یʝی ی

ی یی

English

Franais

   흘 ݡ ...  ј

info@chiran-echo.com :

. یی : Ӂی یӐی : ѐ ی ʡ ی 27 ی 1400

. یی : ی یی Ϙ ی 26 ی 1400

. یی ی ی Ϻ ѐ ی یی یی ی ی: ی   23 ی 1400

. یی ی ی ʐ یی ی ی : ی ی ѐ ʁ ی ی 16 ی 1400

. یی : ی ی ی ی 13 ی 1400

. ʐی یی ی ѐ یی ی 9 ی 1400

. ʐی ی ی ی یی ی ی ی ی یی 3 1400

. یی ی ی Һ ʐ ی یی ی ی ѐ ʁ ی ی 2 1400

 

. ʐی ی ی ی ی ی یی... ی ی ی 31 ی 1400

 . ی ѐی ی 1400  ј ی ی ی یی ҡ ییی ... ی ی ʘ ی 1400

 . یی ی ی ی ѐی ʐ ی ی ѐی 1400 ی 1400

 . یی ی ی : ʐ ی ѐی ی ی  ی 1400

. یی ی یی ی 9 ی 1360 ی ی ی ی. ی یی: ی ی ی 1400

"":   ی ǁی "یی ی"   4 1393

"":  (ی΍ ی ) (ی ǁی "یی یی" ) 
ѐی ی ѐی "ی ی". ی ی ی ی . : 1 ی 2 ǘ Иی 3  4  5 ی ی
: ی ی " ی یϐ ی" ی یی ی یی  12 1392
 یی "Ș ѐ"  :   1 1392                
 

. ی ی ی ی  ѐ ʁ

. ʐی ی ی ی ѐ ی   4 1400

. ی ی Ӂی ی : ѐ ʁ 3 1400

. ی ی : یی ѐ یԘ ʁ 3 1400

. یی ی ی یی 2 1400

. : ȁ ی ی یی ی / ѐ 2 1400

. ی ј ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ʘ 2 1400

. ی ی ʐی       605 ی ѐی ی ͘ی 2 1400

. ی: ی یی ی ϡ ی یی 31 ی 1400

. ی ی ѐ ی ی ی ѐی ی ͘ی 30 ی 1400

. ی ʘی ی ی یی یی ѐ ј ی 29 ی 1400

. ی یی 194 ѐ ی ی    29 ی 1400

. ی ی یی ѐ یԘ ʁ 27 ی 1400

. یی ی ی ʁ ی یی ! یی ѐ یԘ ʁ 27 ی 1400

. ی ی ییϡ ! ی ѐی ی ͘ی   27 ی 1400

. ی: ی ی ѐ ی ѐ ! : ѐ ʁ 27 ی 1400

. ی! ʐی ѐ! ی ѐی ی ͘ی    27 ی 1400

. یی : ѐ ʁ  25 ی 1400

. ѐی ѐ ی ی "یی" ی ی ѐ ͘ ی ی ѐ ی ی 25 ی 1400

. ی ʐی ی       604 ی ѐی ی ͘ی 25 ی 1400

. ѐ ʁ + ی ی ی یی ѐ یԘ ʁ 24 ی 1400

. ی ѐ ʁ یی ѐ یԘ ʁ 23 ی 1400

. ی ی ѐ ʁ : ѐ ʁ 23 ی 1400

. ی ѐ ʁ ی ѐی ی ͘ی 23 ی 1400

. ی ʁ ǘ Ӑ ѐ ʁ : ѐ ʁ 23 ی 1400

. ی ی ی ѐ ی ی 22 ی 1400

. ی ی ی ѐ ʁ / ی Ϻ 2 ی ی ی یی 24 ی: ѐ ʁ 20 ی 1400

. ʁ یی ѐ یԘ ʁ 20 ی 1400

. یی 6 ی ی ѐ یی ʡ ی ѐ ی ی 19 ی 1400

. ی ʐی ی       603 ی ѐی ی ͘ی 19 ی 1400

. ! ی ѐی ی ͘ی ( ی) 19 ی 1400

. ی یی ی ѐ یی ѐ ی ی 19 ی 1400

. ی ی ѐ ʁ ʘیی یی ѐ یԘ ʁ 19 ی 1400

. ی ѐی ʁ ʐ : یی ѐ یԘ ʁ 19 ی 1400

. 453 ی یی ی ی 15 ی 1400

. ǘ 282 ی ی ی ѐی ͘ی 15 ی 1400

. ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ʘ 15 ی 1400

. : یی ѐ یԘ ʁ 13 ی

. ی ʐی ͘ی       364 ی ѐی ͘ی ( ی) 13 ی 1400

. ی ی ی ѐ : ѐ ʁ 13 ی 1400

. ی ѐ ʁ ی ی : یی ѐ یԘ ʁ 13 ی 1400

. ѐ ѐ ی یی ی ѐ  ی ј : یی ѐ یԘ ʁ 13 ی 1400

. ی ʐی ی       602 ی ѐی ی ͘ی 12 ی 1400

. یی ی ѐ ʁ ی ی ی ѐی ͘ی 11 ی 1400

. یی ѐ ʁ یی ѐ یԘ ʁ  11 ی 1400  

. ی ʐ ј ... јی ј ی 11 ی 1400

. ی ی ! ی ѐی   ͘ی   ( ی) 10 ی 1400

. ی ی! ͘ی ( ی) 10 ی 1400

. ی یی ʐ یی ѐ یԘ ʁ 8 ی 1400

. ʐی ی ѐ ی یی ی ی ʡ ی یی ی ی ی ی ј 8 ی 1400

. ی یی ѐ ی ѐ 5 ی 1400

. ی ی ی ѐی ј ʁ + ی ѐی : یی ѐ Ԙ ʁ 5 ی 1400

. ی ʐی ی         601 ی ѐی ی ͘ی 5 ی 1400 

. ی ʐ ی Ȑی ی ی یی ѐ یԘ ʁ 3 ی 1400

. ѐ ǡ ی یی یی ѐ یԘ ʁ ѐ ј 3 ی 1400

. ی ی "ی ی ѐ یی " ѐ ی ی 2 ی 1400

. ی 1400 ѐ ی ی ʡ ҡ یی یی ی ѐی 2 ی 1400

. ی ѐ    یی ͘ ی ѐ ی ی ѐی ͘ی    2 ی 1400

 .  ی ی ی ی  ѐ ʁ

. ی یԘ ʁ ی ی ѐ ی ѐ یی ѐ یԘ ʁ 2 ی 1400

. Ԙ ѐ юی یی ! ی ѐی ͘ی 2 ی 1400

. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی 1400

. ی ی ѐ ی ی јی ی ѐی ی ͘ی 31 1400

. ی ی ی ѐ ی ی ی ی 31 1400

. ی ی ی ʺ ی ѐی ی ی یҡ ی ی ی ی ی ی 30 1400

.ی ʐی ی 600 ی ѐی ی ͘ی 30 1400

. ی ی ی ͘ юی ی! یی 29 1400

. 1400 ی! ѐ ی ѐی ی ͘ی 29 1400

. ی э 1400 29 1400

. ی ʁ ی ی یی یی ѐ ʁ  29 1400

. ی ی ͘ی 1400 ی ی ѐی ی ͘ی 29 1400

. ی ѐ ʁ یی ѐ یԘ ʁ 27 1400

. 452 ی یی ی ی 26 1400

. ی 28 ϡ ی юی ی یی! Ԙی ی ѐی ͘ی 24 1400

. ی ʘ ȡ یی ی ی ی ی ی ی ی ʘ 24 1400

. ی 13 ѐ ی ی ی 24 1400

. ی ʐی ی       599 ی ѐی ی ͘ی 22 1400

. ی ی ی ی ѐ ی ѐی ی ͘ی 21 1400

. ی ͘: ی ͘ ی ی ѐی ی ͘ی 21 1400

. یی ʘی یی ی !: ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ʘ 20 1400

. ֘ "" ی یی ǁی ی ی 19 1400

. ѐ ʁ ی یی ѐ یԘ ʁ 18 1400

. ی ی ی ی ѐی ی ѐ ی ی ی ѐی ی ͘ی    16 1400

. ی "ی ی" 38/ 1400 ѐ ی ی 16 1400

. ی ѐ ʁ یی ѐ یԘ ʁ 16 1400

. ی + یی ی + ϡ ی + ی ی Ӑ : ѐ ʁ  16 1400

. ی ʐی ی       598 ی ѐی ی ͘ی 16 1400

. ǘ: ی ی ј ی ی ی ѐی ͘ی 15 1400

. ی ѐ یԘ ʁ یی ѐ یԘ ʁ 15 1400

. ی ʐی ͘ی       360 ی ѐی ͘ی ( ی) 15 1400

. یی یی : ی ј ی ی یی ͘     15 1400

. 18 28 ϡ ی юی ی یی Ԙی ی ѐی ͘ی 15 1400

. ی ѐ ʁ یی یی ی ѐ یی ѐ یԘ ʁ 14 1400

. یی ѐ یϿ!!! : ѐ ʁ 14 1400

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. یѐ ی ی ی ѐ 

  Franais ی

. ی ѐی 3 1400 4 1400

. ی ʐی ѐی 19 ی 25 ی 1400 ی: ی ی 4 1400

. ی ѐی 2 1400   4 1400

. ی ѐی 1400 3 1400

. ی 38 ی ی 2 1400

. ی ѐی 31 ی 1400 2 1400

. ی ѐی 30 ی 1400 2 1400

. ʐی ی ی ی یی یی یی 23 ی 1400 31 ی 1400

. ی ѐی 29 ی 1400 31 ی 1400

. ی ی یی ی ی ی ی ی یсیی ی... ʐ 31 ی 1400

. ی ѐی 28 ی 1400 30 ی 1400

. ی ј ی ͘ 30 ی 1400

. ی ѐی  27 ی 1400 29 ی 1400

. ی ʐی ϐ ی. ی: یی 21 ی 1400

. ی ѐی 26 ی 1400 27 ی 1400

. ʐی ی ی ی یی ѐ یی ʡ ی ی ѐ یی ʡ ѐ ی...   27 ی 1400

. ی ʐی ѐی 12 ی 18 ی 1400 ی ی ی 27 ی 1400

. یی : ی ѐ ǘی ی ی 26 ی 1400

. ی ѐی 25 ی 1400 26 ی 1400

. ی ѐی 23 24 ی 1400 25 ی 1400

. ی ʐی ی یی یی ... ی یی 18 ی 1400 24 ی 1400

. ی ѐی 22 ی 1400 23 ی 1400

. ی ѐی 21 ی 1400 23 ی 1400

. ʐی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 22 ی 1400

. ی ѐی 20 ی 1400 22 ی 1400

. 9 ی ی ѐ ʘ ی ی ی ی ʘ 21 ی 1400

. ی ѐی 18 19 ی 1400 20 ی 1400

. ی ѐی 17 ی 1400 19 ی 1400

. ʐی ی ی ی ی ѐ یی... 19 ی 1400

. ی ѐی 16 ی 1400 18 ی 1400

. ی ʐی ѐی 5 ی 11 ی 1400. ی ی ی 17 ی 1400

. ی ѐی 15 ی 1400 16 ی 1400

. ʐی ی ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ǘیی 16 ی 1400

. ی ѐی 14 ی 1400 16 ی 1400

. ی ѐی 13 ی 1400 15 ی 1400

. ʐی ی ی ی ǘ یی ѐ یی... 13 ی 1400

. ی ѐی 12 ی 1400 13 ی 1400

. ی ѐی 11 ی 1400 13 ی 1400

. 148 ی ی 13 ی 1400

. ی ʐی ѐی ی ی 29 ی 4 ی 1400 13 ی 1400

. ی ی 1100 ی ی ی ی 12 ی 1400

. ی ѐی 10 ی 1400 12 ی 1400

. ی ѐی 9 ی 1400 11 ی 1400

. ی ѐی 8 ی 1400 9 ی 1400

. ی ѐی 7 ی 1400 9 ی 1400

. ʐی ی ی ی یی ی: ی یی ی ѐ ی 9 ی 1400

. ی ѐی 6 ی 1400 8 ی 1400

. 147 یی ی ی 8 ی 1400

. ʐی ی ی یی Ԑ ی ی ی یی (ی )... 8 ی 1400

. ی ѐی 5 ی 1400 5 ی 1400

. ی ی: ʐی ی ی ی یی ی ی یی ی "ی 1400"... 5 ی 1400

. ی ѐی 4 ی 1400 4 ی 1400

. ی ѐی 3 ی 1400 4 ی 1400

. ǘی ی یی : ی ی ѐ ʐ یی یی 4 ی 1400

. ǘی ی یی : ʐ ی ی 4 ی 1400

. ی ی ی ʘ

  ی ی ی ی ʘ 3 ی 1400

. ی ѐی 2 ی 1400 3 ی 1400

. ی ی Ϙ ی ی 3 ی 1400

. ی ѐی ی 1400 2 ی 1400

. ی ѐی 31 1400 ی 1400

. ی ѐی 29 30 1400 31 1400

. ی ی ͘ ی ی ʘ 28 1400 29 1400

. ی ѐی 27 28 1400 29 1400

. ی ی ی ی یی Ԙјی јی ی ی 29 1400

. ʐی ی ی ی یی ʺ 1400 ѐ ی ی ی...28 1400

. ی ѐی 26 1400 28 1400

. ی ی ʐی ϐ ی. ی یی ی 24 1400 28 1400

. ی ѐی 25 1400 26 1400

. ی ѐی 24 1400 25 1400

. ی ی ѐ ʐ 1400 ʐی ی ی ی یی... 24 1400

. ی ѐی 23 1400 24 1400

. ی ی ʐی ϐ ی. یی... 24 1400

. 146 ی 23 1400

. ی ѐی 21 22 1400 23 1400

. Ϙی ی юی Ϙ ی 23 1400

. ی ѐی 20 1400 22 1400

. ی ʐی ѐی ی ی 8 ی 14 1400 21 1400

. ی ѐی 19 1400 20 1400

. ی ی ј ی ی 20 1400

. ی ѐی 18 1400 19 1400

. ی ʐی ی یی یی... یی 17 1400 19 1400

. ی ѐی 17 1400 18 1400

. ی ѐی 15 16 1400 17 1400

  . ی ѐ ی ʡ ی 4 ѐی ی ی ی یی 17 1400

. ی ѐی 14 1400 16 1400

. ϐی یی ی ی ی ѐی ی ʡ ی ی Ϙی ϐی ی ǘ ی... 15 1400

  . ی ʐی ʐی ѐ ی 15 1400

. ѐی 13 1400 15 1400

. ی ѐی 12 1400 13 1400

. ی ʐی ی یی یی . یی... 13 1400

. ی ѐی 11 1400 12 1400

. ی ʐی ѐی ی ی... 11 1400

. ی ͘ ǘ یی ی 11 1400

. ی ѐی 10 1400 11 1400

. ی ѐی 9 1400 11 1400

. 144 ی ی ی ی   10 1400

. ی ی ʐی ϐ ی ی ی یی 9 1400

. ی ѐی 8 1400 9 1400

. ѐی 6 7 1400 8 1400

. ی ѐی 5 1400 7 1400

. ی ѐی 4 1400 6 1400

. ی ѐی 3 1400 4 1400

. ʐی ی ی ی ǘ ǘ ی ی ی ی ی... 4 1400

. ی ѐی 2 1400 4 1400

. ա Ϙی ی ی ی ی ی 2 1400

J . ی ѐی 1400 2 1400

. ی ѐی 31 ی 1400 1400

. ی ی : ی یی ʐی ϐ ی : یی 1400

. ʐی یی ی ی یϡ ی 31 ی  1400

. ی ѐی 30 ی 1400 31 ی 1400

. ی ѐی 29 ی 1400 30 ی 1400

. ی ʐی ی یی یی... یی ی ی 30 ی 1400

  . ʐی ی ی ی ی ʐیی ی ی ی ѐ... 30 ی 1400

. ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ͘ ی 29 ی 1400

. ی ѐی 28 ی 1400 29 ی 1400

. ی ی ی ی Ǻ ی یی ی 29 ی 1400

. ی ѐی 27 ی 1400 28 ی 1400

. ѐی 26 ی 1400 27 ی 1400

. یی : ی یی ѐ ʁ ی ј ҡ ی ی 26 ی 1400

 .  ѐی 24 25 ی 1400  26 ی

 .  ѐی 23 ی 1400  24 ی 1400

 .  143 Ǻ ی ی ی ی ی   ی  23 ی 1400

 .  ѐی 22 ی 1400  23 ی 1400

 .  ϐ ی   ی یی ی ی    22 ی 1400

 .  ѐی 21 ی 1400  22 ی 1400

 .  Ϙ   ی ѐی ͘ی  21 ی 1400

 .  ی: ی ی 1  ی ی  2  ʁ ی ...  21 ی 1400

 .  ی ی یʺ ی : ی یی ی Ϙ یی  20 ی 1400

 .  ѐی 20 ی 1400  21 ی 1400

 .  ѐی 19 ی 1400  20 ی 1400

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ѐی

.  ǁیی ی ی ی ی!    ی 2019

. ѐ ʡ یԘی ʁ ی ی! یی 4 1400

. ی : ی ی ѐی ی ! ی 4 1400

. ی ی یی ی ی یی ѐی ی ѐی 2 1400

. ی Ґی ی ی јی 2 1400

. یی ѐ یی ی Ԙی ѐی ی ! 2 1400

. ی ی ی ѐ . ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی 2 1400

. ǘ!! ی ѐ ѐ ی یҿ ی ی ی ی Ԙی ی ی ѐ ی ی 31 ی 14001

. ی ی ی ی 30 ی 1400

. ی ѐ ی ی ی ѐ ی ی 30 ی 1400

. юی ی ی ȁ ی Ԙ ی ی ! یی 29 ی 1400

. ͘ی ǘ ی یی ی ی ی 27 ی 1400

. : ǘی ی ʎی!  . 27 ی 1400

. ی ی ی! یی 26 ی 1400

. ی ی ی ѐ... 25 ی 1400

. ѐ ی ی Ͽ ی ѐی 25 ی 1400

. ی ی ѐی: ѐ ʡ ی ی ی  ی ی 25 ی 1400

. ی ی ی یی ! ی یی 25 ی 1400

. ǘی ی یی ی ѐ یی ѐ ی ی 24 ی 1400

. ϐی ݘی یی ǁیی ی ی ی ی 22 ی 1400

. ѐ ی ی ی ی 20 ی 1400

. ی : 28 29 1400 Ӂی! ی 20 ی 1400

. : ی ѐی 16 ی 1400

. ی ی یϐ ی ی ی ی 16 ی 1400

. یی ѐ ی ی 15 ی 1400

. ی ی ی ی ј ی : یѐ ی ѐی 15 ی 1400

. ʐ ی ѐ ی یی! ی 15 ی 1400

. یی Ӂ ی ی ی ی یی 11 ی 1400

. ی Әی ی یی 9 ی 1400

. ј ی ی ی ی ی ѐی 9 ی 1400  

. یی ی: ی ی ی 8 ی 1400

. ی ی ی ی (2) ی ی 5 ی 1400

. ѐ یی ی یی ѐ! یی   5 ی 1400

. ی "ی" юی ی یی یی 5 ی 1400

. ی ی ی ی   ی ی 5 ی 1400

. "ی"   5 ی 1400

. ی ی ѐی:"" ی ی ی ی ی   4 ی 1400

. ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی 1400

. 1400 ی ی ی ѐی 29 1400

. ی : ی ی ی ی ی 29 1400

. 1400 ѐ ی ی 28 1400

. ی ی 28 1400

. ی 26 1400  

. ی ی ʁ 26 1400

. ݘ ی ی ی ی јی 25 1400

. : ی یی ی Ͽ ی 24 1400

. ی Ә 23 1400

. ی Ϙ! ی 23 1400

. ی یی ی ѐی ی " ی ی ǘی Ͽ" ی ѐی 22 1400

. ی ی ʁ یʿ ی     21 1400

. ʁ ی ی ǐی ! ی  20 1400

. ѐی ی        1400 ی ی 19 1400

. юی ی ی ی Ϙ 19 1400

. ی ی ی   ی ی یی ی 18 1400

. یی ی یی ی ی 1400 ی ϐی 16 1400

. ʁ یی ی ȡ ! ی 16 1400

. یی ی ی ی ی 15 1400

. ͘ ی ی юی ی 13 1400

. ی ی ی 13 1400

. ѡ ! ی 13 1400

. ی ی Ϙ . . یی 11 1400

. Әی ʁ Әی ی ѐی 8 1400

. : ی ی ǘ 8 1400

. ی 67 "ی " ی ی 8 1400

. ی ی ѐی ʁ ی ی 8 1400

. ی یی ی ی ی 8 1400

. ʡ юی ѐ 8 1400

. ی ی ی Ԙ ی! یی 7 1400

. یی ی یی ͘ ͘ ی 6 1400

. ј ییی ییی 5 1400

. ی ی ǘ ی " 5 1400

. : (2013 2021) یی 2 1400

. ی ی یی ی ی ѐی 1400

. ѐ ی   1400

. ی ی ی ی 31 ی 1400

. ʁ ی ѐی! ی 31 ی 1400

. ی یی Ϙی   30 ی 1400

. ی ی ی ی ͘ ! 29ی 1400

. ی ی ѐی ʁ ی 29 ی 1400

. ͘ ی ی ی ی ͘ ی ی 28 ی 1400

. ʁ ی ی ی 28 ی 1400

 .  ѐ ʁ   ی   26 ی 1400

 .  ǐی ی ی ی!   یی  25 ی 1400

 .  ی ی ی ی  ی ѐی  25 ی 1400

 . ی ی ѐی: ѐ ی ѐ ʁ ی ی   ی ی 25 ی 1400

 . 1 ی ی! ... یی ѐ ʁ ی ی ! 2 ǘ    یی  23 ی 1400

 . ی ی یی ی  ی Ԙی 18 ی 1400

 .  ی юیی ѐی ( )     5 ی 1400  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ی ϡ