یʝی ی

ی یی

English

Franais

흘 ݡ ... ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

یی ی ی ی : ʐی ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی 13 1397
یی ی ی : ʐی ی ی ѐ 11 1397
ی ی ѐی: ʐی ی یی یی ی ی ی 4 1397
یی ی ی : ʐی ی ی یی ... Ԙ ی 28 ی 1397
ʐ ی ی ѐی ϐی ѐ ی 15 ی 1397
ی ی ѐ 8 ی 1397
ʐی ی ی یی ی ی ʐی ѐ ی ی ی 8 ی 1397
ʐی یی ی یی ی ی ѐ یԘ ʁ... 18 ی 1397
یی ی ی ѐی: ʐی ی ی یی ی ی یی : ی ی یی ی ی 21 1396
ی юی ی ی ی ی ی ی ی 16 1396
یی ی ی: ʐی ی یی ی ی ی ی 17 ی 1396
یҐ ی Ž ی یی یی: ی یی 5 1396
یی ی ی ѐی: ʐی ی یی ی ی ی یی : ی ѐ ی ی 16 1396 
یی ی ی ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
یی ی ی . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی 14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
یی ی ی ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی 3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 : 2 یی ی 3 : 4 ی : ѐ 5 19 ی 1395
یی ی ی : Ϙ ی 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
یی ی ی : ʐی ی ی ی 7 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی : ی ی Ԙی ѐی 9 1395

یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
ی ی ی ѐ ی ی ی 12 ی 1395
ی ی ... ʘ 16 1395
ی ی ی ˜ی ی Ԙ ی ی ی ی ... ѐ... 8 1395
یی : ی 1395 14 ی 1395
ʐی ی ی یی: یی ی ی ی ی ی ѐ 27 1394
یی : ی ی یی ی ی یی: ی ѐ ی 5 1394

یی : ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی 26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3 4 5 ی ی

یی "Ș ѐ" : 1 1392

ʐیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی 28 1397
ی ʁ 97 ی ی    " ی"  

ی ѐی 27 1397

ی ی / ی ی Ә

: ی ی ی: ی ѐی 27 1397

395

ی یی ی ی 26 1397

ی یی 67 ی ʁ ی ی ی

ی ی ی 25 1397

Ԙ ی ی ی ی ѐ ! ی ѐ ј ی ی ی

ی ی ѐی ی ی 1397

ی ی ی یی

ی ی 23 1397

یی ی : یی ی ی ͘ !

ʘی ی ی ی ѐ 20 1397

ی ی ی ی ی ѐی ͘ ی ی یی

ʘی ی ی ی ѐ 20 1397

ϐ ی ی ی ѐی

یی ی 18 1397

ی ǐی یϐ ی یی јی

ی ѐ ی 18 1397

͘ ی یی ͘ ی ی

ی ی ی ѐ ی 16 1397

یی ی ی Ԙ ی ی ی ی ͘ یی ی یی 16 1397
ی ی ی

ی ی 16 1397

Ґ "ی " : ی ǘی

ی ѐی 14 1397

ی ѐ ی

  ϐ ی 14 1397

: ی

ѐ 13 1397

ѐ "ی " 7 ϐی !

ѐ ј Ȑی ی 13 1397

ѐ ی ی ی ȁ ی ی ی! 13 1397
ی ی ی ی ی ی Ͽ

ѐ 11 1397

ی ی ǘ ی

ی ѐی 11 1397

ی ی ی сیی یی یی ...

ی ی 9 1397

ی ی ϐ ی: ی "" ی ی ""

ی ѐی 9 1397 

ی ی ی ی

ی ی ی ی 6 1397

ی ǘ ی ȁ!

ی 5 1397

ѡ јȡ ͘ !

ј ی 2 1397

ی :  ј ی ی

ی ѐی 23 ی 1397

ی یϐ یی

یی ј 23 ی 1397

: یی ی ی

ѐ 23 ی 1397

یی

ی ѐی 22 ی 1397

ǘ ی ی ی

ی یی 21 ی 1397

ی ی "ی..." ی ی یی...

"ی:  ی ی یی"       19 ی 1397

ی ی ی

یی 17 ی 1397

ی ی Әی ی

ی ی 15 ی 1397

ی ی ی ی ی ی ییی ی ی

(ی ) ی    ی ی  15 ی 1397 

ی Ԙ

ʐ 13 ی 1397

ی ی ѡ ی

ی ی 13 ی 1397

ی ϐی ی ی ی ی ͘ ی ی ی 13 ی 1397
یی ی ی ی

ј ی یی ѐی 12 ی 1397

44 ی 1397

ی (ی ) 12 ی 1397

ی یی ی ʘیی ی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 10 ی 1397

ی ʐی ی () ()

ی 10 ی 1397

: ی ... 

ی ѐی 10 ی 1397

ی یی ی ی ی ی 10 ی 1397
394

ی یی ی 8 ی 1397

ی

ی ѐی 8 ی 1397

ی 44: ˜ی ی

ی ѐی ی ی یی ѐ      8 ی 1397

"" "" "": ی ی юی

ی ѐی 5 ی 1397

یی ʐی ی ͘ ی ی ی

ی ی    (ی ) ی 4 ی 1397

یی ی ی ی ی ی

ی ی ی 4 ی 1397

ی ی

یϐ ی 2 ی 1397

ی

ѐ 1 ی 1397

ی 43: ˜ی ی ی یی ͘ ی یی ی ی ی

ی ѐی ی یی ѐ / 31 1397

ʐیی ѐ ی ی ҡ ی ǘی یی!

ی ʐی ѐی ی 27 1397

ی ی ی ѐ: ʐی ѐ ی 25 1397
ѐ ی

ی ѐی 24 1397

ی ی ی ͘ ی ی ی 24 1397
Ԙی یی ()

24 1397

ѐ ی

ی ی ی ѐ ی 24 1397

ی ی ی ی: ی ی یی

ی ѐی 21 1397

͘ ی Ș ی ی

یϐ ی 21 1397

ی ی ی ی ی ͘ ی یی

ی ی ی ی 21 1397

یی ی ی یی Ԙی ی ی ی

ی 19 1397

ی ی یی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 18 1397

ʐی ѐ ی ی

ی ییی 14 1397

13 ی یی ѐ ј ی

ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1397

ј یی ی یی ѐ ی ی یی ی

ی ј 16 1397

ʐی ѐ ی

ی ییی 14 1397

ی یی ѐ ј ی ی

یی ѐ ј ی 13 1397

ی 7 ϐ ی

ی ѐی 13 1397

ی

ی ʐی ѐی ی 10 1397

ی ѐی ی ی ͘ ی ی

ј یی ј یԘ ʁ 10 1397

یی ی ی Ԙ ی

ѐ 10 1397

ی ѐ 29 2018 ی ѐ ی یی 10 1397
393

ی یی ی ی 7 1397

ی ی ѐј ی ѐ ی یی: یی 29   6 1397
ј: 29    2018 ی ѐی ی... ј ی!

Ș ј 6 1397

ی ی... یی ی

ی ϐ 6 1397

" ی " ѐی ی ی ѐ ی   ی !

ی ʐی ѐی ی 6 1397

یی ی ϐ ی

ی ѐی 6 1397

ی ی ی ی 6 1397
ѐ ی ی ی !

ی ʐی ѐی ی 4 1397

یی: ی ...

ی ѐی 4 1397

ی ی یی!

ј 18 1396

ѐی ی ی ѐ ʘ ی

ј Ԙ ی 9 1396

ی ی یی یϐ ی ѐ یԘ ʁ 27 ی 1396

. ی 453 یѐ یʘ ی ی ی ی ی Ԙ

ی یی یی ی ی ی!

. ѐ ʁ ی ی ی ѐی 28 1397

. ی ی / " ی ی" یی ی ی ѐی    28 1397

. ی ی ѐ ی ی ی ѐی 28 1397

. ی 150 ѐ ی / ѐ ی ی ѐی 27 1397

. ی ѐ " ی ی " ی ی ѐی 27 1397

. ѐ ی : 4 ی ی ی ی ی ѐی 27 1397  

. ј ی ی 18 ی    ѐ ییی یی 26 1397

. ѐ ی 18 ی 2 ی ی ѐی 26 1397

. ѐ ی ی ی ی ی ѐی 25 1397

. ی : 450 ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 25 1397

. ѐ " " ی ی ѐی 25 1397

. ѐ یی ی ی ی ѐی 24 1397

. ی ѐ э ی ѐی 23 1397

. ی یی ی ی ی / ی ی ѐ ی ی 23 1397

. ѐ ی ی / ѐی ی ѐی 21 1397

. ی : 9 یی 4200 ی ی ѐ ی 21 1397

. ی یی ѐ ј ی 21 1397

. ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 20 1397

. ѐ ی "ی ی" Ґ ی ѐی 201 1397

. ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 20 1397

. ی ѐ " ی ی" / ی ی یی ی ѐی 18 1397

. ѐ ی ی Ϻ یی ʘیݡ ی ی ѐ ی ѐی 18 1397

. ѐ 7 ی ѐی 18 1397

. ی ѐ ی ی ѐی 18 1397

. ј ی ی ѐی 18 1397

. یی 20 ѐ ی ی / ی ی ی ѐی 18 1397

. ѐ ی Ș ی ѐی 1397

. ی ѐ یԘ ʁ ی ѐ ی 16 1397

. ی ѐ ی ی Ә ی ѐی 16 1397

. یی ǘ ی ѐی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1397

. ی ϐ ی ی ی ѐ ی   16 1397

. ی ϐ یی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 14 1397

. ѐ ی ی ی ѐی 14 1397

. ͘ ی ی ی ϐ یی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 14 1397

. ѐ ʁ ی ی ѐی 14 1397

. ѐی ǘ ی ѐی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 14 1397

. ѐ " ی ی " ی ی ی ѐی 13 1397

. ی ѐ ی ی 14 ی ѐ ی ѐی 13 1397

. ی ی ی / ی ی ی ی ی ѐی 13 1397

. ی ی Ϙ ی ѐ ی 13 1397

. یی ѐ ی ی / Ә ی ѐی 12 1397

. ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی ѐ ی    12 1397

. ی ی / ی Ԙʡ ی ǘی ی ی ѐی 12 1397

. ʘیی 6 ѐ ѐی ی ی ی ѐی 11 1397

. 83 ی یی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 11 1397

. ی ی "یی ی" Ϻ ی ʘیی ʐ ی ʐ ی ѐ ی 11 1397

. ѐ "ی یی" ʘی / ی ی ی ѐی 11 1397

. ی ی یی ی ی ی ی ی ی ѐ ی 11 1397

. ی ی ѐ ј + ی ی ѐ ی 9 1397

. ѐ ی Ș ی ѐ ی 9 1397

. ی ی ی ѐ ی 9 1397

. ی ѐ 72 ی ѐ ی   9 1397

. Ϙی ی 9 1397

. یی ј ʘیی 200 ѐ ی ѐ ی 6 1397

. ی ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 6 1397

. ϐ 30 ی ی ѐ ی 6 1397

. ѐ ی: ی ی ی ی ѐ ی 5 1397

. ی ی ѐ ی 5 1397

. ی ی یی ی: ϐ یی ѐ 2 1397

. ی ѐ ی ی ʡ ی ѐ ی 2 1397

. ی "ی ی" ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 2 1397

. ʐ ی ی ѐ ی 2 1397

. ی ϐ ѐ 23 ی 1397

. ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 ی 1397

. 7 ѐ ی ی ی ی ی ی......   23 ی 1397

. ی یی ی ی یی ѐی ی ی... 23 ی 1397

. ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 22 ی 1397

. ی ی ѐی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 22 ی 1397

. ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 ی 1397

. ј ی Ԙی ѐ ی ی ی ی... 19 ی 1397

. ѐ ی ی یی ی ی ی... 19 ی 1397

. ʐیی یی ͘ ی ی! ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 17 ی 1397

. یϐ یی ѐ ј ی ی ϐ یی ѐ ј ی 15 ی 1397

. یی ی ی ی یی ѐی 15 ی 1397

. ی ی ی ی ی ی... 15 ی 1397

. ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 13 ی 1397

. ͘ ی ی ی ی یی ی ی... 13 ی 1397

. : 112 ی ی ی... 13 ی 1397

. یی یی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 13 ی 1397

. ! ی ی... 13 ی 1397

. یی ی ی ی... 13 ی 1397

. ѐ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 10 ی 1397

. ی ѐ 1397 ی ی ʐی ѐ ی 10 ی 1397

. ѐ ј ی ی ی ی ی... 10 ی 1397

. ѐ 1397 ی ی ʐی ѐ ی 10 ی 1397 

. ی 1397 ی ی ʐی ѐ ی 10 ی 1397

. ѐ ی ی ی یی ی 1397 ی ی ʐی ѐ ی 10 ی 1397

.ی ی یی ی یی 5 ی 1397

. ی ی ی... 5 ی1397

 

. ی ϐ ј Ӂی 2 3 Ә Ӂی 5 ی 1397

 

. ی Ԑ یی ͘ ی ی ی 5 ی 1397

.ی یی 20 ی ی ی... 5 ی 1397

.ی ی یی ѐ / یی ύ Ԙ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 2 ی 1397

.ѐ ی ی ی ی ѐ ی 2 ی 1397

. ѐ 17 ی ی... 2 ی 1397

.ی ی ѐی ی ی... 2 ی 1397

. ʘیی ی ی ی ... 2 ی 1397

. ی ی ѐی ی ی ... 2 ی 1397

. ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 1 ی 1397

.یی یϐ ی ی ی ϐ ی 1 ی 1397

. ی ی ی ی ی ی 1 ی 1397

. ی ی Ԑ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 31 1397

.ی 4 ѐ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 31 1397

. ʐ 96 ی ی... 31 1397

. ѐ ی ی ی ی ... 31 1397

. ی ی ی ی ی 30 1397

. یی ѐ ی ی ϐی ی ی ی ی ی ѐ ی 27 1397 

.یی ی ی ی ی یی ی ی ѐ ی 27 1397

. یی ͘ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 1397

. ј ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 1397

.ѐیی јی ̡ ی ی ی ی ی ی ی 27 1397

.ی ی ی ی یی 8 ͘ ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 24 1397

. ѐ ی ی ی ی ی ی ... 24 1397

. ی ј ی یی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 24 1397

. ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 24 1397

. ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 21 1397

. ѐ یԘ ʁ ی ی ی ی ی ... 21 1397

. یی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 18 1397

.ی ! ی Ԙ 16 1397

. ی ј ј ی یی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1397

. ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 16 1397

.ی یی ѐ ی ی ی 50یی ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی13 1397

.ѐ ی 偘 ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 11 1397

. ѐ ی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 11 1397

. ی ی ј Ҙ ی ی 11 1397

. ی ی ی ی ی ی یی ͘ : Ә Ԙی 11 1397

.ی Ԑ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی 6 1397

. ѐی 5 1397 6 1397

. ѐی 4 1397 6 1397

. ѐی 3 1397 4 1397

. ѐی 2 1397 3 1397

. ѐی 1 1397 2 1397

. ѐی 31 ی 1397 1 1397

. ѐی 30 ی 1397 31 ی 1397 

. ѐی 29 ی 1397 30 ی 1397

. ѐی 28 ی 1397 29 ی 1397

. ѐی 27 ی 1397 29 ی 1397

. ѐی 26 ی 1397 27 ی 1397

. ѐی 25 ی 1397 27 ی 1397

. ѐی 24 ی 1397 27 ی 1397

. ѐی 23 ی 1397 24 ی 1397

. ѐی 22 ی 1397 23 ی 1397

. ѐی 21 ی 1397 23 ی 1397

. ѐی 20 ی 1397 21 ی 1397

. ѐی 19 ی 1397 20 ی 1397

. ѐی 18 ی 1397 20 ی 1397

. ѐی 17 ی 1397 18 ی 1397

. ѐی 16 ی 1397 17 ی 1397

. ѐی 15 ی 1397 17 ی 1397

. ѐی 14 ی 1397 14 ی 1397

. ѐی 13 ی 1397 14 ی 1397

. ѐی 12 ی 1397 14 ی 1397

. ѐی 11 ی 1397 14 ی 1397

. ѐی 10 ی 1397 11 ی 1397

. ѐی 9 ی 1397 11 ی 1397

. ѐی 8 ی 1397 9 ی 1397

. ѐی 7 ی 1397 8 ی 1397

. ѐی 6 ی 1397 8 ی 1397

. ѐی 5 ی 1397 6 ی 1397

. ѐی 4 ی 1397 4 ی 1397

. ѐی 3 ی 1397 4 ی 1397

. ѐی 2 ی 1397 2 ی 1397

. ѐی 1 ی 1397 2 ی 1397

. ѐی 31 ی 1397 1 ی 1397

. ѐی 30 ی 1397 31 ی 1397

. ѐی 29 ی 1397 30 ی 1397

. ѐی 28 ی 1397 29 ی 1397

. ѐی 27 ی 1397 29 ی 1397

. ѐی 25 26 ی 1397 27 ی 1397

. ѐی 24 ی 1397 25 ی 1397

. ѐی 23 ی 1397 25 ی 1397  

. ѐی 22 ی 1397 23 ی 1397

. ѐی 21 ی 1397 22 ی 1397

. ѐی 20 ی 1397 22 ی 1397

. ѐی 19 ی 1397 20 ی 1397

. ѐی 18 ی 1397 19 ی 1397

ѐی
ی یی ی

ی 30 1397

ی ی ѐ ی ی 28 (1300 1332)

27 1397

ی ی ی

ی Ԙی 26 1397

ی ی 28          1358 یی

ی یی 26 1397

ی یی ʿ

ѐ 25 1397

یی ѐی ی ѐ یʡ ѐ ی ی

24 1397

ی ی

ی 21 1397

ی Ϙ یʐی

ی 20 1397

ی

ی 16 1397

"یی ی ی ی"    (ی ی ی ی ی ی)    

ی 13 1397

ی ی 60 67

ی یی 12 1397

ҡ ی юی

ی 7 1397

ی ی "" (ʐی ی)

ی Ԙی 6 1397

ی ی ѐی: ی ѐ ј ی Ͽ

ی ی 5 1397

ی ی ی ی ѐ

ǁ ی 5 1397

ی 23 ی 1397

"ی" јی ی ʿ! 

23 ی 1397

" Ϙ Ѻ ی ی"

ی 23 ی 1397

ییی ی ی ییی    یی ی 

19 ی 1397

ی ی ѐی ی (1308      1343 ی)

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 17 ی 1397

17 ی 1397

یی " ی"

یی 13 ی 1397

Ϙ ی ی ی

ی 10 ی 1397

ی یϐ ѐ ی ی ی

10 ی 1397

... ی... ی ی ی.... 

ی یی 10 ی 1397

ʎی ѐی

10 ی 1397

ی یی ی یی ی یی ی

10 ی 1397

ی

ی یی 8 ی 1397

ی ی ѐی:  " ѐ ی"

ی ی 5 ی 1397

ی ی Ԙ ی ѐی

ѐی "" 4 ی 1397

ѐ ʘ ی 1396

ی ی ی ѐ ی 3 ی 1397

ی ی یی

2 ی 1397

یی یی (3)

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 2 ی 1397

ی Ґی ی юی ی ی ی ی!

(ی )  2 ی 1397

ی ʐ ی ی ی

2 ی 1397

ی یی ѐی ی ی 96

ی јی ییی ѐی    30 1397

31 یѐ !

ی یی   30 1397 

ѐی ی ѐی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 1397

ی یی ی

ی یی 27 1397

12 ی Ϙ

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 24 1397

ی ی

ی Әی : "ی ی"   24 1397

ی یی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 24 1397

ی Ϙ (12 )

ѐ 24 1397

ѐی ی ی

یی ی 24 1397

ی ی ѐی ی یی ی ی

ی ی ی ی ی 23 1397

ی ی ی ی ی

ی ی ی ی ی 21 1397

ی ی Ϙ ی ی ی

 یی Ϙ 21 1397

ی ی یی

ی ی / 16 1397

Ϙی یی ی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 13 1397

ی ی ی "Ԙی یی"

13 1397

ی 59 ی یی 12 !

ی یی 13 1397

ی ی ی ی ی یی

ی 12 1397

ی ی ی ی ѐ ی

11 1397

" یی" ی ی!

ی یی / 11 1397

یی ی ی ی

ی ی ی 11 1397

ی ی ی ی Ϙ

Ϙ 10 1397

ی ی ی ی

ی Ԙی 7 1397

ی ی ی یی ی Ґ

ی ی ی 7 1397

ј 偘 ی ی ѐ ی ј

7 1397

ی ϐ: ی ی ی ییی. ی 7 1397
  12 ی ѐیی ی

6 1397

ی ی ی یی

4 1397

ی : ی ی ی ی

ی ی ی Әی ی ی ی 1 1397

ی ѐی: ی ی ی

ی ی 29 ی 1397

یی یی ǁیی (ی ) ی ی ی ی ی ...

29 ی 1397

ی ѐ ј "ی "

27 ی 1397

ی ی ی

23 ی 1397

ی ϡ ی ی ǘ ѐ јی ی!

ی یی 23 ی 1397

ی ј ی ی ѐ

ی 21 ی 1397

ی ی 1397 ی

21 ی 1397

ی ϐ

ی 21 ی 1397

ј (1)   (ϐی ј јی)

یی یی ی 18 ی 1397

" Ԙ "

ی 18 ی 1397

Ԑ یʿ

ی 16 ی 1397

ѐ ی

15 ی 1397

ی ی ѐی: ی ی ѐ

ی ی 15 ی 1397

Ԙ ی ی ی

ی 14 ی 1397

(ی ) ǁی!

ی 14 ی 1397

ی ی ی

ی یی 14 ی 1397

ϡ ʐی ی ѐ!

ی ی ѐی ی 8 ی 1397

ی     ی ѐی ی

1 ی 1397

ǘ

ی ی 20 1396

ʐی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ѐی... 3 ی 1396
ی ی ѐ ی сی ѡ ی ی

29 1396

ʐی Ԑ یی ی : ʐ 15 1396
ʐی Ԑ یی ی : ʐ 14 1396