یʝی ی

ی یی

English

Franais

흘 ݡ ... ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

ی юی ی ی ی ی ی ی ی 16 1396
یی ی ی: ʐی ی یی ی ی ی ی 17 ی 1396
یҐ ی Ž ی یی یی: ی یی 5 1396
یی ی ی ѐی: ʐی ی یی ی ی ی یی : ی ѐ ی ی 16 1396 
یی ی ی ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
یی ی ی . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی 14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
یی ی ی ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی 3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 : 2 یی ی 3 : 4 ی : ѐ 5 19 ی 1395
یی ی ی : Ϙ ی 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
یی ی ی : ʐی ی ی ی 7 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی : ی ی Ԙی ѐی 9 1395

یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
ی ی ی ѐ ی ی ی 12 ی 1395
ی ی ... ʘ 16 1395
ی ی ی ˜ی ی Ԙ ی ی ی ی ... ѐ... 8 1395
یی : ی 1395 14 ی 1395
ʐی ی ی یی: یی ی ی ی ی ی ѐ 27 1394
یی : ی ی یی ی ی یی: ی ѐ ی 5 1394

یی : ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی 26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3 4 5 ی ی

یی "Ș ѐ" : 1 1392

ی 35 ˜ی ی: ی ی ی ی ѐی یی ی !

ی ی ی ی یی ѐ / 5 1396

ی یی ی 7 5 1396
ی : ѐی ی юی ی ی ی

ی یی ییی ѐی 4 1396

387

ی یی ی ی 4 1396

ی ی 93

ییی ѐی 4 1396

ی "یی ј 1397"

ی ʐی ѐی ی 4 1396

ʐ - 4 1396
Ґ ی ی ͘ !

ی ʐی ѐی ی 4 1396

یی 116 ی ی Ԙی ی ی ی Ґ!

ی ی 4 1396

ј ی ی ی

ی ѐی 4 1396

ی 762

ی (ی) 4 1396

ی ی ʐی ی

ی ѐی ی 4 1396

ی 34: юی ی ی ی ی ی ѐ  Ԙ

ی ی ی ی یی ѐ 29 1396

ی 5 ییی!

ی ی یی ییی ѐی   28 1396

یی یی ی ی ی

ی 28 1396

ی ی ی ی : ی ǘیی یی " ی "

ی ѐی 26 1396

یی ѐ یԘ ʁ ی ی یی ѐ یԘ ʁ. : ی یی ی ی یی ʁ

یی ѐ یԘ ʁ 25 1396

ی یی Ԙ ѐی یی 97

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 25 1396

ی 2018 

Ԙی ی ی ی 25 1396

ی یی ی ییی .  ی ی ی ()

ی یی ییی ѐی 1396

ʘ ی ی ی ی

ی ی ی ی ʘ 25 1396

ی یی ی یی ی 10 ی 2018
ی 761

ی (ی) 25 1396

ی ی ѐ ! "ی" ی

ی ی ی ѐ ی 23 1396

ی ی ј 1388 ی ...

ی 23 1396

ی: یی ی ی ی

ی ی ی 23 1396

ی ی " یی"! ی ѐ ی ی

ی ی ی ѐ ی 23 1396

ی 33: ˜ی ی 6 ی 2018

ی ی ی ی یی ѐ 21 1396

یϐ ʘیی ی یی ʁ ی ی ی

ی ی 20 1396

ی ѐ ʘیی " ѐ ʁ "

یی ѐ یԘ ʁ 20 1396

یԘ ی ی ی ییی

ی "ی ѐی" ʁ 20 1396

386

ی یی ی ی 20 1396

ی 6 1396 20 1396
ژ ی ی ی ی ی ѐ ی

ی ی ی ѐ ی 20 1396

22 ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی 20 1396

ی "یی ј 1397"

ј 20 1396

یی ! ˜ی ی ی ی

(ی ) ی 20 1396

ی 760

ی (ی) 20 1396

ی ی ی

یی یی ی 20 1396

ϐ ی ی!

یی ѐ یԘ ʁ 16 1396

ѐ یԘ ʁ ی ی

ѐ 16 1396

˜ی ϐ ی ی ( )

ی ی ی ѐی ی 16 1396

ѐ یԘ ʁ ی ی

16 1396

ѐ یԘ ʁ ی ͘ ی ی

ی (ی) 16 1396

ی ی ی یی یی ی ی!

ی ی 15 1396

ی 32 ˜ی ی ی ی 2018

ی ی ی ی یی / ѐ 15 1396

ј

ی ی ی ی 15 1396

  27 ی ی ی ی...

ی ی ی ی 15 1396

ی ی ԍی

15 1396

ی: ی ی ی ی ی ی ѐی ی ی ی یی

ʘی ی ی ی ѐ ی 14 1396

ی ی ی یی ѐ ی ی!

ی ی ی ѐ ی () 14 1396

ی ی ѐ یی ی ی ی 12 1396

ی ی ی...

ی (ی ) ی ی ی   10 1396

ی 31: ѐی ی ȁ ی یی ی " ˜ی ی"

ی ی ی ی یی / ѐ 9 1396

ی 759

ی (ی) 9 1396

96 ی ی ی ی

ی ی ѐی 8 1396

یی 115 ی ی ی ی ی ی ǘ ی 209 ی!

ی ی 7 1396

ی ی

ی ی ی ی ʘ 7 1396

ی 30: ˜ی 23 ی ʐی ϐ یѡ ی ی ی

ی ی ی ی یی ѐ 6 1396

ی ژ ʐ ϐ ی ی

ی ی ی ی 5 1396

ی ѐ

ی ʐی ѐی ی 5 1396

ی ی 5 1396 5 1396
ی ی ی ی یی

5 1396

ی ʐی ѐی ی ѐ ی : ی ѐی ی ѐ 3 1396
ی ی یی јی ی ی ی!

ی ی ѐی ی  2 1396

ی ی ѐی ҁی ϐ

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 2 1396

ی 29: ѐ ی ی ی ی یی ی

ی ی ی ی یی ѐ 2 1396

ی ی یی ѐ ј یԘ ʁ ی ͘ !

ی ʐی ѐی ی 30 ی 1396

: ی ی ی ی ѐ ј یԘ ʁ ͘ ی 29 ی 1396
ی 28: ˜ی ی 16 ی 2018    26 ی 1396 یی

ی ی ی ی یی ѐ 29 ی 1396

ی ی ی ѐ ʁ ͘ ی ی!

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 27 ی 1396

ی ی یی یϐ ی ѐ یԘ ʁ 27 ی 1396
ی 757

ی (ی) 27 ی 1396

ѐ ی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 26 ی 1396

"ی یی" ی ی ی ʿ!

ѐ ی ی 26 ی 1396

ی Ϻ ی ی ی ییی!

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 25 ی 1396

385

ی یی ی ی 25 ی 1396

јی ی

ی ی ѐی 25 ی 1396

͘ ѐ یϐ ی ی ی

ی ی ی ʘ 24 ی 1396

ی 26: ˜ی ی ی ی ی

ی ی ی ی یی / ѐ 23 ی 1396

ی ی ی !

ی ʐی ی ѐ () 23 ی 1396

ی 25:  ˜ی ی 9 ی 2018

ی ی ی ی یی / ѐ 22 ی 1396

ی ی () یی ی ی ی ѐ ی

ʘی ی ی ی ѐ ی 20 ی 1396

ی ˜ی ییی ی ی ی ی ی ی ی

Ԙی ی ی ی 20 ی 1396

یی 114 ی ی ی 9 ی

ی ی 20 ی 1396

˜ی: ی ی ی ͘ ј ی ی

ی ی ی 20 ی 1396

ʘ یҘ ی ی

ی (ی) 19 ی 1396

یی ی ی ی ی Ԙ ی ѐی ی یی ی ی 17 ی 1396
ی ی ی ی 17 ی 1396
ј ی ی ј ϐ... ѐ ی ی یی

ј   17 ی 1389

ی ی

ی ѐی ی ѐ 17 ی 1396

ی 24: ˜ی ی ی 2018 12 ی 1396

ی ی ی ی یی / ѐ 17 ی 1396

ی ی ی ی ȁیی!

ی ʐی ѐی ی 17 ی 1396

ی ی ی ی ی ی ѐ ʘ ی

ѐ ی ی 17 ی 1396

Ǻ ی 17 ی 1396
ی ی ی ی ј ی !

ی ѐی 17 ی 1396

ی ی ی ی ی ǘ

ј 17 ی 1396

یی ی ی ی ی ی ǘی юی ی ی 11 ی 1396
ی ѐی!

ѐ 11 ی 1396

ی 23: ی ѐ ی ی یی ی یی ی

ی ی ی ی یی ѐ 11 ی 1396

ѐی ˜ی ی ی ѐ ʘ ی!

ی ی (ی) ی ی 1396

ی ی ی ی (ی) ی ی 11 ی 1396
"Ș ʐی ی ی ѐی ی ی" ی ی ی ی

ʘی ی ی ی ѐ ی 10 ی 1396

: ѐ ʘ ی ی ی یی ی

ی ی ی ʘ 10 ی 1396

ی ی ʘ ی

ی (ی) 10 ی 1396

ی ی ѐی یی " ی" ی 9 ی 1396
ی "ی " ی ی " ی" ی یی

ی ѐی 7 ی 1396

یی 113 ی یی یی ی

ی ی 8 ی 1396

یی ی ی یی ј ی ی ی 7 ی 1396
ی 756

ی (ی) 7 ی 1396

ی 22: ʐیی 5 ی ͘

ی ی ی ی یی / ѐ 7 ی 1396  

ی ј ی ͘

یی ѐ ј ی 6 ی 1396

ی ی ј ی ی ی

ی ی ی ی Ԙ ی ѐی 6 ی 1396

ی ϐ ی ی ی ʐیی

ѐ 6 ی 1396

یی 112 ی ی ی ی ی

ی ی 6 ی 1396

ی ی ی

ی ی ی ی یی 5 ی 1396

ʐی ی ی یی ی یی ѐ 4 ی 1396
یی 11 یی ی یی ی یی ی 4 ی 1396
1 ی ѐ 1396            2 ی 1396       3 ѐ ی ی ی یی ی 1396  4 ѐ 1396    

ی ʐی ѐی ی   ی ی: ی ی ʐی 4 ی 1396

"ییی ѐی Ӂی" ی ی

ʘی ی ی ی ѐ ی 3 ی 1396

یی 111 ی ی ی!

ی ی 3 ی 1396

ѐ ʁ ی ی یԘ یی

یی ѐ یԘ ʁ 3 ی 1396

: ی ی ی ی ی ی

ѐ

.ی 453 یѐ یʘ ی ی ی ی ی Ԙ

. ѐ 1396 ی ʐی ѐی ی ی ی ی ی ʐی 5 1396

. ی ѐ 1396 ی ʐی... ی ی ی... 5 1396

. ی 1396 ی ʐی... ی ی ی... 5 1396

. ѐ ی ی ی یی ی 1396 ی ʐی... ی ی ی... 5 1396

. ѐی 4 1396 4 1396

. ѐی 3 1396 4 1396

. ѐی 1 2 1396 4 1396

. ѐی 30 1396 4 1396

. ѐی 29 1396 29 1396

. ѐی 28 1396 29 1396

. ѐی 27 1396 29 1396

. ѐی 26 1396 29 1396

. ѐی 25 1396 26 1396

. ѐی 24 1396 25 1396

. ѐی 23 1396 25 1396

. ѐی 22 1396 (ی ѐی ی 1396) 23 1396

. ѐی 21 1396 23 1396

. ѐی 20 1396 21 1396

. ѐی 19 1396 20 1396

  . ѐی 18 1396 20  1396

. ѐی 17 1396 20 1396

. ѐی 16 1396 20 1396

 

. ѐی ʘ ی ѐی 20 1396

. ѐی 15 1396 20 1396

. ѐی 14 1396 15 1396

. ѐی 13 1396 15 1396

. ѐی 12 1396 15 1396

. ѐی 11 1396 12 1396

. ѐی 10 1396 11 1396

. ѐی 9 1396 10 1396

. ی ˜ی ی ʐی ی ی ی Ԙی ی ی ی 8 1396

. ѐی 8 1396 9 1396

. ѐی 6 7 1396 7 1396

. ѐی 5 1396 6 1396

. ѐی 4 1396 5 1396

. ی ˜ی ی ی ی (ی ) ی ی ی 1396

. ѐی 3 1396 5 1396

. ѐی 2 1396 3 1396

. ѐی 1 1396 2 1396

. ی ی ی ی ѐ 2 1396

. ѐی 30 ی 1396 2 1396

. ѐی 29 ی 1396 30 ی 1396

. ѐی 28 ی 1396 29 ی 1396

. ѐی 27 ی 1396 28 ی 1396

. ѐی 26 ی 1396 27 ی 1396

. ѐی 25 ی 1396 26 ی 1396

. ѐی 24 ی 1396 26 ی 1396

. ˜ی ی ی (ی ) ی 25 ی 1396

. ѐی 23 ی 1396 24 ی 1396

ѐی 21 22 ی 1396 23 ی 1396 .

. ѐی 20 ی 1396 22 ی 1396

. ѐی 19 ی 1396 20 ی 1396

. ѐی 18 ی 1396 19 ی 1396

. ѐی 17 ی 1396 19 ی 1396

. ѐی 16 ی 1396 19 ی 1396

. ѐی 14 15 ی 1396 19 ی 1396

. ѐی 13 ی 1396 19 ی 1396

. ѐی 12 ی 1396 19 ی 1396

. ѐی 11 ی 1396 12 ی 1396

. ѐی 10 ی 1396 11 ی 1396

. ѐی 9 ی 1396 10 ی 1396

. ѐی 8 ی 1396 10 ی 1396

. ѐی 7 ی 1396 8 ی 1396

. ѐی 6 ی 1396 7 ی 1396

. ѐی 5 ی 1396 6 ی 1396

. ѐی 4 ی 1396 5 ی 1396

. ѐی 3 ی 1396 3 ی 1396

. ѐی 2 ی 1396 3 ی 1396

. ѐی 1 ی 1396 3 ی 1396

. ѐی 30 1396 3 ی 1396

. ѐی 29 1396 3 ی 1396

. ѐی 28 1396 3 ی 1396

. ѐی 27 1396 3 ی 1396

. ѐی 26 1396 27 1396

. ѐی 25 1396 26 1396

. ѐی 24 1396 26 1396

. ѐی 23 1396 26 1396

. ѐی 22 1396 26 1396

. ѐی 21 1396 22 1396

. ѐی 20 1396 22 1396

. ѐی 19 1396 20 1396

. ѐی 偘: "ی یی ی"! ی ѐی 19 1396

. ѐی 17 18 1396 19 1396

. ѐی 16 1396 17 1396

. ی ʐی ی ی ѐ ی 1396

. ѐی 15 1396 16 1396

. ѐی 14 1396 16 1396

. ѐی 13 1396 16 1396

. ѐی 12 1396 13 1396

. ϐی ی ѐ 12 1396

. ѐ 12 1396

. ѐی 11 1396 12 1396

. ѐی 9 10 1396 12 1396

. ѐی 8 1396 10 1396

. ѐی 7 1396 8 1396

. ѐی 6 1396 8 1396

. ѐی 5 1396 6 1396

. ѐی 4 1396 5 1396

. ѐی 3 1396 4   1396   

. ѐی 2 1396 4 1396

. ѐی 30 1 1396 2 1393

. ѐی 29 1396 30 1396

. ѐی 28 1396 30 1396

. ѐی 26 27 1396 29 1396

. ѐی 25 1396 29 1396

. ѐی 23 1396 23 1396

. ѐی 22 1396 23 1396

. ѐی 21 1396 22 1396

. ѐی 20 1396 21 1396

. ѐی 19 1396 21 1396

. ѐی 18 1396 21 1396

. ѐی 17 1396 21 1396

.ی ی ی ی: یی ѐ 21 1396

. ѐی 16 1396 21 1396

. ѐی 15 1396 16 1396

. ѐی 14 1396 16 1396

. ѐی 13 1396 14 1396

یی ѐی ی ѐ ی 58

ѐ 4 1396

ی ی ی

یی 4 1396

یی یی

ی 1 1396

ی ی ی ی

ی 28 1396

ی ی ѐی یԘ ʁ

ی 26 1396

ی ϐ ی ی ی ی

25 1396

ی ی юی ی

Ԑ 25 1396

یʘ јی ی ͘ یی

ی ی 25 1396

ѐѡ ی

25 1396

̐یی ѐی

ی Ԙی 21 1396

ی ی ی ی ی ی

20 1396

ی ј (ی )

ѐ 20 1396

ی ی 1357 1360

15 1396

ی ی ʡ ی

یی 15 1396

ی ی ѐی: ی ی ی ییی !

ی ی 15 1396

ی ی

ی یی 15 1396

ی ʐی Ԑ یی ی ǘی 15 1396
ی ی Ә ی

ی ی 12 1396

ی ی ʿ

12 1396

ی یی ی " ی ѐی ی" ی ی ی

ѐ ی ی 10 1396

ѐ یی јی

ی 8 1396

یی 2508 ی ی ی "ی ی ی ی ی "

ʘی ی ی ی ѐ ی 4 ی 1396

ی

ϐی 3 1396

ی

ی یی 3 1396

ی ی

ی یی 3 1396

ѐ ی یی

ی Ԙی 2 1396

ʐی Ԑ ی یی ʐ یی 2 1396
یی ی ی

ی ј 2 1396

ی ی 88 ی 96

ی 2 1396

ی ی یی ϐ ѐی ǘѡ ѐ ѐ

ی یی 30 ی 1396

ی ی یی ی ǘ ی ی ی ی ی! 28 ی 1396
یҘی ی

یی 27 ی 1396

2 ی ی ی ی ی :   " ی Ӂ" "ی ی ی"

ی ѐی 27 ی 1396

ی ی ѐی: ǘ ѐ یԘ ʁ ی

ی ی 26 ی 1396

ی с ȡ Ґ ی ی یی ...

24 ی 1396

ی ی ی یʘѡ ! 23 ی 1396
ی ی ی

ی 22 ی 1396

ی юی

یی 21 ی 1396

ی ! ی ی ی

یی ѐی 21 ی 1396

یی ی

ѐ ی ی 21 ی 1396

یی ی ی ی یی ی ѐ ی !

ی ی 20 ی 1396

ی ی ی ی ( ی ی )

20 ی 1396

ی ی ی ی ی

ی ѐی 20 ی 1396

ی یی ی ǘ ی ی ی ی ی! 19 ی 1396
ی ی ѐی: ی

ی ی 19 ی 1396

ی !   یی ی ی ی : یی

ی 19 ی 1396

ی ی ی یی ییی

ی ی ی ی ی 1396

ی ی ی (ی ی ی)

ی ی 17 ی 1396

ی ی یی ییی یی!

یی 17 ی 1396

Ȑ ی ی ϡ Ȑ ی:  (ی ی ی)

ی 17 ی 1396

ی : ی ͘ی ی یی

: ی یی / یی 17 ی 1396

э ј

17 ی 1396

ی یی ی ی ی

ی 17 ی 1396

ی ی ی ی!

ی ی ѐی ی ی ی 1396

ی ی یی ی ی

ی 11 ی 1396

ی ی ی ی ی ʿ

11 ی 1396

ی یی ی!

(ی ) 11 ی 1396

ی!

11 ی 1396

ی ی یی ی ی

ی 10 ی 1396

ʐی ѐی Ԑ ی ی "Ș ی" ʐ ی ی 7 ی 1396
ʐی ѐی Ԑ ʐ ی ی Ș ی 7 ی 1396
ʐی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ѐی... 3 ی 1396
یی یی ی ی 3 ی 1396
ی΍ یی ѐ ј

ѐ 3 ی 1396

ʺ ی ی ی

ی 3 ی 1396

ѐی ی ی ی ʐی ی ѐ     (ی ی) ی ی 27 1396
ی یی ʁ

ی ی 27 1396

ʐی ѐی Ԑ: ѐی ی ʐ 26 1396
ʐی ѐی Ԑ: ѐی ی ʐ 21 1396
ی یʿ

ی 20 1396

ʐی ѐی Ԑ: ѐی ی ʐ ی 19 1396
ʐی ѐی Ԑ: ѐی ی ʐ ی 19 1396
ʐی یی ی Ԑ یی ی ی یی ی 17 1396
یی ی ی!

ی 17 1396

ʐی ѐی Ԑ ѐی ی: ʐ ی ی 16 1396
ʐی ѐی Ԑ ѐی ی: ʐ Ӑی 16 1396
ʐی ѐی Ԑ ѐی ی: ʐ ی ی 12 1396
ی ی ی ی ی!

ی ی 12 1396

ی ی ѐی 3

ی ی ѐی 10 1396

ی یی ...

ی یی 10 1396

ی ی ی ی!

ی 8 1396

ǘ: ی ѐی!

"" 8 1396

ی ی ѐ ی сی ѡ ی ی

29 1396

ʐی Ԑ یی ی : ʐ 15 1396
ʐی Ԑ یی ی : ʐ 14 1396
ʐی Ԑ یی ی : ʐ ی ی 14 1396