

. ی ѐی 25 1400 26 1400

. ی ѐی 24 1400 25 1400

. ی ی ѐ ʐ 1400 ʐی ی ی ی یی... 24 1400

. ی ѐی 23 1400 24 1400

. ی ی ʐی ϐ ی. یی... 24 1400

. 146 ی 23 1400

. ی ѐی 21 22 1400 23 1400

. Ϙی ی юی Ϙ ی 23 1400

. ی ѐی 20 1400 22 1400

. ی ʐی ѐی ی ی 8 ی 14 1400 21 1400

. ی ѐی 19 1400 20 1400

. ی ی ј ی ی 20 1400

. ی ѐی 18 1400 19 1400

. ی ʐی ی یی یی... یی 17 1400 19 1400

. ی ѐی 17 1400 18 1400

. ی ѐی 15 16 1400 17 1400

  . ی ѐ ی ʡ ی 4 ѐی ی ی ی یی 17 1400

. ی ѐی 14 1400 16 1400

. ϐی یی ی ی ی ѐی ی ʡ ی ی Ϙی ϐی ی ǘ ی... 15 1400

  . ی ʐی ʐی ѐ ی 15 1400

. ѐی 13 1400 15 1400

. ی ѐی 12 1400 13 1400

. ی ʐی ی یی یی . یی... 13 1400

. ی ѐی 11 1400 12 1400

. ی ʐی ѐی ی ی... 11 1400

. ی ͘ ǘ یی ی 11 1400

. ی ѐی 10 1400 11 1400

. ی ѐی 9 1400 11 1400

. 144 ی ی ی ی   10 1400

. ی ی ʐی ϐ ی ی ی یی 9 1400

. ی ѐی 8 1400 9 1400

. ѐی 6 7 1400 8 1400

. ی ѐی 5 1400 7 1400

. ی ѐی 4 1400 6 1400

. ی ѐی 3 1400 4 1400

. ʐی ی ی ی ǘ ǘ ی ی ی ی ی... 4 1400

. ی ѐی 2 1400 4 1400

. ա Ϙی ی ی ی ی ی 2 1400

J . ی ѐی 1400 2 1400

. ی ѐی 31 ی 1400 1400

. ی ی : ی یی ʐی ϐ ی : یی 1400

. ʐی یی ی ی یϡ ی 31 ی  1400

. ی ѐی 30 ی 1400 31 ی 1400

. ی ѐی 29 ی 1400 30 ی 1400

. ی ʐی ی یی یی... یی ی ی 30 ی 1400

  . ʐی ی ی ی ی ʐیی ی ی ی ѐ... 30 ی 1400

. ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ͘ ی 29 ی 1400

. ی ѐی 28 ی 1400 29 ی 1400

. ی ی ی ی Ǻ ی یی ی 29 ی 1400

. ی ѐی 27 ی 1400 28 ی 1400

. ѐی 26 ی 1400 27 ی 1400

. یی : ی یی ѐ ʁ ی ј ҡ ی ی 26 ی 1400

 .  ѐی 24 25 ی 1400  26 ی

 .  ѐی 23 ی 1400  24 ی 1400

 .  143 Ǻ ی ی ی ی ی   ی  23 ی 1400

 .  ѐی 22 ی 1400  23 ی 1400

 .  ϐ ی   ی یی ی ی    22 ی 1400

 .  ѐی 21 ی 1400  22 ی 1400

 .  Ϙ   ی ѐی ͘ی  21 ی 1400

 .  ی: ی ی 1  ی ی  2  ʁ ی ...  21 ی 1400

 .  ی ی یʺ ی : ی یی ی Ϙ یی  20 ی 1400

 .  ѐی 20 ی 1400  21 ی 1400

 .  ѐی 19 ی 1400  20 ی 1400

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ѐی

.  ǁیی ی ی ی ی!    ی 2019

. 1400 ی ی ی ѐی 29 1400

. ی : ی ی ی ی ی 29 1400

. 1400 ѐ ی ی 28 1400

. ی ی 28 1400

. ی 26 1400  

. ی ی ʁ 26 1400

. ݘ ی ی ی ی јی 25 1400

. : ی یی ی Ͽ ی 24 1400

. ی Ә 23 1400

. ی Ϙ! ی 23 1400

. ی یی ی ѐی ی " ی ی ǘی Ͽ" ی ѐی 22 1400

. ی ی ʁ یʿ ی     21 1400

. ʁ ی ی ǐی ! ی  20 1400

. ѐی ی        1400 ی ی 19 1400

. юی ی ی ی Ϙ 19 1400

. ی ی ی   ی ی یی ی 18 1400

. یی ی یی ی ی 1400 ی ϐی 16 1400

. ʁ یی ی ȡ ! ی 16 1400

. یی ی ی ی ی 15 1400

. ͘ ی ی юی ی 13 1400

. ی ی ی 13 1400

. ѡ ! ی 13 1400

. ی ی Ϙ . . یی 11 1400

. Әی ʁ Әی ی ѐی 8 1400

. : ی ی ǘ 8 1400

. ی 67 "ی " ی ی 8 1400

. ی ی ѐی ʁ ی ی 8 1400

. ی یی ی ی ی 8 1400

. ʡ юی ѐ 8 1400

. ی ی ی Ԙ ی! یی 7 1400

. یی ی یی ͘ ͘ ی 6 1400

. ј ییی ییی 5 1400

. ی ی ǘ ی " 5 1400

. : (2013 2021) یی 2 1400

. ی ی یی ی ی ѐی 1400

. ѐ ی   1400

. ی ی ی ی 31 ی 1400

. ʁ ی ѐی! ی 31 ی 1400

. ی یی Ϙی   30 ی 1400

. ی ی ی ی ͘ ! 29ی 1400

. ی ی ѐی ʁ ی 29 ی 1400

. ͘ ی ی ی ی ͘ ی ی 28 ی 1400

. ʁ ی ی ی 28 ی 1400

 .  ѐ ʁ   ی   26 ی 1400

 .  ǐی ی ی ی!   یی  25 ی 1400

 .  ی ی ی ی  ی ѐی  25 ی 1400

 . ی ی ѐی: ѐ ی ѐ ʁ ی ی   ی ی 25 ی 1400

 . 1 ی ی! ... یی ѐ ʁ ی ی ! 2 ǘ    یی  23 ی 1400

 .  ی ѐی ی  ی ρ  22 ی 1400

 .  ی ی  22 ی 1400

 .  یی ѐ ј ی ی Ә ( )   ی  20 ی 1400

 . ی ی یی ی  ی Ԙی 18 ی 1400

 . ϐی ی یѐ ی ی 61    63   یی  17 ی 1400

  . 1  ی ѐ ی юی ی ی ی!  2 ی ی ی !   یی  ی 1400

 .  ی ѐ 1400 2021  ѐ ی ѐی ی: ̡ ی ی ʡ ϡ ی   11 ی 1400

 .  ی юیی ѐی ( )     5 ی 1400  

 . ی یԘ ʁ  یی ѐ یԘ ʁ  ی 1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ی ϡ