یʝی ی

ی یی

English

Franais

흘 ݡ ... ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

ʐی ی ی ʁ ی .... 6 1399
ʐی یی ی ی ѐی : ی ی ѐی ѐی 18 ی 1399
ʐی ی ی ی ی یی ی یی ی ی 16 ی 99
ʐی یی ی ی ی یی ی یی ѐ ی ی ی 9 ی 1399
ی ی ی ی ѐ ی ی: юی ی یی 18 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی... 11 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ی ی ... 11 1398
ʐی ی ی : ی ѐ ی ی 6 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ... ی ... 29 1398 
ʐی یی ی : ی یی ǁیی 23 1398

1                  2

ѐی: ʐی ی ی ی ی یی ی ی ی ѐی یی 8 ی 1398
ʐی ی ی ی یی ی ی 98 ی 96... ی ǁیی ... 2 ی 1398
ʐی ی ی ی ی 98 29 1398
ʐی ی ی یی ی یی. " ی ی ی ی " 29 1398
ʐی ی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی"    ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ʐیی ی ی "ی ی" ی 67 26 1398
ʐی ی ی ی ی ʘ ی ی јی... . јی ی ی ی ی 7 1398
ʐی ی ی ی ی ی ی ޡ ی ی ی ј ی 18 1398
ʐی ی ی ں ѐی ی ی ͘ ی ی ѐی ǁیی ʺ یی ی یی ... 24 ی 1398
 ʐی ی ی یی ییی یی ی ی ی ی ی یی 21 ی 1398
ʐی ی ی ی ی : ǘ ی ی ʎی ی ǘی 16 1398
یی یی ϡ ی ی

8 1398

ی ѐی ʐی ی ی ی یی ی ی 26 1397
ʐ ی ی ی ی ѐی  ی ѐ ј 1357. یی ǘ 2 1397
ʐی ѐی ی ی Ԙ " ی " 9 1397
ʐی ی ی ی "ی " ʐیی ѐ ی 8 1397
  ѐی: ʐی ی یی ی ی یی : ی ی ʁ 17 1397
 ی : ʐی ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی 13 1397
  : ʐی ی ی ѐ 11 1397
  ѐی: ʐی ی یی یی ی ی ی 4 1397
  : ʐی ی ی یی ... Ԙ ی 28 ی 1397
ʐ ی ی ѐی ϐی ѐ ی 15 ی 1397
ی ی ѐ 8 ی 1397
ʐی ی ی یی ی ی ʐی ѐ ی ی ی 8 ی 1397
ʐی یی ی یی ی ی ѐ یԘ ʁ... 18 ی 1397
  ѐی: ʐی ی ی یی ی ی یی : ی ی یی ی ی 21 1396
ی юی ی ی ی ی ی ی ی 16 1396
یی ی ی: ʐی ی یی ی ی ی ی 17 ی 1396
یҐ ی Ž ی یی یی: ی یی 5 1396
  ѐی: ʐی ی یی ی ی ی یی : ی ѐ ی ی 16 1396 
  ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
  . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی 14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
  ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
 ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی 3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 : 2 یی ی 3 : 4 ی : ѐ 5 19 ی 1395
  : Ϙ ی 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
  : ʐی ی ی ی 7 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
  : ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی 26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3 4 5 ی ی

یی "Ș ѐ" : 1 1392

ی ی ی ی ѐ یԘ ʁ
یی ѐ یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 15 1399

ی ی یی ی ѐ

یی ѐ یԘ ʁ 15 1399

ȡ !  ѐ ǘ ی ی ی!

ی ѐی ی ͘ی 15 1399

ی ѐ یԘ ʁ + ѐی ی ی

یی ѐ یԘ ʁ 15 1399

˜ی یی ی ѐ ʁ ی ј ʘ

ی ی ی ی ʘ 15 1399

ѐ ҡ یی ǡ ی ی یǺ ی ی ی

ی ѐی ی ͘ی 15 1399

ی ی ǡ ی ی ی ی ʁ ... 15 1399
ǘ 271

ی ی ی ѐی ͘ی 15 1399

ی ѐ یԘ ʁ (یی) + ǘ ѐ ȡ ی ی + ... ی ǘ ی

یی ѐ یԘ ʁ 13 1399  

ѐ یی + ѐ ʁ   48

ی ѐی ی ͘ی 12 1399

ی ѐ یԘ ʁ (یی) + ی (یی)

یی ѐ یԘ ʁ 11 1399

ѐ یԘ ʁ ی + :  ی ی + ѐ یی یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 11 1399

ی ʐی ی 554

ی ѐی ی ͘ی 11 1399

ی ѐ یԘ ʁ ی ی + یی ѐ یԘ ʁ ϐ + ی

یی ѐ یԘ ʁ 9 1399

ʐی ی ی ی: ی یی ی ! 9 1399
ی ѐ یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 7 1399

˜ی ј ʡ ѐ یԘ ʁ

ی ʐی ѐ ʘ ی 9 1399

ی : ی ی ͘ ی!

ی ѐی ی ͘ی 9 139

ی ѐ یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 7 1399

ی یی یی ی ѐی ͘ی 7 1399
ی ѐ یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 7 1399

ی ʁ + ی ی

ѐ ʁ 5 1399

یی ʁ + ی ی یی

یی ѐ یԘ ʁ + ѐ ʁ 5 1399

ʁ ی ϐ

ی ѐی ی ͘ی 5 1399

ی ѐ یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 5 1399

ی ʐی ی 553

ی ѐی ی ͘ی 5 1399

ی ǘی یی ی ј ی ی Ԙ ی ی 3 1399
ی ی ѐ یԘ ʁ + ی ی 

یی ѐ یԘ ʁ + ѐ ʁ 2 1399

ی ی ѐ یԘ ʁ    ی ѐ ی

یی ѐ یԘ ʁ 2 1399

˜ی ј ѐ یԘ ʁ

ی ʐی ј ʘ ی 2 1399

یی یی ی

یǡ ی ͘ی ( ی) 2 1399

ی ی ѐ یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 1 1399

433

ی یی ی ی 1 1399

" ʁ ѐ " یی ی ѐ

ی ѐی ی ͘ی 1 1399ѐی

ی ی

ی یی ( ی)   ی یی ی ʐی (ی) 1 1399

3

ѐ ی ی ی 1 1399

ی ی ѐ یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 31 ی 1399

ʐی ی ی ی ʡ ی یی یی Ԙ ϐی јی ی ϐ 31 ی 139
35 ی ѐ ʁ

ی ی ی ѐ ی 314 ی 1399

یی ʡ ی ی ޡ ѐی !

͘ی ( ی)  30ی 1399

ی ی ʁ ی 29 ی 1399

ʁ ѐ 29 ی 1399

ی ی: ی یی    یی ی ѐ ی یԘ ʁ

ʁ ѐ 29 ی 1399

: ی ͘ ی یی ی ѐ ʁ ی ی ی!

ی ј 29 ی 1399

ʐیی ی ی ی "ی ی 25 ی ی" ی ϐ 29 ی 1399
ی ی ȡ  ی ی ѐ یԘ ʁ یی

یی ѐ یԘ ʁ 29 ی 1399

ی ی ѐ ی

یی ѐ یԘ ʁ 29 ی 1399

ی ʐی ͘ی 316

ی ѐی ͘ی ( ی) 29 ی 1399

ی!

ی یی ییی ѐی    29 ی 1399        

ی ʐی ی 552

ی ѐی ی ͘ی 29 ی 1399

ѐی 78

یی یی ی 29 ی 1399

ی: 1 ʁ ی 2 ی ی ѐ 3 یی ی

ی ѐی ͘ی ( ی) 29 ی 1399

ی یی ی.

ی ی ѐی 27 ی 1399

ی ی ѐ یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 27 ی 1399

ʐی ی ی ی ی ʁ ǡ ی یی ʐیی 27 ی 1399
ی ѐ

یی ѐ یԘ ʁ   26 ی 1399

یی ی ѐ یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ   26 ی 1399

ی یی ѐ یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ   26 ی 1399

ѐ ی ʐ

یی ѐ یԘ ʁ   26 ی 1399

ی ی یی

͘ی ( ی) 26 ی 1399

ی ʡ یی ی Һ ѐ یԘ ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 25 ی 1399

یی ی ѐ ʁ ʐ

یی ѐ یԘ ʁ 25 ی 1399

ѐ ی

یی ѐ یԘ ʁ 25 ی 1399

ѐ ͘

یی ѐ یԘ ʁ 25 ی 1399

ی ی ی ی ѐ

. ѐی 14 1399 15 1399

. ѐی 13 1399 15 1399

. ѐی 12 1399  13 1399

. ѐی 11 1399 12 1399

. ѐی 9 10 1399 11 1399

. ѐی 8 1399 9 1399

. ѐی 7 1399 9 1399

. ѐی : 28 ی ی 3 1399 ی یی ی ی 9 1399

. ѐی 6 1399 7 1399

. ѐی 5 1399 6 1399

. ѐی 4 1399 5 1399

. ѐی 3 1399 5 1399

. ѐی 2 1399 3 1399

. ѐی 1 1399 3 1399

. ѐی: 21 ی ی 1399 ی یی ی ی 3 1399

. ѐی 31 ی 1399 1 1399

. ѐی 30 ی 1399 31 ی 1399

. ѐی 29 ی 1399 30 ی 1399

. ѐی 28 ی 1399 29 ی 1399

. ѐی 27 ی 1399 28 ی 1399

. ѐی 26 ی 1399 27 ی 1399

. ѐی 25 ی 1399 27 ی 1399

. ѐی 24 ی 1399 27 ی 1399

. Ǻ ی ی э ی ی ی یی ѐی 24 ی 1399

. ی یی ی ѐی 24 ی 1399

. ی ѐ ʁ 24 ی 1399 

. ѐی 23 ی 1399 24 ی 1399

. ѐی: 14 ی 20 ی 1399 ی یی ی ی 24 ی 1399

. ѐی 22 ی 1399 23 ی 1399

. Ժ 123 2020 ی 23 ی 1399

. Ǻ ی ی ی ی ѐی 23 ی 1399

. ѐی 20 21 ی 1399 22 ی 1399

. 21 ی ѐ یԘ ʁ یی یϿ 22 ی 1399

. ѐی 19 ی 1399 21 ی 1399

. ѐی 18 ی 1399 20 ی 1399

. ѐی 17 ی 1399 19 ی 1399

. ی ј یԘ ʁ 19 ی 1399

. ѐی 16 ی 1399 17 ی 1399

. ѐی: 7 ی 13 ی 1399 ی یی ی ی 17 ی 1399

. ѐی 15 ی 1399 16 ی 1399

. ی Ԙ ی ی 35 ی یی ی ѐی 15 ی 1399

. ѐی 14 ی 1399 15 ی 1399

. ѐی 13 ی 1399 15 ی 1399

. ѐی 12 ی 1399 14 ی 1399

. ѐی 31 ی 6 ی 1399 ی یی ی ی 14 ی 1399

. ѐی 11 ی 1399 12 ی 1399

. ѐی 10 ی 1399 11 ی 1399

. ѐی 10 ی 1399: یی ی ی 11 ی 1399

. ѐی 9 ی 1399 11 ی 1399

. ѐی 8 ی 1399 11 ی 1399

. ѐی 7 ی 1399 8 ی 1399

. ی یی / ی ی ی 8 ی 1399

. ی ی э ی ѐی 8 ی 1399

. Ԙی ی ʐی ѐی ی: ʁ ی ѐ ی یԘ ʁ 7 ی 1399

. ѐی 6 ی 1399 7 ی 1399

. ѐی 5 ی 1399 6 ی 1399

. ѐی 4 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی 3 ی 1399 5 ی 1399

. ѐی 2 ی 1399 3 ی 1399

. ѐی 1 ی 1399 2 1399

. Ӂی ی ѐی 1 ی 1399

. ѐی 30 31 1399 1 ی 1399

. ی ی ی ی э ی ѐی 1 ی 1399

. ی ی ѐ ѐی 1 ی 1399

. ѐی 29 1399 30 1399

. ی یϡ " ی" ی ! یی ѐ یԘ ʁ

. ѐی 28 1399 29 1399

. ѐی 27 1399 28 1399

. ѐی 26 1399 28 1399

. ѐی 25 1399 28 1399

. э ی ی ی ی یϐی Ԙی ѐی 28 1399

. ی ی ͘ ѐی 28 1399

. ѐی: 17 ی 23 1399 ی یی ی ی 28 1399

. ѐی 23 24 1399 25 1399

. ϐ ی Ѻ ی ی 7 یی ͘ ѐی 25 1399

. ی / ѐی 25 1399

. ѐی 22 1399 23 1399

. ѐی: 10 ی 17 1399 ی یی ی ی 23 1399

 . ѐی 21 1399 22 1399

. ی ѡ ی یی ѐی 22 1399

. ی یی 6 یی ͘ ѐی 22 1399

. ѐی 19 20 1399 21 1399

. ѐی 18 1399 18 1399

ѐی 16 17 1399 18 1399  .

ѐی 15 1399 18 1399 .

. ѐی 14 1399 15 1399

. ѐی 13 1399 15 1399

. ѐی: 3 ی 9   1399 ی یی ی ی 15 1399

ѐی

ǁیی ی ی ی ی!

ی 1398

ی ی / ی ی

ѐ: ی 13 1399

ʁ ʁ ѐی ی!

یی 12 1399

یҐ ی ʐی یی     " ѡ ǘ یی" ی ی 11 1399
ی Ͽ

ی 9 1399

ǘیی ی (. . . . .)

یی یی ی ی 9 1399

ی ی ѐی ی

Әی ی 5 1399

: ی ی

ی 5 13

ѐی یԘ ʁ ی

2 1399 

یی ی ی

: ی 1 1399

یی ییی

31 ی 1399

ی ی یѐѡ ی !

31 ی 1399

ی ϐ: ی ی ی ی ی ѐ 31 ی 1399
ی :  یی ی !  !

ی 29 ی 1399

ی ی ј ی!

یی  26 ی 1399

ѐی Ϻ ʐ ی ی ѐی

ʐ ی ی 25 ی 1399

ی ʁ ی ی ی !

ی 24 ی 1399

ی یی ی ی

. 23 ی 1399

: 1 Ӂѡ !  2 ی ی + ی ی

ی 22 ی 1399

یی ѐ یԘ ʁ ی

ی ی ی 22 ی 1399

ی ѐی

20 ی 1399

ی ی΍ ی ی ی ی ی ی یی

19 ی 1399

ی ϐ: ی یی ی (5) 1912 "یʐی ی 19 ی 1399
ی ی " ی ی ی یی "  (( ))              

ی Ԙی 18 ی 1399

یی یԘ ʁ

17 ی 199

یی ی ی

ی ѐی 17 ی 1399

ی ѐی ʁ

ی 17 ی 1399

ی ی ʡ ی ی . ی ی (6)                       (4)      (3)    (2)           (1)      

15 ی 1399

ی ѐی ʁ

ی 15 ی 1399

ی ! یی ǘی ѐ ʁ

ی 14 ی 1399

ی ی ѐ ʁ !

14 ی 1399

Ǎ ی ی یی

ی Әی ی ی ی 12 ی 1399

یی ی ی ی ی ѐѡ ی ǿ

ی ی 8 ی 1399

ی ی:

ی 6 ی 1399

Ԙ ی ϐی ی Ԙ !

یی 6 ی 1399

ی ی ѐی: ی ѐ

ی ی 4 ی 1399

ѐ ʁ !

یی 4 ی 1399

یی ی ی ی ی ی . ی ی(4)

3 ی 1399

" ی ی" ی...    ی ی ی ی + ی ی

ی 3 ی 1399

ی ی ѐی ʁ

"ی ʐی" ی 1 ی 1399

یی ی ی ی

ی : ی 1 ی 1399

ی ی" ی ی   ی ی یی " (( )) 

ی Ԙی 30 1399

Ә: ی Әی !

ی 29 1399

ی ϐ: ی ی ی ǘی ʎی 29 1399

 

ѐی ی ی ی

29 1399

ی ی ی ی ی ی ی

ǘی   : یی 29 1366

ی юیی ѐی

28 1399

ی ی ی ی ی ی ! ʐی ی ی ی... + ی ی

ی 23 1399

ѐ ی یی Ͽ

ی ی Ӂیی 20 1399

ی یی ǁی Ͽ  ی ی ی ی ʿ

یی 20 1399

ʐی ی ی !

یی 20 1399

ی ʐی ی ی ی    (1)  

18 1399

ی ی ѐی    6000

18 1399

ی     ی ی ی                          

ی 15 1399   

ʘی ی ی ییی / ی ی یی ( 1)

یی / ѐ: ی 15 1399

ییی ѐ ʁ ʁ ی ی

13 1399

ی ϐ: یی یی ی ی ی یی ʎی (3)  

   (2)    یی یی ی(1)     

13 1399

ی ͘ " " ی ی!

ی 13 1399

یϐ ͘ یی ی یی

ی 11 1399

یی ی ی یی ی  

10 1399

ی   ی ی ی ی            

ی 9 1399

ی ی ѐی:  ǡ ی ی   

ی ی 9 1399

ی ی ی

یی ی ی یی   9 1399

: ی ی ( + یی)

ی ѐی 8 1399

ی ی ѐی ѐ !

  7 1399

ی ی ی ی

6 1399

ی     ی ی ی    

ی 5 1399

јی ی ی ѐی ͘

ʐ ی 4 1399

ی

یی ѐ یԘ ʁ 1 1399

ی " ی یی ی ی ѐی" ѐ

:  ی. 7 1398