درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اهداف پژاک از ترور خودی ها در دوره جدید

 محمد فتاحی

روز ٢٩ خرداد، یکی از اعضای سابق پژاک (شاخه ایرانی پ ک ک (به نام سامان دانشور، ساکن روستای گویزه کویره در منطقه مریوان، بر سر کار در مزرعه همراه اعضای خانواده، توسط یک گروه مسلح همین حزب اعدام شدبه گفته اطرافیان و وابستگان، نامبرده به مدت ١٢ سال در صفوف پ ک ک فعالیت کرده و در دوران پایانی، یکی از فرماندهان نظامی بوده استمادر سامان که به فاصله چند صد متری با او مشغول کار بوده است، به محض شنیدن صدای رگبار گلوله، فریاد میزند که سامان م را کشتندعلت احساس فوری مادر، خوف دائمی از ترور فرزند، به دلیل وجود این سنت در صفوف پ ک ک و اطلاع خانواده از این مسئله از طریق سامان و اطرافیان بوده است.

این سنت از داده های پ ک ک، و تاریخ  مملو از جنایات این سازمان علیه مخالفین خود است.  به قتل رساندن معلمین روستاها به اتهام تدریس به زبان ترکی،  کشتن عاشقان در صفوف خود به اتهام عشق ورزیدن به جنس مخالف،  کشتن اعضای سابق به اتهام خیانت و به دلیل ترک صفوف آن، به قتل رساندن مخالفین سیاسی، همه در کارنامه این سازمان مخوف تاریخی دارندبه اینها بمب گذاری در سطل های آشغال شهری و کشتن کارگران شهرداری از این طریق، تحت عنوان "جنگ با ترکیهرا اضافه کنید.

اما ترور سامان دانشور اولین جنایت این جریان به این شکل، علنی و در روز روشن، در کردستان ایران استپ ک ک تا این لحظه جرئت عملی کردن تروریسم نوع خود در ترکیه را در کردستان ایران نداشته استبه یمن حضور کمونیست ها در این جامعه، فضا و توقع بسیار بالای سیاسی مردم در مقایسه با کردستان ترکیه، پژاک ، ناچارا یک نسخه پاستوریزه از پ ک ک در کردستان استتلاش میکنند با "فعالیت مدنی"، اجتماعی و توده ای تداعی شوند و ظاهر چپ و میلیتانت ضد رژیمی را چاشنی این تصویر کنندبه همین دلیل، در طول تمام سالهای گذشته، علیرغم ترک تعداد قابل توجهی از افراد مسلح آن، به ترور علنی، رسمی و در روز روشن روی نیاورده است.

تیم مسلح  این جریان در منطقه مریوان، که علنا و بدون کوچکترین مشکلی از طرف جمهوری اسلامی، مشغول مانور و نمایش سیاسی نظامی است، در توضیحات اولیه شان برای مردمی که علت ترور را جویا شده اند، گفته اند که فرد ترور شده مرتکب هیچ خطای ویژه ای نشده، جز اینکه صف حزب شان را ترک کرده و از این طریق به جنبش شان خیانت کرده و طبق سیاست این حزب، جرم فرد "خائنعدام است.

سوال این است که  چه مولفه هایی تغییر کرده که پژاک امروز در روز روشن، در مقابل چشم اعضای خانواده، یکی از فرماندهان سابق خویش را اعدام میکنند و بر اعدام عنصر "خائن"تاکید دارند؟

پاسخ روشن استمیلیتاریسم، فضای جنگی، خطر حمله امریکا به ایران و احتمال راه افتادن جنگ نیابتی و به تباهی کشیده شدن جامعه، امیدی را برای ایفای نقش این جریان ایجاد کرده استطبق تحلیل اینها تبدیل جنگ اقتصادی و روحی و سیاسی امروز امریکا علیه ایران به یک جنگ نظامی ممکن  استفکر میکنند در چنین حالتی، یعنی گسیختن جامعه و شرایطی شبیه سوریه، به آنها همان شانس را میدهد که در سوریه دادتصور میکنند برمتن آشتی و دوستی امروزشان با رژیم،  جمهوری اسلامی مناطق کردنشین ایران را در اختیار آنها میگذارد تا ضمن اداره آن، از آن در مقابل مخالفین جمهوری اسلامی دفاع کنندپژاک برای انجام این رسالت با سه  مانع روبروست؛ اعضای ایرانی در صفوف خود، نیروهای متعدد اپوزیسیون از چپ تا راست و بالاخره مردمی که خواب و خیال این سازمان سر سازگاری ندارندترور علنی از اعضای سابق صفوف خود پیام روشنی است به همه کسانی است که در صفوف خود این سازمان خیال  مخالفت و "خیانتبه مسیر سیاسی این سازمان را دارندپژاک نه فقط به صفوف خود هشدار میدهد، که به احزاب اپوزیسیون در کردستان، از چپ تا راست، هم هشدار میدهد که مخالفت با تصمیم و پروژه پژاک (در اصل پ ک کبا  ترور پاسخ میگیردنیرویی که فرماندهان و اعضای سابق خود را این چنین ساده و وحشیانه ترور میکند، ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و هشدار به مخالفین خود در ابعادی فرا سازمانی و اجتماعی است.

 پژاک به فکر عقب زدن جامعه کردستان ایران تا سطح برهوت کردستان سوریه در روزهای اول شروع بحران این کشور است.

قطبی از ناسیونالیسم کرد، احزاب دمکرات کردستان ایران و .... در بلوک عربستان و ترامپ، برای تامین خیر و برکت "کردایتی"، در کنار متحدین سابق داعش ایستاده اند و بلوک دیگر ناسیونالیسم کرد، متحدین پ ک ک  در کنار داعش های شیعه به فکر تامین نان و راه انداختن بیزنیس خویش، بر متن کشتار و تباهی زندگی میلیونها نفر در ایران، اند.

کمونیسم در کردستان ایران، اولین تجربه عقب راندن و پشیمان کردن ناسیونالیسم کرد در توطئه اش علیه کمونیسم و آزادیخواهی را در تاریخ مبارزه طبقاتی در کردستان، داردما کمونیست های این دوره، به صاحبان چنین پروژه های ارتجاعی اطمینان میدهیم که اینبار نیز آنها را پشیمان و عقب خواهیم راند!

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است