درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

سرمایه داری،جنون انباشت سود وثروت،جنایت مرگ وبیماری!

پیش روی لحظه ای و مهارناپذیر بیماری در دنیای سرمایه داری بعلت فقدان و نبود امکانات پزشکی، درمانی و بهداشتی و مراقبتی جان بیش از  هفت و نیم میلیارد جمعیت کره زمین  رادرمعرض تهدید جدی مرگ و بیماری و فقرو گرسنگی روزافزون قرارداده است. این درحالیست که در قرن 21 بشر توانسته است درکلیه رشته های پزشکی وعلوم و تکنولوژی وانفورماتیک و... دست آوردهای شگرف و عظیمی داشته باشد. این درحا لیست که  با پیشرفتهای شگرف علمی و تکنولوژیکی و... کره خاکی مسخر علم و تکنیک و دانش بشرشده وسالیانه بیش از چندین برابرنیازمندیهای کل جمعیت کره زمین نعمات وامکانات یک زندگی مرفه و شایسته انسان تولید میشود.اما، راز محدودیت هاو پیشروی این بیماری چیست؟ رازمحدودیت و نبود  انواع لوازم  ابتدایی مراقبتی و بهداشتی از ماسک و ژل ضد عفونی ودستکش والکل تا ونتیلاتور و تخت بیمارستانی تاواکسن و.... چیست؟ چرا بشرامروز تا این حد درمقابل یک ویروس درمانده و مستاصل شده است؟چرا باوجود رشد عظیم تکنولوژیکی و پزشکی و انفورماتیک بشر امروز حتی ازابتدایی ترین وسایل و امکانات نجات جان و زندگی خود و عزیزانش عاجز مانده است. این همه ترس و وحشت چرا؟ مگر در عصر حجرزندگی می کنیم؟ مگر این غضب خدایان است؟ دنیای سرمایه داری، دنیای بردگی وحقارت مدرن انسانها،دنیایی که مالکیت خصوصی بر ابزارو مناسبات تولید وفقط کسب سود بنیاد و هدفش است، دنیای وارونه ای که هدف غایی اش حرص وانباشت سود وسود وسود بیشتر است.دنیایی که در آن انسان اساس وهدف نیست. دنیای پوچ و سیاه که در آن انسانهایی که همین  دنیا را و تمام ثروتش را با دستان خود ساخته اند. با همه آرزوها، امیال، خواسته ها وارزشهایشان هیچکاره اند و از آن محرومند؟، انسانها در این دنیای تحقیرووارونگی عصرجنایت و کثافت سرمایه بمثابه ابزار و وسایل کار تولید برای افزایش سود،برای انباشت  سرمایه وافزایش ثروت مشتی انگل و طفیلی بیکاره سرمایه دارند. قطعا مرگ و میر فجیع و دهشتناکی که بدلیل شیوع یک ویروس در سرتاسر کره زمین اینچنین با شتاب مهارناپذیرازانسانها قربانی میگیرد، این فاجعه، این بحران در درجه نخست نشان بحران و کثافت و بن بست و لاعلاجی و نا کار آمدی و کارنامه رد سرمایه داری،نشانه تحقیر و بیحقوقی انسانها درسیستم سرما یه و سود است. با بیماری کرونا بیش از هر زمان دیگری ناتوانی و استیصال و بحران نظام سرمایه داری در تامین زندگی و حق حیات انسانها به نمایش گذارده شده است. این نظام نه می خواهد و نه اراده ای برای نجات جان و زندگی انسان دارد. در شرایطی که همه دول سرمایه داری حاکم بر دنیا در مقابله وکنترول بیماری ناتوان و درمانده شده اند.حکومتها و مدیای مزدور آنها شبانه روزی مشغول توهم پراکنی ، اشاعه ناسیونالیسم و مذهب ،دروغ و ریاکاری و پنهان نمودن ابعاد این فاجعه هولناک هستند. زراد خانه هایشان از انواع سلاحها و موشکها و بمبهای کشتارجمعی انسان پر و پیمان است . نیروهای مزدور سرکوبگرنظامیشان، پلیس و شکنجه گران و بازجوهایشان ، زندانها و اسارتگاهایشان ، مراکز جهل و خرافه کلیساها و مساجدشان و... وکیل وکلاها و همه مدافعان ریزو درشت خود فروش این نظم ضد انسانی غرق در ثروتها و پولهای نجومی هنگفتی هستند که از راه غارت ارزش اضافی دستمزدهای پرداخت نشده کارگران و زحمتکشان به جیب زده اند. کارگران و زحمتکشان و انسانهای شرافتمندی که حتی برای نان شب و بدیهیات زندگیشان معطل و درمانده اند چه رسد به معضل کرونا و مرگ و بیماری و دوا و درمان ! سران جنایتکار حکومتها در کاخهایشان خود را قرنطینه نموده ،همه امکانات زندگی و بهداشت و درمان و سلامتی در خدمت آنها و اطرافیانشان بسیج شده است. و دورا دور با نگرانی و تردید جهنمی را که خود به پا داشته اند را نظاره گرند.نگرانینشان ازسیر نزولی سود و سرمایه اما واقعی و قطعی است.ازهم اکنون بسیاری از کارشناسان نسبت به عواقب وخیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  دوران پسا کرونایی هشدار داده و تبعات منفی آن را با بحرانهای 1929، 1975، 2008 سرمایه داری و حتی  دوران پس از جنگ دوم جهانی مقایسه می کنند.دراین اوضاع و احوال چشم انداز روشنی در افق بورژوازی نیست . در دوران پسا کرونایی بورژوازی برای بازگشت به دوران طلایی افزایش سود و انباشت بیشتر سرمایه وجبران خسارات و ...تنها و فقط میتواند از مجرای افزایش استثمار و بیحقوقی وتحمیل فقر مطلق و بیشتر به بهای مرگ و نابودی کارگران وزحمتکشان شاید از این بحران عبور نماید. برای طبقه کارگر و زحمتکشان حتی در شرایط فعلی امروزچه رسد به فرداها و آینده دیگر در این تنگنای فقر و فلاکت و بیماری و مرگ و بیکاری و... راه و امکانی مقدورو متصور نیست .یقینا شیوع گسترده و پاندمی بیماری در دنیای ستم و جنایت بورژوازی مساوی خواهد بود باافزایش شکاف و تضادها و اختلافات طبقاتی آشتی ناپذیر هر چه بیشتر و... بی گمان برای طبقه کارگر و زحمتکشان تنها راه ممکن رهایی از این شرایط فلاکت و نابودی و مرگ دسته جمعی تنها مبارزه و اعتراض برای نابودی و امحای سیستم و نظامی نا برابر و ناعادلانه است که جهنم کنونی را آگاهانه و هدفمند بر علیه حق حیات و زندگی انسان سازمان داده است .بی گمان در آینده ای نچندان دور شاهد رشد و گسترش و تعمیق هر چه بیشتر مبارزات کارگران و زحتکشان برعلیه شرایط موجود و انواع حکومتهای مزدور و کارگزار بورژوازی ، از جنس مذهبی و غیر مذهبی ، سوسیال دمکراسیهای دروغین و پوشالی چپ و راست و ... خواهیم بود .در جواراین شرایط نابسامان جنایت آلود و قتل عام مدیریت شده انسانها بعلت بی کفایتی و عجز و ناتوانی بورژوازی جهانی ، دم و دستگاه مافیایی خرافی و ارتجاعی مذهب نیز که در طول تاریخ استخوان لیس و پادوحکومتهای جنایتکار و فاسد بوده است الان دیگر ماهیت پلید و ضد انسانیش بر همگانآشکار گردیده است. از گله های آخوند های ترسان و هراسان و فراری از طویله های حوضه های لوط و لواط علمیه قم و امام زاده هایشان تا گاو پرستان ادرارگاونوش هندوستان تا پاپ دایناسورهای متجاوز و جنایتکار در کاخ خرافه و فساد ودروغ و توهم واتیکان و... ازجمله همگی هراسان و وحشت زده برای نجات جان کثیف خود جویای سوراخ موشند.این حقایق تلخ تنها گوشه ای بسیار اندک و ناچیز از ماهیت ضد انسانی و سرتاسر قساوت و بیرحمی دنیای سیاه جنایت بارکنونی وتجلی ماهیت ضد انسانی سرمایه داریست.دیگر فقرو گرسنگی بس است. دیگربردگی و اسارت ، مرگ و آوارگی و بیماری بس است.دیگرتحقیروبیحقوقی وفلاکت بس است. دیگرجنگ وزندان و اعدام وشکنجه بس است. تنها راه خوشبختی، راه ممکن برای رهایی از چنگال سرمایه ومذهب، راه حل کارگری و سوسیالیسم فوری تمام بشریت را فرا می خواند. آزادی، برابری، رفاه و خوشبختی، سلامت و بهبود زندگی همگانی،یک زندگی شاد و ایمن ومرفه،اتوپیا نیست، توهم نیست،خیال نیست،اینها حقوق ابتدایی و مسلم و بدیهی همه ما انسانهاست.اینها نیاز فوری و ضرورت درجه اول زندگی ما انسانهاست.این روزها بیش از هرزمان دیگری شبح کمونیسم ، خطر کمونیسم و برابری طلبی و رفاه وآزادیخواهی وانسانیت بر فراز جهنم سرمایه و مرگ بر فراز کره زمین درگشت و گذار است. منصورحکمت گفت : دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، دنیا بدون امید سوسیالیسم ، دنیا بدون خطر سوسیالسم به چه منجلابی بدل میشود.

فروردین 99

کامران پایدار

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است