یʝی ی

ی یی

English

Franais

흘 ݡ ... ј

info@chiran-echo.com : : zahmatk951@gmail.com

ʐی ی ی ی ی : ǘ ی ی ʎی ی ǘی 16 1398
یی یی ϡ ی ی

8 1398

ی ѐی ʐی ی ی ی یی ی ی 26 1397
ʐ ی ی ی ی ѐی  ی ѐ ј 1357. یی ǘ 2 1397
ʐی ѐی ی ی Ԙ " ی " 9 1397
ʐی ی ی ی "ی " ʐیی ѐ ی 8 1397
  ѐی: ʐی ی یی ی ی یی : ی ی ʁ 17 1397
 ی : ʐی ی یی ی یی ی ی ی ی یی یی 13 1397
  : ʐی ی ی ѐ 11 1397
  ѐی: ʐی ی یی یی ی ی ی 4 1397
  : ʐی ی ی یی ... Ԙ ی 28 ی 1397
ʐ ی ی ѐی ϐی ѐ ی 15 ی 1397
ی ی ѐ 8 ی 1397
ʐی ی ی یی ی ی ʐی ѐ ی ی ی 8 ی 1397
ʐی یی ی یی ی ی ѐ یԘ ʁ... 18 ی 1397
  ѐی: ʐی ی ی یی ی ی یی : ی ی یی ی ی 21 1396
ی юی ی ی ی ی ی ی ی 16 1396
یی ی ی: ʐی ی یی ی ی ی ی 17 ی 1396
یҐ ی Ž ی یی یی: ی یی 5 1396
  ѐی: ʐی ی یی ی ی ی یی : ی ѐ ی ی 16 1396 
  ѐی: ʐی ی یی ی ی: ی ی ѐی юی ی ی ی 5 ی 1396
  . ʐی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی 2 ی 1396
ʐی ی ی یی ی یی ی ѐ 偘 یԘ ʁ ... 30 ی 1396
ʐی یی ی یی ی ی ی ی ... 4 ی 1396
ʐی ی ی ی ی ی ی 14 1396
یی ی ʐی ی ی ѐی ی ʐی ی... 15 ی 1396
  ѐی: ʐی ی Ԙی : یی ی ѐ 11 ی 1396
 ی : ʐی ی یی ی ی ی ی юی 3 ی 1396
یی ی ʐی یی ی ی ʐی ѐی ی 29 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی 24 1395
ی ʐی ѐی ی: ی ѐی ی ѐی ی 15 1395
یی ی: ی ѐی ʐ ی یی 15 1395
یی ی ی ѐی: ʐی ی Ԙی ی یی 20 1395
ѐ: ی ی ی ی ی ی ... 1 : 2 یی ی 3 : 4 ی : ѐ 5 19 ی 1395
  : Ϙ ی 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ѐ ј ی ѐی 21 1395
  : ʐی ی ی ی 7 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی 23 1395
  ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی : ی ی Ԙی ѐی 9 1395

ѐی: ʐی ی Ԙی ی ی ی ی 2 1395
  : ʐی ی ی " ی یی ی" 5 1394
ʐی ی ی ی ی ی ی 10 ی 1393
ј یʿ ʐی ѐی ی ی ѐی 26 1393

ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3 4 5 ی ی

یی "Ș ѐ" : 1 1392

ی ی ʐی 505

ی ѐی ی ͘ی 26 1398

ی ی 242 ی ی ی ʁ

ی ѐی ͘ی ( ی) 25 1398

ʐی ی یی ی: ǘ یѡ ی ی юی 24 1398
ʐی ѐ ی ی ی یی

ی یی ی ѐ 24 1398

ѐ ی ی یی ی !

ی ʐی ѐ ʘ ی 24 1398

ی ǘ یی ی 14 ی یی

24 1398

ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی 24 1398
ی ی ی یی јی 24 1398
ی ی ی ѐ ѐ ی

ѐی 67 یی یی ی 24 1398

ی ͘ی 269

ی ѐی ͘ی ( ی) 22 1398

ی ی ی ی ی ...

ی ی Әی 20 1398

1 ی Ԙی Ԙی ی ѐی

2 ǘ ی ʁ یی юی ی

3 ی یی ʁ ی ی ی

ی ی 20 1398

ی ی ʐیی ϐ ʁ ی ѐ!

Ԙی ی ѐی ی ͘ی 20 1398

ی ʐی ی 504

ی ѐی ͘ی 20 1398

یϐ ʁ یی یϐی ی ی

ی ѐی ی ͘ی  20 1398

ʐی ی : ی ی... ی یی ǘ 18 1398
ј

ی ʐی ѐی   18 1398

یϐ ʁ: یی یϐی ی ی

ی ѐی ی ͘ی  17 1398

ی: ی ی ی ی Ҙ یی

ی ѐی 17 1398

ی ʐی ͘ی 268

ی ѐی ͘ی ( ی) 17 1398

ی ی ی ی ی !

ј ی 16 1398

ی ی

16 1398

ی ییی ی ی    ی    14 1398

               

412

ی یی ی ی 13 1398

ی یϐ юی ی!

ی یی ییی ѐی    13 1398

ی ϐ ی ی ѐی یԘ ʁ

ѐی ی ѐی 11 12 1398 13 1398

ی ʐی ی 503

ی ѐی ی ͘ی 12 1398

ی یی ی 12 1398
ی : ی 11 یی

ی ѐی 12 1398

ی ی ی ی !

ی ѐی ی ͘ی  10 1398

ی ی сیی یϐ  12

ی یی ی 10 1398

Ӂی یی یҡ ی ی!

ی ѐی ی ͘ی  10 1398

ی ʐی ͘ی 267

ی ѐی ͘ی ( ی) 9 1398

ی ی ی ی + : ی ی " " 9 1398
ی Ӂی !

ی: ی ی 7 1398

ی "Ș یی ی ʐی "... ی ی ی ј یی ǡ ی ی ی ی ی ϐ 6 1398
یی ی Ԙ ی

ی ی ی ی ʘ 6 1398

ی ی ی ی یی ی ی 5 1398
ی ʐی ی 502

ی ѐی ی ͘ی  5 1398

ʐی ی یی ی ی 5 1398
ی ی ی ی ی ی ی

یی 4 1398

ǐ ی...

ی ی 3 1398

( ϐ ی ϐ ʁ) 1 1398
ی ʐی ͘ی 266

ی ѐی ͘ی ( ی) 1 1398

ѐ ی ی یی ی ی!

ی یی ی ѐ

ی ی 24

͘ی ( ی) 1 1398

ی ی یی ی یی

ѐ 1 1398

ی ی ی ی ʁ ی

یی ѐ ј ی 30 ی 1398

ی ʐی ی 501

ی ѐی ی ͘ی   29 ی 1398

ی ی ی Ϙ

ѐی 66 28 ی 1398

ϐی ی јی

ѐی 66 28 ی 1398

ی ی یی یی ی 27 ی 1398
ی ʐی ͘ی 265

ی ѐی ͘ی ( ی) 26 ی 1398

ی یییی یی ˜ی ی "ی ј" ѐ 26 ی 1398
411

ی یی ی ی 25 ی 1398

ی یی یی 25 ی 1398
ی ѐ ی : ǘ ی ѐ

یی ѐ ј ی 25 ی 1398

ʐی ی ی : ی ی ی ! 25 ی 1398
یی ی ی ی

25 ی 1398

ی ی 241

ی ѐی ͘ی ی 23 ی 1398

ی ʐی ی 500

ی ѐی ی ͘ی  22 ی 1398

یی یی ی ی ی

ی ѐی 22 ی 1398

ی ی ی ی یی ی ی ʘ !

یی 20 ی 1398

یی یی یی Ѻ ی ی یی ی ی ی یی

ѐ 20 ی 1398

ی ی یی Ԙ Șی!

ی ی ѐی ͘ی 19 ی 1398

  ی ј یʿ ی ی ی ی

یی ی 19 ی 1398

ѐ ی ی یی ی ی

ʘ 19 ی 1398

ی یی ی ی ی 18 ی 1398
ѐ ی ی یی ی ی

ی یی ی ѐ 18 ی 1398

ی ی ی ی یی ϐ ʁ ی ی 18 ی 1398
ʐی ی ی ی ی ǘ ی ی 18 ی 1398
ʐ ی !

ی ی 17 ی 1398

ی ی ی ی ی ѐ 16 ی 1398
ی ی ǘ ی Ԙ یی ی (+ یی)

ی ѐی 16 ی 1398

ǘ ی ϡ ی ی ی ی

͘ی ی  16 ی 1398

ی ʐی ی 499

ی ѐی ی ͘ی  16 ی 1398

ی ی ی ی ی !

ی 16 ی 1398

Ӂی (ی یی)     16 ی 1398
ی ی ی ͘ !

ی ی ѐی ی ͘ی 14 ی 1398

ی ی ی یی "ی ϐ ʁ"!

ی ѐی ͘ی ( ی) 14 ی 1398

ʐی ی ی ی ی ی юی ی ѐی 12 ی 1398
ǘ ی ی

ی 12 ی 1398

ی ʐی ͘ی 263

ی ѐی ͘ی ( ی) 12 ی 1398

ی ͘ !

یی 10 ی 1398

ѐ ی ی یی ی ی!

ی یی ی ѐ 8 ی 1398

ی ʐی ی 498

ی ѐی ی ͘ی  8 ی 1398

: ی ʁ " ی": ی ی ی ی   () ʁ

ی ѐی 7 ی 1398

ی !  

ی ی 7 ی 1398

ی ͘ی 262

ی ѐی ͘ی ( ی) 5 ی 1398

ی ی ی ی ی ی ی ی !

ی ѐی ی ͘ی  2 ی 1398

یی یی ی ѐ

ی ѐی 31 1398

ی ѐ ی ( یی) 6

ی ѐی ی ͘ی  31 1398

ی ی ی ʐ ی () یی 30 1398
ی یی ی

ی ی ی ѐ ی 29 1398

Ԙ ی ی ی یی 29 1398
ی ͘ی 261

ی ѐی ͘ی ( ی) 29 1398

ѐ ی ی

ѐی 65 29 1398

ی یی ی ی ی !

ѐی 65 29 1398

ی !

ی ѐی ͘ی ی 25 1398

1 ی   2 : ی

25 1398

ی ی ͘ ی یی ی ی

ی ی ی ی 1398

ی ј ی

ی ی ی ѐ ی 23 1398

یی: ی ی

ی ی ѐی 23 1398

ی: ی ی یی 22 1398
ی ͘ی 260

ی ѐی ͘ی ( ی) 22 1398

ی ی ی ( ) ی یی ѐ ( ی) ی ی یی... ی 22 1398
ی:  ی ی 21 1398
ѐی ʐی ی ی ی ی ی ی ѐ 21 1398

ی ی ی ی ѐ

. ѐی 23 24 1398 25 1398  

. ѐی 21 22 1398 24 1398

. ѐی 20 1398 22 1398

. ѐی 19 1398 20 1398

. ѐی 17 18 1398 20 1398

. ѐی 16 1398 18 1398

. ѐی 14 15 1398 17 1398

. 38 ی ی ی 16 1398

. ѐی 13 1398 14 1398

. ѐی 11 12 1398 13 1398

. ѐی 10 1398 12 1398

. ѐی 9 1398 10 1398

. ѐی 8 1398 9 1398

. ѐی 7 1398 8 1398

. ѐی 6 1398 7 1398

. ѐی 4 5 1398 6 1398

. ѐی 3 1398 3 1398

. ѐی 2 1398 3 1398

. ѐی 1 1398 3 1398

. ѐی 31 ی 1398 1 1398

. ѐی 30 ی 1398 1 1398

. ѐی 28 29 ی 1398 30 ی 1398

. ѐی 27 ی 1398 28 ی 1398

. ѐی 26 ی 1398 27 ی 1398

. ѐی 25 ی 1398 26 ی 1398

. ѐی 24 ی 1398 26 ی 1398

. ѐی 23 ی 1398 25 ی 1398

. ѐی 21 22 ی 1398 23 ی 1398

  . ѐی 20 ی 1398 22 ی 1398

. ѐی 19 ی 1398 20 ی 1398

. ѐی 18 ی 1398 19 ی 1398

. ѐی 17 ی 1398 18 ی 1398

. ѐی 16 ی 1398 17 ی 1398

. ѐی 13 14 15 ی 1398 16 ی 1398

. ѐی 12 ی 1398 14 ی 1398

.. ѐی 11 ی 1398 12 ی 1398

. ѐی 10 ی 1398 11 ی 1398

. ѐی 8 9 ی 1398 10 ی 1398

. ѐی 6 7 ی 1398 8 ی 1398

. ѐی 5 ی 1398 7 ی 1398

. ѐی 4 ی 1398 7 ی 1398

. ѐی 3 ی 1398 5 ی 1398

. ѐی 2 ی 1398 3 ی 1398

. ѐی 31 1 ی 1398 2 ی 1398

. ѐی 30 1398 2 ی 1398    

. ѐی 29 1398 30 1398

. ѐی 27 26 28 1398 30 1398

. ѐی 25 1398 26 1398

. ѐی 24 1398 25 1398

. ѐی 22 23 1398 24 1398

. ѐی 21 1398 22 1398

. ѐی 20 1398 21 1398  

. ѐی 19 1398 20 1398

. ѐی 17 18 1398 19 1398

. ѐی 15 16 1398 17 1398

. ѐی 14 1398 15 1398

. ѐی 13 1398 14 1398

. ѐی 12 1398 13 1398

. ѐی 10 11 1398 12 1398

. ѐی 9 1398 10 1398

. ѐی 7 8 1398 9 1398

. ѐی 5 6 1398 7 1398

. ѐی 3 4 1398 5 1398

. ѐی 2 1398 5 1398

. ѐی 1 1398 2 1398

. ѐی 31 ی 1398 1 1398

. ѐی 30 ی   1398 1 1398

. ѐی 29 ی 1398 30 ی 1398

. ѐی 27 28 ی 1398 29 ی 1398

. ѐی 25 26 ی 1398 27 ی 1398

. ѐی 24 ی 1398 26 ی 1398

. ѐی 22 23 ی 1398 24 ی 1398

. ѐی 21 ی 1398 22 ی 1398

. ѐی 20 ی 1398 22 ی 1398

. ѐی 19 ی 1398 20 ی 1398

. ѐی 18 ی 1398 19 ی 1398

. ی ʘیی یی / 19 ی 1398

. ѐی 17 ی 1398 18 ی 1398

. ѐی 16 ی 1398 18 ی 1398

. ѐی 15 ی 1398 16 ی 1398

. ѐی 14 ی 1398 15 ی 1398

. ѐی 13 ی 1398 15 ی 1398

. ѐی 11 ی 1398 12 ی 1398

. ѐی 10 ی 1398 11 ی 1398

. ѐی 9 ی 1398 10 ی 1398

. ѐی 8 ی 1398 9 ی 1398

. ѐی 7 ی 1398 8 ی 1398

. ѐی 6 ی 1398 7 ی 1398

. ѐی 5 ی 1398 6 ی 1398

. ѐی 4 ی 1398 5 ی 1398

. ѐی 3 ی 1398 4 ی 1398

. ѐی 2 ی 1398 3 ی 1398

. ѐی 1 ی 1398 1 ی 1398

. ѐی 31 ی 1398 1 ی 1398

. ѐی 30 ی 1398 31 ی 1398

ѐی

ǁیی ی ی ی ی!

ی 1398

ی ј ѐ ی ی ی 2019

ی ی ی ѐ ی 21 1398

ی ی یی یی ی ی ی ی ͘ !

یی 21 1398

ی ی ی

ی ی ی ( ) 20 1398

ی ѐی ی:

ی 19 1398

یی یʡ ǘ

ی Ԙی 17 1398

ی ی ǘ ی ͘ ی ی

16 1398

39 28 58 یʘ ͘ ی

ی یی 15 1398

ی ی ی ی ی

ی 14 1398

јی ی

13 1398

ی ی

ی 12 1398

ی ی ی ی ی

ی 10 1398

"ǘ" ییی ی ͘ ی . ʐی ی ی Ԙ ی!

ی یی 10 1398

12 ی юی ی ی

یی 10 1398

ی ی 1968

ی ی یی 8 1398

͘ی یی ی ی

ی 8 1398

ی ͘ "" 

ی 6 1398

ی یی ی (ی )

ی ی 3 1398

ѐ ی юی

: یی   : ی 3 1398

"юی ی" یی ی ی

1 1398

ی ی

ی 1 1398

ی

ی ی ی 30 ی 1398

!

ی   30 ی 1398

یی ی ی ی یی

یی 28 ی 1398

ǁی ی (ǁی ی)

ی ی ی 28 ی 1398

ǘ ی ی ی ی یی ی ی

26 ی 1398

ی ی ͘ ی юیی

25 ی 1398

ی ی یی ی юی

ی 23 ی 1398

ǘ ی ی ی Ԙ یی

23 ی 1398

ی Ӑ 22 ی 1398

ی ی یی یی ی 1 1900

ی ی 22 ی 1398

ی ی (2)

ی 22 ی 1398

Ԙ ی ی юی ی ͘ !

یی 22 ی 1398

ی ј ی ͘ ǘ

17 ی 1398

ی ی " یی یی"

ی Ԙی 17 ی 1398

ǘ ی یی ی ی ʿ

ی 17 ی 1398

ی ی ی ی ی ی

ی ǘ ѐ: ی    16 ی 1398

!

ی 16 ی 1398

ј ј ی !

ј ی 16 ی 1398

ی ی (1) 

ی 16 ی 1398

ی ی ی ی! ( ی ی 60 67 یی)

ی یی 14 ی 1398

" ی " ی ی ی ی !

یی 14 ی 1398

ی

ی 9 ی 1398

ی ی یی یی 

ی Ԙی 4 ی 1398

ǘ یʘ 30 ی  !  

ی 2 ی 1398

ی ی یی یی 

ی Ԙی 30 1398

ی ی :  ی ѐ ی ј یی

ی ی ی ѐ ی 29 1398

یی یی ی ی юی ی ی ی ی !

یی 29 1398

/ ی ی ی

ی ی. ѐ: ρ ی: 25 1398

ی ی ѐ!

ѐ ی ی 25 1398

ی Әی !

ی 24 1398

  ˜یی ѐی ( ی ی 98)

ی 21 1398

ѐ юی(" ")  

19 1398 

ی ی ی

ی Ԙی 19 1398

ی ѐ: ی ی 12 1398

59 ی

ی یی 12 1398

ʐی ی ǘی ییی ی Ӎی: یی ی یی 11 1398
"ǁیی ǁیی ی" ی ی !

ی 11 1398

ی ѐ ی یی

یی ѐ ی 8 1398

یی ی ی

5 1398

ی "Ә " ʿ!

ی 5 1398

ی ی ѐی

ی ی 5 1398

ی ی ѐی: ی ی ی یی ی

ی ی 2 1398

ی یییی ی ی юی ی ی ͘ !

یی 31 ی 1398

ی ی ی ی ی

28 ی 1398

ی ی ی (ی)

ی: / ѐ: ی 28 ی 1398

ی ϐ ی

28 ی 1398

ѐ یی ی

ی 28 ی 1398

ی ѐ ی

ی 27 ی 1398

͘

ی یی () 26 ی 1398

ی ی ی ʐی ی ی ی !

ی یی 26 ی 1398

ی

22 ی 1398

ی ϐ (. ) 22 ی 1398
ی ی ی !

یی 22 ی 1398

ی ѐی ی 1397

ی ی ی ѐ ی 18 ی 1398

Ӂ ی ی ی ی ی

18 ی 1398

ی ی: ی ѐ ی

ی ی 18 ی 1398

ی ю ی یی

ی 18 ی 1398