درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

جریان سازمان زحمتکشان شاخه ابراهیم علیزاده در حرف چپ و در عمل متحد قسم خورده راستها!

کمونیزم را بیش از این لجن مال نکنید!

ناصر بابامیری

کارگران، مردم آزاده ایران و آزادیخواهان و سوسیالیستها در هر جای جهان که هستید!

 حتما بخاطر دارید جریانی منشعب از حزب کمونیست ایران و کومله به رهبری ابراهیم علیزاده چند ماه قبل از انشعاب بتاریخ 05.01.2022 از طریق دبیرخانه خود در اردوگاه زرگویز در نامه ای که امضاء مسئول وقت دبیرخانه، آقای جمال بزرگپور را بر خود داشت، با ادبیات و لحنی شدیدا تهدید آمیز، غیر سیاسی و انحلالگرایانه نگارش شده بود، به حضور جمعی (هفت نفره) از کادر و اعضای رهبری حزب کمونیست ایران که کمافی سابق داوطلبانه برای کار در تشکیلات علنی کومله در کردستان عراق برگشته بودند، واکنش فرقه ای که ناشی از پشت کردن به همه سنتهای انقلابی بود به شیوه ای بارز نشان داد، و آنزمان با موج وسیعی از انتقادات صف آزادیخواهی و کمونیستها در داخل و خارج از کشور مواجه گشت.

جهت یاآوری، بخوانید سطوری از نامه دبیرخانه که با نظارت و دستور شخص علیزاده نگارش شده بود، و رهبری و اعضا این جریان بعد از انتشار هم به دفاع جانانه از آن برخاستند : دیروز چهارشنبە ٥ ژانویە ساعت ٢٢ و ٠٣ دقیقە من بە عنوان مسئول تشکیلاتی در کردستان (دبیرخانە) بطور غیر مستقیم اطلاع یافتم کە تعدادی از رفقای محفل کمیتە اجرایی حزب ( ٧ نفر ) ساعت ٠ بامداد وارد سلیمانی و بە اردگاە مرکزی میایند. واضح است کە اقدام این جمع آشکار مغایر با ضوابطی است کە تا کنون بە پیش رفتە است. طبق این ضوابط جا افتادە، هر رفیقی کە قصد سفر بە کردستان ورود بە اردوگاە مرکزی را دارد باید قبلا کمیتە رهبری کومەلە و دبیرخانە این کمیتە را مطلع کردە باشد. آنچە کە محفل کمیتە اجرایی در راستای پروژەای کە در دست دارند بە پیش بردند، نە تنها نادیدە گرفتن این ضابطە بلکە بی احترامی آشکار بە کومەلە است. با این وجود هر آنچە کە ممکن بود انجام دادیم ، فرستادن ماشین و اجازە ورودشان بە اردوگاە....

بدنبال این افاضات فروشی در نامه تهدید آمیز که با زور اسلحه سخن میگوید، میخوانید:

کمیتە رهبری با توجە بە این نگرانی قصد دارد با آنها وارد گفتگو شود و از آنها بخواهیم کە:

 جلوگیری از هر اتفاق ناگواری باید اردوگاە را ترک کنند و در شهر سلیمانیە مستقر گردند . در اینصورت ما آمادە هستیم کە امکانات لازم برای استقرار آنها را در شهر فراهم کنیم. با استقرار در شهر میتوانند پروژە خود را بە پیش برند و ما هم بە کار خود بپردازیم و امکان بروز تشنج را بە حداقلبرسانیم .

از این ببعد از آمدن هر فرد و هر تعداد دیگر بە اردوگاە ممانعت خواهیم کرد، عمدتا و اساسا بە این دلیل کە قصد داریم زمینە هر نوع تشنجی را از بین ببریم.

3ـ اگر آنان حاضر بە قبول آنچە کە ما میگوئیم نشوند( کە بە احتمال زیاد قبول نخواهند کرد) و بر استقرار خود در اردوگاە پافشاری کنند، مسۆولیت هر پیش آمد ناگواری را بر عهدە خواهند داشت. (خط تاکیدها از من است)

یعنی جامعه از آنزمان تا به امروز حداقل انتظارش از این جریان این بود، با وجود هر درجه از اختلافات سیاسی، استراتژیکی و برنامه ای، و برغم انکار و فرار از پذیرش حقایق، اما بلاخره بعد از انشعاب، لااقل پروسه تقسیم امکانات و اموال حزبی را با متانت، مسئولانه و متمدنانه پیش ببرد. خصوصا بدنبال انشعابی که در 16 ژانویه امسال انجام گردید، میبایست طی اینمدت جریان انشعابی علیزاده حداقل با توجه به تجارب جدائی و انشعاب های پیشین که متمدنانه انجام گرفتند، این درس را گرفته بود که بجای توسل به شیوه های غیرسیاسی و فرقه ای، از مکانیزمهای حزبی و متمدنانه بهر بگیرد، و به شیوه احزاب ناسیونالیست اخویش از تقسیم امکانات و اموال حزبی همچون محل اسکان اردوگاه سر باز نزند!

اما با نهایت تاسف امروز 07.08.2022 تهدیدات چند ماه قبل که فوقا ذکر شد، در اردوگاه "زرگویز" به اجرا در آمده است. یعنی جریان علیزاده نه تنها به همه انتقاداتی که چند ماه پیش از سوی جریانات آزادیخواه و کمونیستها به این نامه دبیرخانه انجام گرفت بی اعتنا بوده، بلکه برای افکار عمومی در داخل و خارج از کشور نیز به ذره ارزش قائل نبوده است. بر این مبنا امروز دبیرخانه جریان انشعابی، یکی از رفقای کمیته مرکزی حزب که در حال انجام وظایف حزبی در شهر بود، موقع بازگشت به اردوگاه، مانع ورد ایشان به محل کار و زندگی دائمیش شدند. بدنبال این عمل فرقه گرایانه، سایر اعضاء که محل کار و زیستشان در همین اردوگاه میباشد با خبر می شوند و بابت چرایی این اقدام غیرمسئولانه به روابط عمومی مراجعه نموده اند، اما آنها هم تهدید به اخراج از اردوگاه شده اند. شایان ذکر است این رفقا، تهدید پیشین دبیرخانه را مبنی بر : اگر آنان حاضر بە قبول آنچە کە ما میگوئیم نشوند( کە بە احتمال زیاد قبول نخواهند کرد) و بر استقرار خود در اردوگاە پافشاری کنند، مسۆولیت هر پیش آمد ناگواری را بر عهدە خواهند داشت بخاطر داشته و از این رو نخواسته اند برخورد غیرمسئولانه آنها را جوابگو باشند و مجبور شدند کمافی سابق از حق خود کوتاه بیایند تا حزب راه و مکانیزمی را بیابد که بیش از این جریان انشعابی، زور اسلحه و تهدید را علیه آنان وسیله نکند. مگر غیره اینست، امروز نامه هشت ماه پیش دبیرخانه، به امضای جمال بزرگپور، به دستور شخص ابراهیم علیزاده به اجرا در آمده است.

بخوانید از اطلاعیه کمیته مرکزی کومله: کمیته رهبری جریان انشعابی تحت هدایت مستقیم ابراهیم علیزاده در ادامه این تهدیدات در روز ۱۵ ژوئیه هزینه تأمین زندگی روزانه کلیه رفقای ما در اردوگاه را قطع کرده و به آنها اولتیماتوم داده اند که هر چه زودتر اردوگاه را ترک کنند. رهبری جریان انشعابی در حالی این اقدامات را انجام می دهد که این امکانات مالی به هم تعلق دارد. کمیته رهبری جریان انشعابی در ادامه این رویکرد بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۶ مرداد برابر با ۷ اوت از ورود رفیق خسرو بوکانی از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و کومه له به اردوگاه و محل سکونت و زندگی وی ممانعت بعمل می آورند. رفیق خسرو از مأموریت تشکیلاتی و ملاقات و گفتگو با مسئولین روابط عمومی اتحادیه میهنی کردستان در شهر سلیمانیه به اردوگاه باز می گشت که بنا به دستور ابراهیم علیزاده از ورود وی به اردوگاه جلوگیری می کنند. در پی آن ودر حالی که دیگر رفقای ما برای اطلاع دقیق از ماجرا به روابط عمومی اردوگاه مراجعه می کنند، به آنها نیز ابلاغ می شود که حق ندارند به خانه هایشان برگردند و باید اردوگاه را ترک کنند.

بارها طی این چند سال در سطوح مختلف پیرامون خاستگاه این گرایش ابراهیم علیزاده نوشته شد. بدون هیچ شبه ای گفته شد، این گرایش سوسیال رفرمیست سالهاست جایگاهش را در صف بندی جهانی، منطقه ای و ایران مشخص کرده است! اما بلاخره زمان گذشت، و گذشت، تا به امروز رسید، و علنی تر در میدان عمل نقاب از چهره واقعیشان افتاد و به کمپ راستها و ناسیونالیستها شیفت کردند! همین عملکردهای تهدید آمیز دیروز و امروز جریان انشعابی حاکی از اینست نه آنچه طی این چند سال از وجود اختلاف سیاسی انکار و از قبول آن سرباز می زدند به ذره حقانیت داشت و نه آن مانورهای سیاسی و تبلیغاتی که شبانه روز، رو به جامعه از طریق مدیا در بوق و کرنا کردند، درجه ای از حقانیت و سلامتی سیاسی را با خود داشت که فریبکارانه اذعان می نمودند:" نباید برای عبور از این مرحله در تشکیلات شتاب بخرج داد، باید بگذاریم جامعه هم فرصت دخالتگری در سرنوشت این حزب را که به آنها نیز مربوط میشود داشته باشند، باید بگذاریم اختلافات چنان روشن و شفاف باشند که حق انتخاب را از جامعه نگیریم و غیرو ذالک!" همه و همه این ادعاها یک پز پوچ تو خالی این گرایش راست بود که تنها و تنها نقاب کمونیستی بر چهره داشت و گوی را از هر جریان راست بورژوازی برده است!

شما با این اقدامات بشدت سکتاریستی دیروز و امروزتان، نسبت به همسنگران پبشینتان بیش از پیش نشان دادید که نه در پراتیک کردن اصول حزبی ارزشی برای حق و حقوق گرایش مقابلتان که از آن منشعب شده اید قائلید، و نه برای حق و حقوق شهروندانی که در آتی قرار است در سرنوشت سیاسی خویش دخیل باشند و دارای حق و حقوق متساوی باشند برغم دوری و نزدیکشان به شما!

عملکرد امروز شما تا حدود زیادی محک پراتیک آتی شما نیز هست! شما پس از جدائی هم قائل به تقسیم مسولانه و متمدنانه امکانات و اموال تشکیلاتی و حزبی نیستید میخواهید آنرا ملاخور کنید! و مدام از این اصل بدیهی سرپیچی میکنید، به همان میزان که شما حق و حقوقی دارید، اعضای و کمیته مرکزی حزبی که شما هم از آن منشعب شده اید، دارای حق و حقوق تماما برابر هستند. شما که پس از چند دهه فعالیت مشترک با رفقای دیروزتان اینگونه بیشرمانه و علنا با زبان اسلحه سخن میگوئید، چه ضمانتی می توانید به جامعه بدهید که در آینده تحولات در جامعه ایران نیز همین فرهنگ نازل را با سایر اخوی هایتان به جامعه سرایت نخواهید داد؟! اینکه تا به امروز خط رسمی حزب ملزم به رعایت کلیه وظایف حزبی خود بوده، برغم عدول جریان شما از همه اصول و پرنسیپها، ناشی از ناتوانی یا از وجود کمیتی نبوده که شما بعنوان اکثریت برای خود قائل بوده اید بلکه از سر التزام عملی به استراتژی کمونیستی بوده که آنها خود را در برابر حرمت و کرامت انسانی و جنبش کمونیستی و جامعه مقید و مسئول دیده اند.

ضمن محکوم کردن این اعمال غیرسیاسی و فرقه گرایانه جریان ابراهیم علیزاده، علیه رهبری کمیته مرکزی کومله و اعضای حزب کمونسیت ایران که محل کار و زیست آنها اردوگاه زرگویر میباشد تا زمان تقسیم همه امکانات و اموال حزبی و اسکان یافتنشان، هر اتفاقی برای آنها بوقوع بپیوندد که امینت زیستی و جانی آنها را بخطر اندازد، شخص ابراهیم علیزاد مسئول مستقیم آنست!

07.08.2020

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است