یʝی ی

ی یی

 

ʐی یی ѐی јی ی ی ѐ یԘ ʁ ی

یی (Cam Keramik-İş) (Tm Bel Sen) ییی ی ( İletişim-İş) ی (Gıda-İş) Ә (KESK) یی ѐ ѐی ی јی (EMEK) јی廡 ی ȝی ѐ ʝʁ ی ی

ی یی ѐی јی یییی ѐ ʝʁ ی ی ی ی ی یی ϡ ʐی

یی (Cam Keramik-İş) (Tm Bel Sen) ییی ی ( İletişim-İş) ی (Gıda-İş) Ә (KESK) یی ѐ ѐی ی јی (EMEK) јی廡 ی ȝی ѐ ʝʁ ی ی .

ی یی ی ѐ仡 Ә (KESK) یی坝ی ی ǘ ی ی ی یی Ґ ѐ ̝ ѡ ی ј یی ѐ ͘ ѐ یԐ ی یޝ ѐ ی ѐ ی . ی юی юی یϺ ی ی ی یی. ی ᝡ юی ی ی ی ʝʁ ییی ʐی ی ی.

یی (Tm Bel Sen) ی ییی یϐی ییی ѐ ی ی ϡ :

ǐэ ی ѐ ʝʁ ۱۹۷۴ ی ϡ ی ی ی ی یʝی ی . یی ۲۰۰۷ ѐ ʝʁ ԡ ی ی . ی ѐ ی ی ی ی ی یϔ یє ییє ͘ یʝی ی .

ی ی ی ۲۰۱۸ ی یی ی ѐ ی ی ʝ ی ی ی ی ی ʐی ی.

ی یی ѐ ی юی ی ی ی یѡ ѐ ј . ی ی ѐ ϡ ی.

ی ی ѐ ʝʁ ʐی ی㻡 јی ѐ .

ی ی ی ی یی ی ޝ ی ی ییی ʐی یی. ی ͘ ی ی ی ͘ یی ی ی ی ی.

یی јی ی DİSK ی ѐ ی یی Gıda-İş ی :

ѐ ʝʁ Ԙʡ ͘ ǘ ی ԝ ی ی ی ϐی ѐ ʝ .

ی یی ی-۱۹ ی ǡ ѐ ی ی ی ѐ ی ی ی ی یی ی ی ѡ ییی. ی ی ی یʝی یǘی ی ѐ ʡ ی .

یʝی یی юی یی ѐ ی ی ј ی. ѐ ʝʁ ی ј ی 坐یی ʝ ی ǡ ی ͘ ѐ ی .

ѐ ی ʝʁ ی یی. ی 
Ґ ѐ ̝ ѡ یی ѐ ی ݘ ʡ ѐ یԐ ی ی ѐ ی!

Cam Keramik-İş ییی ی Birol Sarıkaş یی ی ی یی ѐ ی (یӘ) یی یی ѐ ی ی ی ϡ ʡ ѐ ʝʁ ی . یی ѐ ʝʁ ۲۰۱۸ یی ޝ ی ϡ .

͘ јی ی یʝی یی ѐ .

یʝی یی ѐ ی . یѡ ی یʝ ی ی ѐ . یی یی یԘ ѐ یی ی ی.

ی ی ی ѐ ʝʁ ی ی ی یی.

ی ی ǘی ی јی ی ی یʝی یی ѐی ی ʝ یی ی یی ی ѐ ی.

јی ی ی ۱۸ ۱۶ ی ی ۲۰۰ ѐ . 捘ی ی ѐ ی-۱۹ یی ی.

یی ی јی ی ѐ ی یی ѐ Ԙ ی ی ی ی . ی ʐی یی ѐ ی یی ی.

ѐ ʝʁ ی ی ʐی یی.

ی ѐ ʝʁ İletişim-İş DİSK یی ی ѐ ǘ ی ی ӡ ی ییی :

ی ی یی ی ی ی یǘ ی ѐ ϡ ѐ یی.

ی یʝی یی یی ʝ ی ѐ ی.

ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی یی یی !

ییی ی ی 㝁ی ی یی ی ی ی ی ѐ ی ی ѐ ی ی ی.

EMEK PARTİSİ ی ی ییی ʐی ѐ ʝʁ ѐ ʝʁ ی ی ی ۵۵ ی یی یی ѐی ѐ یی ی ѐ јی Ӂ یǡ یی ѐ ʝʁ ی .     

@syndica_7tape

 

ی ϡ