درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

پاسخی بە سخنان رفیق بهروز ناصری

(مطلبی از طرف یکی از رفقای فعال تشکیلاتی حزب کمونیست ایران و کومه له از داخل کردستان)

آرمان کریمی                                                            

در جلسەی پالتاکی ۱۵ آگوست در سطح اعضای خارج کشور کە در آن رفیق لقمان ویسی در مورد وضعیت کنونی حزب، خطر انشعاب و راه برون رفت از بحران کنونی برگذار کردە بودند نظرات و دیدگاههای متفاوتی در این زمینە رد وبدل شد کە در این میان رفیق بهروز ناصری مقالەای را جهت تنویر افکار رفقا و رهبری حزب در فضای مجازی بە رشتە تحریر در آوردە. در این میان کسانی را کە نظرات مخالف ایشان را مطرح نمودە ویا بە گذشتە سیاسی ایشان اشارە نمودەاند را غـیرسیاسی، فقر سیاسی و..... متهم کردە است و بە این نتیجە رسیدە است کە منشا تمام بحرانها و ناکامی و شکستهای کنونی حزب ناشی از بد رهبری کردن حزب میداند. ایشان بیان میدارد اگر رفقای مارا زیر ورو کنید و تکانشان دهید بجز اینکە چرا کمیتە مرکزی کۆمەلە در جلسات احزاب ناسیونالیست شرکت کردە است یک کلمە دیگر دال بر اختلاف و نظر سیاسی آنان باشد واقعا پیدا نمیکنید.

این سخنان و بیانات نشان از بی آگاهی کامل رفیق بهروز از اختلافات تئوریک و نظری در این تشکیلات میباشد. باز این جملە معروف کە این رفقا تبینی در سطح یک کاغذ A4 هم ندارند بە ذهن تبلور میابد. آیا بحث حاکمیت شورایی در کردستان ، اسلام سیاسی همچنین تحقق سوسیالیسم در یک کشور و فراخوان بە منشعبین کە تمامی اصول و اساسنامەهای حزب کمونیست و برنامەهای کۆمەلە را زیر سئوال میبرند، جهت پیوستن دوبارە بە این تشکیلات و بە رسمیت شناختن هر دو شاخە سازمان زحمتکشان بە نام کۆمەلە و چگونگی روابط با احزاب ناسیونالیست نمونە بارزی از این اختلافات و چرخش بە راست این رفقا نمیباشد؟ در تمامی کنگرەها بە صراحت و روشنی اعلام شدە است کە کۆمەڵە بە دلیل اختلافات استراتژیک از همکاری و اتحاد پایدار با احزاب ناسیونالیست و بورژوا در کردستان منع شدە است، باز ایشان اظهار میدارد کە برای یک حزب سیاسی مسئلە مهم در چنین شرایطی ارتباط سیاسی با احزاب مختلف و تلاش برای همکاری بین احزاب آنجا کە لازم ضروری است، لازم است تا ارتباط  سیاسی ، همکاری سیاسی بین احزاب فرهنگ گفتگوی سیاسی بین احزاب وجود داشت باشد. لازم بە ذکر است کە ایشان خیلی خوش باورانە بە قضیە مینگرد تمامی این مناسبات و ارتباطات در شرایط اپوزیسیون بودن و خارج بودن در قدرت سیاسی است و در صورت هرگونە انقلاب و دگرگونی کە منجر بە سرنگونی جمهوری اسلامی شود کل مناسبات و قراردادهای موجود مابین کۆمەلە و حزب کمونیست با احزاب بورژوا ناسیونالیست دگرگون میشود ودر شرایط  تازە کل مناسبات بر اساس توازن قوای جدید شکل میگیرد. آیا با تجربەای کە از احزاب ناسیونالیست در کردستان شاهد بودەایم میتوان بە چنین مناسباتی دلخوش بود؟ ایا این نوعی سادە اندیشی نیست؟ بنا براین باور و اعتماد بە این نوع جریانات بوررژوای نوعی خیال پردازی و سادە اندیشی است. نمونە بارز این نوع همکاریها میتوان بە مسالە تحریم انتخابات دوازدەهمین دورە ریاست جمهوری در اردیبهست ٩٦ و شوراهای شهر و روستا اشارە کرد. دراین اطلاعیە مشترک تمامی احزاب رو بە جامعە خواهان تحریم انتخابات شدند اما احزاب کردستانی بنا بە ماهیت بورژوایی و سازشکارانەای کە داشتند هنوز جوهر امضایشان خشک نشدە بود هرکدام بە شیوەاهای خاص خود نسبت بە تعهدی کە دادە بودند عقب نشینی کردند. سازمان زحمتکشان و حزب دمکرات کە همسو با اصلاح طلبان حکومتی بودند خواهان شرکت مردم در انتخابات شوراهای شهر و روستا و تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند و عملا مردم را بە پای صندوقهای رای سوق میدادند. شاید این رفیقمان بە این نوع مناسبات دلخوش است. رفیق بهروز تمام کسانی را کە در نقد نظر ایشان و یا کسانی را همراه نظرات خود و همفکرانش نمی بیند بە غیر سیاسی میداند و آنانرا بە بانی و ایجاد فضای ناسالم و آلودە و سازمان دادن دوبارە جنگ بین حزب دموکرات و کۆمەلە متهم میکند. در بخشی از نوشتەهایش چنین مینویسد:محمد کمالی و امثالهم بایستی بە جای اینگونە تبلیغات سطحی و تحریک آمیز و احساسات برانگیز مقداری سیاسی تر نظر دهند در مورداینکە چە باید کرد کە احزاب کردستانی کە همە هم مسلح هستند اختلافات خود را بە شیوەای فرهنگی و متمدنانە بر سر میز مذاکرە و نهایتا مراجعە بە آرای مردم رفع و رجوع کنند و نە با جنگ مسلحانە. جای بسی تعجب است از رفیق بهروز کە سنگ حزب دمکرات را بە سینە میزند کسانی کە مذاکرە با این حزب را بر خلاف مصوبات و قطعنامەهای کۆمەلە و حزب کمونیست کە خود و رفقایش آن را تصویب نمودەاند ریاکار و سطحی نگر میداند و بیان میدارد جنگ، جنگ است و در جنگ هم افراد کشتە میشوند. دوست عزیز گویا فراموش نمودەاند جنگی کە بە ناحق بە کۆمەلە تحمیل نمودند، اسرای جنگی کۆمەلە را در میدان جنگ تیرباران کردند، اعلام جنگ سراسری نمودند محل عبور و مرور پیشمرگان کۆمەلە را بە جمهوری اسلامی اطلاع میدادند و اکنون نیز هر از گاهی از زبان رهبرانشان بە کۆمەلە و حزب کمونیست ایران هجوم مێاورند. آیا با چنین سوابق تاریکی از این حزب میتوان بە مناسبات سازندە دلخوش بود؟ در مورد بحران درون تشکیلات رفیق بهروز بعد از کلی گویهای فراوان بە این نتیجە میرسد کە میتوان این بحرانها را سپری نمود بە شرطی کە کمیتە مرکزی حزب مسئولیت این شرایط بوجود آمدە را بپذیرد و مثل همە جوامع و حکومتها وقتی ناکامی بوجود آمد کە روی حزب و سلامت حزب تاثیر منفی داشتە باشد، رهبری باید از سمت خود کنارەگیری نماید. راه برون رفت را در پنج مورد بیان داشتە است و در بند چهارم آن اشارە مینماید کە اعتماد زمانی بازسازی میشود کە رهبری حزب اعلامهای گذشتە خود را کە مبتنی بر اتهامات بی اساس سیاسی بودە کە از رهبری حزب و رفقای دور و برآنان بوجود آمدە است، تقسیم تشکیلات بە چپ و راست ناسیونالیسم و کمونیست، این تقسیم بندیها نا مسئولانە است کە تشکیلات را بە این روز انداختە است کنار بگذارد.

گویا این رفیق از کرات دیگری پا بر زمین گذاشتە است و ماشین خود را با سرعت زیاد در  یک جادە یکطرفە بە حرکت در آوردە است. لازم است ایشان یک بار دیگر تمامی مصوبات و قطعنامەهای کنگرەهارا مرور نماید آنگاه نگاهی بە موارد اختلافات بیندازد و ببیند کدام یک از طرفین از سیاستهای رسمی حزب عدول نمودەاند و منصفانە قضاوت نماید. حزب کمونیست ایران با وجود تمامی مشکلات و موانع سر راه و با وجود انشعابات از جملە حزب کمونیست کارگری کە ضربە مهلکی بە این تشکیلات زد هنوز هم پرچمدار سوسیالیسم در ایران و کردستان میباشد. آیا رفیق بهروز خود را در این بقول ناکامیها و شکستهای حزب کمونیست کە خود یکی از منشعبین بودند سهیم میداند؟ این حزب با جانفشانی هزاران رفیق کمونیست و آزادیخواه و برابری طلب بە ثمر نشستە است و کسانی امثال شما کە امروز بە مسیر دیگری سوق دادە شدەاید نمیتوانید خللی در عزم و ارداە افراد این حزب ایجاد نمائید. این تشکیلات بە موفقیتهای چشمگیری چە در سطح ایران و چە در سطح کردستان دست یافتە است. امروز یک آلترناتیو سوسیالیستی در تمامی اعتراضات و اعتصابات در ایران نمود عینی یافتە است و بە امید دست یافتن بە یک جامعە سوسیالیستی.

آرمان کریمی

٢٨ شهریور ١٣٩٩

ارسالی به کانال تلگرامی:

انقلاب_كارگرى

https://t.me/enghelab_karegari

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است