درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اطلاعیه شماره 4 ( فراخوان به آکسیون اعتراضی).

نگذاریم صدای کارگران زندانی خاموش شود.

شرایط جسمی اسماعیل بخشی وسپیده قلیان درزندان بسیارناگوارگزارش شده بطوریکه

درملاقاتی که با خانواده خود داشتند قادربه تشخیص زمان ملاقات وروزوشب نبودند و

آثارشکنجه درصورت هردو نمایان بوده درضمن اسماعیل بخشی دریکی ازمخوف ترین

بندهای زندان کارون اهواز یعنی بند 8 درانفرادی محبوس است . وهمچنین سپیده قلیان

هم درانفرادی زندانی وعلی نجاتی راهم گزمه های رژیم ازمحل سکونت او ربودند .

درتداوم اعتصابات کارگران نیشکرهفت تپه کارگران مجتمع صنایع فولاد اهوازمحکم و

ثابت قدم بیست وششمین روز اعتصابات خوددرخیابان نادری وبازاراهوازوبا حمایت ـــ

مردم انجام دادند وشعارمیدادند / کارگرزندانی آزاد باید گردد/.

اعتصابات کارگران نیشکرهفت تپه وصنایع فولاداهوازبیش ازپیش کارگران به فراتراز خواسته های صنفی رهنمود داده.

انسانهای مبارزوشریف گوتنبرگ .

مواردآمده دربالا تنها گوشه ائئ ازسرکوب ودستگیری وشکنجه کارگران وآزادیخواهان

توسط رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بوده وهست .اینک برای پشتیبانی ازخیزش

مردم فرودست وبپاخواسته وحمایت ازآزادی بدون قید وشرط کارگران زندانی وسایر

زندانیان سیاسی وآزادیخواهان درآکسیون اعتراضی ( شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم

ایران ــ گوتنبرگ سوئد ) که درروزشنبه 8 دسامبرساعت 14 در/ برونس پارکن /برگذار میگردد شرکت نمائیم .

سرنگون بادرژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران .

برقرارباد پیوند اعتصابات کارگری با خیزش مردم فرودست ایران .

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم ایران ــ گوتنبرگ سوئد .

پنجم دسامبر2018

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است