درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

گرامی باد روزجهانی اول ماه مه

روزاول ماه مه روز اعلام جنگ طبقاتی جهانی طبقه کارگربرعلیه طبقه سرمایه داری است .

روزیکه زحمتکشان محروم برای بدست آوردن خواستهای خودبه مبارزه برخواستند .

ولی ازآنجائیکه درشرایط کنونی ناامنی اقتصادی واجتماعی وفقرواختلاف طبقاتی بیش از

حد توسط دولتهای سرمایه داری زندگی زحمتکشان ومردم فرودست را دربرگرفته .

واگربه اوضاع طبقه کارگر وسایرزحمتکشان ایران توجه کنیم می بینیم علاوه برداشتن

زندگی زیر خط فقر ونا امنی اجتماعی ازسایرحقوق ابتدائئ ازجمله آزادی عقیده وداشتن

کار وتشکیلات مستقل کارگری وحق اعتصاب وبیمه درمانی رایگان و...... محروم هستند.

علاوه برآنهمه معضلات اینک مردم زحمتکش وفرودست ایران دچار سیل شده وهزاران

نفر خانه وکارخود راازدست داده وصدها کشته راشامل شده . قطع شدن راه ها وزیرآب

رفتن مزارع وکشته شدن دام ها را درپی داشته .

دراین میان ضمن اینکه رژیم سرمایه داری جمهوری ایران هیچ راه برون رفت ازاین

معضلات ( که خود باعث وبانی آن بوده ) را ندارد بعلاوه اقدام به دستگیری مردم جان

به لب رسیده میکند وبا پادگانی کردن فضای شهرهای سیل زده ( ازجمله اهوازو......)

دقیقا حکومت نظامی را بوجود آورده .

رفقا وفعالین جنبش کارگری.

با نظری کوتاه به معضلات ونقاط ضعف تاریخی درون جنبش کارگری اشاره میکنیم.

ازجمله .

ازآغازبوجود آمدن /تضاد کاروسرمایه وبه دنبال مسلح شدن طبقه کارگربه سوسیالیسم علمی

ایده های مخالف جنبش کارگری برای پیش برد دیدگاهای سیاسی وطبقاتی خود دربخش ــــ

زیادی ازتشکلات سیاسی وصنفی کارگران جهان نفوذ کرده است.

ازتفکرات مخالف جنبش کارگری که جایگاه طبقاتی خودرادرجهان وبه تبع درایران دارند 

میتوان به سکتاریسم ( خودمحوری) ورفرمیسم وفرقه گرائئ و.... اشاره داشته باشیم .

ضمن اینکه .

 جنبش رادیکال کارگری درجهان بمانند رودخانه ائئ خروشان وبه کمک فعالین واقعی خود 

از همه این موانع وتفکرات ضدکارگری عبورخواهد کرد .

رفقا وفعالین جنبش کارگری.

همبستگی وپیوندمبارزاتی واولویت دادن به پشتیبانی ازمنافع طبقاتی کارگران درعمل میتواند 

یکی ازبهترین شیوه مبارزه برعلیه رژیمهای سرمایه داری جهانی باشد وتاریخا هم این روش

ثابت شده.

وبا توجه به نزدیک شدن روزجهانی قدرت نمائئ طبقاتی کارگران جهان یکباردیگربر

خواسته های خودمان پای فشاری کنیم 

1ـ آزادی بدون قید وشرط کلیه کارگرا ن زندانی وسایرزندانیان سیاسی.

2ـ آزادی حق اعتصاب وتشکل های کارگری.

3ـ پرداخت حقوقهای معوقه .

4ـ تامین آموزش وپروش رایگان وبرچیده شدن مدارس خصوصی .

5ـ تامین سیستم پزشکی رایگان .

6ـ پرداخت خسارات حاصل ازسیل وبازسازی منازل تخریب شده

ضمن اینکه ـ کارگران وزحمتکشان ومردم فرودست ایران کاملا به این نکته

مهم آگاهی کامل دارند که تهیه وبعمل درآوردن خواستهای آمده دربالا تنها زمانی جامعه

عمل می پوشاند که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی سرنگون وبجای آن طبقه ــــ

کارگرقدرت رادردست گیرد .

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد اول ماه مه روزقدرت نمائئ طبقاتی کارگران جهان .

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم.

برقرارباد پیوند اعتراضات مردم فرودست سیل زده با اعتصابات کارگری

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم ایران ـ گوتنبرگ سوئد .

24 آپریل 2019 برابر4 اردیبهشت 1398 خورشیدی

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است