یʝی ی

ی یی

 

 

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=fc178d678e&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-1244648376074043820&th=17598eda4b95db55&view=att&disp=safe&realattid=17598ed34e47ef879f11

͘ یی ی ی ѐ ʁ 

یی ی ی ی   ی یی ی ی ی ۱۵ ѐ یԘ ʁ یی ی ی ی ی ی ѐ ԝی ی ی ј ییی ی ј (ی)    یی ی ͘

یی ѐ یԘ ʁ ی ی ѐ ʐی ǡ    ѐ ʁ.

ѐ ѐ Ԙ ی !

۱۵ ۱۳۹۹

یی ѐ یԘ ʁ

ϡ ی ѐ

_ 

__ی

ی__ی 

_____ی

⭐️ ʐی ی ѐ ی    

یی یی ѐ یԘ ʝʁ🔻

syndica.hafttape@gmail.com

🔻 یی ѐ.یԘ ʁ   

@syndica_7tape

 

ی ϡ