درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

سرکوب، دستگیری، شکنجه و زندان، نخواهد توانست

خللی در مبارزه آشتی ناپذیر کارگران ایجاد نماید!

جمهوری اسلامی سرمایه داری که در مقابل اعتصابات و اعتراضات پر شکوه کارگران نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز، رانندگان کامیونها، تحصنهای معلمین، بازنشستگان، دانشجویان ... و مقاومت سر سختانه سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد در تقابل با سندیکا سازی دولتی مستاصل و هراسان مانده، تنها راه چاره خاتمه دادن به این اعتراضات را کماکان در دستگیری، زندان و شکنجه جستجو میکند.  رژیم سرمایه داری اسلامی از طریق دستگاههای امنیتی اش با به بند کشاندن و شکنجه و آزار فعالین کارگری خاموش کردن اعتراضات وسیع و اجتماعی جاری را در سر میپرورانند. غافل از اینکه هجوم فاشیستی برعلیه جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی دیگر کارساز نیست.   

 امروز هزاران کارگر نیشکر هفت تپه ، فولاد اهوازبا حمایت میلیونها انسان زحمتکش دیگر شعار " نان، کار، آزادی و اداره شورایی" را فریاد میزنند و  مسائل و خواسته های جنبش کارگری را به مسائل و خواسته های محوری کل جامعه تبديل کرده اند و طنین صدای آنها در سطح ایران و جهان انعکاس یافته است. قطعا برای حکومت سرکوبگری که در ميان دريايی از نارضايتی توده های کارگر و زحمتکش قرار گرفته ، تاب تحمل چنین اعتراضات و اعتصاباتی که توانسته همبستگی و اتحاد بین جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی را ایجاد نماید، نخواهد ماند. این نیرو با مبارزه و قد برافراشتن خود به جامعه امید داده است، با تهدید و دستگیری فعالینش براحتی کنار نخواهد زد.

اعتراضات، اعتصابات و مبارزات کارگران جو استبدادی چهار دهه حکومت سرمایه داری در ایران را شکسته، و اعتماد و باور به نیروی خود را به جایی رسانیده که با سازمان دادن خود و نیروهای متحدشان کلیت نظام سرمایه داری را مورد تهاجم قرار داده اند.  حقيقت همچنان است که قدرت کارگران و زحمتکشان، آن زمان که در جریان مبارزه به سلاح آگاهی و سازماندهی مجهز شود، می تواند معادلات جامعه را به نفع کل آحاد جامعه تغییر دهد. این نیروی اجتماعی در حال گسترش است و ترس و وحشت و سراسیمه گی رژیم اسلامی و کل سرمایه داری از شکل گیری آلترناتیوضد سرمایه داری دردرون همین جنبش اجتماعی خواهد بود.

   این جنبش اجتماعی شده است، رژیم با زندان و شکنجه فعالین کارگری این جنبش راه بجائی نخواهد برد، کما اینکه این دستگیرها، نیرویهای مبارزاتی موجود در میدان را مصمم تر می نماید که تا کسب مطالباتشان و آزادی هم طبقه ایهای زندانیشان از پای نشینند و این خواست را به خواست میلیونها کارگر دیگر تبدیل نمایند. حکومت با این دستگیریها، تنها بادی کاشته است که حاصل آن توفان خواهد بود. اتحاد و همبستگی بین بخشهای مختلف کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی هرروز وسیعتر و محکمتر میشود. صف عظیمی در مقابل کلیت رژیم سرمایه داری در ایران قد علم میکند که توان اداره و هدایت جامعه را به نفع اکثریت جامعه داراست.

با گسترش جنبش توده ای کارگران وهمدلی سایر جنبش های اجتماعی وشکل گیری آلترانتیو شورایی از دل مبارزات هیچکدام از شگردهای نظام گندیده سرمایه داری در ایران، نمی تواند اختلالی در اراده طبقاتی کارگران و متحدینش برای ایجاد جامعه ای که برایش بهای سنگینی داده اند، ایجاد کند.

پیش به سوی ایجاد شوراهای کارگری و مردمی!

                                           کانون کارگران سوسیالیست                    

دسامبر  2018

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است