درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

سرنگونتان میکنیم!

اراذل و اوباش شمائید!

پنج روز است جدال همه جانبه مردم آزادیخواه، کارگران، محرومین، جوانان و زنان برابری طلب، علیه جمهوری اسلامی، علیه گرانی، فقر، استثمار و استبداد، برای آزادی، رفاه و عدالت اجتماعی در جریان است. پنج روز است سراسر ایران شاهد اعتراض میلیونها انسان به چهل سال جنایت، به چهل سال استبداد و بی حقوقی، به چهل سال فقر و بیکاری و استثمار و به چهل سال زن ستیزی و تحقیر و توهین به حرمت و کرامت انسانی است.

در این پنج روز حاکمین همه کارتهای بازی خود را علیه مردم آزادیخواه ایران بکار گرفتند. همه مزدوران مسلح و غیر مسلح، لباس شخصی‌ها، جاسوسان و ماموران اطلاعاتی، واعظین و سخنگویان، مبلغین و حقوق بگیران خود را به میدان فرستادند. اما صدای حق طلبی مردم آزادیخواه ساکت نشد.

سران جمهوری اسلامی آگاهانه تلاش کردند، با اقدامات مسلحانه عوامل و مزدوران خود به نام مردم، اعتراضات مردم آزادیخواه را وارد فازی کنند که امکان سرکوب آنرا فراهم کنند. روسای جمهوری اسلامی از خامنه ای تا روحانی و... در کمال وقاحت و بیشرمی، ضمن صدور فرمان سرکوب و بعد از کشتار صدها نفر و دستگیری هزاران انسان معترض، ادعا میکنند این اعتراضات کار دولتهای خارجی است. ادعا میکنند اغتشاش شده است و به نیروهای انتظامی با اسلحه گرم حمله شده است. جمهوری اسلامی آخرین نفسهای خود را میکشد و سرکوب و توحش امروز فقط پرونده جنایاتشان را در دادگاه های مردمی در فردای سرنگونی، سنگین تر می کند.

اراذل اوباش، روسای جمهوری اسلامی و عوامل و مزدبگیران آنها هستند. مردم آزادیخواه حق دارند در مقابل اشرار مسلح حاکم به هر شیوه ممکن از خود، از جان خود و از اعتراضات و تجمعات خود دفاع کنند. مردم حق دارند عوامل و اوباشان حاکم را از خیابانها جمع کنند، حق دارند محلات کار و زندگی خود را از مزدوران مسلح و غیر مسلح آنها پاک کنند و امنیت محیط کار و زندگی خود را تامین کنند.

مردم آزادیخواه ایران به میدان آمده اند که به حاکمیت چهل ساله اینها پایان دهند و جامعه ای انسانی و آزاد و مرفه را پایه گذاری کنند. اعتراضات وسیع این چند روز، اول کار ما و جرقه ای از نیروی لایزال طبقه کارگر ایران و مردم زحمتکش و آزادیخواه برای سرنگونی حاکمان از کانال یک قیام توده ای به رهبری طبقه کارگر است.

پیام مردم آزادیخواه ایران روشن است:

شما به دستگاه سرکوب و مشتی مزدور و جیره خوار دلخوش کرده اید، اما ما متکی به قدرت لایزال توده ای و آزادیخواهانه خود هستیم. ما برای پیروزی بر شما و همه سیستم و قوانین استثمار گرانه شما سرمایه دارن و شما استثمارگران، نیروی خود را در همه مراکز کار و تولید، در همه شهرها، محلات، مدارس و دانشگاهها و.. سازمان میدهیم. ما خود را سازمان میدهیم و دستگاه سرکوب و ماشین جنایت شما را از کار خواهیم انداخت. ما میرویم که نیروی دهها میلیونی طبقه خود، طبقه کارگر ایران را سازمان دهیم، متحد و متشکل کنیم و سراسر ایران از کارخانه تا محلات و خیابان را به میدان جدال خود برای به زیر کشیدن شما تبدیل کنیم.

ما با اتکا به تجارب چهل ساله جدال خود با جمهوری اسلامی با حاکمیت مشتی مولتی میلیاردر، با اتکا به تجربه هم طبقه ای های خود در سراسر جهان و با استفاده از تجارب همین دوره  در شیلی، لبنان و عراق و..، جنگ خود را علیه شما سازمان میدهیم. ما امکان دفاع از خود در اعتراضات خیابانی را فراهم میکنیم، ما امنیت خود در مقابل اوباشان و اراذل مسلح و غیر مسلح شما را تامین خواهیم کرد. ما دهها هزار پزشک و پرستار و انسان شریف را برای به راه انداختن بیمارستانها و کمک به زخمیها در همه جا سازمان خواهیم داد. ما عوامل و مزدوران شما را شناسایی و از صفوف خود بیرون میکنیم. ما همه جا نیروی خود را از کارخانه و مراکز تولیدی و صنعتی، تا بیمارستانها و همه مراکز کاری، تا محلات و خیابان را سازمان و آماده میکنیم. ما از هر پیروزی خود برای بهبود موقعیت خود، جمع کردن نیروی خود و تامین امکانات جنگ نهایی خود با شما و به زیر کشیدن شما را آماده میکنیم.

ما با اتکا به قدرت و توان متحد و سازمانیافته خود شما را سرنگون میکنیم! ما با کارگران در منطقه و سراسر جهان، با همه مردم محروم و آزادیخواه، خود را هم منفعت و هم درد میدانیم. ما همه کارگران و مردم متمدن، همه زنان و مردان برابری طلب در جهان را به حمایت از خود دعوت میکنیم. نقطه قدرت و اتکا ما نه دولتهای مرتجع جهانی و منطقه ای از آمریکا تا اتحادیه اروپا و روسیه، از ترکیه، عربستان، تا اسرائیل و..، که همگی تاریخی از توحش و جنایت را علیه طبقه کارگر و مردم زحمتکش و متمدن در پرونده خود دارند، که هم طبقه ای های خود در سراسر جهان و مردم آزادیخواه است. ما هر نوع دخالت دول مرتجع در ایران را لگام خواهیم زد. ما با اتکا به اتحاد و سازمانیافتگی خود کار شما را پایان خواهیم داد. ما به جهانیان نشان خواهیم داد که دنیایی آزاد و برابر، دنیایی بری از استثمار و بردگی ممکن است و این الگور را با سرنگونی انقلابی شما و بدست گرفتن سرنوشت خود و اعمال اراده خود، به جهانیان تقدیم میکنیم. نفس‌های آخر را میکشید. ما شما را سرنگون میکنیم.

زنده باد آزادی و برابری

مرگ بر جمهوری اسلامی

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست ( خط رسمی)

۲۰ نوامبر ٢٠١٩

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است