درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

با سازماندهی مبارزه واعتصاب دراعتراض به قتل جنایتکارانه مهسای عزیزبه میدان بیاییم!

قتل مهساامینی دختر جوان 22 ساله به دست اوباش جنایتکاروفاسد حکومت اسلامی اولین وآخرین جنایت حکومت فاشیستی اسلامی نخواهد بود.درروزسه شنبه گذشته اوباش واراذل گشت  مرگ حکومت جنایت اسلامی درمحدوده متروحقانی تهران با یورش وحشیانه به خانواده وبرادرمهسا امینی وبا زدن گازاشک آوربه برادروخانواده مهسا،با پاشیدن گازفلفل به صورت وچشمهای بیگناه مهسا،با ضرب وشتم وکتک کاری وحشیانه مهسا رابه داخل ون گشت مرگ اسلامی انداخته واورابه بازداشتگاه وزرامنتقل می کنند دوساعت بعد مهسارابا دست وسروصورت خونین وصدمه دیده به بیمارستان کسری منتقل نموده واکنون پس از چند روزحکومت اسلامی باعوام فریبی وریاکاری با موش مردگی مرگ مهسا رابه علت عارضه قلبی اعلام نموده است !!؟؟آیا جنایتی وقتلی وحشیانه ترومظلومانه ترازاین سراغ دارید؟به کدامین جرم وبه کدامین گناه ؟؟ به گناه جوانی وبه جرم زن بودن؟!هفته گذشته شیلررسولی زن دیگری درمریوان درسایه حکومت وحوش اسلامی جان خود راازدست داد.اینها پدیده تازه ای نیست.زن کشی حرفه وپیشه حکومت اسلامی است.قریب نیم قرن است که حکومت اسلامی باجوخه های اعدامش،با چوبه دارش،با شکنجه وارعاب درزندانهای مخوفش،با آتش به اختیاران بسیجیش وبا اتکا به همه مزدوران ومیرغضب هایش درکف خیابان پویا بختیاریها ونداآقاسلطانهای و مهساهای  ما رابه خاک وخون کشیده است.هنوزجنایت وقتل عام ونسل کشی بهترین عزیزان وگلهای پرپرمردم دردهه 60 که این روزها درسالگردش هستیم دراذهان جاریست.که سران دول تروریستی امریکا واروپا با وقاحت و بیشرمی  درمقدم نعلین رییسی جانی وقاتل هزاران انسان بیگناه وسربه نیست شده دردهه 60 که اکنون درتف آبادها ولعنت آبادها آرمیده اند فرش قرمزپهن می کنند.درروزگار سیاه ودنیای بی شرفی زندگی می کنیم.دراین روزهای تلخ که مرگ  غم انگیزمهسای عزیزودوست داشتنی قلب واحساس همه انسانهای با شرافت وباوجدان را به دردآورده است،به لحاظ انسانی لحظاتی تلخ و دشواراست.مرگ مهسا وجوانان ما،قتل عام وکشتارزندانیان ومخالفان سیاسی،سربه نیست نمودن مخالفان حکومتی،اعدام وشکنجه وارعاب ووحشت،جنایت وقساوت وخشونت برای ادامه بقای لرزان ودربحران حکومت پوشالی ودرحال فروپاشی اسلام وخدا، کارنامه همه سران ریزودرشت وسرکردگان جنایت پیشه وفاسد حکومت اسلامی ازخامنه ای ورییسی وروحانی گرفته تا حمید نوری ها وبازجوها وتیرخلاص زن های مزدورحکومتی ازاصلاح طلب تا اصول گرایشان است.دراین روزها تنهابا بیان بغض واعتراض،مصاحبه ونوشتن و... نمی توان به جنگ این همه سیاهی وتباهی رفت.ابدا ناکافی ونارساست.حکومت درعرصه های واقعی زندگی جنایت وقتل می کندواین می طلبد جنبش زنان وجوانان،کارگران وزحمتکشان وهمه انسانهای به جان آمده برعلیه حکومت سیاه اسلامی  به پا خیزند درمیدان واقعی،درعرصه عمل.اقدام خانواده محترم وداغدارمهسای عزیزدررسانه ای نمودن این جنایت هولناک بسیار شایسته ودرخورتحسین است.خانواده مهسا،پویا بختیاری،نوید افکاری و...اینها پرچم انسانیت وآزادی وبرابریند.باید در کنارشان باشیم.نباید تنها بمانند همه اینها عزیزان وخانواده وگلهای سرسبدما ومبشرین آزادی ورهایی انسانند.این روزها فرصت مناسبی است نباید فرصت سوزی شود.همه احزاب وافرادباگرایشات چپ وکمونیستی وهردرجه اختلافات فکری وسیاسی درسرتاسرکردستان  می توانند وباید برای یک روزمعین اعلام وفراخوان اعتصاب سراسری بدهند ودرچنین روزی باید فراخوان  به تجمعات سراسری درهمه میادین ومراکزاصلی شهرهای کردستان وسرتاسرایران داده شود.شرایط جامعه مهیا است.ازهمین الان که این سطوررامی نویسم تجمعات واعتراضاتی درمقابل بیمارستان کسری ومیدان آرژانتین تهران شروع شده است،نباید گذاشت این اعتراضات خاموش واین جنایات ماستمالی شود.نباید خانواده مهساها را تنها بگذاریم باید حکومت وجانیانش را به مصاف طلبید وگوشمالی داد.باید کمیته های محلات،فعالان جنبش جوانان وزنان درمحل،فعالین کارگری همه با هم تجمعات همگانی را برعلیه حکومت جهالت اسلامی،حکومت  قتل وفقروبیکاری وسرکوب وسانسوروکشتارانسانها را سازمان دهیم باید به میدان وعرصه های واقعی مبارزه پا گذاشت درخارج ازکشورنیزمی توان وباید بدورازهرگونه سیاستهای توده ایستی احزاب راست ولیبرال مدعی چپ،بدورازتوهم ونامه پراکنی وتملق وتمنا ودریوزگی دول سرمایه داری وتروریسم دولتی امریکا واروپا با برگزاری تجمعات وپیکتها واعتراضات درمقابل طویله ها وجاسوس خانه ها ولابی های حکومت اوباش اسلامی وسازمان ملل و... مستقل وبا تکیه برارتش عظیم بشریت مدرن وآزادیخواه وبرابری طلب زمین را درزیرپای جانیان وقاتلان حقیری چون رییسی ها داغ نمود.

تسلیت به خانواده محترم،شرافتمندوداغدیده امینی

یاد مهسای عزیزتاهمیشه گرامی است

مرگ برحکومت اسلامی

کامران پایدار

25/6/1401

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است