یʝی ی

ی یی

English

Franais

흘 ݡ ... ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

ʐی ی ی ی ی ی ی ... ی ... 29 1398 
ʐی یی ی : ی یی ǁیی 23 1398

1                  2

ѐی: ʐی ی ی ی ی یی ی ی ی ѐی یی 8 ی 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی 98 ی 96... ی ǁیی ... 2 ی 1398
ʐی ی ی ی ی 98 29 1398
ʐی ی ی یی ی یی. " ی ی ی ی " 29 1398
ʐی ی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی"    ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی" ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ی ʘ ی ی јی... . јی ی ی ی ی 7 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ޡ ی ی ی ј ی 18 1398
ʐی ی ی ں ѐی ی ی ͘ ی ی ѐی ǁیی ʺ یی ی یی ... 24 ی 1398
 ʐی ی ی یی ییی یی ی ی ی ی ی یی 21 ی 1398
ʐی ی ی ی ی : ǘ ی ی ʎی ی ǘی 16 1398
یی یی ϡ ی ی

8 1398

ی ѐی ʐی ی ی ی یی ی ی 26 1397
ʐ ی ی ی ی ѐی  ی ѐ ј 1357. یی ǘ 2 1397
ʐی ѐی ی ی Ԙ " ی " 9 1397
ʐی ی ی ی "ی " ʐیی ѐ ی 8 1397
  ѐی: ʐی ی یی ی ی یی : ی ی ʁ 17 1397
 ی : ʐی ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی 13 1397
  : ʐی ی ی ѐ 11 1397
  ѐی: ʐی ی یی یی ی ی ی 4 1397
  : ʐی ی ی یی ... Ԙ ی 28 ی 1397
ʐ ی ی ѐی ϐی ѐ ی 15 ی 1397
ی ی ѐ 8 ی 1397
ʐی ی ی یی ی ی ʐی ѐ ی ی ی 8 ی 1397
ʐی یی ی یی ی ی ѐ یԘ ʁ... 18 ی 1397
  ѐی: ʐی ی ی یی ی ی یی : ی ی یی ی ی 21 1396
ی юی ی ی ی ی ی ی ی 16 1396
یی ی ی: ʐی ی یی ی ی ی ی 17 ی 1396
یҐ ی Ž ی یی یی: ی یی 5 1396
  ѐی: ʐی ی یی ی ی ی یی : ی ѐ ی ی 16 1396 
  ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
  . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی 14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
  ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
 ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی 3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 : 2 یی ی 3 : 4 ی : ѐ 5 19 ی 1395
  : Ϙ ی 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
  : ʐی ی ی ی 7 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
  : ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی 26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3 4 5 ی ی

یی "Ș ѐ" : 1 1392

ی ǁیی ی ǡ ی ی ی ی ѐ ی

ی ѐی ی ͘ی  1 1398

ʡ ""

ی 1 1398

423

ی یی ی ی 1 1398

ѐ ی ی

ی ѐی ی ͘ی  1 1398

˜ی ی

ی ییی یی ی یی یی ی 30 1398

͘ ی ی !

ی ѐی ی ͘ی  30 1398

ی ی :ی: یی јȐی юی ی ی

ی ی 30 1398

ǘ 265

ی ی ی ѐی ͘ی 29 1398

ی: " ѐی ϡ ی ݘ ی "!

ی ѐی ی ͘ی  28 1398

ی ی

ی ی ی    28 1398

ی ی ی ی ѐ ی ی   28 1398
ϐ ی ی 112 ی یی ی 5  2 ی

ی 27 1398

ʐی ی ی ی ی ی ی 27 1398
ی ʐی ͘ی 294

ی ѐی ͘ی ( ی) 27 1398

ʐی ی ی یی ی ی ی ی ...  27 1398
ی ی: ϡ

ی 27 1398

ی ی: ی ی ͘ ѐی  + ʐ ی 27 1398
یی: ی ی ی ی یی 23 1398
ی ی ی ϐی ی ی ی

Ԙی ͘ی ی 23 1398

ی ی 247

ی ѐی ͘ی ( ی) 23 1398

ی ی ј ϐ

Ԙی ͘ی ی 23 1398

ǘ 264

ی ی ی ѐی ͘ی 23 1398

ʐی ی ی ی: Ԙی 57 23 1398
ʘی ییی یی 6

ی ѐی 20 1398

ʁ ی ی!

͘ی ی 20 1398

ی ʐی ͘ی 293

ی ѐی ͘ی ( ی) 19 1398

ʐی ی ǘی ییی ی ی ی ј ی 19 1398
Ϻ ی 19 1398
422

ی یی ی ی 17 1398

ѐی Ԙ ی

ѐ یی 17 1398

ی ی یی ی ѐ ی : ѐ ی ی ی 17 1398
یی 176

ѐ ی ی 17 1398

ی ʐی ی 528

ی ѐی ی ͘ی   13 1398

ʐی ی ی ی یی ی ... 13 1398
" " یی ی ی ǘی ی ی

ی ѐی ی ̘ی   13 1398

ی ی ی

ی ی 13 1398

ѐ ی ی ی

ی ی ی (ی) 13 1398

ی ی ی Ϙ یی!

ی ی ی ی ʘ 11 1398

یی 175

ѐ ی ی 6 1398

ی ʐی ی 527

ی ѐی ی ͘ی 4 1398

یی ʐ ی ͘ ی ͘ی 4 1398
421

ی یی ی ی 3 1398

ی یی 245

ѐ یی یی ی 3 1398

یی ی

ی ͘ی ( ی) 3 1398

:  ی

ی ی 1 1398

ی ʐی ی 526

ی ѐی ی ͘ی  28 ی 1398

ی ی ی ی ی ی یی ی

ʘ 27 ی 1398

" ϡ "!   " ی ی یی: "!

ی ѐی ی ͘ی 26 ی 1398

ǘ 263

ی ی ی ѐی ͘ی 25 ی 1398

ʐی یی: юی !

ی ѐی 24 ی 1398

ѐی 72

ѐ یی یی ی 24 ی 1398

юی ی ǁیی ی

ی ی ی ѐ ی 23 ی 1398

ʘیی

یی ѐ یԘ ʁ 22 ی 1398

یǘی ی ی ی

ʐ 22 ی 1398

͘ ی

ی ѐی 22 ی 1398

ی ی

ی ѐی ͘ی ( ی) 22 ی 1398

ی یی юی ی یی

ی ی ی یی    22 ی 1398

ǁیی ǘیی ی !

ی ѐی ی ͘ی 22 ی 1398

ǁی ی

ی ѐی ͘ی ( ی) 22 ی 1398

ی!  "ی ی ی "!

ی ѐی ی ͘ی  22 ی 1398

ی ʐی ی 525

ی ѐی ی ͘ی  21 ی 1398

1399 ѐ ی یی ی ی یی

یی ѐ یԘ ʁ      ʐ 21 ی 1398

͘ ی ѐ ʁ ی ͘

ی 21 ی 1398

ی ͘ ی ی ѐ ʁ ی!

ی ѐی ی ͘ی  21 ی 1398

یی: ی ی (ی ی ی ) 20 ی 1398
یی

ی ѐی 20 ی 1398

ʐی ی ǘی ی ی ی ͘ی ی یی ی ی  20 ی 1398
ʐی ی ی ی ی ی یی 19 ی 1398
یی 174

ѐ ی ی 19 ی 1398

ʘی ی ی یی یی یی ی .... 17 ی 1398
ی یʡ ј

ی () 17 ی 1398

"юی یی ی ی ѐ ی ی ی "

ی ی ی    17 ی 1398

420

ی یی ی ی 17 ی 1398

یی ی : یی  ی ی ی 17 ی 1398
ی ی: 1 ی ی ی ی           2 16 Ԙϡ Ϙ               3 Ԙϡ ی ی ʐ ی ی

ی 17 ی 1398

ی ی ی ʐی ѐ ʘ

ی ی 17 ی 1398

ی ی ی

ی ѐی 16 ی 1398

ی ی ی ѡ یی ی ی!

یی یی ی 15 ی 1398

Șی ی

یی 14 ی 1398

یی

ی ѐی ی ͘ی  14 ی 1398

ʐی ی ǘی ی یی یی 14 ی 1398
ی ʐی ی 524

ی ѐی ی ͘ی  14 ی 1398

ی یی ی ی ییی ی ی

ѐ یی 11 ی 1398

ی ی یی

ی ی 11 ی 1398

:  ی ی ѐ

8 ی 1398

ی ʐی ی 523

ی ѐی ی ͘ی  7 ی 1398

5 ی 5 ی

ی ѐی 7 ی 1398

یی یی ی ی ی

ی ѐی ی ͘ی 6 ی 1398

یی ی : یی یی ی ی ی 6 ی 1398
ی ی

ی ѐی 5 ی 1398

ی ی ! ͘ ی !

ی ѐی ی ͘ی  4 ی 1398

ϐѐی

یی ی ی ی ی ی یی ی 4 ی 1398

ی

ی ی ی ی 4 ی 1398

ʐی ی ی ی ی ی یی ی... 16 98 ی 4 ی 1398
ʐیی !

Ԙی ͘ی( ی) 4 ی 1398

ی ʐ ی ی ییی!

ی یی ییی ѐی  4 ی 1398

ی ی ی یی ѐی 98 4 ی 1398
:  یی!

ی ی 4 ی 1398

یی

ی ѐی 3 ی 1398

ی ی

ی ی ی 3 ی 1398

ϐی ی ی ی ی ԁ

یی یی ی 2 ی 1398

ی ʐ ی ی ی ی юی ی ی

ی ی ی ی ʘ 1 ی 1398

ʐی ی ǘی ی ی ͘ی ی ی یی یی 1 ی 1398
ʐی ی ǘیی ی ͘ی ( ی) 1 ی 1398
ѐ ی 98

ѐی 71 ѐ ѐی یی یی ی 1 ی 1398

ی ʐی ی 522

ی ѐی ی ͘ی  1 ی 1398

یی یی : ی ی ی ѐ ی

 1 ʐ ی ی!             2 ی ی ی ʐ ی ی! 1 ی 1398

ی ʐی ͘یʡ ی 287

ی ѐی ͘ی ( ی) 1 ی 1398

5 ی 98 ی ی ʐ ی

ѐ یی 1 ی 1398

ϐ !  ی ی

͘ی ی  1 ی 1398

ی ی یی ی ی ѐی ی ی 29 1398
ی ی ی ی ی Ͽ

ی ѐی 29 1398

ѡ 䎡 ی ی ی

ی ѐی ͘ی ( ی) 29 1398

:  ҿ

ی ی 2 9 1398

ی "یی ی": ʎی یی ی

ی ѐی 26 1398

419

ی یی ی ی 26 1398

ی ی یی یی ی " " 26 1398

                     یی

ی ی ی ی ѐ

. ѐی 1 1398 2 1398

. ی ی ی 98 ѐی 1 1398

. ی Ԙ ی ی یی: ǘ ی ی ی 1 1398

. ϐ یѺ 7 ی 29 یی ͘ ѐی 1 1398

. ѐی 30 1398 1 1398

. ی یی ѐی 30 1398  

. ѐی 29 1398 30 1398

. ی یی ی ی ی ی ѐی 30 1398

. ѐی 28 1398 30 1398

. ی ی э 6 ͘ ѐی 29 1398

. ѐی 27 1398 28 1398

. ی 11 74 ͘ ѐی 28 1398

. ѐی 25 26 1398 27 1398

. ی 75 ͘ ѐی 27 1398

. ѐی 24 1398 25 1398

. ϐ 17 6 ͘ ѐی 25 1398

. 12 ی 18 1398 ی یی ی ی 25 1398

. ی ی ی ی ی ی э ѐی 25 1398  

. ѐی 23 1398 24 1398

 . ی ی ی ѐی 24 1398 

. ѐی 22 1398 (ی ی ѐ 12 21 1398) 23

00 . ی ی Ԑ ی Ԑ ͘ ѐی 23 1398

. ѐی 21 1398 23 1398

. ѐی 20 1398 21 1398

. ی یی ی ѐی 20 1398

. ی Ӂی ی ی ی ی ی ѐی 20 1398

. ѐی 18 19 1398 20 1398

. ی 90 / ѐی 20 1398

. ی ی ی ی یی ی ی ѐی 20

. ی ی ϐی 6 ی ͘ ѐی 20 1398

. ѐی 17 1398 18 1398

. ѐی 16 1398 17 1398

. ی ی یی ی ѐی 17 1398  

. ϐ ی Ѻ ی یی ی ی ㎐ 31 ͘ ѐی 17 1398

  . ی ی ی 12 ͘ ѐی 17 1398

. ی ѡ ی 9 ͘ ѐی   17 1398

. ѐی 15 1398 16 1398

. ی ѡ ی ј یی Ӂی ی Ԙی ѐی 16 1398

. ی ی 8 یی ͘ ѐی 15 1398

. ѐی 14 1398 15 1398

. ی ی ی ی ی ѐ ѐی 15 1398

. ѐی 13 1398 14 1398

. ی ϐ ѐی 13 1398

. ѐی 12 1398 13 1398

. ѐی 10 11 1398 13 1398

. ѐی 28 ی 3 1398 ی یی ی ی 11 13988

. ѐی 9 1398 10 1398

. ی ی ѐی 10 1398

. ی 41 ی 200 ͘ ѐی 10 1398

. ѐی 8 1398 9 1398

. ѐی 7 1398 8 1398

. ѐی 6 1398 7 1398

. یی Ϙ Ѻ ی ی / ی ی 7 1398

  . ی ی ی ی ی ی ѐی 7 1398

. ѐی 4 5 1398 6 1398

. ѐی 21 ی 27 ی 1398 ی یی ی ی 5 1398

. ѐی 3 1398 4 1398

. ѐی 2 1398 3 1398

. ѐی 1398 2 1398

. ѐی 30 ی 1398 1 1398

. ѐی 29 ی 1398 30 ی 1398

. ѐی 28 ی 1398 29 ی 1398

. ѐی 27 ی 1398 28 ی 1398

. ѐی 26 ی 1398 27 ی 1398

. ѐی 25 ی 1398 26 ی 1398

. ѐی 13 ی 18 ی 1398 ی یی ی ی 26 ی 1398

. ѐی 2020 ʐی ѐ ی 26 ی 1398

. ѐی 24 ی 1398 (ی ی ی ǁیی یی) 25 ی 1398

. ی ѐی 23 ی 1398 (ی ی ی ǁیی یی) 24 ی 1398

. ѐی 23 ی 1398 (ی ی ی ǁیی یی) 24 ی 1398

. ѐی 22 ی 1398 (ی ی ی ǁیی یی) 23 ی 1398

. ѐی 20 21 ی 1398 (ی ی ǁیی ǘیی 22 ی 1398

. ѐی 8 ی 12 ی 1398 ی یی ی ی 21 ی 1398

. ѐی 18 19 ی 1398 20 ی 1398

. ѐ ی ی ی 18 ی 1398

. ѐی 17 ی 1398 18 ی 1398

. ѐی 16 ی 1398 17 ی 1398

. ѐی 13 14 15 ی 1398 16 ی 1398

. ѐی 30 ی 5 ی 1398 ی یی ی ی 15 ی 1398

. ѐی 12 ی 1398 13 ی 1398

. ѐی 11 ی 1398 12 ی 1398

. ѐی 10 ی 1398 11 ی 1398

. ѐی 9 ی 1398 11 ی 1398

. ѐی 8 ی 1398 9 ی 1398

. ѐی 6 7 ی 1398 8 ی 1398

. ѐی 5 ی 1398 (ی ی ʐ ʐی ی ی) 6 ی 1398

. ѐی 4 ی 1398 5 ی 1398

. Ґ "" "Ӂی" ی: ی یی 4 ی 1398

. ѐی 3 ی 1398 4 ی 1398

. ѐی 23 ی 29 1398  ی  یی ی ی 4 ی 1398

. ѐی 1 2 ی 1398 3 ی 1398

1 3. ѐی 30   1398 1 ی 1398 

. ѐی 28 29 1398 1 ی 1398

. ѐی 27 1398 29 1398

. ѐی: 16 ی 22 1398 ی یی ی ی 29 1398

. ѐی 26 1398 27 1398

. ѐی 25 1398 26 1398

. ѐی 24 1398 25 1398

. ѐی 22 21 23 1398 24 1398

. ѐی 20 1398 21 1398

. ѐی 19 1398 20 1398

. ѐی 9 ی 15 1398 ی یی ی ی 20 1398

. ѐی 18 1398 20 1398

. ѐی 17 1398 18 1398

. ی ѐی 15 16 1398 (ی 1398) 17 1398

. ѐی 15 16 1398 17 1398

. ѐی 14 1398 15 1398

. ѐی : 1 ی 7 1398 15 1398 

. ѐی 12 13 1398 14 1398

. ی ی ی ی ی ی 13 1398

. ѐی 11 1398 12 1398

. ѐی 10 1398 11 1398

. ѐی 8 9 1398 10 1398

. ѐی 7 1398 8 1398

. ی یی ی ی ی ی 8 1398

. . . ѐی: ی 1398

. ѐی 6 1398 8 1398

. ѐی 5 1398 6 1398

. ѐی 4 1398 6 1398

. ѐی 1 2 3 1398 4 1398

. ѐی 30 1398 1 1398

. ѐی 28 29 1398 30 1398

. ѐی 27 1398 28 1398

. ѐی 26 1398 27 1398  

. ی ͘ ی 26 1398

. ѐی 25 1398 26 1398

. ی 23 24 1398 25 1398

. ѐی 22 1398 24 1398

. ѐی: 11 ی 17 ی یی (ی ی ) 24 1398

. ѐی 21 1398 22 1398

. ѐی 19 20 1398 21 1398

ی ی ی ی ی ی

. ѐی 18 1398 19 1398

. ѐی 15 16 17 1398 18 1398

. ѐی 14 1398 15 1398

. ѐی 4 ی 10 1398 ی ی 42 ѐ ی ȡ ی ی ی Ӂی ی یی یی ی ی یی... 15 1398

. ѐی 13 1398 14 1398

. ѐی 12 1398 13 1398

. ѐی 11 1398 12 1398 

. ѐی 9 10 1398 11 1398

. ѐی 7 8 1398 9 1398

. ѐی : ی ی ѐ ی یی ی 40 9 1398

. ѐی 6 1398 7 1398

. ѐی 4 5 1398 6 1398

. ѐی 3 1398 5 1398

. ѐی 2 1398 3 1398

. ѐی 1398 2 1398

. ѐی 30 1398 2 1398

. ѐی 29 1398 30 1398

. ѐی 27 28 1398 29 1398

. ѐی 26 1398 29 1398

. ѐی 25 1398 29 1398

. ѐی 24 1398 29 1398

. ѐی 23 1398 24 1398 

. ѐی 22 1398 24 1398

. ѐی 13 ی 19 1398 (ی یی) ی ی 24 1398

. ѐی 21 1398 22 1398

. ѐی 18 19 20 1398 21 1398

. ѐی 17 1398 18 1398

. ѐی 16 1398 17 1398

. ѐی: 6 ی 12 1398 (ی یی) ی ی 17 1398

. ѐی 15 1398 17 1398

. ѐی 14 1398 15 1398

. ی ѐی 12 13 1398 (ی 5 ǘ ی ) 14 1398

. ѐی 12 13 1398 14 1398

. ѐی 11 1398 14 1398

. ѐی 10 1398 12 1398

. ѐی 30 ی ی 5 ی ی (ی یی) 11 1398

. ѐی 9 1398 11 1398

. ѐی 8 1398 11 1398

. ѐی 7 1398 8 1398

. ѐی 5 6 1398 7 1398

. ѐی 4 1398 5 1398

. ѐی 23 ی 30 ی 1398 ی ی (ی یی) 4 1398

. ѐی 3 1398 4 1398

. ѐی 2 1398 3 1398

. ѐی 1 1398 3 1398

. ѐی 31 ی 1398 1 1398

 

ѐی

ǁیی ی ی ی ی!

ی 1398

ی ی یی(1)

30 1398

ی ϐ:  ی ی ی ی ی Әیی 30 1398
یی ی ѐی یی ی!

ʐی ی ی 29 1398

јی

یی ی ѐ    : 27 1398 t.foroozandeh77@gmail.com

ی یی ی ی ی

ی 27 1398

ی یی: ǁیی !

ی 27 1398

: 1 57 ی ی     2 یی ی ی Ͽ

ی 27 1398

ی ی юی ی ǘی ی !

یی 23 1398

ʘی ی ی ی

یی 20 1398

یی یی ی ی ی ی јی

17 1398

ѐ 26

ی 17 1398

ی ی یʿ!

ی 17 1398

یی ی ی

یҁ 17 1398

Ԙ یی Ϻ ی

یی 13 1398

" ": ی ی ی ی

ی 13 1398

یی ی ی

یی 11 1398

ی یϡ یی !

ی 10 1398

ی 25 Ϙ

ی 9 1398

ی ی ی ی ی

ی ی 5 1398

ی ی ی ی... Ԙ ϡ " " یی ی ی

ی یȘ      ی ی ی     ( ) 4 1398

ی ی ی ی ی یی

ی ѐ 4 1398

یی ی یی ی ѐی ییی

3 1398

ی

ی 29 ی 1398

29 ی 1398

ی ی ی!     ی ی

ی 28 ی 1398

ی ی ی ی!

27 ی 1398

ی ی ی ی یی ی ی ی

ی / ѐ: ی 27 ی 1398

ی Ԙ ѐی

ی ѐ ј ی ی ی 26 ی 1398

ی ی ی ی

ی 26 ی 1398

ی ی !

23 ی 1398

ѐ: ی ی!

ی 22 ی 1398

ی ی ی ی!

ی 22 ی 1398

ی ی ی !

یی 21 ی 1398

ʎی јیی

ю ی ی ی ی 19 ی 1398

ی ی یی ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی 17 ی 1398

ی ی ѐی:  "ی" юیی ی !

ی ی 15 ی 1398

ی ی ѐی: ی      "ی ی" ی ی Ӂی ی ی !

ی ی 9 ی 1398

ی !  ی  2020 یی!

ی یی 8 ی 1398

یی ی ی یی ѐی !

ʐ ی 8 ی 1398

ѐ ی ی ی ی ی!

ی 4 ی 1398

"ǁیی ǁیی ی" ی ی !

ی 3 ی 1398

ی ی:

ی یȘ ی ی ی 3 ی 1398

ی ʁ/ "ی" ی" Ͽ!

ی: ی 2 ی 1398

ی یی!

یی 1 ی 1398

ʘی ی ی ͘ی

27 1398

16 ѡ ǘ یی "ϐ" یی

ی 26 1398

ی ی یی یϐ

ی 26 1398

یی یی یی ی ی ی  ی

25 1398

ی 16 !

ی 23 1398

ی یی ی 16 ͘ !

ی 23 1398

ی ی ی 1398

21 1398

ی: ρ ی ی

ی 20 1398

Ԑ یی ی ی ی!

ی 20 1398

ی

ی 18 1398

ی 98 ѐی ی ی!

ی ی 13 1398

ی ی. ی . ی ی!

ی یی 13 1398

ی ی ی ی ی ی ی

ی 10 1398

  " " / ی ی ی

یӡ ی     ѐ ی 10 1398

ی ی јی ͘ یی ʿ

ی 10 1398

ی 98: ی

ϐی 10 1398

ی ی ѐ

8 1398

ی ی ی ی !

6 1398

ی ی ی

ی 3 1398

ی: ϐ 98

ی 2 1398

ی ی 98 ی

2 1398

͘ ϐ

28 1398

јیی ی یی: ی ی ی ی یی юی

یȘ ی ی ی 26 1398

ی ѐی ͘ی

ʐ ی 25 1398

یی ی یی     ( ϡ Ә )

ی 24 1398

ی ی ی یی ی ی

یی     ی 24 1398

" " ی

. 24 1398

ی ی ی ی ی یی (15)

ی 24 1398

یی یԡ ی

19 1398

ی ی ی ʘ Șی

ј ρی ی ی ی 19 1398

ی ی ی ی : ی

ی ی ی یی 19 1398

: 1 ی !    2 ی ی یѡ ی یی یی

ی 19 1398

ی ی ی

یی ی ی ی ی 17 1398

ǘ 2019: ی ی ی ی

ی ی ییی ی 17 1398

ی ی ی ی ( ) "ی "

ی ی ј ی Ԑی (chu) ی ی 14 1398

ی

ی Әی   ی ی 14 1398

یی јیی ی ی 2019

ی ی ییی ی 12 1398

ی ѐ ی ѐی ی

ѐ ی ی 12 1398

ی یی

    ѐ: ی 10 1398    

ی ی ی یی ی !

ی 10 1398

ی ѐ ی ی ϡ

ѐ ی ی 10 1398

ʘ ǎی یی ǎی

ی 9 1398

ی ی ی ی ی ی ی ی

ی یی ی ی ی 9 1398

ی ی! ی" ی јی"

ی 8 1398

ی     ی ј!

یی 5 1398

ی ǘ      (ی ی ی ǘ)

ی 5 1398

یی ی ѐی ی

ی یی ѐ ی    3 1398

ی

ی 2 1398

ی јی ی ی

ی یی ی ی ی 2 1398

ی ی

یی ی یی ǎӘی 30 1398

ی یǡ ی ی ی

Ә ی ی ی 30 1398