یʝی ی

ی یی

English

Franais

흘 ݡ ... ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

ʐی ی ی ی ی یی ی یی ی ی 16 ی 99
ʐی یی ی ی ی یی ی یی ѐ ی ی ی 9 ی 1399
ی ی ی ی ѐ ی ی: юی ی یی 18 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی... 11 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ی ی ... 11 1398
ʐی ی ی : ی ѐ ی ی 6 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ... ی ... 29 1398 
ʐی یی ی : ی یی ǁیی 23 1398

1                  2

ѐی: ʐی ی ی ی ی یی ی ی ی ѐی یی 8 ی 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی 98 ی 96... ی ǁیی ... 2 ی 1398
ʐی ی ی ی ی 98 29 1398
ʐی ی ی یی ی یی. " ی ی ی ی " 29 1398
ʐی ی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی"    ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی" ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ی ʘ ی ی јی... . јی ی ی ی ی 7 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ޡ ی ی ی ј ی 18 1398
ʐی ی ی ں ѐی ی ی ͘ ی ی ѐی ǁیی ʺ یی ی یی ... 24 ی 1398
 ʐی ی ی یی ییی یی ی ی ی ی ی یی 21 ی 1398
ʐی ی ی ی ی : ǘ ی ی ʎی ی ǘی 16 1398
یی یی ϡ ی ی

8 1398

ی ѐی ʐی ی ی ی یی ی ی 26 1397
ʐ ی ی ی ی ѐی  ی ѐ ј 1357. یی ǘ 2 1397
ʐی ѐی ی ی Ԙ " ی " 9 1397
ʐی ی ی ی "ی " ʐیی ѐ ی 8 1397
  ѐی: ʐی ی یی ی ی یی : ی ی ʁ 17 1397
 ی : ʐی ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی 13 1397
  : ʐی ی ی ѐ 11 1397
  ѐی: ʐی ی یی یی ی ی ی 4 1397
  : ʐی ی ی یی ... Ԙ ی 28 ی 1397
ʐ ی ی ѐی ϐی ѐ ی 15 ی 1397
ی ی ѐ 8 ی 1397
ʐی ی ی یی ی ی ʐی ѐ ی ی ی 8 ی 1397
ʐی یی ی یی ی ی ѐ یԘ ʁ... 18 ی 1397
  ѐی: ʐی ی ی یی ی ی یی : ی ی یی ی ی 21 1396
ی юی ی ی ی ی ی ی ی 16 1396
یی ی ی: ʐی ی یی ی ی ی ی 17 ی 1396
یҐ ی Ž ی یی یی: ی یی 5 1396
  ѐی: ʐی ی یی ی ی ی یی : ی ѐ ی ی 16 1396 
  ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
  . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی 14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
  ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
 ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی 3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 : 2 یی ی 3 : 4 ی : ѐ 5 19 ی 1395
  : Ϙ ی 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
  : ʐی ی ی ی 7 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
  : ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی 26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3 4 5 ی ی

یی "Ș ѐ" : 1 1392

ʐی ی ی ( ی ) ی یی ی ѐی ی ی ی ʁ ... 6 1399
ی ѐ ʁ یԡ юی ی ! ی یی!

یی 6 1399

ѐ ی ی ی 6 1399

͘ ʁ

ی ѐی ͘ی 5 1399

ѐ ی 6 Һ ی یی!

ی ѐی ͘ی 4 1399

ی ی ی ... یی ی!!!

ѐ ʁ 3 1399

ی ʐی ی 544

ی ѐی ی ͘ی 3 1399

ی : ی 3 1399
ی ی ʘی یی ی ی

ی ѐ یԘ ʁ ی یی یԘ ʁ 2 1399

ی

یی ѐ یԘ ʁ 1 1399

ϐ ʁ Ә ی ѐ Ͽ

یی ѐ یԘ ʁ 1 1399

ϐ یی ی 200 ی ی ʁ

ی ѐ ʁ    ѐی 1 1399

ѐ ی ی ј ی ی ی

یی ѐ یԘ ʁ 1 1399

ʐی ی ی ییی : ی ѐی 1398 ی ѐی ی ی... 1 1399
ی یی 180

ی ی 31 ی 1399

یی ی : ی ѐی ی 30 ی 1399
429

ی یی ی ی 29 ی 1399

ی ی ی ی ی ی ی Ӂی ی

یی ѐ یԘ ʁ 28 ی 1399

یی یی ϐ ی

یی ѐ یԘ ʁ 28 ی 1399

ی ی ی ی ی ی ͘

ʘی : ی ی ی ѐ ی 27 ی 1399

ی ʐی ی 543

ی ѐی ی ͘ی 27 ی 1399

ʐی ǘی ییی ی ی ی ی 27 ی 1399
 ی ی ی

ی ѐی ی ͘ی 27 ی 1399

ی 200 یی ی

یی ѐ یԘ ʁ 26 ی 1399

ʐی ی ی یی یی ی ی 25 ی 1399
ѐ یی ی ی

ی ѐی ی ͘ی 24 ی 1399

ی یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 23 ی 1399

ی

ی ѐی ی ͘ی 23 ی 1399

ی ی : ی ѐی! 23 ی 1399
ǘ ی ј " ʁ" ی

یی ѐ ј یԘ ʁ  22 ی 1399

ی

ی ѐی ی ͘ی 22 ی 1399

ی ی ϐی ی ی ی

یی ѐ ј یԘ ʁ  22 ی 1399

ѐی 76

یی یی ی 21 ی 1399

ی ʐی ی 542

ی ѐی ی ͘ی 20 ی 1399

ی ʐی ͘ی 306

ی ѐی ͘ی ( ی) 20 ی 1399

ѐی ی ی ( + یی)

ی ѐی 19 ی 1399

428

ی یی ی ی 19 ی 1399

یی یی ی

ی 18 ی 1399

ی یی ی ѐ ( ) ی یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 17 ی 1399

ی ѐی

ی ѐی ی ͘ی 17 ی 1399

ʐی ی ی ( ی ) ی ی ͘ی ی یی 17 ی 1399
ی ی ѐ یԘ ʁ یی

یی ѐ یԘ ʁ 17 ی 1399

"ی " ی ی ی یی ی یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 17 ی 1399

ʐی ی ی ѐی

ی ʘ 16 ی 1399

ǘ 268

ی ی ی ѐی ͘ی 16 ی 1399

Ԙ 23 ѐ ی юی ی!

ی ѐی ی ͘ی 14 ی 1399

ی ʐی ͘ی 305

ی ѐی ͘ی ( ی) 14 ی 1399

ѐ: ی ی یی ѐی

ی ѐی 13 ی 1399

ی ʐی ی 541

ی ѐی ی ͘ی 13 ی 1399

ی ی ی ی ی ѐ

ی ی یی یԘ ʁ 12 ی 1399

ی ѐ ی

یی ѐ یԘ ʁ 12 ی 1399

ی ѐ 1399 2020

ј 12 ی 1399

ی : ی ی ی 12 ی 399
Ԙ ѐ ی ی ی

ییی ѐی 11 ی 1399

ی ѐ

ی Ԙی ی 11 ی 1399

ی ی

ی ѐی ͘ی 11 ی 1399

ی ی

ѐ یی 11 ی 1399

ی یʡ ی ʐی ѐ ی ی

یی ی ی یی 11 ی 1399

یی

ی ی ی ی 11 ی 1399

ییی ی یی ی ی ی! (12 ی) 1399

یی ѐ یԘ ʁ      ʐ 9 ی 1399

ی ѐѡ ی ی ѐ ی ی!

ѐ ی ی 9 ی 1399

ی ѐ Ș یی ǘ

یی یی ی 9 ی 1399

ѐ ی ی!  ی یی ی ی!

ی ѐی ی ͘ی 8 ی 1399

ʐی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 8 ی 99
ѐ ی ی!

ی 7 ی 1399

ʐی ی ی ѐی 7 ی 1399
ѐی ǘی

ʘ 7 ی 1399

ی ʐی ی 540

ی ѐی ی ͘ی 7 ی 1399

یی : ј ی ی ѐی ی 7 ی 1399
ʐی ی ی ی ی ی یی (ی 19) 7 ی 1399
ی یی 179

ѐ ی ی 7 ی 1399

ی ی ʐی ѐ !

ی ی 7 ی 1399

427

ی یی ی ی 4 ی

یی ی (یی)

ی ѐی 2 ی 1399

ʐی ی ی یی ی ѐی ی ی ϐی ѐ یی 99 ... 1 ی 1399
ی ѐ ی !

یی یی ی 31 ی 1399

ѐی !

ѐ یی 30 ی 1399

ی ی ی ی ѐ

. ѐی 5 6 1399 7 1399

. ѐی: 27 ی ی 2 1399 ی یی ی ی 7 1399

. ѐی 4 1399 5 1399

. э ی ی ی ی ی ی ѐی 5 1399

. ѐی 3 1399 4 1399

. ѐی 2 1399 3 1399

. ѐی 1 1399 2 1399

. ی ی ی ѐ ی ی ѐی 2 1399

. ѐی 31 ی 1399 1 1399

. ѐی 30 ی 1399 31 ی 1399

. ѐی 20 ی 26 ی 1399 ی یی ی ی 31 ی 1399

. ѐی 29 ی 1399 30 ی 1399

. ی ی ی ی ѐی 30 ی 1399

. ϐ ی یی ѐ ѐی 30 ی 1399

. ѐی 28 ی 1399 29 ی 1399

. ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی   ی ی ی ی ی ی 28 ی 1399     

. ѐی 27 ی 1399 28 ی 1399

. ѐی 26 ی 1399 27 ی 1399

. Ǻ ی ی یی ی ی ییی ѐی 27 ی 1399

. ѐی 25 ی 1399 26 ی 1399

. ѐی 24 ی 1399 25 ی 1399

. ی ی ϐ ی ѐ ѐی 25 ی 1399

. ѐی 23 ی 1399 24 ی 1399

. ѐی 22 ی 1399 23 ی 1399

. ϐ ی یی 6 ͘ ѐی 23 ی 1399

. ی ی ی ی ѐی 23 ی 1399

. ѐی 21 ی 1399 21 ی 1399

. ѐی 13 ی 19 ی 1399 ی یی ی ی 21 ی 1399

. ѐی 20 ی 1399 21 ی 1399

. ی ی ϐی 2 یی ی ͘ / ѐی 21 ی 1399

. ѐی 19 ی 1399 20 ی 1399

. ییی ی ی ѐی    20 ی 1399

. ѐی 18 ی 1399 19 ی 1399

. ѐی: 6 ی 12 ی 1399   ی یی ی ی 19 ی 1399

. ѐی 17 ی 1399 18 ی 1399

. ی ی ی ی ѐ ѐی 18 ی 1399

. ѐی 16 ی 1399 17 ی 1399

. ѐی 15 ی 1399 16 ی 1399

. ѐی 14 ی 1399 15 ی 1399

. ѐی 13 ی 1399 14 ی 1399

. ی ی یی ѐی 14 ی 1399

. ی ی ی ی ѐی 14 ی 1399

. ی ی э ی ѐی 14 ی 1399

. ѐی 12 ی 1399 13 ی 1399

. ѐی 11 ی 1399 12 ی 1399

. ѐی 30 ی ی 5 ی    1399 ی یی ی ی 12 ی 1399

. ѐی 10 ی 1399 11 ی 1399

. ی ی ی ی ѐی 11 ی 1399

. ی ی ʐ Ӂ ی Ӂ Ґ ѐی 11 ی 1399

. ѐی 9 ی 1399 10 ی 1399

. ѐی 8 ی 1399 9 ی 1399

. ѐی 7 ی 1399 8 ی 1399

. ی ی ی ی ی 7 ی 1399

. ی ی ȡ ی ϐی ѐی 7 ی 1399

. ѐی 6 ی 1399 7 ی 1399

ѐی 5 ی 1399 7 ی 1399  .

. ѐی 4 ی 1399 7 ی 1399

. ѐی 23 ی 29 ی 1399 ی یی ی ی 7 ی 1399

. ѐی 3 ی 1399 4 ی 1399

. ѐی 2 ی 1399 4 ی 1399

. ѐی 1 ی 1399 2 ی 1399

. ی یی 6 ͘ ѐی 2 ی 1399

. ѐی 31 ی 1399 1 ی 1399

. ی ی ʐ Ӂ Ґ ѐی 1 ی 1399

. ی ی یی ͘ ی 1 ی 1399

. ѐی 30 ی 1399 30 ی 1399

. ی ی ی ϐ ѐی 30 ی 1399

. ѐی 29 ی 1399 29 ی 1399

. Ǻ ی ی ی یی ی ѐی 29 ی 1399

. ѐی 28 ی 1399 29 ی 1399

. ѐی: 16 ی 22 ی 1399 ی یی ی ی 28 ی 1399

. ѐی 27 ی 1399 28 ی 1399

. ѐی 26 ی 1399 26 ی 1399

. ѐی 25 ی 1399 26 ی 1399

. ی ی ʐ ی / ʐ ی ی 26 ی 1399

. ی 98 ϐ ی ی ѐ ѐی 26 ی 1399

. ی ی ی ѐی 26 ی 1399

. ѐی 24 ی 1399 25 ی 1399

. ѐی23 ی 1399 24 ی 1399

. ی ی ی Ϻ ی ی ی 24 ی 1399

. ی ی ی ی ی ѐ / ѐی 24 ی 1399

. ی یی ی 23 ی 1399

. ѐی 22 ی 1399 23 ی 1399

. ی Ǻ ی ѐی 23 ی 1399

. ѐی: 9 ی 15 ی 1399 ی یی ی ی 22 ی 1399

. ѐی 21 ی 1399 22 ی 1399

. ی ی ی ی ѐی 22 ی 1399

. ѐی 20 ی 1399 21 ی 1399

. ی   ی یی ی یی! ѐی 21 ی 1399

. ی Ԙی ی ی јی ی ѐی ی ͘ی 21 ی 1399

. ی ی ی ی ѐی 20 ی 1399

. ǐ یی یی ی ѐی 20 ی 1399

. ѐی 19 ی 1399 20 ی 1399

. ѐی 18 ی 1399 20 ی 1399

. ی ی ѐ / ی ی ی ی ی ѐی 20 ی

. ѐی 17 ی 1399 18 ی 1399

. ی Ϻ ی ی ی ѐی 17 ی 1399

. ѐی 16 ی 1399 17 ی 1399

.ی ی ѐی 17 ی 1399

. ѐی 15 ی 1399 16 ی 1399

. ѐی 14 ی 1399 15 ی 1399

. ی ϐ ʘیی Ӂی ѐی 15 ی 1399

. ѐی 13 ی 1399 14 ی 1399

. ی ʘیی ی ѐی 14 ی 1399

. ѐی 12 ی 1399 13 ی 1399

. ی 96 ϐ ی ی ی 18 ͘ ѐی 13 ی 1399

. ی ی ѐی 13 ی 1399

. ѐی 11 ی 1399 12 ی 1399

. ѐی 10 ی 1399 11 ی 1399

. ѐی 9 ی 1399 10 ی 1399

. ی 8 یی ͘ ѐی 10 ی 1399

. ѐی 8 ی 1399 9 ی 1399

. ѐی 7 ی 1399 8 ی 1399

. ی ی э ѐ ی ی ی ѐی 8 ی 1399

. ѐی: 24 ی ی 1399 ی ... ѐ ی ǡ ѐ ی ی ... ی یی ی ی

. ѐی 6 ی 1399 7 ی 1399

. ѐی 5 ی 1399 6 ی 1399

. ѐی 4 ی 1399 6 ی 1399

. ѐی 3 ی 1399 6 ی 1399

. Ǻ ی ی ی: ی ی ی ѐی 6 ی 1399

. ѐی 2 ی 1399 3 ی 1399

. ѐی 17 ی 23 1398 ی یی ی ی 3 ی 1399

. ی ی̺ ی ی ͘ ی ی یی ѐی 3 ی 1399

. ѐی ی 1399 2 ی1399

. ѐی 29 1398 2 ی 1399

. ѐی 28 1398 29 1398

. ѐی 27 1398 29 1398

. ی ی ی ی ی ی 29 1398

. ѐی 26 1398 27 1398

. ی یی ѐ ی ی ѐی 27 1398

. ѐی 25 1398 26 1398

ѐی

ǁیی ی ی ی ی!

ی 1398

ی ی ѐی ѐ !

  7 1399

ی ی ی ی

6 1399

ی     ی ی ی    

ی 5 1399

јی ی ی ѐی ͘

ʐ ی 4 1399

ی

یی ѐ یԘ ʁ 1 1399

ǡ ی ی ј ی ی ǘی!

ی 1 1399

ѡ ی ی ј ی ی!

ی 1 1399

ی + ی ی

ی 1 1399

ی ی ی ی ی

29 ی 1399

ی! ی !

29 ی 1399

ی ی ی ϐی

ی ی 29 ی 1399

ی ϐ: یی یی ی ی یی ʎی (2) 29 ی 1399
ʡ یی ی ѐی

͘ ی ѐی ی ͘ی 28 ی 1399

ی ی! ی

ی 28 ی 1399

ʎی ѐی

27 ی 1399

 

ی ѐ ی

ی 26 ی 1399

ی یی ѐ Ͽ

یی ѐ یԘ ʁ 25 ی 1399

یی ی ی

25 ی 1399

یی ی یی

ی 25 ی 1399

ǡ ی ی ی ی!

23 ی 1399

" یی" ی ی ϡ ی ی!

ی یی 21 ی 1399

ѐ ی ی  ( ی ی)

ی 20 ی 1399

: ی " " ی ی

ی 20 ی 1399

ی ǡ ʎی ǘی ی

19 ی 1399

یی یی ی ی یی ʎی 19 ی 1399
ǐ ی ی یی ی ی

ی ی ی ی ی  ( ) 19 ی 1399

ѐ Ϻ ی !

ی ی 18 ی 1399

ی ی Ԙ ی

یی ی ی یی 17 ی 1399

ی ی ی ی

ی ی ѐی ییی 13 ی 1399

ی ی ی ی ی! ی 13 ی 1399
ی ѐی 1398

ی ی ی ѐ ی 12 ی 1399

ی ی ی 1

ی 9 ی 1399

ی ! ی ی Ͽ

ی 9 ی 1399

ی ی ی یی "ی"   یʡ ی

7 ی 1399

ی ی یی Biopolitik ی ی ʿ

یی یی ѐ: ی 7 ی 1399

یی ARTE : ی ی (ی یʡ Ԙی)

ی ی ی ( )   4 ی 1399

ی

2 ی 1399

ی ! ی ی!

ی 29 ی 1399

ی ѐی 41 ی یی

29 ی 1399

ی ی ی  ( ی یی 1399)

ی Ԙی 24 ی 1399

ی : ی Ͽ

ی 24 ی 1399

ی ǘی ی یی ی ی ی

ی ی ی ی ی ( ) 24 ی 1399

ی ʡ ی ی ی ی ی!

22 ی 1399

یی ی ییʡ یی Ș Ҙیی ی

22 ی 1399

ی ǘ ͘ ی ی یی ѐ ͘ !

ی  21 ی 1399

ی ی ѐی:  ǡ ی ی

ی ی 20 ی 1399

ی یی ی ی Ͽ

ی ی 20 ی 1399

ی ی ی ʎی ییی

  ی 20 ی 1399 

ϡ ی ی ی !

ی ی 20 ی 1399

ی ی ی ʐ ی ی ی

ʐ ی 17 ی 1399

ی 19 ی ی ی ی: ی ǘیی ی ی

ی Әی ی ی ی ( ) 17 ی 1399

ی ی  ʡ ی ѐ یی!

ی 15 ی 1399

39 ! ѐی یʡ ی ی ی ی

ی 13 ی 1399

ی یی: ѐ یی

ی ی ی ی ( ) 11 ی 1399

ی: ی ی ی ی ی

ی ی ی ( ) 9 ی 1399

ی ی ی ی 19

یی ی : ی ی 8 ی 1399

ی "ی "

ی ی 8 ی 1399

ی ی ی ی ی ی ی ی

ییی ی ی ی ی 7 ی 1399

ǡ ѐی ی ѐ

ی ی 7 ی 1399

ی ی јیی ی ی ی

Ә ی ی ی ( ) 4 ی 1399

ی ی یی (2)

3 ی 1399

ϐی ی ی ی ی ی ی

3 ی 1399

ی ǡ ی ی ی

ی 2 ی 1399

: ی ی ی ی ی!

ی 2 ی 1399

ی Ә ی ی ی ʿ

ی: ی ی ( ) 2 ی 1399

ی ی ی

ی ی 25 1398

ی 19: "Ԙʐی ی ی"

ی ی ی ی ( ) 25 1398

ی یی ی!

ی 24 1398

ی ی یϿ ی ی ... ی ی

یی یی ی ی ی ی ( ) 22 1398

یی ϡ ی

20 1398

ی

20 1398

ی یی юی ی ǿ

ی یȘ ی ی ی   19  1398

ی ϐ: ی ی

18 1398

یی ی

ی ѐ: ی 18 1398

ی ی ی:

ی ی 17 1398

ی ی ی ی ی 2020

ی 17 1398

: یی !

ʐ ی 17 1398

ی: یی ی ی ی

ی Әی ی ی ی ( ) 17 1398

ی ی !

یی 17 1398

" "

ʐی ی ϐ ی ی 8 1398

ی ی ی یی

ی 8 1398

ی " ی یی ی ی ѐی" ѐ

:  ی. 7 1398