درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اطلاعیه شماره 38:

فراخوان به آکسیون اعتراضی روزسه شنبه 13 مارس 2018میلادی برابر22 اسفند1396خورشیدی

برعلیه رژیم ضدکارگروضدزن سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران بپاخیزیم.

 

جنبش کارگری ایران سرایستادن ندارد وبرای کسب مطالباتش همچنان به مبارزه ادامه میدهد ودراین مسیرهزینه های بسیاری داده وهنوزهم میدهد وبه همین خاطرشاهد هستیم که اعتصابات زنجیروار کارگران نیشکرهفت تپه ویا کارگران مجتمع فولاد اهوازو...... همچنان ادامه دارد .

وازطرف دیگر با حمله شبانه مزدوران رژیم به منازل کارگران ودستگیری کارگران پیشرو فولاداهواز ویا احضارچهارتن ازکارگران عضو سندیکای نیشکرهفت تپه به دادگستری شهرشوش ومحکومیت فعال کارگری عثمان اسماعیلی به دوماه زندان تعزیری یا  یورش گارد ویژه نیروهای انتظامی به تجمع کشاورزان ورزنه ومجروح شدن تعدادی ازکشاورزان آنهم به دلیل آنکه کشاورزان ورزنه مخالف انتقال آب سهمیه آنان به استان یزد هستند ویا  تحمیل فقروتنگدستی وعدم پرداخت حقوقهای معوقه کارگران شرایطی را برای کارگران بوجودآورده که کارگر نی بر بنام علی نقدی دراثرفشارحاصل ازدریافت نکردن ماه هادستمزد خود دست به خودکشی میزند ویا آرش رئیس محمدی کارگر43 ساله فولاد اهواز به دلیل نداری وعدم امکان برای درمان پزشکی فوت میکند که دراصل باید گفت علی نقدی وآرش رئیس محمدی بمانند محمد جراحی وشاهرخ زمانی بدست رژیم کشته شده اند ویادمان باشد که دیگرکارگران زندانی همچون رضا شهابی ومحمد نظری  ورامین حسین پناهی ویا معلمین مبارزکما فی سابق درسیاهچالهای رژیم محبوس هستند همزمان خیزش مردم فرودست جامعه ایران بهمراه مبارزات زنان ودختران خیابان انقلاب همچنان ادامه دارد.

انسانهای آزادیخواه .

مجموع شرایط آمده دربالا بخشی ازاعتراضاتی است که بدان اشاره شد که  ضرورت پشتیبانی واقدام عملی فعالین کارگری وکمونیست وچپ وسایرنیروهای مبارزدرخارج ازایران را دارد .به همین منظورما ازشما دعوت میکنیم که درآکسیون اعتراضی روزسه شنبه 13 مارس 2018 ازساعت 17 تا 18 درمیدان یرن توریت شرکت نمائید .

پیروزباد پیوند اعتصابات کارگری با خیزش فرودستان درایران .

کارگرزندانی زندانی سیاسی آزادباید گردد.

سرنگون بادرژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی درایران .

کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی ـ گوتنبرگ سوئد.

8مارس 2018 میلادی برابر17 اسفند 1396خورشیدی

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است