یʝی ی

ی یی

 

ی ی ی ی یی!

٣٥ Ԙی ی ی !

ی ی ١٣٦٢ یی ی ʐی ǘی ی ی ی ی Ԙی ی ی ی یی ҡ ی ی ی ی ی ی ǘی یی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ͘ی ی ϡ ی ی Ԙی ی یی ی.

یی ی Ԙی ی ی Ԙی یی ی ی ی یی ی ی ی یی یѐ ѐی ی یی ی ی ی ѐ ʘ ی () ی ی ی یی ی ϐ ѐ ی یی ..... ی یی сی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ١١ ی ١٣٦٢ یی ی ی ѐ یی ی ǐ ی ϡ ی ی Ԙی .

ی ی ј یی ی ی   ی ی. ی ی یی ی ی ی ی یی ѐ.

ǐ یی ی ی Ԙی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی یی ʡ ی ی ی ی ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی یی ʎی یی ѐی ی ǘ ی .

ی ی ј یی юی یʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ҁ یی ی ی ی ی ی ی ѐی یی ی ی ϡ ی ی ی یی یϡ ی  ی یی ј . ی ѐ یی ی ی ی ϡ Ґ ی ҁ یی ی ی ی ی ی . ی ʘ ѐ ی ی ѐ ʘ ی ی ی   Ԙ ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی  ییی ѐی ی ی ی یی ѐ ی ی ی ј ی. ی ی یی Ԙی ی ی ی یی ی ʘ ی یی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ѐ ی ی ѐی ی یی ی ѐ ی ی یی ی ǘی یی ѐ ʘ ی.

ی ی ی ییی ی ی ی ی ѐ ی ی یی یی ј ی ʎی ی ی̡ Ԙی .

ی Ԙی ѐی ی ی ی ی ی ی ی یی Ԙی ی ʎی یی . یی ی ی

ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǘ ی ی ی ی یی ی ѐ ی ی ʘ ی. ی ی ی ی ѐی ی ی. ی ی ی ی ی یی ѐی ی یی ی یی ͘ ی ی ی ѐ ی ϐی ی ی یی ی ی . ( ʎی ی ی ی ی ی).ǘی .

ی ی ی ی ی ǘ یی ی ی ϡ ی ی ی ی ی یѐ ی ی ѐ ی یی ی ی ی ی یی.

ی Ә ی ی ͘ ی ی یی یی ی یی ی ی ǘی ی ی ی Ș. ی ʐی ѐی ی ی ی یی ј . ی ی ٩٦ یی یی ی ی ј ی ی یی ی....

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ϡ ی یی ی یی ی ʐ . ی یی ی ی ی ی ی ی ی .

یی!

ی ی!

ی ی ͘ ѐی!

ی ١٣٩٧ یی

ی یی

ی ϡ