یʝی ی

ی یی

English

Franais

   흘 ݡ ...  ј

info@chiran-echo.com :

. یی : ی ی ʐ ی 25 1400

یی :  Ә ی ی ی ی ی  ʐ aی  24 1400

 Ș یی ی ی :ʐی ی یی ی ی  9  1400

 یی :  ѡ ی ی ی ی  ی ی   22 1400

  Ӻ   ی ی ј ی ی یی ی ی ی   ی 1400

  : ی ی   ی ی ј ی ی ی یی ϡ ی  4  1400

   یی :  ی یی ... ی ی ی یϡ یی   25 ی

یی : ʐ Ԙ ی ی  یی  27 1400

 . ʐی ی ی   ی   ی ی ی  27 1400

  یی ی ی ʐی ی یی : ی ͘   19 1400

 ی ی " "  ی ی ی ی   19 1400

 یی : Ӂی یӐی : ѐ ی ʡ ی  27 ی 1400

 یی :  ی یی Ϙ ی  26 ی 1400

  یی ی ی Ϻ ѐ ی  یی یی ی ی: ی    23 ی 1400

 یی ی ی  ʐ : ی ی ѐ ʁ ی ی   16 ی 1400

 یی :  ی ی ی ی   13 ی 1400

 ʐی یی   ی ѐ یی ی  9 ی 1400

 ʐی ی ی ی یی  ی ی ی ی یی  3 1400

 یی ی ی Һ ʐ ی یی ی ی ѐ ʁ ی ی  2 1400

 

 ʐی ی ی   ی ی ی یی... ی ی ی   31 ی 1400

 . ی ѐی ی 1400  ј ی ی ی یی ҡ ییی ... ی ی ʘ ی 1400

 . یی ی ی ی ѐی ʐ ی ی ѐی 1400 ی 1400

 . یی ی ی : ʐ ی ѐی ی ی  ی 1400

  یی ی یی ی 9 ی 1360 ی ی ی یی یی: ی ی ی 1400

"":   ی ǁی "یی ی"   4 1393

"":  (ی΍ ی ) (ی ǁی "یی یی" ) 
ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3  4  5 ی ی
: ی ی " ی یϐ ی" ی یی ی یی  12 1392
 یی "Ș ѐ"  :   1 1392                
 

ی  ی ی ی ی ѐ ʁ

. Ԙی ی ی ی ʐی ی ی یϐ ی ѐی ی ͘ی 30 ی 1400

. 7 ی یی 30 ی 1400

. یی ی ی ی ی ی 1400

. ی ی ی ی ی ی ی ʘ 29 ی 1400

. ѐ Ԙ ی ی ѐ ی ی 29 ی 1400

. ی ی ѐ ی ی ی јی ی ѐی ی ͘ی 29 ی 1400

. : ی ی ԡ ی ی... ʘی ی ی ی ѐ ی   29 ی 1400

. ی ی ی ی (ی) 29 ی 1400

. ی 954 ی ی 27 ی 1400

. ѐ ی! :  ͘ی эیی! ͘ی ( ی) 26 ی 1400

. ی (ی) ی ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی (ی) 25 ی 1400

. ی ʐی 630 ی ѐی ی ͘ی 25 ی 1400

.  ͘ی ʐی 391 ی ѐی ͘ی    ( ی) 24 ی 1400

. ی یی ! ی ѐی ی ͘ی 24 ی 1400

. ی "ی ی ԡ ی ی یی یی ѐی" () ی... ی ی ی ѐ ی 23 ی 1400

. ی ی ی ی ی ! ی ѐی ی ͘ی 22 ی 1400

. ی ѐ ј ی یی ی ی ѐ ی ی 22 ی 1400

. ͘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی 22 ی 1400

. یی ѐ ی ی   22 ی 1400

. ǘ 288 ی ی ی ѐی ͘ی 22 ی 1400

. ی ی   ѐ ʁ 20 ی 1400

. ی ی ѐ ѐ ی : ѐ ʁ 20 ی 1400

. ی یی ی ʁ ی ѐ ʁ 20 ی 1400

. یʘ ǘ Ș ی ی ی ی ѐ ی 19 ی 1400

. ѐ Ș ی یی 19 ی 1400

. ی ی / ی ی ѐ ی ی   18 ی 1400

. ͘ی ʐی 390 ی ѐی ͘ی ( ی) 18 ی 1400

. ی ʐی 629 ی ѐی ی ͘ی 18 ی 1400

. э ی 1400 17 ی 1400

. 461 ی ییی ی ی 16 ی 1400

. ی ی ѐ ! ی ѐی ی ͘ی 16 ی 1400

. ی یی ی ی ی ی ѐ ی    14 ی 1400

. 199 1400 ѐ јی ی 12 ی  1400

. ی ʐی ی       628 ی ѐی ی ͘ی 11 ی 1400 

. ی ی ی یی ی / ѐ 9 ی 1400

. ی ی ѐ یی ی ی یی ی ی ی 9 ی 1400   

. ی ی ѐ ی ی ! јی ی ѐی ی ͘ی 8 ی 1400

. ی ی ی ѐ ی ی 7 ی 1400

. ʐی ی یی ی ییی ی 5 ی 1400

. ی ѐ ѐ ϐی ی ѐی ی ͘ی 5 ی 1400

. ! ی ی ی . ی ی ی! ѐ ی ی ی 1400

. ی ʐی ͘ی          389 ی ѐی ͘ی ( ی)   5 ی 1400 

. ی ی ! ʘی: ی ی ی ѐ ی   4 ی 1400 .  

. ی ʐی 627 ی ѐی ی ͘ی   4 ی 1400

. ی یی 200 ѐ ی ی ی 1400

. 16 2021 ϐ ی ی... ی ʘ ی 1400 

. 6 ی یی ی 1400 

. ی ی ی ! ی ѐی ی ͘ی 28 1400

. ی ی ʐی 626 ی ѐی ی ͘ی  27 1400

. ی 19 ی ѐ ی ی 27 1400

. ی ʐی ͘ی 388 ی ѐی ͘ی ( ی) 26 1400

. یی ی ی 26 1400

. ی ی ی ی ј 25 1400

. ˜ی ی: ی یی ی / ѐ 24 1400

. ی ͘ی : ی ی ȁ ! یی... ی 23 1400

. ѐ! ی ی یی! ѐ ی ی 22 1400

. ʐیی ی ͘ ی ی ی ی ی ѐ ی 22 1400

. ی ی ی ی ѐ ی ی 22 1400

. ی ی ϡ ! ی ѐی ی ͘ی 22 1400

. ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ѐ ی 21 1400

. 460 ی یی ی ی 21 1400

. Ϙ ی ی ѐ ی ی 21 1400

 ǘ 287  ی ی ی ѐی ͘ی  17 1400

 ی ی ʁ  : ѐ ʁ  16 1400

  68 ی 16   ی ی  16 1400

 ی ی ی 45  ی ѐ ی ی  15 1400

  ʘ ی !   ͘ی ( ی)  15 1400

  ی   ی ѐی ی ͘ی     15 1400

  ʘ ی ϐ  ی ی ѐی ی ͘ی  15 1400

 ی ͘ی 386   ی ѐی      ͘ی ( ی)  14 1400

  ی ی ی   ͘ی ( ی)   11 1400

 ی ȁ یی ی  ی یی ی / ѐ   10 1400

 ی ʐی ی        623   ی ѐی ی ͘ی  10 1400

 ی ǘ ی ی ی   ی ѐی ͘ی ( ی)  8 1400

  ǡ ј ی   ی ѐی ͘ی  1400

 ی ͘ی 385   ی ѐی ͘ی   ( ی)  7 1400

 ی ی  ی ѐ ی ی   5 1400

  4 1400 ѐ یی ی ʁ + ... ی ѐی  : ѐ ʁ  5 1400

 ی ی  ی ѐ ی ی    3 1400

  ی یی ϐی !   ی ѐی ͘ی 3 1400

 ی ی +  : ѐ ʁ  3 1400

  ی ی ی ی!   Ԙی ... ͘ی یی  30 1400

  459  ی یی ی ی  30 1400

 ی ʐی ͘ی         384   ی ѐی ͘ی ( ی) 29 1400

 ی ʐی 622 ی ѐی ی ͘ی  29 1400

  ی: 1 " ی ی ". 2 ی ی!   ی ѐی ی ͘ی    28 1400

 ی ʐی ͘ی       383   ی ѐی ͘ی ( ی)  22 1400

 ѐ Ԙی ی ی ی  ѐ ی ی  22 1400

 ی ʐی 621 ی ѐی ی ͘ی  22 1400

 ی یی ی ی  : ѐ ʁ  22 1400

  " ی یی Ϙ" ی ѐی ی ͘ی  22 1400

 ی: ʘیی ی ј ی ی ѐی ی ی ی : ی ی...  22 ۀ 1400

 ǘ 286  ی ی ی ѐی ͘ی   18 1400

 ی ی ی ѐ    + یی ی ی ѐ ʁ +   ی   18 1400

  ی ی ѐ ی!  یی ی ѐی ی ͘ی  16 1400

  ی ی : ѐ ʁ 16  1400

 ی ی ʐی       620   ی ѐی ی ͘ی  16 1400

 ی ʐی ͘ی       382   ی ѐی ͘ی ( ی) 14 1400

  ی "ی " ʁ ی ʁ   : ѐ ʁ   14 1400

 ی ی ی 42 ѐ ی ی  14 1400

  ی ی ی ی ǘ ی ی  14 1400

  ی ی   ی ѐ یی ʐ ی  12 1400

  ʁ یی + ѐ ی 95 96 ی + ی ی !  : ѐ ʁ  11

  458  ی یی ی ی  9 1400

 ی ʐی ͘ی       381   ی ѐی ͘ی ( ی)  9 1400

  ѐ ی ی Ґ + ѐ ییԘی ی   9 1400

  ی یی  : ѐ ʁ  8 1400

 ی ی ʐی       619   ی ѐی ی ͘ی  8 1400

 ی ی ی ی ی ی Ԙʿ ی  : ѐ ʁ  7 1400

 ی یی 198 ѐ ی ی    7 1400

 یǘی ی ϡ ǘی  + ѐ ی... : ѐ ʁ  5   1400

 یی یی ی ی  ی ѐی 4 1400

  ی ʁ + ѐ ی ی ی : ѐ ʁ  3  1400

 ی ʐی ͘ی       380   ی ѐی ͘ی ( ی)  2 1400

  ی ѐ ʁ : ѐ ʁ   2 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. یѐ ی ی ی ѐ

. ی ی ی ی ی ѐی ی ی ی یϐ ی ی ی ی      

   Franais  ی English  ی

  ی ی 

. ی ͘ јی ی ͘ ی ی ی ی یی ی 30 ی 1400

ǘ ی ی ی ѐ ی ی  ی 1400

. ی ѐی 28 ی 1400 29 ی 1400

. ی ѐی 27 ی 1400 29 ی 1400

. 158 ی 28 ی 1400

. ی ѐی 26 ی 1400 28 ی 1400

. یی ی ϐی ی ی 26 ی 1400

. ی ѐی 24 25 ی 1400 26 ی 1400

. ی ѐی 23 ی 1400 25 ی 1400

. : یی ј ی یی 23 ی 1400

. ی ѐی 21 22 ی 1400 23 ی 1400

. ی ѐی 20 ی 1400 22 ی 1400

. ی ی ی "" ی "" ی 22 ی 1400

. ی ѐی 19 ی 1400 22 ی 1400

. ی ѐی 18 ی 1400 19 ی 1400

. ѐ Ș ی ی یی ی     19 ی 1400

. ی ѐی 17 ی 1400 19 ی 400

. ی ѐی 16 ی 1400 18 ی 1400

. ی ѐی 15 ی 1400 16 ی 1400

. ی ѐی 14 ی 1400 15 ی 1400

. ی ѐی 13 ی 1400 15 ی 1400

. ی ѐی 12 ی 1400 14 ی 1400

. ی ѐی 11 ی 1400 12 ی 1400

. ی ѐی 9 10 ی 1400 11 ی 1400

. ی ѐی 8 ی 1400 9 ی 1400

. ی ѐی 7 ی 1400 8 ی 1400

. ی ѐی 6 ی 1400 8 ی 1400

. ی ѐی  5 ی 1400   7 ی 1400

. ی ѐی 3 4 ی 1400 5 ی 1400

. ѐی 2 ی 1400 4 ی 1400

. ѐی ی 1400 4 ی 1400

. ѐی 30 1400 4 ی 1400

. ѐی 29 1400 4 ی 1400

. ѐی 28 1400 4 ی 1400

. ی ѐی 27 1400 28 1400

. / ی ѐی 26 1400 28 1400

. ی ѐی 25 1400 26 1400

. 479 907 ی ی ی 26 1400

. ی ѐی 24 1400 26 1400

. ی ѐی 23 1400 25 1400

. ی ѐی 22 1400 23 1400

. ی ѐی 21 1400 22 1400

. ی ѐی 20 1400 21 1400

. ی Ѻ ی ی ی " " 2021 ی 21 1400

. ی ѐی 19 1400 21 1400

  ی ѐی 18 1400  19 1400

  ی ѐی 17 1400  18 1400

  ی ѐی 16 1400  17 1400

.  ی ѐی 15 1400  16 1400

  ی ѐی 14 1400  15 1400

  ی ѐی 13 1400  15 1400

  ی ѐی 12 1400  15 1400

  ی ѐی  11 1400  12 1400

  ی ѐی 10 1400  11  1400

  ی ی ی یی ј   11  1400

  ی ѐی 9 1400  11 1400

  ی ѐی 8 1400  11 1400

  ی ѐی 7 1400  11  1400

  ی ѐی 6 1400  11 1400

  ی ѐی 5 1400  11 1400

  ی ѐی 4 1400  11 1400

.  ی ѐی 3 1400  5   1400

 .  ی   ی  4 1400

  ی ѐی 2 1400  4 1400

  ی ѐی 1400  3 1400

  ی ѐی 30 1400  2 1400

  ی ی ی ی ͘ ی   ی  1400

  ی ѐی 29 1400  30 1400

  ی ѐی 28 1400  30 1400

  ی ѐی 27 1400  29 1400

 : ی ǡ یی ѐ   : ی ǘی  28 1400

  ی ѐی 26 1400  28 1400

  ی ی ی ی ی ǐی ѐ Ԙ ی ی   ی  28 1400

 ی ϐ ی  ی یی ی ی 98  28 1400

  ی ѐی 25 1400  28  1400

  ی ѐی 24 1400  28 1400

  ی ѐی 23 1400  24 1400

  ی ѐی 22 1400  23  1400

  ی ѐی 21 1400  23 1400

 یی :  ی ی ѐ ی  ʐ ی   22 1400

  ی ѐی 20 1400  22 1400

  ی ѐی 18 1400  20 1400

  ی ѐی 17 1400  18 1400

  ϐ ی ی ی ی یϐی ی ی 98   ی  18 1400

 یی Ժ ʐ یی یی: ی ی ی ǘ  18 1400

  ی ѐی 16 1400  18 1400

 . ی : ʐ ی ی یی  16 1400

 ی ی΍ی ()  ی: ی ی  16 1400

 ی ی : ی ی ʐی ϐ ی... ی یی  16 1400

  ی ѐی 15 1400  16 1400

  ی ѐی 14 1400  16 1400

  ی ѐی 13 1400  16 1400

  ϐ ی ی یی یʘ юی ی ی ی ʘ  ی ی ی ی ʘ  14 1400

  ی ѐی 12 1400  14 1400

  ی ѐی 11 1400  13  1400

  ی ѐی 10 1400  12 1400

 ی ی : ی یی ʐی ی یی یی  ی یی.  12 1400

 .  ی ѐی 9 1400  10 1400

  ی ی ͘ ی     ی  10 1400

 ی  ی  9 1400

  ی ѐی 8 1400  9

  ی ی : ی ی ʐی ϐ ی... ی یی  9 1400

  ی ѐی 7 1400  9  1400

  ی ѐی 6 1400  8  1400

  ی ѐی 5 1400  7  1400

 ی ی : یی ʐی ѐی... ی ی ی  7 1400

  ی Ϙ   ی  6 1400

  ی ѐی 4 1400  6 1400

  154 Ǻ ی ی ی ی یی ی  6 1400

 ی ی : یی ʐی ی یی یی... ی یی...  6 1400

  ی ѐی 3 1400  4 1400

 ʐی ی ی ی یی ǡ یǡ ی...  4 1400

  ی ѐی 2 1400  4 1400

  ی ѐی 1400  3 1400

  ی ѐی 30 1400  2 1400

  ی ѐی 29 1400   1400

  ی ѐی 28 1400  30 1400

 ی ی : ی یی ʐی ѐی... 30 1400

  ی ѐی 27 1400  30 1400

 ی ی : ی ی ʐی ϐ ی ی یی  30 1400

  ی ѐی 26 1400  28 1400

  153 Ǻ ی ی ی ی  27 1400

  ی ѐی 25 1400  27 1400

 ی ی : ی ʐی ی یی یی... ی یی  27 1400

  Ϙ ی ی ی ی ͘   ی  25 1400

  ی ѐی 24 1400  25 1400

  ی ѐی 23 1400  25 1400

  ی ѐی 22 1400  24 1400

  ی ѐی 21 1400  23 1400

  یی ی ی   ی  23 1400

 ی ی : ی  ی ʐی ѐی... ی ی ی  23 1400

  ی ѐی 20 1400  22 1400

  ی ѐی 19 1400  21 1400

  ی Ϙ ی ی ͘ ی   ی  21 1400

  Ӻ :  ی ... ј ѐ ی ی ϡ ی ی ی ی  20 1400

  ی ѐی 17 18 1400  20 1400

 . 226 ی 2021 ی: ی ی ی ی   ی  18 1400

  ی ѐی 16 1400  18 1400

  152 ی ی ی ی  18 1400

 ی ی Ǻ ی ʐی ی یی یی... ی یی  18 1400

 ی ی Ǻ ی یی ʐی ѐی... ی ی ی  18 1400

  ی ѐی 15 1400  17 1400

  ی ѐی 14 1400  16 1400

  ی ѐی 13 1400  15 1400

 ی ی ǡ  ی ی ی یی... ... 14 1400

  ی ѐی 12 1400  13 1400

  ی ѐی 11 1400  13 1400

ی ѐی 10 1400  11 1400

  ی ѐی 9 1400  11 1400

 ی ی   ی ی ʐی ϐ ی . ی یی  11 1400

  ی ѐی 8 1400  11 1400

 ی ی  ی ʐی ی یی یی... ی یی  11 1400

  ی ѐی 7 1400  9 1400

 ی ی : یی ʐی ѐی... ی ی ی  9 1400

  ی ѐی 6 1400  8 1400

  ی ѐی 5 1400  7 1400

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ѐی

.  ǁیی ی ی ی ی!    ی 2019

ی ی " ǁیی ی ی ..." (ییی )   2021  

. ی یی یی (ی ی . یی ی            ( ) ی یی 29 ی 1400

. Ϙ ی ی ی ی ی Ϙ 29 ی 1400

. ی ی ѐی ی ی ی 29 ی 1400

. ی ϐی ѐ ی ѐی 29 ی 1400

. ی یی ی ی    29 ی 1400

. ѐ ی ی ی ی ی ی 29 ی 1400

. یی ی јی ی ی ی ی ی јی ی ی 26 ی 1400

. " ی" ی ی (1) (2) 26 ی 1400

/ . ی ی ی ی ی ی ی ی 24 ی 1400

. ی یی ی Ԙی ی ی ͘ ی ی 22 ی 1400

. ی ی ی ی ی ی ی! 22 ی 1400

. ی ʐی ی ی یی یی ی ѐی 22 ی 1400

. یی ѐѡ Ϙ 22 ی 1400

. ی ѐ ی ی ی ی   22 ی 1400

. ی ی ی ی ی ی ی ͘ !   یی 20 ی 1400

. ј ی ی ( ی) ی 20 ی 1400

.   ی ی ی ی یی    20 ی 1400

. ʐی ی ی (1)  ی ی  19 ی 1400

  . ѐ ʐ! ی! ی ی 19 ی 1400

. ی ی ѐی ʁ 461 16 ی 1400

  . ی ʘ      . 16 ی 1400

. Ԙ ی ѐی 15 ی 1400

. ی ی! ی 14 ی 1400

. ی ی ی ی یی یی 14 ی 1400

. ی  ی ی 14 ی 1400

. Ә ی ی  14 ی 1400

. ی ی ϐی 14 ی 1400

. ی ی ی Ͽ Ϙ 14 ی 1400

. ی یǁی یی یی    یی  11 ی 1400 

. یی ی ی ی ی یی ی ی 10 ی 1400

. ی ی : ی ی ی 1400 ی ѐی 8 ی 1400

. یی ی یی! یی 7 ی 1400

. ϐ ی ی ѐ ی . . یی 5 ی 1400

. ی یی ѐی ی ی 5 ی 1400

. Ԙ Ԙ ѐی ی! ی 5 ی 1400

. ی   ی ی ی 4 ی 1400

. ی ی ی ѐی   ی . ی 3 ی 1400

. ی ی Ԙی 3 ی 1400

. " ی" 3 ی 1400

. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 3 ی 1400

. ی ی΍ ی ی ی ی ی ی یی 30 1400

. ʡ ی ی ی (3)        (2 )                 (1) ی ی 30 1400

. یی ی ѐ ی Ԙ ی ѐی! 28 1400

. ی : 420 ی . . یی 28 1400

. юی ی       1401 Ϙ 27 1400

. "ی" ی 27 1400

. یی ی یϐی юی ی ی ی ی ی ! یی 25 1400

. ʁ ی ی ی ( یی)            ( )          ( )     ی  25 1400

. ی "ی " یǡ یی ی ی ی 22 1400

. Ґ ی ѐ ! 21 1400

. ی ی ی 21 1400

. ǐ ی ی ی 21 1400

. یی ی ی ی (2)    ..... (1)    ی 21 1400

. Ә ییی یȘ ()          Ә(1)  ی ی 21 1400

. (2) ی Ӂ ی            (1) ی ی 19 1400

. ی ی ѐی ʁ (15) ی یی ی 19 1400

  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی   ʘی: ی ی ی ѐ ی  17 14000

  ѐی یی!    (ѐی 16 )   ی    15 1400

  ی ی  ѐ ی ی  15 1400

 ی ی ی ی ی ی..ʐ ی   12 1400

  1400: ی ی ی  ی ѐی  11 1400

 ȡ ی ی یی ѐی ѐ  ѐ ی ی  10 1400

  ی ی ! ی ی  ی ی  1400

  ی ی ی ی јʡ ی!   یی  10 1400

 ی یی ی یی ی!  ی ی  10 1400

 ͘ ی ی!  یی  10 1400

  ی ی юی 1400  ی ѐی   4 1400

 ی ѐی یی ی ی ی   4 1400

 ی ی ی ی ی ی ی ( ǘ ǐی)            ( )  ( ǘ)         ( )   ( )     ( )         2 1400

  ی یییی !     30 1400

  ی ی ی ی ی  30 1400

 ی ی یی ی   یی  28 1400

  ی " ی"  . . یی  28 1400

  ی ی                  23 1400

 ی ی یϐی یی ј   ϐی  23 1400

 . " ی ѐ" ی ی: ...   ǘی : یی  23 1400

 ی ی ی یی...  ی   23 1400

 ی ی " ǁیی ی ی ی ی" ییی     20 1400  

  "" ی ی ی ѐی     20 1400

  " ی ی ی یی یی "   یی  20 1400

 یی یی ی ی ی ی ی ی   ی  19 1400 

 ی ѐ ی ی ѐ ʡ یی  ی ی  18 1400  

 . "ǁیی " !  ی یی ( )  18 1400

  ѐ ی ی ی   ϐی  16 1400

 ی ی ی ѐی: ی ѐ ی ی   ی ی  15 1400

 ی ی ی     12 1400

 یی ی یی ی ی ی ی ی یی ی     9 1400

  ی ی یی ی  ی  ی ی ی  9 1400

  یی: ی ǿ ی ی ǿ ی ѐی  9 1400

  ی  ی ی ی " ی ی"  ی Ә  9 1400

 . "掐ی " ی ی ی ی     7 1400

  

 ی ѐ ی ی: ی :   4 1400

 یی ی یی ی     3 1400

  ѡ ی! ی ی ی   ی   2 1400

  "ی ѐی" (ʐ ی ی)  ی  29 1400

 یی ی ی ی ی ی  

  ( ی ی 3): ی ی   ǘ  27 1400

  ʁ ی ی !  یʐ یی  ی   26 1400

  ی ѐی ی ѐ  ی ی  25 1400

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ی ϡ