یʝی ی

ی یی

English

Franais

흘 ݡ ... ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

ی ѐی ʐی ی ی ی یی ی ی 26 1397
ʐ ی ی ی ی ѐی  ی ѐ ј 1357. یی ǘ 2 1397
ʐی ѐی ی ی Ԙ " ی " 9 1397
ʐی ی ی ی "ی " ʐیی ѐ ی 8 1397
  ѐی: ʐی ی یی ی ی یی : ی ی ʁ 17 1397
 ی : ʐی ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی 13 1397
  : ʐی ی ی ѐ 11 1397
  ѐی: ʐی ی یی یی ی ی ی 4 1397
  : ʐی ی ی یی ... Ԙ ی 28 ی 1397
ʐ ی ی ѐی ϐی ѐ ی 15 ی 1397
ی ی ѐ 8 ی 1397
ʐی ی ی یی ی ی ʐی ѐ ی ی ی 8 ی 1397
ʐی یی ی یی ی ی ѐ یԘ ʁ... 18 ی 1397
  ѐی: ʐی ی ی یی ی ی یی : ی ی یی ی ی 21 1396
ی юی ی ی ی ی ی ی ی 16 1396
یی ی ی: ʐی ی یی ی ی ی ی 17 ی 1396
یҐ ی Ž ی یی یی: ی یی 5 1396
  ѐی: ʐی ی یی ی ی ی یی : ی ѐ ی ی 16 1396 
  ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
  . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی 14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
  ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
 ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی 3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 : 2 یی ی 3 : 4 ی : ѐ 5 19 ی 1395
  : Ϙ ی 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
  : ʐی ی ی ی 7 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی : ی ی Ԙی ѐی 9 1395

ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
  : ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی 26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3 4 5 ی ی

یی "Ș ѐ" : 1 1392

ی ی: ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ... 29 ی 1398
یی ј ʐی ѐی ی ی ی ی ʡ ی

یی ѐ ј ی 29 ی 1398

ی ǘ یی یی ی

29 ی 1398

ѐ ی ی یی ی ֡ ی

ی یی ی ѐ 28 ی 1398

юی ǘ یی!

ی ѐی ͘ی ( ی)  28 ی 1398

یی ی یی ϐ ی یی ی

ی ѐی 28 ی 1398

ј ی یی ی ی

یی یی ی 28 ی 1398

ی!

ی ی 28 ی 1398

Ԑ ی ی

ی ѐی ͘ی ( ی) 27 ی 1398

ی ی ی ʁ 26 ی 1398
ی یی: ѐی      ( ی ʁ) 

ی ѐی 22 ی 1398

ʐی ی ی ی یی ییی ʐیی ϐ ی Ԙ ی 22 ی 1398
ʐی ϐ ѐ ی ی یی ی

22 ی 1398

: یʿ

ی ѐی 19 ی 1398

ی ѐ ی ѐی ی ی ѐ ی ј

: ѐی 16 ی 1398 18 ی 1398

یی ی ی ی یی ѐ یԘ ʁ

: یی 18 ی 1398

ی: ی ی ی ی 18 ی 1398
ی ی 239

ی ѐی ͘ی ( ی) 18 ی 1398

!

ی ی 18 ی 1398

ی ی ʐیϐ ی ѐ

ʘی ی ی ی ѐ ی 15 ی 1398

ʐی ی ی ی ی ی ی یی ی 15 ی 1398
ʐی ی ی ی یی ی ѐ ی 15 ی 1398
ی ی ѐ 2019

ی ј ی     15 ی 1398

1 ی!

یی 15 ی 1398

ώی ی ی ی ی ѐ ی !

ی ی ی 12 ی 1398

408

ی یی ی 12 ی 1398

ی ѐ

ی ی ی 12 ی 1398

ی

͘ی ( ی) 11 ی 1398

ی: ی ϐ ʁ 11 ی 1398
ʐی ی ی ی: ی یی ی ѐی 11 ی 1398
ی ѐ

11 ی 1398

ǐ

ی ی Ϙ ی یی ی 11 ی 1398

ی ʐی ѐ ی 10 ی 1398

ʐی ی ی ی ی ی ѐ 10 ی 1398
ی ǘیی

ی ѐی 9 ی 1398

ی: ی ی ی ی 8 ی 1398
98  ѐ ی ی

ѐ یی 8 ی 1398

ی ʐی ی ѐ

ی ʘ 8 ی 1398

ی : ʐی ی ϐ

ی ʐی ѐ ʘ ی 7 ی 1398

ی ی 5 یی

ی ѐی ی ͘ی  7 ی 1398

ʐی ی ی ی یی ی یی ی ی

ی ѐی ͘ی ( ی ) 7 ی 1398

ی ʁ

ی ѐی 6 ی 1398

ی ی

ѐ ی ی 6 ی 1398

ی یی 165

ѐ ی ی 6 ی 1398

ی ی

ی یی ی ѐ 5 ی 1398

ʐی ی ی ѐی

ی ی ی ی ʘ 5 ی 1398

Ә ی ی

ی ی 5 ی 1398

ی ی ی Ϙ

5 ی 1398

ی ی ی ј

: 5 ی 1398

ѐ ی!

ی ی 5 ی 1398

ی ʐی ͘ی 254

ی ѐی ͘ی ( ی) 4 ی 1398

یی 2 ی 1398
ی!

ی ی 2 ی 1398

ی: ی ی ی ی A + ی

ѐی 1 ی 1398 1 ی 1398

ی сیی

ی ی ی    1 ی 1398

!

ی ی 31 ی 1398

407

ی یی ی ی 28 ی 1398

ی ͘ی 253

ی ѐی ͘ی ( ی) 28 ی 1398

یی / یی ی یی Ӂ

ی ی ی     28 ی 1398

ی ی ی

Ԙی ͘ی      ( ی) 28 ی 1398

јȡ ѐ ی!

ѐیѐ ѐی یی یی ی 28 ی 1398

ی ی

28 ی 1398

ϐی ی ی ی

ѐی ѐ ѐی یی یی ی 28 ی 1398

یی: 偘 98

ی ѐی 25 ی 1398

Medusa TV English - Assange Must Be Freed!

ی ی ی ! 25 ی 1398

یی Ԙی ی ی ی

ی ی ی ی ی 1398

ی ی 22

͘ی ی  24 ی 1398

ی ی ی ی ʘ 24 ی 1398

ʐی ی یی ی ی ͘ !

یی 24 ی 1398

ی

24 ی 1398

ی ی ی ی یی 21 ی 1398

ی ی ی یی 20 ی 1398

ی ʐی ͘ی 252

ی ѐی ͘ی ( ی)   21 ی 1398

ی ی

ی ѐی 21 ی 1398

ی یی 236

ѐ یی یی ی 19 ی 1398

ی ѐی ی یی Ȑی ی ǘی !

ی ʐی ѐ ی 18 ی 1398

ǐ ѐ

ی ی 18 ی 1398

ی ی ی () یی ی ی.... ѐی 98 17 ی 1398
ی ی 238

ی ѐی ͘ی ( ی) 16 ی 1398

ی ی ی : ی یی ѐ یی ی ی ی ی 16 ی 1398
Ґ یی ! ی ϐی

ی ی 16 ی 1398

ی ͘ی 251

ی ѐی ͘ی ( ی) 16 ی 1398

ی ی ی ی یی 97 16 ی 1398
ی

ی ѐی 13 ی 1398

ی

ی ی 11 ی 1398

ی 406 8 ی 1398
ی ی ی ی ی ی ی ی !

ی ʘی ѐ ی 8 ی 1398

" یی" ی ی ѐ! یی یی ی 8 ی 1398
ی ʐی ͘ی 250

ی ѐی ͘ی ( ی) 7 ی 1398

ی یی ی ی ی юی !

یی 7 ی 1398

یی ی ی ی ی ی

ی ѐی 6 ی 1398

ǐی !

ی ی 4 ی 1398

ژ ی یی!: (ی ی) ی 8 ی 1397

ی ی ی ی ѐ

. ѐی 29 ی 1398 30 ی 1398

. ѐی 27 28 ی 1398 29 ی 1398

. ѐی 25 26 ی 1398 27 ی 1398

. ѐی 24 ی 1398 26 ی 1398

. ѐی 22 23 ی 1398 24 ی 1398

. ѐی 21 ی 1398 22 ی 1398

. ѐی 20 ی 1398 22 ی 1398

. ѐی 19 ی 1398 20 ی 1398

. ѐی 18 ی 1398 19 ی 1398

. ی ʘیی یی / 19 ی 1398

. ѐی 17 ی 1398 18 ی 1398

. ѐی 16 ی 1398 18 ی 1398

. ѐی 15 ی 1398 16 ی 1398

. ѐی 14 ی 1398 15 ی 1398

. ѐی 13 ی 1398 15 ی 1398

. ѐی 11 ی 1398 12 ی 1398

. ѐی 10 ی 1398 11 ی 1398

. ѐی 9 ی 1398 10 ی 1398

. ѐی 8 ی 1398 9 ی 1398

. ѐی 7 ی 1398 8 ی 1398

. ѐی 6 ی 1398 7 ی 1398

. ѐی 5 ی 1398 6 ی 1398

. ѐی 4 ی 1398 5 ی 1398

. ѐی 3 ی 1398 4 ی 1398

. ѐی 2 ی 1398 3 ی 1398

. ѐی 1 ی 1398 1 ی 1398

. ѐی 31 ی 1398 1 ی 1398

. ѐی 30 ی 1398 31 ی 1398

. ѐی 28 ی 1398 29 ی 1398

. ѐی 27 ی 1398 28 ی 1398 

. ѐی 26 ی 1398 28 ی 1398

. ѐی 25 ی 1398 28 ی 1398

. ѐی  24 ی 1398 25 ی 1398

. ѐی 23 ی 1398 24 ی 1398

. ѐی 22 ی 1398 23 ی 1398

. ѐی 21 ی 1398 22 ی 1398

. ی ی ی یی 20 ی 1398

. ѐی 19 ی 1398 (ѐ 8 ѐ ی 14 ѐ ی ی ) 20 ی 1398

 

. ѐی 18 ی 1398 20 ی 1398

. ѐی 17 ی 1398 18 ی 1398

. ѐی 15 ی 1398 16 ی 1398

. ѐی 14 ی 1398 16 ی 1398

. ѐی 10 ی 1398 11 ی 1398

. ѐی 7 ی 1398 8 ی 1398

. ѐی 4 ی 1398 (یی یی یی ی ѐ ی ) 5 ی 1398

. ѐی 2 ی 1398 3 ی 1398

. ѐی 29 1397 2 ی 1398

. ѐی 28 1397 29 1397

. ѐی 27 1397 29 1397

. ѐی 26 1397 27 1397

. ѐی 25 1397 26 1397

. ی ی: 16 2019: ǘ ی 16 2019: ی ی ی 26 1397

. ѐی 23 1397 ( ʐی ѐ ی ی  ѐ ی) 24 1397

. ѐی 22 1397 23 1397

. ѐی 21 1397 (ѐ یԐ ) 22 1397

. ѐی 20 1397 21 1397

. ѐی 19 1397 20 1397

. ѐی 18 1397 19 1397

. ѐی 16 1397 8 ی ی ی 18 1397

. ѐی 15 1397 (ییی ی ѐ ) 16 1397

. ѐی 14 1397 یی 15 1397

. ѐی 13 1397 ی 14 1397

. ѐی 12 1397 ( ی ) 13 1397

. ѐی 11 1397 12 1397

. ѐی 8 1397 10 1397

. ѐی 7 1397 8 1397

. ѐی 6 1397 7 1397

. ѐی 5 1397 ی ʐ 6 1397

. ѐی 4 1397 5 1397

. ی ѐی 1397 4 1397

. ѐی 1 1397 1 1397

. ѐی 30 1397 1 1397

. ѐی 29 1397 29 1397

. ѐی 28 1397 28 1397

. ѐی 27 1397 27 1397

. ѐی 25 1397 26 1397

. ѐی 24 1397 25 1397

. ѐی 21 1397 22 1397

. ѐی 20 1397 20 1397

. ѐی 1397 20 1397

. ѐی 18 1397 18 1397

. ѐی 17 1397 18 1397

    ѐی 48 18 1397.

. ѐی 14 1397 16 1397

. Ȑی ی ی ѐی Ԑ ی ی 1397 ѐی ی   11 1397

. 6 ѐ ی 20 ی ی ی ی (2 8 1397) ѐی 1397 10 1397

. ѐی 1397 9 1397

. ѐی 1397 9 1397

. ѐی ѐی 1397 7 1397

. ی ѐ ی ѐی 1397 4 1397

. ی ی ʐی ی ѐ یی ѐ ی ی ѐی 1397 4 1397

. ѐ ی ѿ ѐی ی ی 1397 1 1397

. ی ѐ ی ی ی ی ѐی 30 ی 1397 1 1397

. ی ی / ی Ȑی Ә ی! ی ѐی 30 ی 1397

. ѐ ی ( ی 30 ی ی ѐی) / ی : ی ی ی ѐی 30 ی 1397

. ѐ ی ی ی ѐی 30 ی 1397

ѐی

ǁیی ی ی ی ی!

ی 1398

ی ی ی ی ی

28 ی 1398

ی ی ی (ی)

ی: / ѐ: ی 28 ی 1398

ی ϐ ی

28 ی 1398

ѐ یی ی

ی 28 ی 1398

ی ѐ ی

ی 27 ی 1398

͘

ی یی () 26 ی 1398

ی ی ی ʐی ی ی ی !

ی یی 26 ی 1398

ی

22 ی 1398

ی ϐ (. ) 22 ی 1398
ی ی ی !

یی 22 ی 1398

ی ѐی ی 1397

ی ی ی ѐ ی 18 ی 1398

Ӂ ی ی ی ی ی

18 ی 1398

ی ی: ی ѐ ی

ی ی 18 ی 1398

ی ю ی یی

ی 18 ی 1398

ی

18 ی 1398

ی یی ی ی !

ј ی 15 ی 1398

ی ی ی ی ی

ی Ә : ی ی 15 ی 1398

ѐ ѐی ی ی

11 ی 1398

ѐ ѐی

ی ی 11 ی 1398

ی ѐ ی یϐ ی ی !

ј ی 11 ی 1398

ی

ی ی ѐی ییی 11 ی 1398

ی (ی یی ی) یʡ ی ی ѐ 11 ی 1398
ی ѐ ی Ԙ ی ѐ

ی ی 6 ی 1398

ی ی "ی ی"

ی ی ی : ی ی ی... 6 ی 1398

э 1887

ی 6 ی 1398

ی

5 ی 1398

ی ѐی یی

4 ی 1398

ییی ѐ ی !

ی 4 ی 1398

ی ی ѐی: " یی" ی

ی ی 29 ی 1398

یی ی ی

ی Ԙی 29 ی 1398

ѐی ǘی !

ی یی 29 ی 1398

2019  "ѐ ی ی"

ی 29 ی 1398

ی ی 1 ی ѐ!

یی 28 ی 1398

ʎی یی ی ی

23 ی 1398

ی ی ی Ͽ

ی 22 ی 1398

ی ی

сی ی ی 21 ی 1398

ی ی یѿ

ی 16 ی 1398

ی ѐ 2019

16 ی 1398

ی ی ی ی

. . یی 13 ی 1398

ی ی ی ی یی ǘ ی!

یی 13 ی 1398

ی ϐ: ی ( ی)

9 ی 1398

ѐ ی یی

ی ѐی ی ͘ی ( ی) 9 ی 1398

ǘی یی

8 ی 1398

  ͘یی "یی یییی ی "

. ی 6 ی 1398

ی

ی Ԙی 4 ی 1398

یϐ ...     ی 18 ی 1397

ѐ ی ی ی ییی 15 ی 1397

ی یʿ

ی 4 ی 1398

ی ی 56 57 ی ی

ی یی 4 ی 1398

ی (ی ی)

ی ی 2 ی 1398

ی ی ی ی (ǘ ی)

ی јی ی 2 ی 1398

!

یی 2 ی 1398

ی ѐی 1389: ی Ԙ یی ѐ ی ی

ѐ 29 1397

ییϡ ی یی ی

ی 29 1397

یی "ی " ی ی

ی ی 26 1397

"یی یی" ی یǿ

ی 26 1397

ی Ϙ ی        ( ی ی)

ی 26 1397

ی ј !

یی 24 1397

" " ѐ ی ʿ

ی 23 1397

ی ϐ: ی ( ی)

21 1397

ی

ی ی ی 20 1397

ʎی ѐی یی

ی ی 18 1397

یی یی

18 1397

ی 18 1397

ی یی ی ǘی ی ی

18 1397

ӡ ی ی !

ی 18 1397

ی ی: ی ی یی

ی ی ی ی ی 16 1397

Ԑ

ی 16 1397

یی ی!

یی 13 1397

ʐی ѐی ی ی

ی ʐی ѐ ی 13 1397

ی !

یی 12 1397

ی ی ی ی ی یی!

11 1397

ǘ

Ӂ 10 1397

" ی ی یی ی" ʐ

ی ی 10 1397

: 1 8 ӡ یی ی ی! 2 یʿ 3 8 ӡ یی ی ی ی ی ی...

ی 10 1397

ی  ی ی ی ی ی Ԙ ǘ

6 1397

ی ی: ی

ی 5 1397

ی : ی ی ی یی ی ی... ( یی یی)

یی 5 1397

ی ی ѐ

ی Ԙی 2 1397

... ی ی (ی 1921)

ی ѐی: یی ѡ ی 1 1397

"ϐی" ی ی ( ρ) 29 1397
ی ی ی یی ی

ی 29 1397

ی ی ی ی ی

29 1397

Ԑ: !

ی Ԑ 28 1397

Ԑی юی !

ی 27 1397

یی ی یی ی یی ی

: ی ѐ: یی  25 1397

ی ی ی             " ی" 

25 1397