یʝی ی

ی یی

English

Franais

흘 ݡ ... ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

ʐی ی ی Ϙ ی ی ی ǘ ... 5 1399
ی :  ͘ ی یی 26 ی 1399
ʐی ی ی ی ʁ ѐی... ی ی... ی ی ی 7 ی 1399
ʐی ی ی ی ی ی یی ی ... ѐی ی...26 1399
یی ی : ʁ ی یی 19 1399
ʐی ی ی ʁ ی .... 6 1399
ʐی یی ی ی ѐی : ی ی ѐی ѐی 18 ی 1399
ʐی ی ی ی ی یی ی یی ی ی 16 ی 99
ʐی یی ی ی ی یی ی یی ѐ ی ی ی 9 ی 1399
ی ی ی ی ѐ ی ی: юی ی یی 18 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی... 11 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ی ی ... 11 1398
ʐی ی ی : ی ѐ ی ی 6 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ... ی ... 29 1398 
ʐی یی ی : ی یی ǁیی 23 1398

1                  2

ѐی: ʐی ی ی ی ی یی ی ی ی ѐی یی 8 ی 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی 98 ی 96... ی ǁیی ... 2 ی 1398
ʐی ی ی ی ی 98 29 1398
ʐی ی ی یی ی یی. " ی ی ی ی " 29 1398
ʐی ی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی"    ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی" ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ی ʘ ی ی јی... . јی ی ی ی ی 7 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ޡ ی ی ی ј ی 18 1398
ʐی ی ی ں ѐی ی ی ͘ ی ی ѐی ǁیی ʺ یی ی یی ... 24 ی 1398
 ʐی ی ی یی ییی یی ی ی ی ی ی یی 21 ی 1398
ʐی ی ی ی ی : ǘ ی ی ʎی ی ǘی 16 1398
یی یی ϡ ی ی

8 1398

ی ѐی ʐی ی ی ی یی ی ی 26 1397
ʐ ی ی ی ی ѐی  ی ѐ ј 1357. یی ǘ 2 1397
ʐی ѐی ی ی Ԙ " ی " 9 1397
ʐی ی ی ی "ی " ʐیی ѐ ی 8 1397
  ѐی: ʐی ی یی ی ی یی : ی ی ʁ 17 1397
 ی : ʐی ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی 13 1397
  : ʐی ی ی ѐ 11 1397
  ѐی: ʐی ی یی یی ی ی ی 4 1397
  : ʐی ی ی یی ... Ԙ ی 28 ی 1397
ʐ ی ی ѐی ϐی ѐ ی 15 ی 1397
ی ی ѐ 8 ی 1397
ʐی ی ی یی ی ی ʐی ѐ ی ی ی 8 ی 1397
ʐی یی ی یی ی ی ѐ یԘ ʁ... 18 ی 1397
  ѐی: ʐی ی ی یی ی ی یی : ی ی یی ی ی 21 1396
ی юی ی ی ی ی ی ی ی 16 1396
یی ی ی: ʐی ی یی ی ی ی ی 17 ی 1396
یҐ ی Ž ی یی یی: ی یی 5 1396
  ѐی: ʐی ی یی ی ی ی یی : ی ѐ ی ی 16 1396 
  ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
  . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی 14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
  ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
 ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی 3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 : 2 یی ی 3 : 4 ی : ѐ 5 19 ی 1395
  : Ϙ ی 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
  : ʐی ی ی ی 7 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
  : ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی 26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3 4 5 ی ی

یی "Ș ѐ" : 1 1392

ی ی ی ی ѐ ʁ
ی یی 256

یی یی ی 5 1399

یی ѐی ی 1399

ی ی: ی ی ʐی ѐ ی 4 1399

ی ی ʁ + ... ѐ ʁ + ѐ یԘ ʁ ی ( ی ) + ی ی ی ی یی

: ѐ ʁ 2 1399

یی ی ی یی ی

: ѐ ʁ 1 1399

ی Ӑی ی یی !

: ѐ ʁ 1 1399

ی ʐی ی 570

ی ѐی ی ͘ی  1 1399

ی с ی ی ی

: ѐ ʁ 1 1399

یی ǎیی ی ʘ ی !

یی 1 1399

ی "ی" ! ی ی + ی Ӑی ی ی ی یی !

: ѐ ʁ 30 1399

ѐ ѐ ی ! یی

: ѐ ʁ 30 1399

ی ʐی ͘ی 334

ی ѐی ͘ی ( ی) 30 1399

یی ͘ ی یی

ی ѐی ی ͘ی  30 1399

یʿ + ی

ѐ ʁ 29 1399

ی + ѐیی

: ѐ ʁ 27 1399

ی ی ی

: ی ѐ ʁ 27 1399

ʁ ییی

یی ѐ یԘ ʁ 27 1399

یی ی

: ѐ ʁ 25 1399

ʘیی Ґ ی یی ی یی

: ѐ ʁ 25 1399

ی ی ʁ ی ی + ʐ ی ی یϐ ѐ

: ѐ ʁ 25 1399

439

ی یی ی ی 25 1399

ی یی ی + یی ی ʐی ѐ + ی ی ی + یی ی ѐی

: ѐ ʁ 24 1399

!

ی ی ی ی ʘ 24 1399

ی ʐی ی 569

ی ѐی ی ͘ی  24 1399

ی ʐی ͘ی 333

ی ѐی ͘ی ( ی) 24 1399

ѐ یی 23 1399

ی یی ی ی ی ی ی ! + ی یی ی ј ی !  : ѐ ʁ 22 1399
یی ѐ ʁ

ی ѐی ی ͘ی  22 1399

˜ی :  ...

ʐی ѐ ی 22 1399

ϡ ʁ + ییی ی + ی ی ʁ ی ی ی

: ѐ ʁ 21 1399

یی !

یی ѐ یԘ ʁ 21 1399

ی ی ی یی یϐ ѐ یԘ ʁ ی 30 1399

: ѐ ʁ 21 1399

ی یی ǘ یی ی ی ی + یی

: ѐ ʁ 21 1399

یی ی

یی ѐ یԘ ʁ 21 1399

ѐی ˜ی: ی ی ʐ ی

ʘ 21 1399

ی ѐی + ی ی ی ی ѐ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 20 1399

ی ی ... + ... Ґ

: ѐ ʁ 20 1399

ی ʁ

: ѐ ʁ 18 1399

ی 1:  ی

ی ی ی 18 1399

ی ی ی ی

ی ی ی 16 1399

ی ѐ یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 18 1399

ی ѐ ی

یی ѐ یԘ ʁ 14 1399

ی ی ʁ ی + ی ی ی ی + ی

: ѐ ʁ 11 1399

ѐ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 11 1399

ی Ԙ ϐ! ی ی ʁ

ی ѐی ی ͘ی  11 1399

یی ییی ی ی ی ی

ی ی 11 1399

ی ! ǎی ی

ی ϐ یی ی   11 1399

: ی یی ی ی ی + یی ی ی ی! + ی ی ی + ی یی یی ی ی

: ѐ ʁ 11 1399

ی ʐی ی 567

ی ѐی ی ͘ی  11 1399

ی ʐی ͘ی 331

ی ѐی ͘ی ( ی) 11 1399

ی ی ی یی یی ی یی ʐی + ی ی ی... + ʐیی ی یѡ ی یی + ڡ ʁ ϐ ی! + ی ... ʐی

    : ѐ ʁ 11 1399

  438

ی یی ی ی 6 1399

ǘ ی یی + ی + ʐ یی ی ی ی

: ѐ ʁ 5 1399

ی ی

ی ѐی ی ͘ی  4 1399

ی ی یی!

ی ی 3 1399

 

ی یی ی ی ی یی یϿ

: ѐ ʁ 3 1399

ʐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 96 ی ی ی 3 1399
ی ʐی ی 566

ی ѐی ی ͘ی  3 1399

ی ʐی ͘ی 330

ی ѐی ͘ی ( ی)   3 1399

ی ѐ ǡ

یی یی ی 3 1399

یی ی ی ѐ ʁ + ی ی ی + ی ی ی ی !

: ѐ ʁ 1 1399

ی ی ی ʁ + ی ی: ی ی ȁیی 

: ѐ ʁ 30 1399

یی ی ی ی ی ی ʿ + ی ی یی + ی ی ی ی ی

: ѐ ʁ 30 1399

یی ی ی + ѐی ʘی ʁ !

: ѐ ʁ 27 1399

ی ی ѐ ی یϐی ی 2000 ѐ ی

: یی ѐ یԘ ʁ   27 1399

یی ی ی یԘ

یی ѐ یԘ ʁ 26 1399

ی ѐ ј یԘ ʁ یی یی + یی ی ʁ + ی ی! یی ʁ ی + ی ی یی ی ѐ ی... : ѐ ʁ 26 1399
ʐی ی ی ی یی ǐ  ... یی ی ی ی ی    26 1399
ی ʐی ی 565

ی ѐی ی ͘ی  26 1399

یی ی

ی ѐی 26 1399

ی ی Ϙ یی ی ی یی

Ϙ 26 1399

ی ʐی ͘ی 329

ی ѐی ͘ی ( ی) 25 1399

ی یی ی ی ی

: ѐ ʁ 25 1399

437

ѐ یی ی ی 24 1399

یی ʁ! + ѐ ʁ !

: ѐ ʁ 24 1399

јی یی ی

ی / . 24 1399

ی ی ی

یј ی 24 1399

ʐی ی ی یی: ی ی یی ی ی 24 1399
یی ѐ ی ی

: ѐ ʁ 22 1399

ی !  Ԙی ی

Ԙی ی ѐی ی ͘ی 21 1399

ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ј ʁ 20 1399
ј ی ѐ ʁ ی ی ی ѐی یی

یی ѐ یԘ ʁ 20 1399

ی ѐ ی یԘی ی ی

: ѐ ʁ 20 1399

ی ی ی ی! یی + ی! + ی ی ی ی ی + ѐ ی ی ی ی یی + ی ی ȍ ی ی + ѐ ی

" ѐ ʁ 19 1399

ی ی ی یی ѐ یԘ ʁ+ ی ی یی ѐی ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 19 1399

10 ǘѡ ی ی

ی ی ی ѐی ی 19 1399

ی ʐی ی 564

ی ѐی ی ͘ی   19 1399

ی ی ی ی ѐ

. ѐی 4 1399 5 1399

. 131 Ǻ ی ی 5 1399

. ѐی 3 1399 4 1399

. ی ی ی ی. ی ی ѐی ی ی ی ی 4 1399

. ѐی 2 1399 3 1399

. ی ǡ ی ی ی ی 3 1399

. ѐی 1399 2 1399

. ѐی 30 1399 1 1399

. ʐی ی ی یی ی "ی ԡ ی " 98 1 1399

. ѐی 29 1399 30 1399

. ѐی 28 1399 29 1399  

. ѐی 27 1399 29 1399

. ѐی 17 ی 23 1399 ی یی ی ی 29 1399

. ѐی 26 1399 27 1399

. ʐی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی یǡ ی ... 27 1399

. ѐی 25 1399 26 1399

. Ԙی ϐ ی ی ی ی یϐی 1398 ی 25 1399

. ѐی 24 1399 25 1399

. ѐی 23 1399 24 1399

. ѐی 22 1399 23 1399

. : 400 787 ی ی ی 23 1399

. ѐی 10 ی 16 1399 ی یی ی ی 23 1399

. ѐی 21 1399 22 1399

. ѐی 20 1399 20 1399

. ѐی 19 1399 20 1399

. ѐی 18 1399 19 1399

ی ѐی Ԙ ی ی ی یϐ یϐ  ی     " ѐی"

. Ǻ ی ی ی ی ی 18 1399

. ѐی 3 ی 9 1399 ی یی ی ی 18 1399

. ѐی 17 1399 18 1399

. ѐی 15 16 1399 18 1399

. ѐی 10 1399 11 1399

. ѐی 8 9 1399 11 1399

. ѐی 7 1399 11 1399

. ѐی 6 1399 11 1399

. ѐی 26 ی 2 1399 ی یی ی ی 11 1399

. ѐی 4 5 1399 6 1399

. ѐی 3 1399 4

. ѐی 2 1399 4 1399

. ѐی   1399 1 1399

. ѐی 30 1399 1 1399

. ѐی 5 ی 11 1399 ی یی ی ی 1 1399

. ѐی 29 1399 30 1399

. ѐی 28 1399 30 1399

. ѐی 27 1399 30 1399

. ѐی 26 1399 27 1399

. ѐی 25 1399 26 1399

. ѐی 24 1399 25 1399

. ѐی 23 1399 24 1399

ѐی 22 1399 24 1399 .

. 10 ǘѡ ی ی ʘ 22 1399

ѐی 21 1399 22 1399 .

. ѐی 12 ی 18 1399 ی یی ی ی 22 1399

. ѐی 20 1399 21 1399

. ѐی 19 1399 20 1399

. ی: 209 ی 2020 ی ی 20 1399

. ѐی 18 1399 20 1399

. ѐی 17 1399 18 1399

. ی یی " " ی ( ݘ ی یی) 18 1399

. ѐی 16 1399 17 1399

. ѐی 15 1399 16 1399

ی ی ݘی + ی ی ی ݘی : ی ѐی

. ѐی 14 1399 15 1399

. ѐی 13 1399 13 1399

. ѐی 11 12 1399 13 1399

. ѐی 10 1399 11 1399

. ѐی 9 1399 10 1399

. ѐی 8 1399 10 1399

. ѐی 7 1399 8 1399

. ѐی 6 1399 7 1399

. ѐی 5 1399 6 1399

. ѐی 3 4 1399 5 1399

. ѐی 2 1399 3 1399

. ѐی 22 ی 28 ی 1399 ی یی ی ی 2 1399

. ѐی 1399 2 1399

. ѐی 31 ی 1399 1 1399

. ѐی 30 ی 1399 31 ی 1399

. ѐی 29 ی 1399 30 ی 1399

. ѐی 28 ی 1399 29 ی 1399

ѐی 27 ی 1399 29 ی 1399.

. ѐی 15 ی 21 ی 1399 ی یی ی ی 29 ی 1399

. ѐی 26 ی 1399 27 ی 1399

. ѐ یی ѐ یԘ ʁ 26 ی 1399

. ѐی 25 ی 1399 26 ی 1399

. ی ی ی ݘی ی ی ی 26 ی 1399

. ѐی 24 ی 1399 25 ی 1399

. ѐی 23 ی 1399 24 ی 1399

. ی ѐ یی ѐ یԘ ʁ 23 ی 1399

. ѐی 22 ی 1399 23 ی 1399

. ѐی 21 ی 1399 22 ی 1399

. ѐی 20 ی 1399 21 ی 1399

. ѐی 19 ی 1399 20 ی 1399

. ѐی 18 ی 1399 19 ی 1399

. ѐی 8 ی 14 ی 1399 ی یی ی ی 18 ی 1399

. ی ݘ ی یی ی 18 ی 1399

.. ی ی 18 ی 1399

. ѐی 17 ی 1399 18 ی 1399

. ѐی 16 ی 1399 17 ی 1399

. ѐی 15 ی 1399 16 ی 1399

. ѐی 14 ی 1399 15 ی 1399

. ѐی 13 ی 1399 14 ی 1399

. ѐی 12 ی 1399 13 ی 1399

. ѐی 11 ی 1399 12 ی 1399

. ѐی 1 ی 7 ی 1399 ی یی ی ی 12 ی 

 

  . ی ی ݘی (͘ ѐی) ی ʘیی ی ی 12 ی 1399  

. ѐی 9 10 ی 1399 11 ی 1399

. ѐی 8 ی 1399 9 ی 1399

. ѐی 7 ی 1399 9 ی 1399  

. ѐی 6 ی 1399 7 ی 1399

. ѐی 5 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی 25 ی 31 1399 ی یی ی ی 5 ی 1399

. ѐی 4 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی 3 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی 2 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی ی 1399 2 ی 1399

. ѐی 31 1399 1 ی 1399

. ѐی 30 1399 31 1399

. ѐی 29 1399 31 1399

. ѐی 28 1399 310 1399

. ѐی: 18 ی 24 1399 ی یی ی ی 31 1399

. ѐی 27 1399 29 1399

. ѐی 26 1399 27 1399

. ѐی 25 1399 26 1399

. ѐی 24 1399 25 1399

. ѐی 23 1399 24 1399

. ѐی: 11 ی 16 1399 ی یی ی ی 23 1399

. ѐی 22 1399 23 1399

 

. ѐی 21 1399 22 1399

. ѐی 20 1399 22 1399

. ѐی 19 1399 22 1399

. ѐی 18 1399 19 1399

. ѐی 17 1399 18 1399

  . ѐی: 4 ی 10 1399 ی یی ی ی 18 1399

. ѐی 16 1399 17 1399

. ѐی 15 1399 16 1399

. ѐی 14 1399 15 1399

. ѐی 13 1399 15 1399

. ѐی 12 1399  13 1399

. ѐی 11 1399 12 1399

. ѐی 9 10 1399 11 1399

. ѐی 8 1399 9 1399

. ѐی 7 1399 9 1399

. ѐی : 28 ی ی 3 1399 ی یی ی ی 9 1399

. ѐی 6 1399 7 1399

. ѐی 5 1399 6 1399

ѐی

ǁیی ی ی ی ی!

ی 1398

ʡ ی ی ی

5 1399

ی ی ѐی:  ی ی

ی ی 30 1399

ی ی " ی ی ی ی ی " ی یی ѐی 1848 1920

ѐ ی     29 1399

ی یی ی ی јی      (یی ی)

ی Ԙی 27 1399

 

̡ ǘی юی ی

ی 24 1399

ی ǁیی ϐ ی ی

ی 24 1399

ی 2 ی ی

ی ѐی 20 1399

ی 1:  ی

ی ی ی 18 1399

ی ""

18 1399

ѐ Ԙ یی

ی 18 1399

ی ی ی ǘ

ی 11 1399

ǘ

ǘی ییی 11 1399

ۺ یی юی

ی ی ییی ی 11 1399

یϐی : ی ی ی ی ی Ϙ یی

ی 11 1399

ییی ی

ی : . . یی 11 1399

ی юیی ѐی                         

7 1399

ǘ ی ی ی ی ی

ی ی    . . یی 6 1399

ی ی Ϙ ѡ ی ی ی ی ی !

ی ی 6 1399

ی ǘی ѐ ی!

6 1399

ی ϐ: یی    ی(1) 

6 1399

ی ی: "یی یی Ϙ ی" ( )

.   ѐ: ی 4 1399

ی ی   ی

یی ی    . . یی 4 1399

ی !   ی

ی 3 1399

ی یی "ѐ ی" ی

یی یی ی 3 1399

ѐ ی ѐی ʁ ϐی

ی ی : ѐ ʁ 30 1399

یی:  ی ǘی یی یی

ی    .. یی 30 1399

ی ی: ʘ ییی     یی "ی" ی ی ی (1) (2)

26 1399

ѐ ی ǘیی ی

ʐ ی ی   26 1399

ی ی ی

24 1399

ی ϐ: ی

437 24 1399

10 ǘ ی ی : ی ی ی ی !

20 1399

ی ی یی

ی 19 1399

یی Ӂ ی: ی ی ی

یی 18 1399

ǘی ی ѐی!

ی 17 1399

ی "ی ی یی" ی ی ی یی !

15 1399

ی " " ی ی ی ی! (2)

13 1399

ʡ ی ی юی ی ی!  +  "ی ی" ی

ی 13 1399

ی ی یی ی (1)

10 1399

ی ϐی ѐیی!

ی 9 1399

یی ی ی ی ی ((ی ی ی )) 8 1399
ѐ ی ی /       ی ی: "یی یی Ϙ ی"

ѐ: ی 7 1399

ʎی ی ی ی

(ی ѐ ی ی ی ) 5 1399

ی ی ی

یی 5 1399

ی ی ی ی ( ̡ ی ی یی) 2 1399
ی ͘ ͘ی ی ͘ی

ی 1 1399

ی Ӂی ی ی ѐ ی یی ʐ ی ͘ ی 1 1399
ی юیی ѐی              

30 ی 1399

ی ی

ی 30 ی 1399

یی ی ی یϡ ژ! ( ی یی ی ی ی)

ی 29 ی 1399

ی ʡ ی ی ѐی ی ѐ

ѐ ی ی 26 ی 1399

ی Ϙ !

ی ی 22 ی 1399

یی یی ی ی (2)      (1)

ی 21 ی 1399

ی ی یی! ی ی ( )    (1)  

18 ی 1399

" " ی ϡ ی ی

ی Ԙی 18 ی 1399

ی ѐ ј ی ʁ

ی ѐ ј 18 ی 1399

ی ی ی ی ی

ی ی 16 ی 1399

ی ی یی!

یی 16 ی 1399

ʐ 67

ی 16 ی 1399

ѐ ʁ ѐی

14 ی 1399

Ӂی ی ѐ ʐ ی ͘ ی

435 14 ی 1399

ی΍ ی یی ی

14 ی 1399

ی ی

ی  ی ͘ی ( ی)    14 ی 1399    

ی ی ی ѐ : ی ی ی Ͽ

ی 10 ی 1399

Ӂѡ ! + ی یی + ی ی ی

ی 10 ی 1399

ی " " ی ی ی         "یی" ی ی ی

9 ی 1399

Ͽ  (ی ی ی )

ی Ԙی 8 ی 1399

ی юیی ѐی               

 

7 ی 1399

یی یی ی ی (1)

ی 6 ی 1399

ی !   ( 28 58 ی )

ی 5 ی 1399

ʘی ی ی ییی ( )

یی ѐ ی 5 ی 1399

ی یی

ی 1 ی 1399

ی

ی 31 1399

یی 28     58 ی یی

29 1399

ی ی ی ѐی ی

ی ی 25 1399

ی ی ѐی:   ی ʁ

ی ی 24 1399

ی

ییی ѐی   22 1399

ی ی ѐی ʁ

22 1399

یʡ

ی ی 22 1399

Ӂی (1)

22 1399

 

ی ی ی ی ی ی

ی یی ی ی ی ی 19 1399

ی ѐ ی ʘ: Ԙ ی ͘ ی ی!

ی ј  16 1399

ی ی / ی ی

ѐ: ی 13 1399

ʁ ʁ ѐی ی!

یی 12 1399

یҐ ی ʐی یی     " ѡ ǘ یی" ی ی 11 1399
ی Ͽ

ی 9 1399

ǘیی ی (. . . . .)

یی یی ی ی 9 1399

ی ی ѐی ی

Әی ی 5 1399

: ی ی

ی 5 13

ѐی یԘ ʁ ی

2 1399 

یی ی ی

: ی 1 1399

یی ییی

31 ی 1399

ی ی یѐѡ ی !

31 ی 1399

ی ϐ: ی ی ی ی ی ѐ 31 ی 1399
ی :  یی ی !  !

ی 29 ی 1399

ی ی ј ی!

یی  26 ی 1399

ی یی ی ی

. 23 ی 1399

ی ϐ: ی یی ی (5) 1912 "یʐی ی 19 ی 1399
ی ی " ی ی ی یی "  (( ))              

ی Ԙی 18 ی 1399

ی ی ʡ ی ی . ی ی (6)                       (4)      (3)    (2)           (1)      

15 ی 1399