یʝی ی

ی یی

English

Franais

흘 ݡ ... ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

ی :  ͘ ی یی 26 ی 1399
ʐی ی ی ی ʁ ѐی... ی ی... ی ی ی 7 ی 1399
ʐی ی ی ی ی ی یی ی ... ѐی ی...26 1399
یی ی : ʁ ی یی 19 1399
ʐی ی ی ʁ ی .... 6 1399
ʐی یی ی ی ѐی : ی ی ѐی ѐی 18 ی 1399
ʐی ی ی ی ی یی ی یی ی ی 16 ی 99
ʐی یی ی ی ی یی ی یی ѐ ی ی ی 9 ی 1399
ی ی ی ی ѐ ی ی: юی ی یی 18 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی... 11 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ی ی ... 11 1398
ʐی ی ی : ی ѐ ی ی 6 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ... ی ... 29 1398 
ʐی یی ی : ی یی ǁیی 23 1398

1                  2

ѐی: ʐی ی ی ی ی یی ی ی ی ѐی یی 8 ی 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی 98 ی 96... ی ǁیی ... 2 ی 1398
ʐی ی ی ی ی 98 29 1398
ʐی ی ی یی ی یی. " ی ی ی ی " 29 1398
ʐی ی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی"    ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی" ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ی ʘ ی ی јی... . јی ی ی ی ی 7 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ޡ ی ی ی ј ی 18 1398
ʐی ی ی ں ѐی ی ی ͘ ی ی ѐی ǁیی ʺ یی ی یی ... 24 ی 1398
 ʐی ی ی یی ییی یی ی ی ی ی ی یی 21 ی 1398
ʐی ی ی ی ی : ǘ ی ی ʎی ی ǘی 16 1398
یی یی ϡ ی ی

8 1398

ی ѐی ʐی ی ی ی یی ی ی 26 1397
ʐ ی ی ی ی ѐی  ی ѐ ј 1357. یی ǘ 2 1397
ʐی ѐی ی ی Ԙ " ی " 9 1397
ʐی ی ی ی "ی " ʐیی ѐ ی 8 1397
  ѐی: ʐی ی یی ی ی یی : ی ی ʁ 17 1397
 ی : ʐی ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی 13 1397
  : ʐی ی ی ѐ 11 1397
  ѐی: ʐی ی یی یی ی ی ی 4 1397
  : ʐی ی ی یی ... Ԙ ی 28 ی 1397
ʐ ی ی ѐی ϐی ѐ ی 15 ی 1397
ی ی ѐ 8 ی 1397
ʐی ی ی یی ی ی ʐی ѐ ی ی ی 8 ی 1397
ʐی یی ی یی ی ی ѐ یԘ ʁ... 18 ی 1397
  ѐی: ʐی ی ی یی ی ی یی : ی ی یی ی ی 21 1396
ی юی ی ی ی ی ی ی ی 16 1396
یی ی ی: ʐی ی یی ی ی ی ی 17 ی 1396
یҐ ی Ž ی یی یی: ی یی 5 1396
  ѐی: ʐی ی یی ی ی ی یی : ی ѐ ی ی 16 1396 
  ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
  . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی 14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
  ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
 ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی 3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 : 2 یی ی 3 : 4 ی : ѐ 5 19 ی 1395
  : Ϙ ی 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
  : ʐی ی ی ی 7 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
  : ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی 26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3 4 5 ی ی

یی "Ș ѐ" : 1 1392

ی ی ی ی ѐ یԘ ʁ
ʘ ی ی ی

ʘ 31 ی 1399

ی ѐ ʁ  + ی ی ی

یی ѐ یԘ ʁ 30 ی 1399

یی ی: ی ј ی ѐ

ی ѐی 30 ی 1399

ی ʐی ی 561

ی ѐی ی ͘ی  29 ی 1399

ʁ ѐ

: ʁ ѐ 29 ی 1399

ی ی ј ʁ ی ѐ ی

: ѐ ʁ 28 ی 1399

ی ʐی ͘ی 325

ی ѐی ͘ی ( ی) 28 ی 1399

ی ی ی ی ʁ

ی ѐی ی ͘ی  28 ی 1399

ی ݘی !  ˜ی ј  

ی ʐی ѐ ʘ ی 28 ی 1399

ѐ یی ی یی ی

ی ی 26 ی 1399

ی ѐ ʁ + ی ی ی ی ѐ ی!

ʁ ѐ 26 ی 1399

ی ѐ ʁ + ی ی ی ی ʁ

ʁ ѐ 26 ی 1399

ی ی: ʐی ی ی ی ی ی ݘی ی ی! 26 ی 1399
ϡ ͘ ی ی!

ی ѐی ی ͘ی  26 ی 1399

͘ ی ی ی !

ی ѐی ی 26 ی 1399

!    ی!

یی ѐ یԘ ʁ 25 ی 1399

ѐ ʁ

ʁ ѐ 25 ی 1399

ʐی ی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ǘی 25 ی 1399
ی یی: ی ی ی یی

ی 25 ی 1399

ی ی ی ѐ јیی !

ی ی ی 25 ی 1399

ی ݘی !    ی

ی یی ییی ѐی 24 ی 1399 

ǘӁی ی ݘی

یی ѐ یԘ ʁ 23 ی 1399

ʐی ی ی یی Ș ǘ ی ی ݘی Ԙ 23 ی 1399
یی ѐ ʁ  +  یی ی ی

ʁ ѐ 23 ی 1399

ی ی ݘی

ʘ 23 ی 1399

ѐ ʁ ی یی   +  ی یی ی ی ѐ ʁ

ʁ ѐ 22 ی 1399

ژ ی یʘ ی!

یی 22 ی 1399

ی ʐی ͘ی 324

ی ѐی ͘ی ( ی) 22 ی 1399

ی ʐی ی 560             +  ی ی 560 

ی ѐی ی ͘ی   22 ی 1399

ی ѐ ʁ + یی !

ѐ ʁ 20 ی 1399

ی ѐ ʁ... ѐ ی یԘی ی ѐ

ѐ ʁ 19 ی 1399

ی ѐ ʁ 18 ی    ی ی ʁ ی

ѐ ʁ 19 ی 1399

ی ѐ یԘ ʁ ی ی ѐ

یی ѐ یԘ ʁ 19 ی 1399

ی 2

ی یی ی ی 19 ی 1399

ی یی 253

ѐ یی یی ی 18 ی 1399

یی ی ی !

یی ѐ یԘ ʁ 18 ی 1399

"" (): یی ѐ ј یی "ی" ی... ی ی ی (ی یی)

یی ѐ یԘ ʁ 18 ی 1399

ʐی ی ی ی ی ی ! ی ی 1399
ی ѐ ی Ϙ ی ی ی!

ی ѐی ی ͘ی  18 ی 1399

ʐی ی ی ی "یی ی ѐ" 17 ی 1399
5 Ӂ ѐ ʁ ی ǡ ی

ی ی ی ی ʘ 17 ی 1399

ی ѐ ʁ

ʁ 16 ی 1399

یی ی Ԙ ژ

ی ѐ ʁ ی 16 ی 1399

ی یی ی ݘی

ی ѐی 16 ی 1399

ی ѐ ی یԘ ʁ ی

یی ѐ یԘ ʁ 16 ی 1399

ʐ ی ی

یی ѐ یԘ ʁ 16 ی 1399

ی ʁ ی ی ی یی 15 ی 1399
ی ѐ ʘ ی!

یی ѐ یԘ ʁ 15 ی 1399

ی ѐ یϺ ی ی: ی یی . ی یی ی 15 ی 1399
ی ʐی ی 559

ی ѐی ی ͘ی  15 ی 1399

ی Ϙ ј ی 99 ی ی ی !

Ϙ 15 ی 1399

ی ی ȡ ی ی یی ی ѐ ʁ ی !

یی ѐ یԘ ʁ 14 ی 1399

ی ʐی ͘ی 323

ی ѐی ͘ی ( ی) 14 ی 1399

ѐی 120 یی  14 ی 1399
ی ی: ʐی ی ی ی ی ͘ی ی ǘی یی " " 13 ی 1399
ی ʁ

ʁ ѐ 13 ی 1399

435

ی یی ی ی 12 ی 1399

ی یی ی ѐ ی یی

ی ѐی ی ͘ی  12 ی 1399

ѐ ی ʡ یی ی 12 ی 1399

ی ی ی ی ѐ

ی ی ݘی + ی ی ی ݘی : ی ѐی

. ѐی 30 ی 1399 31 ی 1399

. ѐی 29 ی 1399 30 ی 1399

. ѐی 28 ی 1399 29 ی 1399

ѐی 27 ی 1399 29 ی 1399.

. ѐی 15 ی 21 ی 1399 ی یی ی ی 29 ی 1399

. ѐی 26 ی 1399 27 ی 1399

. ѐ یی ѐ یԘ ʁ 26 ی 1399

. ѐی 25 ی 1399 26 ی 1399

. ی ی ی ݘی ی ی ی 26 ی 1399

. ѐی 24 ی 1399 25 ی 1399

. ѐی 23 ی 1399 24 ی 1399

. ی ѐ یی ѐ یԘ ʁ 23 ی 1399

. ѐی 22 ی 1399 23 ی 1399

. ѐی 21 ی 1399 22 ی 1399

. ѐی 20 ی 1399 21 ی 1399

. ѐی 19 ی 1399 20 ی 1399

. ѐی 18 ی 1399 19 ی 1399

. ѐی 8 ی 14 ی 1399 ی یی ی ی 18 ی 1399

. ی ݘ ی یی ی 18 ی 1399

.. ی ی 18 ی 1399

. ѐی 17 ی 1399 18 ی 1399

. ѐی 16 ی 1399 17 ی 1399

. ѐی 15 ی 1399 16 ی 1399

. ѐی 14 ی 1399 15 ی 1399

. ѐی 13 ی 1399 14 ی 1399

. ѐی 12 ی 1399 13 ی 1399

. ѐی 11 ی 1399 12 ی 1399

. ѐی 1 ی 7 ی 1399 ی یی ی ی 12 ی 

 

  . ی ی ݘی (͘ ѐی) ی ʘیی ی ی 12 ی 1399  

. ѐی 9 10 ی 1399 11 ی 1399

. ѐی 8 ی 1399 9 ی 1399

. ѐی 7 ی 1399 9 ی 1399  

. ѐی 6 ی 1399 7 ی 1399

. ѐی 5 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی 25 ی 31 1399 ی یی ی ی 5 ی 1399

. ѐی 4 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی 3 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی 2 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی ی 1399 2 ی 1399

. ѐی 31 1399 1 ی 1399

. ѐی 30 1399 31 1399

. ѐی 29 1399 31 1399

. ѐی 28 1399 310 1399

. ѐی: 18 ی 24 1399 ی یی ی ی 31 1399

. ѐی 27 1399 29 1399

. ѐی 26 1399 27 1399

. ѐی 25 1399 26 1399

. ѐی 24 1399 25 1399

. ѐی 23 1399 24 1399

. ѐی: 11 ی 16 1399 ی یی ی ی 23 1399

. ѐی 22 1399 23 1399

 

. ѐی 21 1399 22 1399

. ѐی 20 1399 22 1399

. ѐی 19 1399 22 1399

. ѐی 18 1399 19 1399

. ѐی 17 1399 18 1399

  . ѐی: 4 ی 10 1399 ی یی ی ی 18 1399

. ѐی 16 1399 17 1399

. ѐی 15 1399 16 1399

. ѐی 14 1399 15 1399

. ѐی 13 1399 15 1399

. ѐی 12 1399  13 1399

. ѐی 11 1399 12 1399

. ѐی 9 10 1399 11 1399

. ѐی 8 1399 9 1399

. ѐی 7 1399 9 1399

. ѐی : 28 ی ی 3 1399 ی یی ی ی 9 1399

. ѐی 6 1399 7 1399

. ѐی 5 1399 6 1399

. ѐی 4 1399 5 1399

. ѐی 3 1399 5 1399

. ѐی 2 1399 3 1399

. ѐی 1 1399 3 1399

. ѐی: 21 ی ی 1399 ی یی ی ی 3 1399

. ѐی 31 ی 1399 1 1399

. ѐی 30 ی 1399 31 ی 1399

. ѐی 29 ی 1399 30 ی 1399

. ѐی 28 ی 1399 29 ی 1399

. ѐی 27 ی 1399 28 ی 1399

. ѐی 26 ی 1399 27 ی 1399

. ѐی 25 ی 1399 27 ی 1399

. ѐی 24 ی 1399 27 ی 1399

. Ǻ ی ی э ی ی ی یی ѐی 24 ی 1399

. ی یی ی ѐی 24 ی 1399

. ی ѐ ʁ 24 ی 1399 

. ѐی 23 ی 1399 24 ی 1399

. ѐی: 14 ی 20 ی 1399 ی یی ی ی 24 ی 1399

. ѐی 22 ی 1399 23 ی 1399

. Ժ 123 2020 ی 23 ی 1399

. Ǻ ی ی ی ی ѐی 23 ی 1399

. ѐی 20 21 ی 1399 22 ی 1399

. 21 ی ѐ یԘ ʁ یی یϿ 22 ی 1399

. ѐی 19 ی 1399 21 ی 1399

. ѐی 18 ی 1399 20 ی 1399

. ѐی 17 ی 1399 19 ی 1399

. ی ј یԘ ʁ 19 ی 1399

. ѐی 16 ی 1399 17 ی 1399

. ѐی: 7 ی 13 ی 1399 ی یی ی ی 17 ی 1399

. ѐی 15 ی 1399 16 ی 1399

. ی Ԙ ی ی 35 ی یی ی ѐی 15 ی 1399

. ѐی 14 ی 1399 15 ی 1399

. ѐی 13 ی 1399 15 ی 1399

. ѐی 12 ی 1399 14 ی 1399

. ѐی 31 ی 6 ی 1399 ی یی ی ی 14 ی 1399

. ѐی 11 ی 1399 12 ی 1399

. ѐی 10 ی 1399 11 ی 1399

. ѐی 10 ی 1399: یی ی ی 11 ی 1399

. ѐی 9 ی 1399 11 ی 1399

. ѐی 8 ی 1399 11 ی 1399

. ѐی 7 ی 1399 8 ی 1399

. ی یی / ی ی ی 8 ی 1399

. ی ی э ی ѐی 8 ی 1399

ѐی

ǁیی ی ی ی ی!

ی 1398

ی юیی ѐی

30 ی 1399

ی ی

ی 30 ی 1399

یی ی ی یϡ ژ! ( ی یی ی ی ی)

ی 29 ی 1399

ی ʡ ی ی ѐی ی ѐ

ѐ ی ی 26 ی 1399

ی Ϙ !

ی ی 22 ی 1399

یی یی ی ی (2)      (1)

ی 21 ی 1399

ی ی یی! ی ی ( )    (1)  

18 ی 1399

" " ی ϡ ی ی

ی Ԙی 18 ی 1399

ی ѐ ј ی ʁ

ی ѐ ј 18 ی 1399

ی ی ی ی ی

ی ی 16 ی 1399

ی ی یی!

یی 16 ی 1399

ʐ 67

ی 16 ی 1399

ѐ ʁ ѐی

14 ی 1399

Ӂی ی ѐ ʐ ی ͘ ی

435 14 ی 1399

ی΍ ی یی ی

14 ی 1399

ی ی

ی  ی ͘ی ( ی)    14 ی 1399    

ی ی ی ѐ : ی ی ی Ͽ

ی 10 ی 1399

Ӂѡ ! + ی یی + ی ی ی

ی 10 ی 1399

ی " " ی ی ی         "یی" ی ی ی

9 ی 1399

Ͽ  (ی ی ی )

ی Ԙی 8 ی 1399

ی юیی ѐی               

 

7 ی 1399

یی یی ی ی (1)

ی 6 ی 1399

ی !   ( 28 58 ی )

ی 5 ی 1399

ʘی ی ی ییی ( )

یی ѐ ی 5 ی 1399

ی یی

ی 1 ی 1399

ی

ی 31 1399

یی 28     58 ی یی

29 1399

ی ی ی ѐی ی

ی ی 25 1399

ی ی ѐی:   ی ʁ

ی ی 24 1399

ی

ییی ѐی   22 1399

ی ی ѐی ʁ

22 1399

یʡ

ی ی 22 1399

Ӂی (1)

22 1399

 

ی ی ی ی ی ی

ی یی ی ی ی ی 19 1399

ی ѐ ی ʘ: Ԙ ی ͘ ی ی!

ی ј  16 1399

ی ی / ی ی

ѐ: ی 13 1399

ʁ ʁ ѐی ی!

یی 12 1399

یҐ ی ʐی یی     " ѡ ǘ یی" ی ی 11 1399
ی Ͽ

ی 9 1399

ǘیی ی (. . . . .)

یی یی ی ی 9 1399

ی ی ѐی ی

Әی ی 5 1399

: ی ی

ی 5 13

ѐی یԘ ʁ ی

2 1399 

یی ی ی

: ی 1 1399

یی ییی

31 ی 1399

ی ی یѐѡ ی !

31 ی 1399

ی ϐ: ی ی ی ی ی ѐ 31 ی 1399
ی :  یی ی !  !

ی 29 ی 1399

ی ی ј ی!

یی  26 ی 1399

ѐی Ϻ ʐ ی ی ѐی

ʐ ی ی 25 ی 1399

ی ʁ ی ی ی !

ی 24 ی 1399

ی یی ی ی

. 23 ی 1399

: 1 Ӂѡ !  2 ی ی + ی ی

ی 22 ی 1399

یی ѐ یԘ ʁ ی

ی ی ی 22 ی 1399

ی ѐی

20 ی 1399

ی ی΍ ی ی ی ی ی ی یی

19 ی 1399

ی ϐ: ی یی ی (5) 1912 "یʐی ی 19 ی 1399
ی ی " ی ی ی یی "  (( ))              

ی Ԙی 18 ی 1399

یی یԘ ʁ

17 ی 199

یی ی ی

ی ѐی 17 ی 1399

ی ѐی ʁ

ی 17 ی 1399

ی ی ʡ ی ی . ی ی (6)                       (4)      (3)    (2)           (1)      

15 ی 1399

ی ѐی ʁ

ی 15 ی 1399

ی ! یی ǘی ѐ ʁ

ی 14 ی 1399

ی ی ѐ ʁ !

14 ی 1399

Ǎ ی ی یی

ی Әی ی ی ی 12 ی 1399