درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

مختصری بمناسبت زادروز مارکس!

کارل مارکس روز ۵ می ۱۸۱۸ در شهر تریر آلمان دیده به جهان گشود. دو دهه بعد از تولد و پشت سر نهادن سنین کودکی و نوجوانی و تحصیل مدارج عالی، بسرعت وارد محافل روشنفکری آندوره هگلیستهای جوان شد. دوره ای که مارکس دیری نپائید نه تنها از هگل و هگلیستها بلکه از فویرباخ و سایر فلاسفه آن دوران سریعا عبور کرد و به نقد رادیکال از آنها و اقتصاددانان کلاسیک بورژوازی نظیر آدام اسمیت و ریکاردو...روی آورد. طی ایندوره، نبوغ مارکس بیشتر نمایان گشت، و آثار سترگ چون فقر فلسفه که شالوده کمونیسم علمی را در آن بنا نهاد، دست نوشته های اقتصادی و فلسفی( که بعداً در کاپیتال تکامل یافت و به اوج رسید) و ایدیولوژی آلمانی ...‌را همراه همرزمش انگلس نوشت و در دهه های بعدی آثار بسی عظیمتر را خلق نمود و کار و پراتیک کمونیستی را در جنبش کارگری و کمونیستی بیش از پیش غنا بخشید و یکی از بنیانگذاران شهیر کمونیزم علمی گشت و تا به امروز نیز پرچمش بر تارک جنبش کمونیستی و کارگری میدرخشد!

کمونیزم مارکس هیچگاه نه تنها دول بورژوازی بلکه حتی تئوری پردازان و اقتصاددان بورژوازی نیز بیم و هراس خود از آنرا پنهان نکرده اند، و به این اعتبار پس از نزدیک به دو قرن از کارهای هرکولی مارکس و طبقه ای که ایشان خود را به آن متعلق میدید، هنوز هم که هنوز است در تبلیغات جنگ سردی علیه کمونیزم می‌دمند، و خود را تجهیز میکنند. سرمایه داری جهانی هر دوره بنوعی به تهدید کمونیزم جهت امحای نظامشان اذعان نموده. دوره ای با پیروزی کمون پاریس که برغم عمر کوتاه چنان تاثیر شگرفی بر جهان گذاشت که سرمایه داری را به لرزه افکند و دوره ای با انقلاب اکتبر که بورژوازی جهان در لااقل ۱۴ کشور جهان علیه آن بسیج شدند! کمونیزم علمی مارکس تنها به نقد ریشه ای اقتصاد سیاسی کاپیتالیستی محدود نشده، بلکه هدفش تغییر جهان بوده و می‌خواهد آنرا بر قاعده برگرداند. کمونیزم مارکس این امر تاریخی و طبقاتی را از طریق مبارزه تنها طبقه انقلابی، یعنی کارگران و انقلاب پرولتاریای جهانی که هیچ نفعی در بقای این نظام وارونه ندارد قابل تحقق دانسته. کمونیزم مارکس از منظر دانش کمونیستی راه رهایی بشریت از مناسبات بردگی مزدی و سلطه طبقاتی بورژوای را به موجزترین شیوه ترسیم نمود.

یاد مارکس جاودانه باد!

ناصر بابامیری         05.05.2022       

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است