درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اول ماه مه98

طبقه کارگر ومتحد کردن جنبش های اجتماعی

در سالی که گذشت طبقه کارگر ومزد بگیران درایران،با بیش ازهزارا وهفتصد حرکت اعتراضی٬علیه سیاستهای سرمایه داری در ایران به مبارزه دست زدند.مطالبات کارگران٬معلمان٬پرستاران ٬دانشجویان ودیگر ستمدیده گان ومحرومان جامعه  ایران فراتر از معیشت ٬رنگ وبوی طبقاتی به خود گرفت.شعار علیه خصوصی سازی اعتصاب عمومی کردستان علیه اعدام٬به خیابان آمدن کارگران خوزستان با شعار نان٬کار٬آزادی ـ اداره شورایی ٬جنبش طبقاتی ایران رابعد از چهل سال فراز ونشیب جان تازه ای بخشید.

عروج جنبش کارگری واتحاد عمل با دیگرجنبش های اجتماعی منجمله جنبش زنان و دانشجویان با مبارزات چند هفته ای در هفت تپه و فولاد، بر جسته شدن شعار نان و کار و آزادی وآلترناتیو اداره شورایی توانست موجی از همبستگی طبقاتی فراهم آورد.شرکت وحضورزنان دراین اعتراضات چشمگیر وبرجسته بود.دستگیری تعدادی از فعالان کارگری اهواز،شکنجه های وحشیانه آنها ٬نشانه ترس رژیم از وجود یک نارضایتی عمومی با محوریت طبقه کارگر است.دررسانه های رژیم هشدار خطر شکل گیری جنبش نوین چپ درجامعه گوشزد شد.این جنبش به همان اندازه که برای حاکمیت ترس و وحشت ایجاد کرده است،بیشتر از آن مایه امید ودلگرمی جنبش طبقاتی سرمایه ستیز است.چپ نوین با تکیه بر نیرو وتوان مبارزاتی توده ای متشکل وسازمان یافته حرکت می کند وبرای شکل گیری آلترناتیو به کارگران وستمدیده گان دلبسته است.آنرا ماحصل مبارزه طبقاتی وسازمان یابی درون جنبش می داند،عالی ترین شکل این سازمان را شوراهای محل کار وزیست معرفی می کند وبالاخره تلاش برای ایجاد تشکلات مستقل در جهت رسیدن به آلترناتیو شورایی را تبلیغ وترویج می کند.

اکنون طبقه کارگر ایران وفعالان سوسیالیست درون جنبشهای اجتماعی در شرایط سرنوشت سازی به سر می برند.لازم و ضروری است با در نظر گرفتن ظرفیت وتوانمندی مبارزاتی درمحل کار وزیست ،شکل حرکت٬مطالبات و خواسته های خود را طرح وعملیاتی کنند.پیشروان مبارزه با رژیم هار اسلامی سرمایه راهکارهایی انتخاب کنند که کمترین آسیب را ببینند،چرا که مصونیت بیشتراعتراضات به توازن قوا بسته گی دارد.لذا باید تلاش کردحرکتهای کارگری را با حرکتها واعتراضات اجتماعی پیوند داد.جامعه ایران تشنه عدالت وبرابری است،لازم است شعار تلاش برای پایان دادن به  هر گونه تبعیض و نابرابری برجسته شود.طبقه کارگروپیشروان آن لازم است ٬توده های محروم وستمدیده را در زیر پرچم اتحاد طبقاتی متمرکز وبرای سازمان یابی آنها تلاش کنند.باید شکل همیاری ،مدیریت وکمک رسانی به زلزله زده گان وسیل زده گان را تقویت وگسترش داد.دراین حرکتهای توده ای و مردمی ٬ضمن تجربه مدیریت شورایی ٬کارگران وتمام ستمدیده گان تشنه عدالت وبرابری، اتکا به نیرو وتوان خود را نیزتجربه خواهند کرد.درچنین صورتی تمام موانع رسیدن به قدرت طبقاتی خود را کنار خواهند زد.آلترناتیو گذارازجمهوری اسلامی ازدرون مبارزه رو دررو،پیگیر ومتشکل کارگران وستمدیده گان شکل می گیرد.

هر گونه آلترناتیوعاریتی جزبه بیراه بردن جنبش طبقاتی منفعتی برای کارگران وستمدیده گان نخواهد داشت.لذاضرورت دارد در اول ماه مه امسال با شعارپیش به سوی ایجاد تشکلات مستقل وطبقاتی درمحل کاروزیست ،پیش بسوی اتحاد وهمبستگی جنبش های اجتماعی و زنده باد خود مدیریتی شورایی به استقبال وگرامی داشت روز جهانی کارگر برویم.

زنده باد اول مه

کانون کارگران سوسیالیست

26آپریل 2019

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است