درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

گروگانگیری از شهروندان موقوف!

به دنبال ترور محسن فخری زاده از عناصر جمهوری اسلامی در برنامه موشكی-هسته ای ایران، خبر اجرای حكم اعدام احمد رضا جلالی به اتهام "جاسوسی برای دولت اسراٸیل" از راه رسید.

مانند همیشه ماحصل "تقویت دستگاه امنیتی" و "دفاع از امنیت ملی" جمهوری اسلامی، به انتقام گیری و گروگانگیری از شهروندان بی دفاع و تشدید فضای سرکوب و ارعاب انجامید. اینبار هم جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی آن ضعف و زبونی سیستم خود در حفظ عناصر و عوامل خود را، به هجوم بیشتر به مردم ایران تبدیل کردند.

همانگونه كه انتظار میرفت اولین قربانیان تروریسم دولتی دول ارتجاعی منطقه، مردم بیگناه در ایران، عراق، سوریه، اسرائیل، لبنان، فلسطین و ...اند.

اگر صحنه جدال این جنایتكاران در عرصه سیاست در قرن ۲۱ تنها به ترور و سلاخی عناصر و پادوهای خود در كویر برهوت می انجامید و تركش های آن بلاواسطه دامن جامعه و شهروندان را نمیگرفت به طور قطع اكثریت مردم جهان از سلاخی شدن جنایتكاران به دست همدیگر ابراز خوشحالی میكردند. اما جهان سیاست، جهان سرگرمی و تفریح نیست؛ جبران مافات برای جمهوری اسلامی، به معنی قربانی كردن مردم محروم در جامعه ایران است. "تحكیم امنیت نظام" این مرتجعین، تعرض به آزادی و امنیت مردم ایران است.

از تهران تا بیروت، از بغداد تا تلاویو مقابله با جنگ و جدال دول مرتجع منطقه، امر طبقه كارگر و جنبش آزادیخواهی در این جوامع است. این گام اول در تامین امنیت و آسایش مردم منطقه است.

زمزمه های اجرای احكام اعدام و تعرض اخیر جمهوری اسلامی به شهروندان ایران به بهانه ترور عناصرش را باید لگام زد. سرنگون كردن ارتجاع حاكم بر ایران نه توسط دخالت از بالا و با ایجاد ناامنی در جامعه، بلكه امر جنبش ما، جنبش آزادیخواهانه طبقه كارگر است. 

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

۲ دسامبر ۲۰۲۰                          

__________________________________________

سرنگون باد حکومت! بروخی حکومه ت!

شعار اعتراضات امروز در سلیمانیه کردستان عراق

صبح امروز چهارشنبه ۲ دسامبر ۲۰۲۰، شهر سلیمانیه شاهد تظاهراتی چند هزاران نفره مردم  بود. این تظاهرات در ادامه دهها تظاهرات بسیار بزرگتر در شهرهای بزرگ و کوچک کردستان عراق در سالهای اخیر علیه فقر و فساد مالی دولت اقلیم و احزاب حاکم است.

مدتی قبل گروهی از معلمین شهر در اعتراض به تعویق افتادن پرداخت حقوق طی التیماتومی به دولت اقلیم اعلام کردند که در صورت بی جوابی، به خیابان ها خواهند آمد.

بخش اصلی صف مقدم اعتراض امروز، زنان بودند که در سخنرانی های پرشورشان علیه فساد و دزدی، ادامه وضع را غیرقابل تحمل دانسته و مردم سایر شهرهای کردستان عراق را به اعتراض و انقلاب علیه وضع موجود فراخواندند. برخی از شرکت کنندگان مطالبه دریافت حقوق داشتند، برخی هم با صدای بلند خطاب به خبرنگاران گفتند "ما نه برای حقوق معوقه، که برای خواست سرنگونی این حکومت و برای انقلاب اینجا آمده ایم"!.

در صفوف تظاهرات کنندگان شعار "سرنگون باد حکومت" برجسته بود. یکی از پیشمرگان و زندانیان سیاسی سابق در مقابل دوربین به خبرنگاران گفت که شرمنده است که نتیجه فداکاری های او و امثال او حکومتی شده که مقامات آن مشتی دزد و مزدوراند، و او امروز آرزوی سرنگونی این حکومت را دارد.

تظاهراتی که ظاهرا برای اعتراض به عدم پرداخت حقوق به راه افتاده بود، توسط شعارهای "بروخی بروخی" (سرنگون سرنگون)، به فراخوان و دعوت مردم در سایر شهرهای کردستان عراق تبدیل شد، تا دسته جمعی راهی برای بیرون آمدن از این اوضاع و خلاصی از حکومت اقلیم و احزاب حاکم پیدا کنند.

دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی) خود را بخشی از مبارزه حق طلب مردم آزاده علیه حاکمیت و احزاب ارتجاعی و فاسد کردستان عراق و برای رفاه، آزادی و عدالت اجتماعی میداند و دست تک تک سخنرانان، آژیتاتورهای توانا و سازماندهندگان این اعتراضات را می فشارد و بویژه به زنان مبارز پیشقدم در این مبارزات درود می فرستد.

دفتر کردستان حزب حکمتیست (خط رسمی)

۲ دسامبر ۲۰۲۰

________________________________________

دست تروریستها از آینده مردم ایران کوتاه

ترور یکی از مهمترین عناصر جمهوری اسلامی در برنامه موشکی و هسته‌ای و معاون وزارت دفاع و ارتش، یکبار دیگر و در ادامه ترور عناصر دیگر برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، سرها را به طرف دولت اسرائیل و موساد برگرداند. علیرغم سکوت دولت نتانیاهو، میدیای رسمی، اتاقهای فکری، دول و افکار عمومی به حق انگشت اتهام را به سوی دولت اسرائیل و موساد، سازمان امنیت این کشور، نشانه گرفته اند.

در توضیح هدف و بهانه این ترور از اهدافی چون "تحریک" جمهوری اسلامی، خدشه دار کردن پروسه مذاکرات احتمالی امریکا و ایران و متشنج کردن فضا علیه "سازش" دولت بایدن با جمهوری اسلامی و نهایتا ضربه زدن به برنامه های موشکی و هسته ای جمهوری اسلامی، نام برده میشود. قطعا تروریسم دولتی دولت اسرائیل ادامه سیاست داغ نگاه داشتن بازار کشمکش و تشدید فشار بر جمهوری اسلامی است. اسرائیل اما با اتکا به تروریسم دولتی خود نه فقط در پی تشدید کشمکش میان ایران و امریکا و "ممانعت" از برنامه های موشکی و هسته ای جمهوری اسلامی، که در پی تثبیت موقعیت خود بعنوان نیرویی مقتدر، با دستگاههای جاسوسی و تروریستی با قدرت، نه فقط در مقابل جمهوری اسلامی که در مقابل سایر دول منطقه ای از ترکیه تا عربستان است.

دولت اسرائیل خود را برای تبدیل شدن به قدرت بلامنازع و طرف حساب بورژوازی عرب، در مقابل نفوذ فعلی جمهوری اسلامی، آماده میکند. سیاستی که یک وجه آن مذاکره و "دیپلماسی" است و وجه دیگر آن دامن زدن به تروریسم دولتی، کشتار مردم بیگناه فلسطین و نوار غزه و .... است.

اهداف طرفین در این جدال و کشمکش ارتجاعی، موقعیت و جایگاه تلفات و ترورشدگان و .... طرفین در این جنگ، کمترین تغییری در این واقعیت که این جدال، این دامن زدن به تروریسم رسمی و آشکار، این تهدیدات و نا امنی فضا و تشدید فضای امنیتی بویژه در ایران به مبارزه آزادیخواهانه مردم علیه ارتجاع حاکم لطمه میزند تغییری نمیدهد.

جمهوری اسلامی در کنار تهدید به انتقام گیری در وقت خودش، همزمان با "اعتراف" به ناتوانی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی خود در تقابل با ترور عناصر و عوامل خود، بر تقویت این دستگاه سرکوب تاکید میکند و اولین قربانیان این تقویت و "دفاع از امنیت کشور" نه موساد و دولت فاشیست اسرائیل، که فعالین اجتماعی، فعالین کارگری و زنان و مردان معترضی خواهند بود که برای خلاصی از جهنم موجود به پا خاسته اند. کمربندهای دستگاه سرکوب در درجه اول علیه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه سفت خواهد شد.

این جدال، این تروریسم سازمان یافته دولتی، این رقابت بر سر تقویت موقعیت دولت صهیونیست اسرائیل، ترکیه و ... یا جمهوری فاشیست اسلامی، جدال ما نیست. آزادی و امنیت مردم، جنبش آزادیخواهی و طبقه کارگر در ایران، ترکیه، اسرائیل، عراق، سوریه، لبنان و .... منوط به عقب راندن این ارتجاع، از نوع اسلامی آن تا صهیونیست یا ناسیونالیستی آن، در عقب راندن تروریسم دولتی این ارتجاع، است. این اولین قدم در دفاع از زندگی، امنیت و آسایش مردم در این منطقه به خون کشیده شده است. مقابله با این ارتجاع در هر شکل و نوع آن مقابله مشترک مردم به تنگ آمده از آن از تهران تا بیروت، از بغداد تا اورشلیم، از جده تا آنکارا است.

به زیر کشیدن ارتجاع حاکم در ایران، عراق، اسرائیل، عربستان، ترکیه و سوریه و ..... کار مردم آزادیخواه و در راس آن طبقه کارگری است که نفرت از دولت "خودی" مانع دیدن مخاطرات دیگر و نقش سایر دول و نیروهای ارتجاعی در مقابله با آزادی، رفاه و امنیت خود نمیشود. باید علیه این تروریسم رسمی، دولتی و سازمان یافته متحدانه ایستاد. به زیر کشیدن ارتجاع اسلامی در ایران کار ما، جنبش آزادیخواهانه و رادیکال طبقه کارگر و مردم محروم است. دست تروریستها از آینده مردم ایران کوتاه!

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست (خط رسمی)

۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ ( ۱۰ آذر ۱۳۹۹)

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است