درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

برای آزادی اسماعیل بخشی و دیگر کارگران زندانی بکوشیم

اسماعیل بخشی، از رهبران جنبش کارگران مبارز ایران، تحول عمیقی در جنبش آزادی خواهی، عدالت طلبی و برابری جویی ایران با مطرح نمودن شعار " نان – کار – آزادی – اداره شورایی" ایجاد کرد. او نه تنها با مطرح کردن این چشم انداز، راه و مسیر جنبش زحمتکشان ایران را مشخص نمود، بلکه آشکارا مرزبندی با حامیان چرخه ی استبدا د را نیزبه دُرستی ترسیم کرد .اسماعیل بخشی به همراه سپیده قُلیان، با وجود شکنجه های رژیم فاشیستی اسلامی، طرح سوخته مصاحبه تلویزیونی را به مضحکه حکومت مافیایی الیگارشی مالی – نظامی – سیاسی سپاه پاسداران و حامیان حکومت اسلامی تبدیل و برای همیشه این وسیله ی تحقیر مبارزان را به تحقیر علیه رژیم ضدبشری مُبدل ساختند بنا بر این از همه آزادی خواهان، عدالت طلبان و برابری جویان، گروههای پُشتیبان جنبش کارگران، اتحادیه های کارگری، گروههای حقوق بشری در ایران و جهان، خواستار حمایت از این جنبش و همچنین خواهان فشار بر رژیم فاشیستی – اسلامی حاکم بر ایران هستیم کارگران و جنبش جهانی چپ میتوانند از هر طریق ممکن و مناسبی، همبستگی خود را نشان دهند و خواهان آزادی اسماعیل و سپیده و تمامی کارگران زندانی مبارز شوند. اینک زمان آن فرا رسیده که جنبشی انترناسیونال شکل بگیرد تا از مبارزان سراسر جهان در برابر فاشیسم حمایت کنند

زنده باد آزادی! زنده باد برابری! زنده باد عدالت! پاینده باد همبستگی جهانی!

جبهه متحد برای آزادی،عدالت و برابری

UnitedFront@mail.com
https://twitter.com/UnitedFront11
www.instagram.com/unitedfront2019

https://www.balatarin.com/b/PoliticalFront

Ismail Bakhshi, one of the leaders of the Iranian labor movement 

Ismail Bakhshi, one of the leaders of the Iranian labor movement, created a profound transformation in the movement for freedom, justice and equality in Iran by introducing the slogan of "Bread - Work - Freedom - self governing Council". Not only did he outline this perspective outlined the path of working-class movement of Iran, but also clearly portrayed the boundaries with the supporters of the dictatorship cycle. Ismail Bakhshi, along with Sepideh Gholian, turned the scorched plan of a state TV self denial interview under torture into an opportunity to ridicule mafia-style Islamic fascist oligarchy of the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) and supporters of the Islamic state, and forever condemned the humiliation of the freedom fighters against the anti-human regime of Iran. Therefore, we request and urge all libertarians, justice-seekers and equality advocates, support groups of the working-class movement, trade unions, human rights groups in Iran and the world, to support, and to pressure on the fascist-Islamic regime ruling Iran. The workers and the global left blocks can show solidarity in every possible way and demand the release of Ismail and Sepideh and all the workers prisoner of Iran. Now is the time to form an international movement to support freedom fighters around the world against fascism! 
Long live liberty! Long live equality! Long live justice! Enduring global solidarity!

UNITED FRONT FOR FREEDOM, FAIRNESS AND EQUALITY

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است