یʝی ی

ی یی

 

یی ی ی !

ѐ ی ҡ ی ѐ یԘ ʁ    ی ی .

ی ی   یϐ ی ی یϐی ѐ .

ی ی ѐ ی یی ی ϡ ی ϡیϐ Ȑیی .

  ی   ی یی ی  ی ѐ ی

  ی ʐی  ѐ ʁ  ی Ǎ   ی ʡ یی ی ی .

ی   ی ǐی ј ʁ Ӑ ی ی ϡ ی .

ی ی    ی  .

 ѐ ʁ ی ی ی ی   یی ی Ԙ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی  .

⭕️ ی ʁ ی   ی ѐی ی یی .

ѐ ʁ ی  ی ی Ԙ یԘ ʁ یی .

ی  ѐ یԘ ʁ ѐ Ґ یی ѐ ѐ ی ی ی یϡ .

۱۷ ی ۱۳۹۹

یی ѐ یԘ ʝ ʁ 

ϡ ی ѐ

_ 

__ی

ی__ی 

_____ی

ʐی ی ѐ ی   

یی یی ѐ یԘ ʝʁ🔻

syndica.hafttape@gmail.com

🔻 یی ѐ.یԘ ʁ   

@syndica_7tape

ی ی ی 

@Sandika7tapeh

 ѡ ی ی .

֡ ȡ ڡ Ԙ . ی ϐی ی .

 

ی ϡ