درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

هشت مارس ورهایی زنان

هشت مارس فرا میرسد. زنان از قوای خویش سان می بینند وبرای رزم نهایی آماده میشوند. در طول تاریخ ایران هیچگاه ما با چنین جنبش زنان رزمنده ای روبرو نبوده ایم. جنبشی در حال انفجار که محصول سالها جنگ خیابانی با عوامل حکومتی وفرهنگ پدرـ مرد سالار است . جنبش زنان به تنهایی در برگیرنده بخش های بزرگی از نیروی جنش های اجتماعی دیگر است .کارگران ، دانشجویان ، پرستاران ومعلمان وزنان خانه دار از اجزای این جنبش اند وهمین موقعیت وارتباط با جنبش های دیگر وزن جنبش زنان در جنبش انقلابی ایران را بسیار بالا برده است فعالیت آلترناتیو های بورژوا برای جذب این جنبش از طریق مهره های معین و تاکید برفقط برخی خواسته هایی که رهایی کامل را در برندارند صورت میگیرد. در حالیکه جنبش انقلابی وکارگری ایران علاوه بر بخش عظیم زنان کارگر در این جنبش امکان شرکت میلیونی زنان در قدرت سیاسی  دخالت در سرنوشت خود وقدرت سیاسی را پیش میکشد .آلترناتیو های بورژوایی در بهترین حالت واز طریق شرکت نخبه گان والیت ها در پارلمان پاسخ دخالت در سرنوشت خودرا میدهند. امروز اداره شورایی جامعه شعار مطرح در جنبش های اجتماعی است ومردمان فرودست می خواهنداز این طریق در سرنوشت خود دخالت کنند.

 بی اعتنایی به قدرت سیاسی که عمدتا ربط جنبش زنان را به قدرت سیاسی انکار  میکند از جمله مسائل مهمی است که باید با آن مقابله کرد وبرای تضمین دخالت در قدرت سیاسی از سوی زنان آلترناتیوی داشت. در سایه چنین قدرتی است که هر لحظه زنان خواهند توانست از آزادی ورهایی خود دفاع وصیانت کنند. متاسفانه به این مسئله مهم پرداخته نمی شود وحتی تئوریهایی برای این بی اعتنایی به قدرت سیاسی در جنبش زنان  ساخته میشود. بالاخص آلترناتیو های بورژوایی از این بی اعتنایی سود میبرند.جنبشی با این پتانسیل عظیم برای تعیین تکلیف زنان با سیستم وحکومت غالب در معرض خطر استیلای دشمنان رهایی زنان است .آنها از طریق محدود کردن دایره مطالبات زنان آنرا بقدری تعدیل میکنند که یک سرهنگ باز نشسته هم بتواند پاسخ گوی آن باشد وحول خواسته هایی چند پتانسیل انقلابی این جنبش را تخلیه کند وافرادی مناسب این ایده را  سخنگوی آن کنند. اگر شکل دخالت گری در قدرت سیاسی هم مطرح باشد پمپئو ودیگر مهره ها وهم طبقاتیهایشان حرفی برای گفتن نخواهند داشت. عناصر نقد این آلترناتیو ها عمدتا از دل رابطه با قدرت سیاسی در میاید. همزمان این نگاه به قدرت سیاسی عناصر همبستگی با جنبش های انقلابی ودر راس آنها طبقه کارگر را رقم میزند.

مسئله مهم دیگر علاوه بر این بار عظیم کارخانگی بر دوش زنان باید موضوع مهم جنبش زنان برای رهایی تلقی شود . راهکار سوسیالیستها اجتماعی کردن کارخانگی است . بورژواها به تقسیم کار بین زن ومردویا وظیفه خانواده تک والدی  اکتفا میکنند ودعوا را به خانه میکشد در حالیکه جامعه مسول پرداخت هزینه های کار خانگی وساعات این کار طاقت فرسا است. نگهداری از کودکان ، بیماران ، سالمندان وپرورش نیروی کار... بعهده جامعه است .بورژوا ها بهیچوجه نمی خواهند این هزینه را متقبل شوند.حل مسئله کارخانگی با شعار رفاه از سوی کارگران و نیروهای انقلابی پیوند نزدیک دارد وخواسته های اجتماعی را در کنار خواسته های حقوقی قرار میدهد.

 خواسته های اجتماعی را نباید از مطالبات حقوقی جدا کرد. طرح توامان آنها آلترناتیو های بورژوایی را بعقب میراند. امکان فریبندگی را از آنها میگیرد. خطر تحلیه انرژی جنبش عظیم موجود را توسط آنها منتفی میکند.

 مطالبات کنونی زنان تنها این دو مطالبه نیست بلکه لغو حجاب اجباری و برابری کامل ورفع تبعیض جنسیتی وحقوق برابر در همه عرصه ها وحاکمیت بر جسم وسرنوشت خود وتضمین اجتماعی آن از طریق دخالت در قدرت سیاسی واز میان برداشتن نقش دین در دولت وقوانین اجتماعی و...  یک مجموعه بهم پیوسته است  که شرط لازم رهایی زنان را تشکیل میدهند. مطالبات حقوقی ،  اجتماعی ونقش در قدرت سیاسی موضوعات بهم پیوسته ولایتجزی  در جنبش زنان برای رهایی کامل است. حفظ این یکپارچگی بعهده فعالین عرصه انقلاب  ومشخصا رهایی کامل زنان است.ما از آنرو بدو مطالبه فوق برجستگی دادیم که عمدتا وبدلایل مختلف نادیده گرفته شده یا بی اهمیت در جنبش زنان تلقی میشوند واین دو مطالبه علیرغم اهمیتشان بدون تحقق خواسته های دیگر مثل لغو حجاب یا حاکمیت بر جسم وسرنوشت خویش و...که یک مجموعه بهم پیوسته است رهایی کامل زنان را تامین نمی کنند. در عین حال از قدرت سیاسی تا همانجا سخن گفتیم که بعنوان اداره شورایی جامعه مورد توافق قرارگرفته است.ودر حال حاضر برجسته ترین خصوصیت قدرت سیاسی آینده بشمار میرود وتوسط کارگران بمیان آمده واز سوی نیروهای مدافع آلترناتیو سوسیالیستی هم برسمیت شناخته میشود. راه حلی کارگری وشورایی  ورابطه اش با آزادی کامل زنان که از بند های مورد توافق شورای استکهلم نیزبوده است.

شورا از همه آزادیخواهان میخواهد روز 8 مارس در تظاهرات مشترکی که با شرکت شورا و کمیته ها ونهاد های مدافع رهایی زن وفعا لین بین المللی درسوئد برگزار میشود شرکت نماییند ساعت     6 از هومله گردن بطرف سرگل 

HOMLEGÅRDEN  KL 6   DEMNSTRATIONSTÅG  TILL SERGELSTORG

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم زنده باد رهایی کامل زنان

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

بر قرار باد دولتی کارگری وشورایی 

 شورای استکهلم 190304

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است