درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اعتصاب  معلمان، گامی بزرگ در مسیرجنبش اجتماعی ایران

فراخوان اعتصاب دو روزه معلمان توسط شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در روزهای یکشنبه و دوشنبه (22 و 23 مهر ماه) در روز اول با استقبال چشمگیرروبرو شد و صدها شهر را در برگرفت. دانش آموزان و خانواده ها با آن همراه شدند. همزمان حمایت دانشجویان در دانشگاه تهران به هنگام سخنرانی روحانی در آن و نیزحمایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و حومه و بخش های دیگر منجمله اتحاد بازنشستگان  که درحال حاضر در تدارک اعتراض خود هستند را در بر داشت. این اعتصاب  بعد از اعتصاب سراسری در کردستان و نیز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون فضا را برای اتحاد و همدلی  بخش های مختلف جنبش اجتماعی در ایران که بدنبال خواست ها و مطالبات معیشتی و رفاهی و آزادیخواهانه هستند، هر چه بیشتر تقویت نمود. اتحاد و مبارزه متشکل و سراسری رانندگان کامیون در اعتصاب سه هفته ای مهر ماه با وجود ارعاب و تهدید و بازداشت توانست به بخشی از خواست های خود برسد وکماکان کوتاه نخواهد آمد و این در بیانیه ای از طرف تشکل های کامیونداران و رانند گان ناوگان حمل و نقل جاده ای بتاریخ 21 مهر منتشر شده است. تورم ساختاری در ایران و نیز کاهش ارزش ریال زندگی هشتاد درصد از جامعه را به تباهی کشانیده است ومضافا تهاجم سرمایه داری و خصوصی سازی نئولیبرالی به آموزش و پرورش و بهداشت و دیگر عرصه های مورد نیاز جامعه، برخورداری از حداقلی از زند گی انسانی را در ایران برای اکثریت  جمعیت جامعه ایران یعنی کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان ، دانشجویان، جوانان و بیکاران غیر ممکن کرده است. فراخوان اعتصاب متشکل معلمان در ٍبعدی سراسری و اعلام روشن خواستها و مطالبات و همراه کردن بخش های مختلف جامعه منجمله دانش آموزان و خانواده های آنها با آن، گام بزرگی در مسیر جنبش اجتماعی در ایران وشایسته حمایت بیدریغ و همه جانبه است.

کانون کارگران سوسیالیست

         بیست و دوم مهر ماه نود و هفت

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است