یʝی ی

ی یی

English

Franais

   흘 ݡ ...  ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

یی ی ی ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
یی ی ی . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی   14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
یی ی ی ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی  3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 :  2 یی ی  3 :   4 ی : ѐ  5   19 ی 1395   
یی ی ی : Ϙ ی 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
یی ی ی : ʐی ی ی ی 7 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی : ی ی Ԙی ѐی 9 1395

          

یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
ی ی ی ѐ ی ی ی 12 ی 1395
ی ی ... ʘ 16 1395
ی ی ی ˜ی ی Ԙ ی ی ی ی ... ѐ... 8 1395
یی : ی 1395 14 ی 1395
ʐی ی ی یی: یی ی ی ی ی ی ѐ 27 1394
یی : ی ی یی ی ی یی: ی ѐ ی 5 1394

یی :  ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی    26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3  4  5 ی ی

 یی "Ș ѐ"  :   1 1392                

ی ѐ ی 1396

ی ʐی ѐی ی 2 1396

ی ی ی یی ϐ 3 2 1396
ی ی ͘ ی یϐی ǘ

ی ʐی ѐی ی 1 1396

ѐ 偘 ǘ ی ͘ ی ی

یی ѐ ј ی 1 1396

ی ی ی ی یی ͘ یی

یی ѐ ј ی 1 1396

ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 1 1396

ی : ی ی ی ی "ی ی..." ѐ 1 1396
ی ی 4: ی یی یی ی ی ی!  

ی ی ی ی یی ی ѐ() 1 1396

ѐ 偘 ǘ "" "" !

یی ѐ یԘ ʁ 1 1396

Ϻ ی ی ی ی یی ی ѐ () 30 ی 1396
ی ѐ ی ی ی ی ی Ԙ

یی ѐ ј ی 30 ی 1396

یی 95 ی: ǐ ی یϐی 5 ѡ ی Ԙ

ی ی 30 ی 1396

ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی

ѐ 30 ی 1396

ی 749

ی (ی) 30 ی 1396

ی ی ی ی ѐ 偘 ͘ ی

ی (ی) 30 ی 1396

ی ی ѐ

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 29 ی 1393

ی : ی یی ѐ ی ی ی 29 ی 1396
ی ی ی

ی ی ی ѐ ی 29 ی 1396

ѐ 偘 ی ǘ ی ی

ی (ی) 29 ی 1396

ی ی ی ی ی

ی ی ی ѐ ی 28 ی 1396

ʐ: یی یʿ

ی ی ی ی ی 28 ی 1396

ѐ ی ی !

ی ی 27 ی 1396

ѐ ی ی یی

ی ǐ 27 ی 1396

ی ی ͘ ی یϐی ǘ ( ی)

ی ʐی ѐی ی 25 ی 1396

ϐ ј ی

ی ی ی 25 ی 1396

ی ی ی ی ی

ѐ 25 ی 1396

ی ˜ی ی ی ی Ґیی ی юی

ی یی یی ی 25 ی 1396

یی : ی ی ی ی ی 1396
یی 94 Ԙی ی ی ی ی ی ی یی !

ی ی 23 ی 1396

ی یی ی! ی ی ͘

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 23 ی 1396

ی ی ѡ ی ѐ !

ی ʐی ѐی ی 23 ی 1396

ی ی ی ѐی :  ی ѐی ی 21 ی 1396
ѐی 69

ی ʐی ѐی ی 20 ی 1396

ی ی ی ی ѐ یی

ی ʐی ѐی ی 19 ی 1396

ی ی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 19 ی 1396

یی ی ی یی!

ی ʐی ѐی ی 19 ی 1396

یی ی ی ی !

ی ʐی ѐی ی 19 ی 1396

ی ѐی ј ʘ ی

ی ی (ی) 18 ی 1396

یʿ

ی ی ی ѐ ی 17 ی 1396

ی ی ی!

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 17 ی 1396

ی ی ی ی ѐ ی!

ی ѐی "ی" (ی ی ) ʘی ی ی ی ѐ ی 17 ی 1396

379

ی یی ی ی 17 ی 1396

ی 748

ی (ی) 17 ی 1396

ی ی

ی ی ی ی یی ѐ 17 ی 1396

ی ی ی 9 ѐ ی ی ی

ی ی ی 17 ی 1396

یی 93 ی ی ǡ ی ی !

ی ی 17 ی 1396

ǡ ی ی ی یی ی ی

ی (ی) 15 ی 1396

ی ی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 15 ی 1396

ی ی ی ѐی یی ی ی ی ی ϐ 67

ی ی ی ѐ ی یی 14 ی 1396

ی ی!

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 14 ی 1396

ی ϐ ѐ ј

ی ʘ ј ی 14 ی 1396

یی 92 ی ی ی!

ی ی 14 ی 1396

یی 91 ی ی !

ی ی 12 ی 1396

ی ی ѐی یی ی ی ی ی

ʘی ی ی ی ѐ ی 12 ی 1396

ј ϐ ˜ی ی ی ...

ی ی ی ی یی ѐ 11 ی 1396

یی 90: 22 ی ی ی ی ی

ی ی 9 ی 1396

ی یی ѐی ˜ی... ی ی ی ی یی ѐ    9 ی 1396
ی

یی Ԙ ی ی یی    ʘی ی ی ی ѐ ی 9 ی 1396

ѐی ی " یی" ѐ ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 9 ی 1396

ی ی ǘ ѐ 偘

ی (ی) 9 ی 1396

ی ی ی. ی. (ی ی ی ѐی...) یی ѐ یԘ ʁ ی  8 ی 1396
ی :  ی ی ی ی یی ѐ () 7 ی 1396
ی ی ѐ ی ی

ѐ یی 7 ی 1396

یی ѐ ј ی : ی 200 ی ی ی ی ی ѐ ʘ ی ی 7 ی 1396
ی 3: ی ی ی ѐ ی ی ی ی 7 ی 1396
ی یی ѐ ј یی ی ی

ی ʐی ѐی ی 6 ی 1396

ѐ ی ی یی ی

ی ی ی ی   ʘ 6 ی 1396

ی ی 2: ی ی ی ѐ ی ی ی ی 5 ی 1396
یی ѐ ی ی ی ی ی ی ی

یی ѐ ј ی 5 ی 1396

ی یی ѐ ј ی ی ی ی ی ϐ ی ی 5 ی 1396
ʐ: ی Ԙ ی یی ی یی

ی ј 5 Ԙ ѐی 5 ی 1396

یی 2508 ی ی ی "ی ی ی ی ی "

ʘی ی ی ی ѐ ی 4 ی 1396

ی "ی ی ی ی یی ѐ () 4 ی 1396
ی ѐ ی :  ی ی ی ی! ی ی ی ی !  

ʘی ی ی ی ѐ ی 3 ی 1396

یی 89: ی ی ی ی یی !

ی ی 2 ی 1393

ی ѐ 1396

ی ی : ی ی ʐی ѐ ی 2 ی 1396 

ی

ی ی: ی ی ʐی 2 ی 1396

ѐ ی ی ی یی ی

ی ی: ی ی ʘی 2 ی 1396

ϐ

ј 5 Ԙ ѐی 1 ی 1396

ی ی ی ی یی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 31 1396

یی ی ی ی ѐ یی ی ی ی ی ی ώی ǘ ی !

ی ʐی ѐی ی 31 1396

ѐ ʁ ͘ ی ی

ی (ی) 31 1396

ѐ یԘ ʁ

یی ی ی 31 1396

یی ی ی ی ی !

ی ی ی ی ی (ی ) ی ʐی ѐ ی 29 1396

5 یی ی ی ی ی یی یی ی 1396
ی ی ی ͘

ی ʐی ѐی ی 26 1396

  ی  ی ѐ ی ی

. ѐی 1 1396 2 1396

. ѐی 31 ی 1396 1 1396

.ی ی ی ǘ 1396

. ѐی 30 ی 1396 1 1396

. ѐی 29 ی 1396 30 ی 1396

. ѐی 28 ی 1396 29 ی 1396

. ѐی 27 ی 1396 28 ی 1396

. ѐی 26 ی 1396 27 ی 1396

. ѐی 25 ی 1396 26 ی 1396

. ѐی 24 ی 1396 25 ی 1396

. ѐی 23 ی 1396 25 ی 1396

. ѐی 22 ی 1396 23 ی 1396

. ѐی 21 ی 1396 23 ی 1396

. ی ǘ ј یی 23 ی 1396

. ѐی 20 ی 1396 21 ی 1396

. ѐی 18 19 ی 1396 20 ی 1396

.ی ی ی ی ی 19 ی 1396

. ѐی 17 ی 1396 18 ی 1396

. ѐی 16 ی 1396 17 ی 1396

. ѐی 15 ی 1396 17 ی 1396

. ѐی 14 ی 1396 15 ی 1396

. ѐی 13 ی 1396 14 ی 1396

. ѐی 12 ی 1296 14 ی 1396

. ѐی 10 11 ی 1396 12 ی 1396

. ѐی 9 ی 1396 10 ی 1396

. ѐی 8 ی 1396 9 ی 1396

. ѐی 7 ی 1396 7 ی 1396

. ѐی 6 ی 1396 7 ی 1396

. ѐی 5 ی 1396 5 ی 1396

. ѐی 4 ی 1396 5 ی 1396

.ی ѐی 2 3 ی 1396 4 ی 1396

. ѐی 2 3 ی 1396  ( ی) 4 ی 1396

. ѐی 1 ی 1396 2 ی 1396

. ѐی 31 1396 1 ی 1396

. ѐی 30 1396 31 1396

. ѐی 29 1396 29 1396

. ѐی 28 1396 29 1396

. ѐی 27 1396 28 1396

. ی ی یی یی ѐ ј ی 26 1396

. ѐی 26 1396 26 1396

. ѐی 25 1396 26 1396

. ѐی 24 1396 26 1396

. ѐی 23 1396 24 1396

. ѐی 22 1396 24 1396

. ѐی 21 1396 22 1396

. ѐی 20 1396 21 1396

. ѐی 19 1396 20 1396

. ѐی 17 18 1396 19 1396

. ѐی 16 1396 16 1396

. ѐی 15 1396 15 1396

. ѐی 13 14 1396 14 1396

. ѐی 68 ی ʐی ѐی ی 14 1396

.ی ی ͘ ی    14 1396

. ѐی 12 1396 13 1396

. ѐی 11 1396 12 1396

. ی 53 ی یی یی یی ی 12 1396

. ѐی 10 1396 11 1396

. ی ی Ә "" ی 11 1396

. ѐی 9 1396 9 1396

. ѐی 8 1396 9 1396

. ѐی 7 1396 8 1396

. ی ѐ یԘ ʁ ʐیی ی 8 1396

. ѐی 6 1396 7 1396

. ѐی 4 5 1396 5 1396

.ی ی یی ʁ ѐ یԘ ʁ ѐ 4 1396

. ѐی 3 1396 4 1396

. ѐی 2 1396 3 1396

. ѐی 1 1396 1 1396

. ѐی 31 ی 1396 31 ی 1396

. ѐی 30 ی 1396 31 ی 1396

. ѐی 29 ی 1396 30 ی 1396

. ѐی 28 ی 1396 29 ی 1396

. ѐی 27 ی 1396 28 ی 1396

. ѐی 26 ی 1396 27 ی 1396

. ѐی 25 ی 1396 27 ی 1396

. ѐی 24 ی 1396 25 ی 1396

. ѐی 23 ی 1396 24 ی 1396

. ѐی 22 ی 1396 23 ی 1396

. ѐی 21 ی 1396 22 ی 1396

. ѐی 20 ی 1396 22 ی 1396

. ѐی 19 ی 1396 22 ی 1396

. ѐی 18 ی 1396 19 ی 1396

. ѐی 17 ی 1396 18 ی 1396

. ѐی 16 ی 1396 17 ی 1396

. ѐی 15 ی 1396 16 ی 1396

. ی یԘ ʁ 16 ی 1396

. ѐی 14 ی 1396 16 ی 1396

. ѐی 13 ی 1396 14 ی 

. ѐی 12 ی 1396 14 ی 1396  

. ѐی 11 ی 1396 12 ی 1396

. ѐی 9 ی 1396 10 ی 1396

. ی یی ی یی 10 ی 1396

. ѐی 4 ی 1396 4 ی 1396

. ѐی 3 ی 1396 4 ی 1389

. ѐی 2 ی 1396 4 ی 1396

  . ѐی 1 ی 1396 4 ی 1396

. ѐی 31 1396 1 ی 1396

. ѐی 30 1396 1 ی 1396

یѐی
یی 2508 ی ی ی "ی ی ی ی ی "

ʘی ی ی ی ѐ ی 4 ی 1396

ی ی ѐی:  ی ی

ی ی 1  1399

ی یی ی ی یی ی: ی ی ی. ی ی ی ی ی یی یی! 27 ی 1396
ی ی ی ی

ی 27 ی 1396

ʐی ی Ԑ ی ј ی ی ی ی 26 ی 1396
یی یҡ ی یی" " :  "ǡ ѡ ی ."

ی 25 ی 1396

ی ѡ ی یی !

ی 15 ی 1396

ی ی ی یی ی ی

ی 15 ی 1396

ی ی ʡ ی !

14 ی 1396

ی

ییی 12 ی 1396

ʎی ی ی

ی ی 12 ی 1396

ی ی ѐی: ی ј ی

ی ی 10 ی 1396

ی ی ی ی!

8 ی 1396

ی ی یی ی

7 ی 1396

ی ی یی

Ϙ 5 ی 1396

34 ی Ԙی ی ی!

ی یی 4 ی 1396

ی یی ی ی

Ϙ 4 ی 1396

!

یی 4 ی 1396

ѐ ی ϐ

ی 3 ی 1396

  ی یی ј ی ݘ ی ی ی јی ی ی ...

ی Ԙی 15 1396

یی 3600%

ѐ ی ی 3 ی 1396

ی ی

31 1396

ی ی ی ی! ( ی ی 60 67) ی ی ی

ی یی 29 1396

ی ǎی ی ی ʁ ی!

29 1396

ی یی یی   (ی ی یی ی )

ی یی 14 ی 1396

یΡ ю ی

26 1396

͘ ی ѐ ͘

ی 26 1396

ҡ ی ی

ی: ی јی ѐ: یی ی یی Ӂ 26 1396

ی یی ی یی ی ͘ !

ی یی 26 1396

: 41

ی (ی ) 20 1396

" " " " Ͽ

ی 17 1396

  ی یی ј ی ݘ ی ی ی јی ی ی ...

ی Ԙی 15 1396

ی    15 ʐی ѐ ی

ѐ 15 1396

ی ی ی

14 1369

 

ѐی ی Ӂی : ی ѐ ی

11 1396

یی ѐی ی: ѐ ی ی Ԙی 1358

ѐ 8 1396

(2) ( )

ی 8 1396

ی ی ѐ ی

ی 7 1396

ی

4 1396

: Ԙ!  

30 ی 1396

ی ی ی ی ی

28 ی 1396

ی ی ی ی ی

ی ی ѐ یԘ ʁ 24 ی 1396

ی ی ی یی

ی ی 23 ی 1396

ی ی ی 23 ی 58 یی ی

ی یی 23 ی 1396

ѐ   ی !

ی 23 ی 1396

ی ی

19 ی 1396

ی ی

ی ی 19 ی 1396

The Day After

ی 18 ی 1396

ی یی یی ی ѐ

ی Ԙی 16 ی 1396

ی یی یی   (ی ی یی ی )

ی یی 14 ی 1396

ی ی ی ی

ی 9 ی 1396

یی

ی : ی 23 1396

1396: ͘ی ی ی ѐ ʘ

ی 14 1396

ی ی ѐ! یی ѐ ј ی یی ѐ یԘ ʁ   ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 10 ی 1396
ی ی ی ی ј

ی 2 1396

ییی

ی ѐ ی ѐی 28 ی 1396

ی јی ی یی

یی 24 ی 1396

ѐ ی (44 )

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 22 ی 1395