درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

در مقابل تهاجم ارتجاع اسلامی به آزادی و امنیت افراد و کودکان بایستیم!

نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی و طرفداران حجاب اسلامی مدتها به اشکال خزنده در محیط زندگی تبعیدیان نفوذ کرده اند. تلاش دائمی آنها برای اجرای قوانین اسلامی و تحمیل آن به دیگران بالاخص زنان و کودکان از یکسو و مماشات دولت ها و احزلب بورژوایی و حتی کسانی که مدعی چپ هستند بخشی از جامعه مهاجر و پناهنده را آماج قرار داده است. آنها آشکارا از ایجاد آپارتاید جنسیتی و تحمیل قوانین قرون وسطایی به فضای زندگی ما دفاع میکنند. ممانعت از شرکت دختران و زنان در فعالیت های ورزشی و استخرهای عمومی تا تحمیل حجاب به کودکان خردسال یکی از نمودهای نفوذ سرکوبگرانه است. آنها تلاش میکنند قوانین ارتجاعی را در جامعه رسمیت ببخشند. حمایت دولتی از آنها نه تنها موجب گسترش و تحمیل روابط ارتجاعی است بلکه زمینه رشد راسیسم و پوپولیسم ضد مهاجرین را گسترش داده است. گروههایی که خود بعناوین مختلف از جمله ناسیونالیزم ونژادو.... طرفدار جداسازی وتبعیض بین انسانها هستند.

ما علاوه براینکه حجاب را اصولا از زاویه آزادی زنان و سلطه مذهب بر زندگی اجتماعی نقد میکنیم و آنرا سمبلی سرکوبگرانه و جدا از پوشش بطور عام میشناسیم، از زاویه اجتماعی هرگونه اجبار و تحمیل مستقیم یا غیر مستقیم آنرا بر زنان جرم میدانیم. در مورد کودکان مسئله بسیار جدی تر است و آنها باید بتوانند از علائم ایدئولوژیک از جمله حجاب محافظت شوند. دولت باید مجری جدی این مصونیت باشد. متاسفانه دیرگاهیست که دولتهای سرمایه داری از طریق حمایت از جریانات مذهبی نه تنها مردم کشورهای بسیاری از جمله در خاورمیانه را عقب نگاهداشته و اسیر سرکوب و ارتجاع کردهاند بلکه با حمایت از قدرتهای مذهبی هرگونه تحول انقلابی و آزادیخواهانه نزد بخشهای بزرگی از مردم جهان را کنترل میکنند.

اخیرا متوجه شدیم در راستای گسترش این نیروهای ارتجاعی فعالیت گسترده ای تحت عنوان حجاب در استکهلم و سایر نقاط در جریان است. روز شنبه اول فوریه در این رابطه از جمله در مسجد علی سمیناری در این رابطه برگزار میشود. ما از همه آزادیخواهان میخواهیم برعلیه این اقدامات که تهاجم به آزادیها و امنیت افراد تلقی میشود اعتراض کنند.

روز اول فوریه ساعت ٣ جلوی مسجد علی در یاکوبسبری

دست مذهب از زندگی زنان و کودکان و جامعه کوتاه!

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران!

زنده باد آزادی ـ  زنده باد سوسیالیسم!

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

٣٠ ژانویه ٢٠٢٠

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است