یʝی ی

ی یی

English

Franais

흘 ݡ ... ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

 ی ی ʐی ی ی ی: ʁ ی ی 27 ی 1399
ʐی ی ی ی ی ی ݡ ی ی ј юی 24 ی 1399
ʐی ی ی یی ѐ ʁ 24 ی 1399
ʐی ی ی ی ی ʁ ی ی ی 18 ی 1399
ʐی ی ی یی ی ѐی... ʁ 16 ی 1399

ʐی ی ی ی ی ی ی ی ʐ PS 752 یی 13 ی 1399

ʐی ی ی ی یی ǡ یی юی 11 ی 1399
ʐی ی ی ی ѐی ی ی ی... 9 ی 1399
ʐی ی ی ی 25 1399
ʐی ی ی Ϙ ی ی ی ǘ ... 5 1399
ی :  ͘ ی یی 26 ی 1399
ʐی ی ی ی ʁ ѐی... ی ی... ی ی ی 7 ی 1399
ʐی ی ی ی ی ی یی ی ... ѐی ی...26 1399
یی ی : ʁ ی یی 19 1399
ʐی ی ی ʁ ی .... 6 1399
ʐی یی ی ی ѐی : ی ی ѐی ѐی 18 ی 1399
ʐی ی ی ی ی یی ی یی ی ی 16 ی 99
ʐی یی ی ی ی یی ی یی ѐ ی ی ی 9 ی 1399
ی ی ی ی ѐ ی ی: юی ی یی 18 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی... 11 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ی ی ... 11 1398
ʐی ی ی : ی ѐ ی ی 6 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ... ی ... 29 1398 
ʐی یی ی : ی یی ǁیی 23 1398

1                  2

ѐی: ʐی ی ی ی ی یی ی ی ی ѐی یی 8 ی 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی 98 ی 96... ی ǁیی ... 2 ی 1398
ʐی ی ی ی ی 98 29 1398
ʐی ی ی یی ی یی. " ی ی ی ی " 29 1398
ʐی ی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی"    ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی" ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ی ʘ ی ی јی... . јی ی ی ی ی 7 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ޡ ی ی ی ј ی 18 1398
ʐی ی ی ں ѐی ی ی ͘ ی ی ѐی ǁیی ʺ یی ی یی ... 24 ی 1398
 ʐی ی ی یی ییی یی ی ی ی ی ی یی 21 ی 1398
ʐی ی ی ی ی : ǘ ی ی ʎی ی ǘی 16 1398
یی یی ϡ ی ی

8 1398

ی ѐی ʐی ی ی ی یی ی ی 26 1397
ʐ ی ی ی ی ѐی  ی ѐ ј 1357. یی ǘ 2 1397
ʐی ѐی ی ی Ԙ " ی " 9 1397
ʐی ی ی ی "ی " ʐیی ѐ ی 8 1397
  ѐی: ʐی ی یی ی ی یی : ی ی ʁ 17 1397
 ی : ʐی ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی 13 1397
  : ʐی ی ی ѐ 11 1397
  ѐی: ʐی ی یی یی ی ی ی 4 1397
  : ʐی ی ی یی ... Ԙ ی 28 ی 1397
ʐ ی ی ѐی ϐی ѐ ی 15 ی 1397
ی ی ѐ 8 ی 1397
ʐی ی ی یی ی ی ʐی ѐ ی ی ی 8 ی 1397
ʐی یی ی یی ی ی ѐ یԘ ʁ... 18 ی 1397
  ѐی: ʐی ی ی یی ی ی یی : ی ی یی ی ی 21 1396
ی юی ی ی ی ی ی ی ی 16 1396
یی ی ی: ʐی ی یی ی ی ی ی 17 ی 1396
یҐ ی Ž ی یی یی: ی یی 5 1396
  ѐی: ʐی ی یی ی ی ی یی : ی ѐ ی ی 16 1396 
  ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
  . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی 14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
  ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
 ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی 3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 : 2 یی ی 3 : 4 ی : ѐ 5 19 ی 1395
  : Ϙ ی 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
  : ʐی ی ی ی 7 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
  : ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی 26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3 4 5 ی ی

یی "Ș ѐ" : 1 1392

ی ی ی ی ѐ ʁ
یی ی ѐ ی ی ʐ ی ی ی 8 1399
یی ی یی ی ی یی!

: ѐ ʁ 7 1399

ی ѐی ی ی ی + ...

: ѐ ʁ 6 1399

ѐ

ی ѐی ی ͘ی  6 1399

یی Ԙ ی !

: ѐ ʁ 5 1399

ی ! : ʐ ی ی ی!

ی 5 1399

ی ی 579

ی ѐی ی ͘ی  4 1399

ی ی ی ѐی ͘ی ѐ 5 ی ! 2 1399
ی ی ѐ ʁ یی Ԙ

ی ѐی ی ͘ی  1 1399

ی ی ی ی

ی ј 1 1399

443

ی یی ی ی 29 ی 1399

ی یی ی ѐ ی ј یԘ ʁ ͘ ی ی

: ѐ ʁ 29 ی 1399

ی ی ی ی 1399 ʐ ی ی + ی ѐ ی

یی ѐ یԘ ʁ 29 ی 1399

Ԙی ѐ + ݘ ی یی !

: ѐ ʁ 28 ی 1399

ی ʐی ͘ی 341

ی ѐی ͘ی ( ی) 27 ی 1399

ی ʁ

: ѐ ʁ 27 ی 1399

یی ی ѐ ی ی: ǘیی ی ی 27 ی 1399
ی ی ʐی 578

ی ѐی ی ͘ی  27 ی 1399

ی یی یی ی ј

: ѐ ʁ 26 ی 1399

ی ѐ ʁ ی + ی ی ѡ ی ј ی ѐی 1357

یی ѐ یԘ ʁ 26 ی 1399

ѐ ی ی ی

ی ѐ ی 25 ی 1399

ی Ԙی ی ѐ

: ѐ ʁ 24 ی 1399

ی ی یی ی ѐ ی :  ی ی ی ی ی Ԙ 21 22 1357 24 ی 1399
ی یی

: ѐ ʁ 23 ی 1399

یی ی     ی ی یی ی ی

یی ѐ یԘ ʁ 23 ی 1399

ѐ ی ی ی ی

ی ѐ ی 3 2 ی 1399

ی : ј ی ј ی + ی ی... + ی ی ی

ی ѐ ی 3 2 ی 1399

  ʁ ی + ییی ј ی + ... ی

: ѐ ʁ 21 ی 1399

ی ی یی

: ѐ ʁ 20 ی 1399

ی ی ی ی یϐ ѐی ʁ ی ی

: ѐ ʁ 20 ی 1399

ی ی ҡ ی ی ی ی

: ѐ ʁ 20 ی 1399

ی ʐی ͘ی 340

ی ѐی ͘ی ( ی) 20 ی 1399

ی ʐی ی 577

ی ѐی ی ͘ی  20 ی 1399

ی ی ی ͘ یی + ی ی یϐ ѐی ی

: ѐ ʁ 19 ی 1399

ی ی یی یϐ ѐ یԘ ʁ 18 ی 1399

: ѐ ʁ 18 ی 1399

ی ԡ ی یی

: ѐ ʁ 18 ی 1399

ی یی یی یی!

ی ѐی ͘ی ( ی) 18 ی 1399

ʐیی ی ی

ی ѐی ی ͘ی   18 ی 1399

ی ی یǐ ȁیی!

ѐ ʁ 17 ی 1399

ی ی ی ی ی ی یی ی !

: ѐ ʁ 16 ی 1399

ی ʐی ͘ی 339

ی ѐی ͘ی ( ی) 13 ی 1399

ی ʐی ی 576

ی ѐی ی ͘ی  13 ی 1399

! ی ی ی ی ی !

: ѐ ʁ 12 ی 1399

ʐ ی : ی ی ѐ ʁ 12 ی 1399
یی ی ѐ ʁ ʐ    +   ѐ ʁ

: ѐ ʁ 11 ی 1399

ʁ

: ѐ ʁ 11 ی 1399

442

ی یی ی ی 11 ی 1399

ǐ یی ǁ ی (یی + )

ی ѐی 10 ی 1399

" ی" یی ѐی ی ی ی

: ѐ ʁ 9 ی 1399

یی ی ی ی ѐ

: ѐ ʁ 9 ی 1399

Ԙ ѐ یԘ ʁ ݘی !

یی ѐ یԘ ʁ 9 ی 1399

ǘ 276

ی ی ی ѐی ͘ی 9 ی 1399

"ی Ԙ" ی ی 3 ی ϐی ی ѐ ʁ

: ѐ ʁ 7 ی 1399

! ی ѐی یی!

: ѐ ʁ 6 ی 1399

ی ی ʁ

ی ѐ ʁ ی 6 ی 1399

ی ʐی ی 575

ی ѐی ی ͘ی   5 ی 1399

یی ی یی ی +

" ѐ ʁ 5 ی 1399

ی Ԙ ϐ +

: ѐ ʁ 4 ی 1399

ѐ ʁ ϐی ʐی یی یѡ ی ی ی یی 4 ی 1399
یی ی

ی ی ѐی ͘ی 3 ی 1399

ی ی ѐ ʁ + یی ѐ ʁ ی

: ѐ ʁ 2 ی 1399

ی : 2 ی 1399
ی ی ! یϐ Ԙی ی! + ی یϐ ѐی ʁ

: ѐ ʁ 1 ی 1399

ی ʐی ͘ی 338

ی ѐی ͘ی ( ی) 29 1399

ی ʐی ی 574

ی ѐی ی ͘ی  29 1399

ی

ی ѐی ͘ی ( ی) 27 1399

ی ی

ی ѐ ʁ ی 27 1399

ی ѡ :   یی

ی یی ییی ѐی     27 1399

ی یی ی ی Ԙی ی ی Ԙ یی Ԙ یی ʁ ... 27 1399
ی ی ی یی ѐ + ѐ یی ʁ ی ی

: ѐ ʁ 27 1399

" "  ͘ی

ی ј ѐی ʐی 26 1399

ی یی Ԙ Ӂ

ی ی 26 1399

ی یی! ѐ ʁ ی ی ی

: ѐ ʁ 25 1399

یی ی ی ʐ ی Ϙی ی ѐ ʁ

: یی ѐ یԘ ʁ   25 1399

441

ی یی ی ی 24 1399

ی ییی ͘ ی

ی ی 24 1399

Ϙی ی ѐ ی ʁ + ʁ ی     ( یی ی )

: ѐ ʁ 23 1399

Ϙی ی ѐ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 23 1399

ی !

ی ѐی ͘ی ( ی) 23 1399

ی ی ی ی ѐ

. ѐی 7 1399 (ی ی ѐ ی ی) 8 1399

. ѐی 6 1399 7 1399

. 137 ی 7 1399

. ѐی 5 1399 7 1399

. ʐی ی ی ǘی ی ی Ґیی ӡ... 7 1399

. ʐی ی ی ی یی ی ی ی ی ϐی јی... 6 1399 

. ѐی 4 1399 5 1399

. ѐی 3 1399 4 1399

. ی ʐی ѐی 12 ی 26 ی 1399 ی یی ی ی 4 1399

. ѐی 2 1399 3 1399

. ϐ ی ی 28 ی 1399 ی یی ی ی 2 1399

. ѐی 1 1399 2 1399

. ی : ی   ی   1 1399

. ѐی 30 ی 1399 1 1399

. ѐی 29 ی 1399 1 1399

. ѐی 28 ی 1399 29 ی 1399

. ѐی 27 ی 1399 28 ی 1399

. ѐی 25 26 ی 1399 27 ی 1399

. ی ʐی ϐ ی. јی ی یی ی ی 27 ی 1399

. ی ʐی ѐی ی 13 ی 19 ی 1399  ی یی ی ی 27 ی 1399

. ʐی یی ی ی! ی ی 26 ی 1399

. ѐی 24 ی 1399 25 ی 1399

. ѐی 23 ی 1399 24 ی 1399

. ѐی 22 ی 1399 24 ی 1399

. ی ѐی 21 ی 1399 (ی ی ѐ ی ی) 24 ی 1399

. ѐی 21 ی 1399 24 ی 1399

. ѐی 20 ی 1399 24 ی 1399

. ѐی 19 ی 1399 (ی Ԙی ǁیی یی) 21 ی 1399

. ʐی یی ی ی: ی ی یʿ 20 ی 1399

. ѐی 18 ی 1399 20 ی 1399

. ǡ 136 ی ی ی ی ی 1399

. یی ʐی ѐی 6 ی    ی 1399 ی یی ی ی 20 ی 1399

. ѐی17 ی 1399 20 ی 1399

. ʐی ی ی ی: ی ی ی ی ی ی 1399

. ѐی 16 ی 1399 17 ی 1399

. ی ʐی ϐ ی... ی јی یǡ ی ی یی ی ی 17 ی 1399

. ѐی 15 ی 1399 16 ی 1399

. ѐی 14 ی 1399 16 ی 1399

. Ǻ 135 ی ی ی ی 14 ی 1399

. ѐی 13 ی 1399 14 ی 1399

. ѐی 11 12 ی 1399 13 ی 1399

. ʐی ی ی ی ی ی ی ی ʐ PS 752 یی 13 ی 1399

. یی Ϙ ی 12 ی 1399

یی ی (ی ی) ی ی ی یی ی ʐی ی ی  

. ѐی 10ی 1399 11 ی 1399

. ѐی 9 ی 1399 11 ی 1399

. ی ʐی ѐی 29 ی 5 ی 1399   ی یی ی ی 11 ی 1399

. ѐی 8 ی 1399 9 ی 1399

. ѐی 7 ی 1399 8 ی 1399

. ϐ ی 6 ی 1399... ی ... ی یی ی ی 7 ی 1399

. ѐی 6 ی 1399 7 ی 1399

. ی ی ی ی ͘ 6 ی 1399

. ʐی ی ی ی یی ی ѐی ʁ یی ʐ... ی ϐی 6 ی 1399

. ѐی 5 ی 1399 6 ی 1399

. ѐی 4 ی 1399 5 ی 1399

. ی ی ѐ ی ی ѐی ی ͘ی 5 ی 1399

. ѐی 22 ی 28 1399 ی یی ی ی 5 ی 1399

. ѐی 3 ی 1399 (ی ѐی ϐی... ј ʁ) 4 ی 1399

. ѐی 2 ی 1399 3 ی 1399

. ѐی 30 ی 1399 2 ی 1399

. ѐی 28 29 1399 1 ی 1399

. ی Ϙ ی ی 1 ی 1399

. ʐی ی ی ѡ ی ی ی ی ی ѐی ... یی... 1 ی 1399

. ѐی 15 ی 21 1399 ی یی ی ی 29 1399

. ѐی 27 1399 28 1399

. ѐی 26 1399 27 1399

. ʐی ی ی ی ی ی ی ی ی.. 27 1399.

. ѐی 25 1399 26 1399

. ѐی 24 1399 26 1399

. ی ی: ʐی ی ی یی یی          23 1399

    .   ѐی 23 1399 23 1399   

. ی ی ی ی 23  1399 1399  

. ی ی ی ͘ی ی ی 23 1399

. ѐی 21 22 1399 23 1399

. 134 : ی ی ی ی ی 21 1399

. ѐی 20 1399 21 1399

. ѐی 19 1399 20 1399

. ѐی 8 ی 14 ی 16 ی یی ی ی 20 1399

. ѐی 18 1399 19 1399

. ѐی 16 17 1399 18 1399

. ʐی ی ی یی ی ی ی ی 98 ی ی ی ... 17 1399

. ѐی 14 15 1399 16 1399

. ѐ ی ѐ ی  15 1399

. ѐی 13 1399 14 1399

. ѐی 12 1399 14 1399

. ѐی 11 1399 12 1399

. ʐی ی ی ی ی ی Ș " ی ی" 12 1399

. ی: ی ی ی ͘ یی ی ی 12 1399

. ѐی 10 1399 11 1399

. ʐی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ǘ... 11 1399

. Ӂ ی ! ییی ی ی! ی 11 1399

. ѐی 9 1399 10 1399

. 132 ی ی "ی " ی 10 1399

. ѐی 1 ی 7 1399 ی یی ی ی 10 1399

. ѐی 8 1399 9 1399

. ѐی 7 1399 8 1399

. ѐی 6 1399 8 1399

. ʐی ی ی ی ی ѐѡ Ԙ یی یی ... 8 1399

. ѐی 5 1399 8 1399

. ی ی ی ی ی 7 1399

. ѐی 4 1399 5 1399

. 131 Ǻ ی ی 5 1399

. ѐی 3 1399 4 1399

. ی ی ی ی. ی ی ѐی ی ی ی ی 4 1399

. ѐی 2 1399 3 1399

. ی ǡ ی ی ی ی 3 1399

. ѐی 1399 2 1399

. ѐی 30 1399 1 1399

. ʐی ی ی یی ی "ی ԡ ی " 98 1 1399

. ѐی 29 1399 30 1399

. ѐی 28 1399 29 1399  

. ѐی 27 1399 29 1399

. ѐی 17 ی 23 1399 ی یی ی ی 29 1399

. ѐی 26 1399 27 1399

. ʐی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی یǡ ی ... 27 1399

. ѐی 25 1399 26 1399

. Ԙی ϐ ی ی ی ی یϐی 1398 ی 25 1399

. ѐی 24 1399 25 1399

. ѐی 23 1399 24 1399

. ѐی 22 1399 23 1399

. : 400 787 ی ی ی 23 1399

. ѐی 10 ی 16 1399 ی یی ی ی 23 1399

. ѐی 21 1399 22 1399

. ѐی 20 1399 20 1399

. ѐی 19 1399 20 1399

. ѐی 18 1399 19 1399

ی ѐی Ԙ ی ی ی یϐ یϐ  ی     " ѐی"

. Ǻ ی ی ی ی ی 18 1399

. ѐی 3 ی 9 1399 ی یی ی ی 18 1399

. ѐی 17 1399 18 1399

. ѐی 15 16 1399 18 1399

. ѐی 10 1399 11 1399

. ѐی 8 9 1399 11 1399

. ѐی 7 1399 11 1399

. ѐی 6 1399 11 1399

. ѐی 26 ی 2 1399 ی یی ی ی 11 1399

. ѐی 4 5 1399 6 1399

. ѐی 3 1399 4

. ѐی 2 1399 4 1399

. ѐی   1399 1 1399

. ѐی 30 1399 1 1399

. ѐی 5 ی 11 1399 ی یی ی ی 1 1399

. ѐی 29 1399 30 1399

. ѐی 28 1399 30 1399

. ѐی 27 1399 30 1399

. ѐی 26 1399 27 1399

. ѐی 25 1399 26 1399

. ѐی 24 1399 25 1399

. ѐی 23 1399 24 1399

ѐی 22 1399 24 1399 .

. 10 ǘѡ ی ی ʘ 22 1399

ѐی 21 1399 22 1399 .

. ѐی 12 ی 18 1399 ی یی ی ی 22 1399

. ѐی 20 1399 21 1399

. ѐی 19 1399 20 1399

. ی: 209 ی 2020 ی ی 20 1399

. ѐی 18 1399 20 1399

. ѐی 17 1399 18 1399

. ی یی " " ی ( ݘ ی یی) 18 1399

. ѐی 16 1399 17 1399

. ѐی 15 1399 16 1399

ی ی ݘی + ی ی ی ݘی : ی ѐی

. ѐی 14 1399 15 1399

. ѐی 13 1399 13 1399

. ѐی 11 12 1399 13 1399

. ѐی 10 1399 11 1399

. ѐی 9 1399 10 1399

. ѐی 8 1399 10 1399

. ѐی 7 1399 8 1399

. ѐی 6 1399 7 1399

. ѐی 5 1399 6 1399

. ѐی 3 4 1399 5 1399

. ѐی 2 1399 3 1399

. ѐی 22 ی 28 ی 1399 ی یی ی ی 2 1399

. ѐی 1399 2 1399

. ѐی 31 ی 1399 1 1399

. ѐی 30 ی 1399 31 ی 1399

. ѐی 29 ی 1399 30 ی 1399

. ѐی 28 ی 1399 29 ی 1399

ѐی 27 ی 1399 29 ی 1399.

. ѐی 15 ی 21 ی 1399 ی یی ی ی 29 ی 1399

. ѐی 26 ی 1399 27 ی 1399

. ѐ یی ѐ یԘ ʁ 26 ی 1399

. ѐی 25 ی 1399 26 ی 1399

. ی ی ی ݘی ی ی ی 26 ی 1399

. ѐی 24 ی 1399 25 ی 1399

. ѐی 23 ی 1399 24 ی 1399

. ی ѐ یی ѐ یԘ ʁ 23 ی 1399

. ѐی 22 ی 1399 23 ی 1399

. ѐی 21 ی 1399 22 ی 1399

. ѐی 20 ی 1399 21 ی 1399

. ѐی 19 ی 1399 20 ی 1399

. ѐی 18 ی 1399 19 ی 1399

. ѐی 8 ی 14 ی 1399 ی یی ی ی 18 ی 1399

. ی ݘ ی یی ی 18 ی 1399

.. ی ی 18 ی 1399

. ѐی 17 ی 1399 18 ی 1399

. ѐی 16 ی 1399 17 ی 1399

. ѐی 15 ی 1399 16 ی 1399

. ѐی 14 ی 1399 15 ی 1399

. ѐی 13 ی 1399 14 ی 1399

. ѐی 12 ی 1399 13 ی 1399

. ѐی 11 ی 1399 12 ی 1399

. ѐی 1 ی 7 ی 1399 ی یی ی ی 12 ی 

 

  . ی ی ݘی (͘ ѐی) ی ʘیی ی ی 12 ی 1399  

. ѐی 9 10 ی 1399 11 ی 1399

. ѐی 8 ی 1399 9 ی 1399

. ѐی 7 ی 1399 9 ی 1399  

. ѐی 6 ی 1399 7 ی 1399

. ѐی 5 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی 25 ی 31 1399 ی یی ی ی 5 ی 1399

. ѐی 4 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی 3 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی 2 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی ی 1399 2 ی 1399

. ѐی 31 1399 1 ی 1399

. ѐی 30 1399 31 1399

. ѐی 29 1399 31 1399

. ѐی 28 1399 310 1399

. ѐی: 18 ی 24 1399 ی یی ی ی 31 1399

. ѐی 27 1399 29 1399

. ѐی 26 1399 27 1399

. ѐی 25 1399 26 1399

. ѐی 24 1399 25 1399

. ѐی 23 1399 24 1399

. ѐی: 11 ی 16 1399 ی یی ی ی 23 1399

. ѐی 22 1399 23 1399

 

ѐی

ǁیی ی ی ی ی!

ی 1398

ی یی ی  ی ی

یی 8 1399

ی ییی ی ѐ

ی . ی 7 1399

یی ی ی јی (1)

7 1399

یی ی јی (1)

7 1399

ی ј ی ی (3)         (2)            (1) 

ی ی 7 1399

ی юیی ѐی       

            

6 1399

یی ی " ی" یی"" ی ی ی (2)

ی ی 6 1399

ی "ی " ی ی ی ی (1)

ی ی 5 1399

ی ی ی ѐی ی

ی Әی 3 1399

یی ی ییی ی ی ! ییی ѐ

ی ی 1 1399

ی :              ی ی ! (1)       یی ی (2)    ی ی Ԙی (3) ی ی 1 1399    
یی یی

ی 28 ی 1399

ѐ ی / / ی ی ی: "یی یی Ϙ ی"

. / ѐ: ی

"یی ی ی یی" ی ی ی

18 ی 1399

یی ی ی юی ی !

یی 18 ی 1399

͘ ی

ی یی  ی ی ی 18 ی 1399

" یی" ی ی ی ی ی ی

ی . . یی 16 ی 1399

ی ی ѐ ʁ!

ی 14 ی 1399

ی 2020

ی ی 12 ی 1399

ѐ ʁ:    (ی ی)

12 ی 1399

ی Ԙ

ی : . . یی 12 ی 1399

ʁ

: ѐ ʁ 11 ی 1399

ی  ی!  ( ی )

ی 11 ی 1399

ی ی یی ی ѐ

ی ی 9 ی 1399

ی ی ǐیѡ ј ی ǁ

ی : . . یی 9 ی 1399

"ی Ԙ" ی ی 3 ی ϐی ی ѐ ʁ

: ѐ ʁ 7 ی 1399

ی ی ǐی یی ی ѐ

ی : . . یی 6 ی 1399

" ѐ ʁ"

ی 5 ی 1399

ی یی یی

ی 3 ی 1399

ی 19 ی ѐ " ی ј "

ی : . . یی 3 ی 1399

јی

/ ی ǘی ییی 1 ی 1399

ی ی ѐی ی ͘ی

ی ʐی 30 1399

یی یی ی ی ( ) 3 یی

ی 29 1399

ی ی ѐی:  ј ޡ ی ی

ی ی 29 1399

ڐیی ی ڐیی

ی 28 1399

"" ی!

25 1399

Ә ی ʎی

ی 25 1399

ی ی ѐی ʁ

ی یی ی ی 25 1399

ی ی ѐی ی ͘ی ( ی ) 23 1399
یی ی ȁ ی ю یی ǘ ی!  

یی 20 1399

ی юیی ѐی             

18 1399

یی ی ی!  ( 16 )

یی 17 1399

13 ѡ 16 ی

ی 17 1399

Ԙѐی !

16 1399

. ی یی ی / : ی

ǘی ییی 11 1399

ی ѡ ی ی یی!

11 1399

ʡ ی ی ی

5 1399

ی ی ѐی:  ی ی

ی ی 30 1399

ی ی " ی ی ی ی ی " ی یی ѐی 1848 1920

ѐ ی     29 1399

ی یی ی ی јی      (یی ی)

ی Ԙی 27 1399

 

̡ ǘی юی ی

ی 24 1399

ی ǁیی ϐ ی ی

ی 24 1399

ی 2 ی ی

ی ѐی 20 1399

ی 1:  ی

ی ی ی 18 1399

ی ""

18 1399

ѐ Ԙ یی

ی 18 1399

ی ی ی ǘ

ی 11 1399

ǘ

ǘی ییی 11 1399

ۺ یی юی

ی ی ییی ی 11 1399

یϐی : ی ی ی ی ی Ϙ یی

ی 11 1399

ییی ی

ی : . . یی 11 1399

ǘ ی ی ی ی ی

ی ی    . . یی 6 1399

ی ی Ϙ ѡ ی ی ی ی ی !

ی ی 6 1399

ی ǘی ѐ ی!

6 1399

ی ϐ: یی    ی(1) 

6 1399

ی ی: "یی یی Ϙ ی" ( )

.   ѐ: ی 4 1399

ی ی   ی

یی ی    . . یی 4 1399

ی !   ی

ی 3 1399

ی یی "ѐ ی" ی

یی یی ی 3 1399

ѐ ی ѐی ʁ ϐی

ی ی : ѐ ʁ 30 1399

یی:  ی ǘی یی یی

ی    .. یی 30 1399

ی ی: ʘ ییی     یی "ی" ی ی ی (1) (2)

26 1399

ѐ ی ǘیی ی

ʐ ی ی   26 1399

ی ی ی

24 1399

ی ϐ: ی

437 24 1399

10 ǘ ی ی : ی ی ی ی !

20 1399

ی ی یی

ی 19 1399

یی Ӂ ی: ی ی ی

یی 18 1399

ǘی ی ѐی!

ی 17 1399

ی "ی ی یی" ی ی ی یی !

15 1399

ی " " ی ی ی ی! (2)

13 1399

ʡ ی ی юی ی ی!  +  "ی ی" ی

ی 13 1399

ی ی یی ی (1)

10 1399

ی ϐی ѐیی!

ی 9 1399

یی ی ی ی ی ((ی ی ی )) 8 1399
ѐ ی ی /       ی ی: "یی یی Ϙ ی"

ѐ: ی 7 1399

ʎی ی ی ی

(ی ѐ ی ی ی ) 5 1399

ی ی ی

یی 5 1399

ی ی ی ی ( ̡ ی ی یی) 2 1399
ی ͘ ͘ی ی ͘ی

ی 1 1399

ی Ӂی ی ی ѐ ی یی ʐ ی ͘ ی 1 1399
ی ی

ی 30 ی 1399

یی ی ی یϡ ژ! ( ی یی ی ی ی)

ی 29 ی 1399

ی ʡ ی ی ѐی ی ѐ

ѐ ی ی 26 ی 1399

ی Ϙ !

ی ی 22 ی 1399

یی یی ی ی (2)      (1)

ی 21 ی 1399

ی ی یی! ی ی ( )    (1)  

18 ی 1399

" " ی ϡ ی ی

ی Ԙی 18 ی 1399

ی ѐ ј ی ʁ

ی ѐ ј 18 ی 1399

ی ی ی ی ی

ی ی 16 ی 1399

ی ی یی!

یی 16 ی 1399

ʐ 67

ی 16 ی 1399

ѐ ʁ ѐی

14 ی 1399

Ӂی ی ѐ ʐ ی ͘ ی

435 14 ی 1399

ی΍ ی یی ی

14 ی 1399

ی ی

ی  ی ͘ی ( ی)    14 ی 1399    

ی ی ی ѐ : ی ی ی Ͽ

ی 10 ی 1399

Ӂѡ ! + ی یی + ی ی ی

ی 10 ی 1399

ی " " ی ی ی         "یی" ی ی ی

9 ی 1399

Ͽ  (ی ی ی )

ی Ԙی 8 ی 1399

یی یی ی ی (1)

ی 6 ی 1399

ی !   ( 28 58 ی )

ی 5 ی 1399

ʘی ی ی ییی ( )

یی ѐ ی 5 ی 1399

ی یی

ی 1 ی 1399

ی

ی 31 1399

یی 28     58 ی یی

29 1399

ی ی ی ѐی ی

ی ی 25 1399

ی ی ѐی:   ی ʁ

ی ی 24 1399

ی

ییی ѐی   22 1399

ی ی ѐی ʁ

22 1399

یʡ

ی ی 22 1399

Ӂی (1)

22 1399

 

ی ی ی ی ی ی

ی یی ی ی ی ی 19 1399

ی ѐ ی ʘ: Ԙ ی ͘ ی ی!

ی ј  16 1399

ی ی / ی ی

ѐ: ی 13 1399

ʁ ʁ ѐی ی!

یی 12 1399

یҐ ی ʐی یی     " ѡ ǘ یی" ی ی 11 1399
ی Ͽ

ی 9 1399

ǘیی ی (. . . . .)

یی یی ی ی 9 1399

ی ی ѐی ی

Әی ی 5 1399

: ی ی

ی 5 13

ѐی یԘ ʁ ی

2 1399 

یی ی ی

: ی 1 1399

یی ییی

31 ی 1399

ی ی یѐѡ ی !

31 ی 1399

ی ϐ: ی ی ی ی ی ѐ 31 ی 1399
ی :  یی ی !  !

ی 29 ی 1399

ی ی ј ی!

یی  26 ی 1399

ی یی ی ی

. 23 ی 1399

ی ϐ: ی یی ی (5) 1912 "یʐی ی 19 ی 1399
ی ی " ی ی ی یی "  (( ))              

ی Ԙی 18 ی 1399

ی ی ʡ ی ی . ی ی (6)                       (4)      (3)    (2)           (1)      

15 ی 1399