درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

بیانیه کانون معلمان ایران در تبعید

بنام معلم وبرای معلم

ربودن هاشم خواستار، یکی از فعالان سرشناس و مبارز جنبش معلمان، اقدام تروریستی حکومت اسلامی در پاسخ به اعتصاب فراگیرو پیروزمندانه ی معلمان است !

پس از ضربه خوردن شدید حکومت جنایتکار اسلامی از اعتصاب وسیع و موفق معلمان ،

 که همبستگی وسیعی در جامعه خفقان زده ایران را به همراه آورده ، و بدین ترتیب گام

دیگری بسوی سرنگونی محتوم حاکمان برداشته شد،

 رهبران منفور رژیم را به تکاپو برای درهم شکستن جنبش های اعتراضی، بویژه سر به نیست کردن عناصر آگاه و فعالان سرشناس این جنبش واداشته است.

 ربودن هاشم خواستار را باید در چارچوب برنامه ی عمومی رژیم برای سر به نیست کردن فعالان مبارزات اجتماعی ارزیابی نمود و با تمام نیرو و امکانات در مقابل آن ایستاد وآن را افشا نمود .

 اگر رژیم در هدف پلید خود نسبت به هاشم خواستار موفق شود، شکی نیست همین برنامه را که تاکنون علیه برخی از مبازران انجام داده است، این بار بطور منظم و در ابعاد وسیعتری

 علیه همه نیروها و فعالان جنبش های اجتماعی عملی خواهد کرد.

از این رو وظیفه ی همه انسانهای آزادی خواه و نیروهای سیاسی مترقی، تشدید مبارزه علیه حکومت اسلامی و بسیج افکار عمومی جهان برای جلوگیری از توطئه های جدید رژیم علیه مبازران در داخل کشور است. بنا براین از جنبش های دانشجویان ،معلمان ، پرستاران، دانش آموزان و کامیون داران

انتظار می رود با اعتراضات وسیعتر وهمبستگی علیه ربودن هاشم خواستار،برای آزادی ایشان وسایر معلمان، کارگران ، وفعالان سیاسی کوشش جدی نمایند.

همچنین نیروها ، جریانات سیاسی ، افراد وفعالین حقوق بشری در خارج از کشور می توانند با استفاده از همه ی امکانات، از طریق مبارزه علیه ارگانهای سرکوب رژیم در خارج از کشور ،یعنی سفارت خانه ها ، کنسولگری ها واماکن مربوط به رژیم اسلامی ، افکار عمومی در خارج از کشور را برای آزادی زندانیان سیاسی وفعالان اجتماعی بسیج نمایند .

در پایان با توجه به توطئه های جمهوری اسلامی از تمامی جنبش های مبارزاتی در درون ایران انتظار می رود، که با سازمان دهی غیر علنی وهرچه گسترده تر برای حفظ نیروهای شاخص و مبارز آتی ،برنامه ریزی نمایند تا بتوانند از زندان ، شکنجه وکشتار مبارزین جلوگیری نمایند .

کانون معلمان ایران در تبعید

تلفن : 0016477688556

moalem.d.t@gmail.comایمیل :                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=DVWfMc8LWas&feature=youtu.be

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است