درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

شرایط بحرانی کنونی نیاز به برنامه ریزی و آماده سازی جامعه دارد

شرایط بحرانی کنونی نیاز به برنامه ریزی و آماده سازی جامعه برای مقابله با سناریو های احتمالی تقابل حکومت فاشیستی الیگارشی نظامی-مالی اسلامی ایران و امپریالیسم آمریکا دارد. چه نتیجه این تقابل هر یک از سناریوهای زیر باشد: ۱- مذاکره و نجات رژیم ۲- حمله کوتاه مدت هدفمند ۳- حمله دراز مدت و سرنگونی حکومت؛ جنبش چپ ایران میبایست با همبستگی هر چه بیشتر شرایط را برای شروع اعتصابات سراسری و استفاده از شرایط موجود جهت سرنگونی این رژیم آماده سازد. این جنبش همچنین میبایست با تبلیغ علیه جنگ و دادن آگاهی به مردمی که متاسفانه در نبود آلترناتیو فراگیر نااگاهانه به امریکا بعنوان نجات دهنده مینگرند، با نشان دادن نتیجه جنگهای ویرانگر پیشین آمریکا، آنها را از واقعیت باخبر سازند. باید به مردم یادآور شد که تنها نیروی واقعی که قادر به سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری آزادی، عدالت و برابری خواهد بود اتحاد و تشکل کارگران، دانشجویان، کارمندان و معلمان است
زنده باد آزادی؛ زنده باد عدالت؛ زنده باد برابری؛ پایدار باد همبستگی

جبهه متحد برای آزادی،عدالت و برابری

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است