درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

گزارشی از نشست دوم شورای پشتیبانی از اعتراضات ومبارزات روزمره و جاری کارگری و مردمی  یتوبوری / سوئد که در روز یکشنبه ۲۶ جون به مدت دو ساعت نیم تشکیل جلسه عمومی داد. رفیق مهرزاد در ابتدا جمبندی و توافقات نشست اول را به جمع گزارش داد:

 ۱ این شورا قصد آن را دارد که در حد توان صدای مبارزات جاری کارگران و مردم خشمگین از سرمایه داری جمهوری اسلامی باشد . ۲ -این شورا مرزبندی قاطعانه با جریانات سرمایه داری و راست در جامعه را دارد و هیچ همکاری و همیاری با آنها نخواهد داشت. اینکه کارگران با صف مستقل خود در سازمانیابی شورایی خواهان نفی نه تنها رژیم جمهوری اسلامی بلکه نفی دیگر آلترناتیو های بورژوایی و محو کلیت سیستم سرمایه داری میباشند. ۳ -این شورا خواهان سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی میباشد. ۴ -همه ما افت جنبش را با پوست و گوشت خود تجربه کرده ایم و از شکستها و زمین خوردگی های خود بسیار آموخته ایم بهتر است کوله بار تلخ گذشته را بر زمین گذاشته و از  خود محوری های  شخصی فاصله بگیریم

ما آغوش خود را بروی همه رفقا میگشایم تا عزمی دوباره برای پیکاری بازتر داشته باشیم. ما خواهان همکاری و هماهنگی گسترده با دیگر افراد، تشکل‌ها و شورا ها در دیگر شهرها و کشورها که مبانی اداره شورایی را در دستور کار خود دارند میباشیم

۵ -شورا آغوش خود را برای همکاری و همفکری بروی تمامی مبارزان چپ و انقلابی که دل در گرو مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران و سایر جهان دارند ، میگشاید. بدون حضور تک تک این رفقا، خود نا کامل و ضعیف میدانیم. این صف یکی از صفوف همه کمونیستها و انقلا بیون میباشد. سپس جلسه آغاز به کار کرد و بر پایه این نظر که وظایف ما نوع تشکل ما را شکل خواهد داد ،به بررسی وظایف خود پرداخت: مانند تظاهرات، شب همبستگی با کارگران ایران، ارتباط با دیگر شورا های موجود در کشور ها ، تامین هزینه های مالی، جمع تدارکات و غیره. رفقا بعد از بحث بر پایه سازمانیابی خود به این نتیجه رسیدند یک هئیت هماهنگی ۳ نفره از میان جمع برگزیده شود.

 و بدین ترتیب رفقا مهرزاد، حبیب، و محسن به مدت سه ماه به عنوان هیئت هماهنگی شورا انتخاب شدند.  هیئت بعد از ۳ ماه عزل و افراد جدیدی مسئولیت را بر عهده می‌گیرند. در ضمن رفقا این مطلب را عنوان کردند که در هر جلسه هئیت هماهنگی باید به عنوان یک بند از صورت جلسه، رای اعتماد بگیرد.

 در ادامه رفیق کریم مسئولیت تبلیغات شورا را از طریق رادیو بعهده میگیرد و رفیق آرش  به عنوان مسئول مدیا و اینترنت شورا فعالیت خود را ادامه میدهد.. جمع تاکید کرد بنا به تجربه تلخ گذشته، شورا با نگاه به مبارزات کارگران، زنان، دانشجویان، بازنشستگان، مردم تحت ستم ، بویژه خوزستان، کردستان، سیستان بلوچستان هدف خود قرار دهد و شورا ازتمامی جمع ها و دیگر تشکل‌های موجود که اهداف و عملشان با ما تا حدود زیادی تفاوتی ندارند دعوت به همکاری و همراهی مینمایند. در ادامه جمع به توافق رسید که شعار نان، کار، ازادی، اداره شورایی به عنوان شعار اصلی شورا انتخاب شود که در بنر ها و دیگر ادبیات سیاسی خود مورد استفاده قرار گیرد. تا قبل از نشست ۱۰ جولای هئیت هماهنگی تشکیل جلسه داشته باشد و گزارشی از اقدامات خود به جلسه ارائه دهد.

 نان، کار، آزادی ، برقرار باد اداره شورایی!

 شورای پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردمی ایران یتوبوری- سوئد

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است