درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

جنایت هولناک حکومت اسلامی سرمایه داران درتعیین دستمزد کارگران محکوم است!

سرانجام پس ازچندین ماه نمایش و بازی مهوع حکومت اسلامی سرمایه داران وپادوهایش درتعیین دستمزد کارگران، پس ازکلی کش وقوس وآه وناله وفغان ووامصیبتا و... دربیستم فروردین 99 توسط شورای فرمایشی عالی کارسرمایه داران دستمزد سال 99 کارگران یک میلیون وهشتصد وسی وپنج هزار تومان تعیین شد.آخرش کوه موش زایید.درروال تعیین دستمزد درسالهای پیش اینچنین بود که در یکی دو ماه پایانی سال شورایی ظاهری وفرمایشی متشکل ازنمایندگان به اصطلاح حکومت،کارفرما وکارگران ( سه جانبه گرایی ) درنمایشی دروغین ومضحک وبا توسل به آماروارقام دروغین حداقل دستمزد کارگران توسط این نهاد ارتجاعی وضد کارگری یعنی شورای عالی کار تعیین ومشخص می شد.برطبق آمارهای جعلی و دروغ خود ارگانهای حکومت اسلامی که تنها کارشان اشاعه و پمپاژ دروغ وجعلیات سیستماتیک است.همین الان دستمزد ماهیانه خانواده های کارگری تا پنج برابرزیرخط فقراست. شیوع بیماری ومرگ ومیرکرونایی که بیشترین قربانیانش ازمیان لایه های پایینی جامعه وعمدتاخانواده های کارگری وزحمتکشان است برای حکومت وسرمایه داران نعمت الهی و بهانه ای شد.همان جلسات ونمایشات فرمایشی ومسخره پایان سالی تعیین مزدرا به بهانه بحرانیت اوضاع وشیوع بیماری کرونا تعطیل وتعلیق نمودند.آهنی، دلقکی که ظاهرا نماینده کارفرمایان وسرمایه داران درشورای فرمایشی تعیین مزداست پیشنهاد نمود فعلا دستمزدهای کارگران تا پایان دوره بیماری کرونا منجمد شودو... به تب گرفتند تا طبقه کارگربه لرزقانع شود.جالب اینجاست که حتی درنمایش دروغین تعیین دستمزد سال 99نماینده کارگران یعنی حتی نمایندگان مزدورومواجب بگیر شوراهای اسلامی کارراهم راه ندادندوآش شوردستمزدهای 99کارگران فقط توسط نمایندگان کارفرمایی وسرمایه داران تکلیف شده است .اقدام بیشرمانه ورذیلانه حکومت سرمایه داران درتعرض به معیشت وزندگی کارگران وخانواده هایشان درشرایطی است که به دلیل شیوع بیماری وگسترش بیسابقه فقروفلاکت ونداری وتورم وکمبودهم اکنون بسیاری ازخانواده های کارگران متلاشی شده اند.اما سران حکومت جانیان اسلامی وسرمایه داران کورخوانده اند، کور خوانده اند که با توسل به بهانه پاندمی بیماری کرونا وازطرف دیگربا اعمال سرکوب و سانسور بیشتراین جنایات کثیف ضد انسانی یعنی مرگ و بیماری  ودر نهایت فقرواستیصال را به خانواده های کارگری تحمیل نمایند. بحران وبن بست وورشکستگی بیسابقه اقتصادی که عمدتا به دلیل تحریمها وفسادودزدی ورانت خواری باندهای مافیایی  درقدرت وحکومت است .هر روزبیش ازپیش بروخامت اوضاع افزوده وحکومت دربحران وتنگنا راهرچه بیشتر به سمت نابودی واضمحلال سوق میدهد.حکومت اسلامی که بانی ومسبب اصلی این روزها وشرایط بسیار خطیر بیماری ومرگ وفقرونداری و نابودی زندگی وحیات کارگران وزحمتکشان است،بیش ازهرزمانی، لخت وعور،بیدفاع وعاجزومنفورومطرود دربرابرحق حیات وزندگی یک جامعه ایستاده است.دراین اوضاع وشرایط درحالیکه میلیونها نفرازخانواده های شرافتمند کارگری حتی برای ماه ها رنگ پنیروگوشت ومیوه جات و .... را نمی بینند.دراین روزهایی که برای کارگران وزحمتکشان برخورداری ازامکانات ابتدایی مسکن،بهداشت، درمان، آموزش ، سلامتی و ... به اقلام وآرزوهای  لوکس ورویایی دست نیافتنی تبدیل شده است.دراین روزهایی که زن جوان باید تنش رابرای شیربچه ونان شب وکرایه خانه به مزایده و فروش بگذارد.دراین روزهایی که برطبق آمارهای مجعول حکومتی حداقل بیش ازده میلیون بیکارازدایره زندگی و فروش نیروی کاروهستی ساقط شده اند.در این روزهایی که بیش 15میلیون نفرانسان کارگروزحمتکش درحلبی آباد ها ، بیغوله ها ونا کجا آبادها وحاشیه نشینی  دراطراف شهرها بدون امکاناتی حتی از قبیل آب آشامیدنی وبرق و .... هرروزه زجرکش می شوند.دراین روزهایی که برای سران قاتل حکومت وسرمایه دارانی که درهمه امکانات غرققند و برای فرارازبیماری با جان و دل سوراخ موش را هم می خرند. اما دراین شرایط بیماری ومرگ خاموش بنا به آمار حکومتی بیش ازهفت میلیون کودک کاروخیابان دراعماق آلودگی وفقروشیوع بیماری سرگردان و رها شده اند. دراین روزها که ازهرسو بلای ننگ وکثافت ومرگ وفلاکت وبدبختی حکومت اسلامی برسرکارگران وزحمتکشان آوارمی شود.اما درآنطرف دردنیای حکومت وسرمایه داران هواآفتابی وآسمان آبی وبرمراداست.فقط دریک قلم به دستورخامنه ای جانی مبلغ 200میلیون یور از صندوق ذخیره ملی برداشت وبه سپاه تروریستی قدس پاسداران تزریق میشود، تا سوختی باشد برای ادامه جنگ وترورونا امنی وقتل عام انسانها درعراق، یمن، سوریه، لبنان، افغانستان و... برای حفظ وبقا حکومت ایدئولوژیک ارتجاعی آخوندی وتحکیم هلال شیعه درمنطقه وگروگانگیری زندگی وجان انسانها، درحالیکه زوزه می کشند که نداریم و نیست و دستمزد کارگران را شش تا هفت برابر زیرخط فقر ونیستی برده اند بر طبق تصمیم حکومت برای هریک از اعضای خانوده آخوندهای پدوفیل ولواط کاربه ازای هرراس به دلیل شیوع بیماری ماهیانه مبلغ یک میلیون تومان کمک سبد معیشتی !! قرارداده اند و... پول برای اسطبل حوزهای علمیه وجامعه المصطفی و...،پول برای طویله مجلس وشورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت وده ها وده ها مرکز فسادوجنایت واشاعه کثافت وخرافات اسلامی هست.پول برای سپاه واطلاعات وسرکوب وسانسور،پول برای بازجووشکنجه گروزندان،مسجد وامام زاده و... هست.درشرایطی که یک جفت دست کش،وسایل ضد عفونی و ماسک حکم کیمیا دارداما برای همه سران حکومتی وسرمایه داران انگل درحالیکه درخانه هایشان قرنطینه شده اند همه امکانات بهداشتی ودرمانی جامعه بسیج و قرق شده است.این درحالیست که درشرایط گسترش و بسیار خطرناک اپیدمی مرگ وبیماری با گروگرفتن نان شب خانواده های کارگری وتهدید کارگران به اخراج وبیکارسازی با تهدید وخط و نشان کشیدن وتوسل به حراست وسرکوب دراین روزها که نیاز فوری و عاجل جامعه تعطیلی و قرنطینه است ووظیفه حکومت خدمات رسانی وارسال و دراخیار قرار دادن انواع کمک ومایحتاج ورسانیدن ضرورتهای زندگی و بهداشتی و پزشکی به خانواده های کارگریست. به ضرب زوروتهدید کارگران را به جهت استثمار وبهره کشی بیشتر به قتلگاههای کارخانه ها ومراکز صنعتی وخط تولیدفراخوانده وبه کارگمارده اند .این نشانه سبعیت،جنایتکاری، درنده خویی وبربریت بورژوازی برای تصاحب ارزش اضافه بیشتردرقاموس حکومت جهل وفساد اسلامیشان است.دریکماه اخیرتعدادی ازکارگران پارس خودرو،ایران خودروو دیگرمراکز صنعتی بعلت ابتلای به بیماری جان ازکف داده اند.درچند روزگذشته سرمایه داران وعوامل کارفرما درایران خودرودیزل باارسال پیامکهای تهدیدآمیزواجباری و تهدید به اخراج ،کارگران رابه بازگشت وحضوردرخط تولید محکوم نموده اند.بله،همین الان دربسیاری ازمراکز صنعتی ریزودرشت تولیدی درزیرساطورداموکلس هراس و وحشت ازفقروبیکاری واخراج وابتلای به بیماری ومرگ با دستمزدهای معوق وپرداخت نشده و چندین برابر زیرخط فقر بطور خاموش و بی صدا کارگران وخانواده هایشان به دلیل سودجویی وامیال کثیف حکومت اسلامی وسرمایه داران قربانی میشوند.درکناراین میلیونها کارگر روزمزد ساختمانی درحالیکه فقط تامین نان شب وزندگی امروزشان درگروکارهمین امروزشان است، بیکار،سرگردان،نگران وآشفته با جیبهای خالی وشرمندگی ازخانواده هایشان درسرچهارراهها ومعابروخیابانهاسرگردانند،بی آنکه ازکمترین اندوخته مالی و رفاهیات ،امنیت شغلی ، بیمه بیکاری و... برخوردارباشند.حکومتیان وسرمایه داران کورخوانده اند ! ادامه این زندگی جهنمی،با این هزارتوی کثافت وفلاکت،این بردگی مدرن،دیگربرای خانواده های کارگران وزحمتکشان مقدورنیست.قطعا آمارمرگ ومیرهرروزه کارگران وزحمتکشان بعلت فقرونداری بیماری و گرسنگی وسوانح کارو ...بسیاربیشترازجنگها وشیوع وپاندمی یک بیماریست !کرونای اصلی سرطان حکومت اسلامی و سرمایه داریست.فازنوین مبارزات وطغیان بزرگ اجتماعی برای سرنگونی کلیت حکومت اوباش اسلامی با همه باند و جناحهایش که ازدیماه سال 96 استارت خورده و...مبارزات شورانگیز کارگران درسال97 خصوصا کارگران قهرمان هفت تپه وصنایع ملی فولاد اهوازو ...با شعار نان،کار،آزادی،حکومت شورایی !!تلاطمات واعتراضات سرتاسری پرشورآبان ودیماه سال98 که حکومت رابیش ازهرزمان دیگری تا لبه پرتگاه فروپاشی وسقوط محتوم به جلو رانده است رعدی درآسمان بی ابرنیست و...خشم فروخفته میلیونها انسان شرافتمند وکارکن علیه حکومت ارتجاع مذهبی وسرمایه و...نه، این آتشفشان خاموشی نخواهد گرفت و... اما همه اینها به خودی خود بشدت ناکافی است !؟طبقه کارگر، برای رهایی، برای پیروزی،برای کسب قدرت سیاسی و... نیازمند تشکل وسازماندهی ورهبری هدفمند است.بدون سازمانیابی،بدون نقشه وبرنامه وهدف ،بدون رهبری هدایتگر، مسئول ودلسوزوآگاه که درمیدان واقعی مبارزه حضوردارد،بدون یک مبارزه پرشورپراتیکال وهمه جانبه هیچ اعتراض ومبارزه ای به نتیجه وسرانجام نخواهدرفت.یا سرکوبش می کنند یا از میانه راه به انحرافش می کشند.نقش فعالین هشیاروآگاه کارگری دراین لحظات پرمخاطره جدال مرگ وزندگی بسیار مهم وبی بدیل است. برگزاری مجامع عمومی کارگری، تشکیل هسته ها وکمیته های مخفی کارگری، تاکید بربرپایی شوراهای کارگری و پررنگ نمودن دخالتگریشان درامرتولید و مخصوصا مناسبات کارودستمزدورفاهیات زندگی کارگران،ایجاد ارتباط ورابطه های معقول وسنجیده بین مراکز کارگری وصنعتی درسطوح منطقه،شهر،استانی وسراسری و... تشکیل واقدام به برپایی انواع شوراها،تشکلها وکمیته های محلات متشکل ازهمه زنان وجوانان وانسانهای آزادیخواه وبرابری طلب وبه جان آمده از حکومت اسلامی وبیماری درعین حال بامراعات اکید عدم شیوع بیماری وقرنطینه ونکات بهداشتی و سلامتی  که خوشبختانه هم اکنون نمونه های شکوهمند وموفقی در مقابله با بیماری کرونا درکرج وبرخی شهرو روستاهای کردستان مانند بانه،مریوان، پاوه،کرمانشاه و.... تشکیل شده است.     

 رفقای کارگر!                                                                               

باید متحد شویم.باید درکمیته ها،درمجامع عمومی، درشوراها یکی شویم.باید به پا خیزیم.روزهای پرشروشوراوج یابی مبارزات طبقاتی،روزهای انقلاب و فداکاری،روزهای سرنوشت سازدرپیش است.رفقای کارگر، باید آماده شویم !

زنده باد انقلاب کارگری --  زنده باد سوسیالیسم فوری

کامران پایدار

فروردین 99 

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است