درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

در یک نگاه!

فقر و حجاب: چشم اسفند یار جمهوری اسلامی

رحمان حسین زاده

حجاب به شدت عرصه را بر سران جمهوری اسلامی تنگ کرده و فقر عرصه را بر مردم. اما هر دو میدان مبارزه تعیین کننده و گسترش یافته در ۴۳ سال گذشته علیه جمهوری اسلامی بوده اند. امروزه  نبرد کارگران و مردم و زنان و نسل جوان در هر دو میدان به نقطه اوج رسیده ست. کاپیتالیسم حاکم و استبدادی خشن و جمهوری اسلامی متکی به کار ارزان، از یک طرف با تحمیل فقر، قصد به استیصال کشاندن جامعه و مزدبگیران و بی رمق کردن آنها را درسر میپروراند و از طرف دیگر با تحمیل حجاب اسلامی، تحمیل بیحقوقی مطلق و از جنب و جوش انداختن نیروی عظیم زنان و دختران را تعقیب میکرد. از همان روز اول و تاکنون در هر دو زمینه، محاسباتشان غلط از آب درآمد. علیرغم فراز و فرودها و دوره هایی تحمیل عقب نشینی بر روند مبارزات برحق علیه فقر و علیه حجاب، اما هیچگاه نتوانستند، کارگران و زنان و مردان معترض علیه فقر و تنگدستی و گرانی و بیحقوقی و حجاب و قوانین شرعی و اسلامی را به استیصال بکشند. صحنه مبارزات پرشور بزرگ و کوچک علیه فقر و تبعیض و علیه حجاب و آپارتاید جنسی بخش مهمی از تاریخ مبارزات  آزادیخواهانه بیش از چهار دهه گذشته است.

تناسب قوا به نحو مثبتی به نفع جنبشهای اعتراضی علیه فقر و گرانی و تبعیض، برای تامین معیشت و سلامت و آزادی و برابری و رفاه و جارو کردن جمهوری اسلامی در حال گسترش است. مهمتر اینکه جنبش ضد حجاب اسلامی و "حجاب بی حجاب و پرت کردن حجاب" عملا در موقعیت تعرضی، قدم به قدم عقب نشینی های مهمی را به جمهوری اسلامی تحمیل کرده و میکند. چهارشنبه گذشته خامنه ای سردسته جنایتکاران و "فرمانده آتش به اختیاران و اسیدپاشان" از سر استیصال و ناتوانی اینبار برای حفظ ظاهر و پوشاندن عجز و ناتوانی از مقابله با زنان و مردان برابری طلب و ضد اسلام و حجاب "آتش به اختیاران امام جمعه و فتوا دهندگان اسیدپاشی" را به "برخورد متین و منطقی" دعوت کرد. جنبش ضد حجاب اسلامی و جنبش سرنگونی جمهوری اسلامی ضعف و زبونی خامنه ای و سران جمهوری اسلامی را حاصل قدرت مبارزاتی خود میداند و با اعتماد بنفس بیشتر و روشن بینی و سازمانیافتگی بالاتر برای پایان دادن به عمر ننگین جمهوری اسلامی میکوشند. در این شرایط جنبش اعتراضی برحق علیه فقر و علیه حجاب چشم اسفند یار جمهوری اسلامی اند. اینها بازوهای مهم جنبش سرنگونی اند.

***

رهبر طالبان و خمینی!

بعضی رسانه های فارسی زبان این خبر را اعلام  کردند، که "رهبر طالبان" در افغانستان، ملا "هیبت الله آخوند زاده" به والیان تحت فرمانش دستور داده "قوانین شریعت را پیروی کنند و قوانین ساخت بشر را کنار بگذارند". بعضی از این رسانه های معلوم الحال و "باوجدان" امثال بی  بی سی انگشت به دهان و متعجب وانمود کردند، که گویا اولین بار است چنین حکم عصر حجری را از یک جانور تروریست اسلامی علیه شهروندان و بشریت میشنوند. ملا آخوند زاده همان حکم گندیده اسلامی را تکرار کرده، که خمینی مورد علاقه بی بی سی از همان مقطع اولیه به قدرت رسیدن اعلام کرد. اولین آخوندی که اعلام کرد "اقتصاد مال خر است و ما برای اقتصاد و معیشت" مبارزه نکردیم، خمینی بود و اولین کسی که "حکومت اسلامی بر پایه قوانین شریعت نه یک کلمه زیاد و کم" را پایه گذاشت، خمینی بود. بر این اساس ۴۳ سال قبل نظام مخوف اسلامی با حمایت رسانه های بورژوایی امثال بی بی سی به وجود آمد و متکی به احکام شریعت خون مردم ایران را در شیشه کردند. اما مسئله اینست حاکمیت اسلامی چه در تهران و چه در کابل دوام نخواهند آورد. تنها راه خلاصی از دست جانوران اسلامی حاکم در تهران و کابل سرنگون کردن آنها است.

***

مرداد ۱۴۰۱

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است